Join the swarm:

DSA

Digital Services Act (DSA)

Grunden för framtidens internet

Piratpartiet ser att DSA är en möjlighet att stärka internetanvändares egenmakt i det digitala samhället. Vi vill göra det genom att stärka användares frihet gentemot dominerande gatekeepers, skydda användares värdighet och säkra möjligheten för ”vanliga” människor att vara aktiva deltagare på internet.

Lianhao Qu Lfan1gswv5c Unsplash

Vad är Digital Services Act?

Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen. Målsättningen är att skapa nya förutsättningar för mellanhänder på internet, anpassade efter de senaste tjugo årens utveckling. Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA.

EDRi har samlat alla de viktigaste dokumenten om DSA i en dokumentsamling här. Vår EU-parlamentariker från Tyskland, Patrick Breyer, samlar information här.

Digital Services Act kommer vara en av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt.

Piratpartiets EU-parlamentariker om DSA

”This legislation will update the 2000s Directive on Electronic Commerce, which defined levels of protection of rights and freedoms on-line and how intermediaries—such as social media or search engines—govern users activities on their platforms. Otherwise, simply put, it will determine how the Internet looks like, digital businesses operate, and users interact on-line in the next decades.

My position is clear: I want the Internet to be human-centered and future rules to protect fundamental rights. In practice, that means ensuring strong encryption, safeguards for fundamental rights, giving people the possibility to stay anonymous online, and banning non-consensual micro-targeting and behavioral advertisement.”

— Marcel Kolaja

Tjeckisk EU-parlamentariker för Piratpartiet

“The free exchange of opinions on the internet, consumer choice, the right to privacy and the basic principles of a global internet should be at the heart of any regulation of digital services. This is about our digital living space. When regulation global technology corporations, the Internet community expects Europe to assert freedom of expression instead of censorship machines; and privacy instead of surveillance capitalism.

Disinformation and hate messages are spreading so quickly on the Internet because ad-financed Internet platforms push sensationalist content without asking what their users want to see. Users should have a right to decide which content is proposed in timelines. They should be able to have their timelines sorted by external, possibly non-commercial services. User control is key to tackling problematic content bubbles.”

— Patrick Breyer

Tysk EU-parlamentariker för piratpartiet

Patrick Breyer har gjort DSA till en av sina viktigaste frågor. När EU-parlamentet skulle sammanställa sina åsikter om vad DSA borde innehålla utågs Breyer till skuggrapportör i utskottet för juridiska frågor. Som skuggrapportör valde han att samla åsikter från allmänheten genom att bjuda in alla till att lägga förslag på vad som borde vara en del av DSA och diskutera dessa förslag på en allmän plattform.

Resultatet blev sedan huvudsakligen också genomröstat i utskottet. De viktigaste punkterna i utskottets ställningstagande blev:

 1. Rätten att använda nättjänster anonymt.
 2. Krav på dominerande plattformar att vara interoperabla.
 3. Användare i kontroll över rekommendationsalgoritmer.
 4. Nej till uppladdningsfilter

Parlamentet som helhet antog stora delar av detta och andra piraters arbete i det åsiktspaket man lämnade över till EU-kommissionen.

Efter att kommissionen lagt fram sitt konkreta förslag arbetade Breyer som rapportör för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Han såg till att utskottet lade fram flera ändringsförslag i rätt riktning.

Piratpartiets ståndpunkter

Under kommissionens öppna konsultation om DSA lämnade Piratpartiet in ett policy paper. Detta är de viktigaste delarna, översatt till svenska, vilket utgjorde vår grundposition innan kommissionen presenterade sitt konkreta lagförslag. Vi kan konstatera att punkterna 2, 3, 4, 8 och 9 åtminstone delvis finns med i kommissionens förslag, medan 1, 5, 6 och 7 saknas helt.

DSA bör stärka användares frihet
 • Internet är bakbundet. Från att ha varit en öppen plattform där en stor mängd olika aktörer drev egna hemsidor och tjänster, konkurrerande eller samarbetande, så har internet idag inhägnats. En liten grupp enorma amerikanska teknikföretag dominerar totalt marknaden för servrar, hemsidor, kommunikation, sökmotorer, mobiltelefoner och så vidare.

  Nätjättarna kan idag i praktiken censurera vissa yttranden, utföra psykologiska experiment på miljontals ovetande personer, potentiellt ändra resultatet i allmänna val genom att påverka informationsspridning, krossa företag man ogillar och så vidare. Genom den kontroll detta oligopol av teknikföretag har på hela värdekedjan – från mobiltelefoner till appmarknaderna för dessa telefoner, till de dominerande apparna och de resurser dessa appar använder – kan man hindra konkurrens i flera olika led. Värst är situationen på informationsmarknader, där koncentration av makt innebär kontroll över samhällets informationsflöde. Att enskilda aktörer kan styra över detta är ett konkret hot mot individers yttrande- och informationsfrihet.

  Vi vill angripa fundamentet för de dominerande plattformarnas position genom att införa interoperabilitetskrav. Det betyder att dominerande plattformar som agerar som gatekeepers måste göra det möjligt för konkurrenter att skapa tjänster som kan ”prata” med plattformen.

  Enkelt exempel: dominerande sociala plattformar måste göra det möjligt för användare att kommunicera med personer som inte finns på plattformen.

  Internets utveckling är en lång historia av sådana interopererande tjänster som slår ut dominerande jättar. Facebook slog ut MySpace, till stor del genom att Facebook-användare kunde prata med de personer som ännu inte tagit steget över. Sen dess har Facebook åtalat Power Ventures för exakt samma tilltag, och etablerat att ingen ska kunna konkurrera med dem.

  Med interoperabilitetskrav kan inte plattformar behandla sina användare hur som helst, eftersom det finns reella, praktiska möjligheter att faktiskt lämna relationen till plattformen som behandlar en illa.

  Utöver interoperabilitetskraven krävs en ingående utredning och avskaffande av andra juridiska hinder som plattformar använder för att stoppa interopererande tjänster. Särskilt upphovsrättens DRM-kapitel.

  Krav på interoperabilitet är första steget till att bryta jättarnas makt över det digitala samhället, så att vår frihet kan stärkas.

 • På dagens internet är det dominerande gatekeepers och deras algoritmer som styr vilken information som förmedlas, till vem, när och i vilken kontext. De avgör vilka produkter som syns, vilka politiska budskap som når ut, och så vidare. Dessa algoritmer är historiens mest kraftfulla verktyg för informationskontroll.

  Algoritmerna är inte skapade för att göra användare nöjda, utanför att maximera ägarnas vinster – ofta genom att maximera spenderad tid och uppmärksamhet på utvalt innehåll. För att uppnå detta övervakar man användarna och utför experiment på dem i syfte att göra algoritmerna effektivare.

  Att dominerande plattformar har kontroll över informationsförmedlingen i samhället på det här sättet är alltså inte bara ett hot mot individuell autonomi och egenmakt. Det undergräver också det transparenta, deliberativa utbytet av idéer och tankar på vilket demokratin vilar.

  Därför vill Piratpartiet att användarna av plattformar ska vara i kontroll över sina upplevelser. De ska kunna stänga av automatiska rekommendationsfunktioner eller välja att nyttja andras rekommendationer än plattformsägarens. Det senare uppnås genom interoperabilitetskraven i föregående stycke.

 • Ett av de stora problemen med dominerande nätplattformar idag är den stora informationsasymmetrin som råder mellan dem och deras användare. Plattformarna vet mer om användarna än vad de senare inser, medan användarna inte har någon möjlighet till insikt i hur plattformarna fungerar eller varför deras upplevelser ser ut som de gör.

  Piratpartiet vill att DSA inför transparenskrav för dominerande plattformar. Användare ska få veta varför innehåll, sökresultat och liknande visas för dem eller döljs från dem. Oberoende forskare och/eller myndigheter ska ha möjligheten att granska så att plattformarna inte ljuger om hur deras algoritmer fungerar.

 • Idag styrs vad som är tillåtet att göra och inte på plattformar av juridiska dokument – terms of services och community guidelines – som är omöjliga att läsa och förstå. De uppdateras dessutom regelbundet, utan att de som regleras av dokumentet upplyses om detta.

  Vi vill att dominerande gatekeepers behöver upplysa sina användare om de regler som reglerar deras beteende på plattformen, samt att reglerna presenteras på ett förståeligt och enkelt sätt, så att upprätthållandet av dem blir förutsägbart.

DSA bör skydda användares värdighet
 • Det har diskuterats att införa olika försvagningar av rätten till krypterad kommunikation i DSA. Piratpartiet är tydligt med att detta är oacceptabelt. Varken krav på bakdörrar som fritt kan användas av myndigheter för att bryta kryptering eller krav på att kommunikationsplattformar ska kunna läsa meddelanden (alltså förbud mot end-to-end-kryptering) kan inkluderas i DSA utan att det direkt skadar användarnas grundläggande informationssäkerhet, rätt till privatliv och möjlighet till privat kommunikation.

  Nej till försämrad kryptering!

 • Piratpartiet vill att DSA inför en rätt till anonym kommunikation på publika plattformar. På senare år har många makthavare uppmuntrat trenden bort från ett pseudonymt eller anonymt internet till ett internet där bara ditt legala namn är tillåtet att använda. Detta har skadliga sociala effekter.

  Fundamentalt för mänsklig värdighet är att kunna välja med vem man vill dela olika delar av ens identitet och tankar. DSA bör därför stärka individens informationssuveränitet med en rätt till anonymitet på nätet.
  Detta innebär också ett indirekt förbud av vissa övervakningstekniker, då de de facto undergräver möjligheten att vara anonym (t.ex. viss fingerprinting).

DSA bör säkra användares deltagande
 • En av de stora stridsfrågorna runt DSA, som redan innan något förslag lagts fram av kommissionen rönt stor debatt, är möjligheten att introducera mer generella krav på att plattformar ska filtrera innehåll. Uppladdningsfilter (eller censurfilter) introducerades först i 2019 års upphovsrättsdirektiv genom artikel 13/17. Vad det innebär är att automatiserade kontextblinda algoritmer ska avgöra vad som får lov att sägas på nätet.

  Uppladdningsfilter är ett av de mest konkreta och långtgående hoten mot möjligheterna till digitalt deltagande, yttrandefrihet och informationsfrihet. Piratpartiet säger därför nej till alla förslag om att införa krav på uppladdningsfilter i DSA.

 • DSA kommer ersätta ehandelsdirektivet från 2000. En del av det gamla direktivet som är viktig att behålla är förbudet mot att medlemsstater eller EU ska kunna införa krav på att digitala mellanhänder ska övervaka vad användarna av deras tjänster gör. Sverige får inte införa en lag som t.ex. påbjuder att leverantörer av email scannar alla mail för att se ifall de innehåller vissa förbjudna fraser.

  Denna princip bör DSA bevara.

 • En annan princip från ehandelsdirektivet som bör bevaras gäller vilket juridiskt ansvar mellanhänder har för vad användare av deras tjänster gör. Det gamla paradigmet brukar kallas för notice-and-action och innebär i korthet att illegalt material kan rapporteras till mellanhanden, som då måste vidta proportionerliga åtgärder.

  Vissa vill ersätta notice-and-action med antingen notice-and-staydown, alltså att plattformar sen måste se till att det materialet aldrig mer delas, eller ett krav på att plattformar proaktivt stoppar illegalt material, typiskt genom filter.

  Vi vill istället införa tydligare sanktioner för de som missbrukar systemet med notice-and-takedown. Det är till exempel ett stort problem att personer som inte alls har legitima upphovsrättsliga anspråk kräver att material tas ned eller stjäl intäkterna som associeras med materialet.

Vad innehåller DSA?

Det här är en sammanfattning av de viktigaste delarna av kommissionens förslag från december 2020. Vill du veta mer kan du läsa vår detaljerade genomgång.

 • Kommissionens förslag innehåller olika krav på mellanhänder, beroende på om de klassas som ”mere conduit”, ”caching” eller ”hosting”. Inom den sista kategorin gör man dessutom skillnad på plattformar och plattformsjättar (mer än 45 miljoner månatliga europeiska användare).

  Kraven ökar med storleken på plattformen. Om mellanhanden inte uppfyller kraven blir den ansvarig för eventuella brott som dess användare begått, vilket den annars som regel inte är.

 • Ifall en plattformsjätte använder rekommendationssystem (Facebooks flöde, Netflix’ rekommenderade serier, et cetera) ska användare kunna välja ett system som inte bygger på profilering.

  Däremot innehåller inte DSA något tvång på att användare ska ha möjlighet att använda externa rekommendationstjänster eller skapa sina egna.

 • Idag ska mellanhänder kunna ta emot flaggning av innehåll som olagligt (till exempel upphovsrättsintrång) och agera på dessa flaggningar – annars förlorar man sin budbärarimmunitet.

  Denna princip bevaras i stort sett i kommissionens DSA-förslag, med en liten – viktig – försämring. När en mellanhand mottar en sådan flaggning är den direkt juridiskt ansvarig för det flaggade materialet, vilket gör det kommersiellt rimligaste beslutet till att alltid direkt ta bort flaggat material.

  Vem som helst kan flagga material på det här viset, vilket öppnar dörren för allehanda censur och trollande.

  Under ledning av vår parlamentariker Marcel Kolaja har den gröna gruppen tagit fram ett detaljerat motförslag som du kan läsa här.

Vad händer just nu?

I december 2020 presenterade EU-kommissionen ett konkret lagförslag. Under 2021 tar EU-parlamentets olika utskott ställning till förslaget och röstar fram egna ändringsförslag. Det ansvariga utskottet – IMCO – röstar sedan om ett slutligt förslag som parlamentet tar ställning till i plenum, troligen i december 2021.

Därefter inleds trilogförhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen innan avslutande omröstningar hålls. Vi kan alltså förvänta oss att det slutliga slaget om DSA står någon gång ungefär sent 2021/tidigt 2022. Men denna sista omröstning innebär bara ja eller nej till hela paketet. De riktigt viktiga striderna om DSA sker innan trilogerna inleds.

Därför har EU-parlamentarikerna från Piratpartiet arbetat intensivt i EU-parlamentets utskott med att se till att DSA blir så bra som möjligt. De kommer också att delta i de efterföljande trilogförhandlingarna.

Här kan du läsa om hur Marcel Kolaja från det tjeckiska Piratpartiet arbetat med frågan och här om hur Patrick Breyer från det tyska Piratpartiet har arbetat med DSA.

Vad gör Piratpartiet?

 1. Vi har skickat in ett policy paper till EU-kommissionen som ett svar på deras öppna konsultation. Där presenterade vi våra ståndpunkter gällande vad DSA borde och inte borde innehålla. Läs mer här.
 2. Patrick Breyer, vår tyske EU-parlamentariker, är skuggrapportör för DSA i JURI-utskottet. Hans rapport om önskemål kring innehållet i DSA antogs i stort av utskottet och sedan parlamentet och utgjorde därmed den kravbild från parlamentet som kommissionen skulle ta i beaktande för sitt konkreta lagförslag. Breyer är också rapportör i LIBE-utskottet, där han lagt hundratals konkreta ändringsförslag.
 3. Marcel Kolaja, en av våra tjeckiska EU-parlamentariker, har bevakat frågan i IMCO-utskottet. Han är också skuggrapportör i CULT-utskottet, där han lagt flera yrkanden. Hans linje vann tidigt stöd i IMCO. I videon nedan förklarar han sin linje.
 1. Vi har bevakat den svenska regeringens ställningstaganden i fråga om DSA och kommer fortsätta att belysa hur regeringen agerar i vårt namn.

Vad kan du göra för att påverka DSA?

 1. Skicka ett mail till våra svenska EU-parlamentariker – eller ännu bättre, ring dem! – och berätta om vad du tycker och tänker om DSA. Ett ärligt, sansat samtal är alltid effektivare än att försöka skälla ut dem!
 2. Hör av dig till medias tipsredaktioner och fråga om DSA. Visar vi att intresse finns för DSA så kanske media börjar skriva om DSA, och då har vi större chans att få våra åsikter i frågan hörda.

Senaste nytt om DSA

DSA: Resultat från omröstningen i JURI
Digitaleurope

DSA: Resultat från omröstningen i JURI

Nu har JURI-utskottet i EU-parlamentet röstat om hur de vill att Digital Services Act (DSA) ska se ut. Deras förslag kommer att tas upp i IMCO-utskottet som är ansvarigt för DSA under de kommande veckorna, tillsammans med övriga utskotts förslag. JURI angriper i sitt förslag rätten till privat kommunikation, föreslår att införa statligt godkända nätcensorer, instiftar ett yttrandefrihetens race to the bottom och föreslår införandet av uppladdningsfilter. Här går vi igenom vad detta innebär.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Digital Services Act i EU-parlamentets utskott LIBE och JURI
Digitaleurope

Digital Services Act i EU-parlamentets utskott LIBE och JURI

Digital Services Act är ett lagförslag från EU-kommissionen. Det kommer påverka internets framtid i EU enormt och är en av de viktigaste politiska striderna på EU-nivå under mandatperioden 2019-2024. Under 2021 kommer EU-parlamentet att anta sin position inför förhandlingar med ministerrådet och EU-kommissionen. LIBE-utskottet har redan antagit en position och inom kort ska JURI-utskottet rösta om sin position. Vad handlar DSA om? Vad händer i utskotten? Vad händer efter att de röstat? Det svarar vi på i den här texten.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Piratpartist på ytterligare en viktig position inför förhandlingarna om DSA
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Piratpartist på ytterligare en viktig position inför förhandlingarna om DSA

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för PIratpartiet, har sedan tidigare utnämnts till rapportör för Digital Services Act (DSA) i parlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI). Nu har han också blivit utnämnd till rapportör i parlamentets utskott för medborgarrättsliga frågor (LIBE). Eftersom DSA ser ut att bli den viktigaste reformen för internet de kommande åren är det ett mycket positivt besked att en pirat får en så viktig post i förhandlingarna som Patrick nu fått!

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Artikel 14 i Digital Services Act öppnar för troll och andra att censurera internet
Digitaleurope

Artikel 14 i Digital Services Act öppnar för troll och andra att censurera internet

Kommissionens förslag till DSA riskerar att göra det möjligt för vem som helst att ta bort vad de vill från nätplattformar.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Spanien föreslår att generella uppladdningsfilter ska ingå i Digital Services Act
Digitaleurope

Spanien föreslår att generella uppladdningsfilter ska ingå i Digital Services Act

Tyska Netzpolitik rapporterar att den spanska regeringen har föreslagit att Digital Services Act ska innehålla ett krav på att innehåll som tidigare bedömts vara illegalt och tagits bort ska förhindras från att åter laddas upp till plattformen i fråga. Det är alltså ett krav på att alla plattformar på nätet som tillåter individer att vara aktiva deltagare – genom att t.ex. skriva kommentarer, ladda upp videor eller sälja varor – också ska inrätta uppladdningsfilter som kollar ifall användarnas aktivitet matchar tidigare illegalt innehåll.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Ygeman (S) vill stoppa möjligheten till öppna plattformar på nätet
Digitaleurope

Ygeman (S) vill stoppa möjligheten till öppna plattformar på nätet

Ifall Ygeman menar vad han säger vore det slutet på möjligheten till öppna plattformar och forum på nätet. Ifall plattformsföretag är medansvariga för vad som publiceras på deras plattformar skulle de snabbt ruineras, bara på grund av alla upphovsrättsintrång som de skulle bli medansvariga för.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
DSA: Juridiskt ansvar för uppladdningar riskerar att leda till censur
Digitaleurope

DSA: Juridiskt ansvar för uppladdningar riskerar att leda till censur

Efter två katastrofala nätlagstiftningar de senaste åren – först upphovsrättsdirektivet och sedan TERREG – verkar EU-kommissionen i sitt förslag till Digital Services Act (DSA) ha insett vikten av att skydda yttrandefriheten på nätet. Trots detta kan DSA leda till grova praktiska konsekvenser för våra möjligheter att yttra oss på nätet.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Debatt i riksdagen om DSA
Digitaleurope

Debatt i riksdagen om DSA

Den 20 januari hölls en EU-debatt i riksdagen. Debatten innehöll inte särskilt mycket om digitaliseringen, men ett kort replikskifte mellan Martin Kinnunen (SD) och Hans Dahlgren (EU-minister, S) berörde Digital Services Act (DSA) och alltså internets framtid. Här reproducerar vi replikskiftet och kommenterar det ur en piratsynvinkel.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Kommissionens förslag till Digital Services Act – i detalj
Digitaleurope

Kommissionens förslag till Digital Services Act – i detalj

Digital Services Act kommer vara en av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt. Här går vi ganska noggrant igenom vad kommissionens förslag till DSA innehåller, med reservation för att vi inte är jurister och säkert kan ha missförstått något här och var, och för att vi utelämnat vissa mindre intressanta delar. Vill du ha sammanfattningen kan du gå till vår översiktssida om DSA (https://piratpartiet.se/dsa).

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Slutreplik till Stegrud (SD)
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Slutreplik till Stegrud (SD)

Vi publicerar här den slutreplik vi skickade in till Nyheter Idag, där vi besvarar Stegruds (SD) svar på vår ursprungsartikel om SD:s trovärdighet i digitaliseringsfrågor.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Ygeman erkänner: artikel 13/17 bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Ygeman erkänner: artikel 13/17 bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen

I ett svar på en skriftlig fråga från riksdagen erkänner Anders Ygeman att krav på automatisk censur genom uppladdningsfilter kan utgöra brott mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Interoperabilitet är nyckeln till att knäcka nätjättarnas dominans
Digitaleurope

Interoperabilitet är nyckeln till att knäcka nätjättarnas dominans

Nätjättar som Facebook, Google och Amazon har genom sina funktionella monopol för stor makt idag. Därför stödjer Piratpartiet att göra interoperabilitetskrav till en del av Digital Services Act.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
EU:s inrikesministrar kräver mer massövervakning
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

EU:s inrikesministrar kräver mer massövervakning

EU:s justitie- och inrikesministrar har gjort ett gemensamt – alltså inklusive Sverige – uttalande gällande kampen mot terrorismen. Uttalandet består till stor del av vaga åtgärdspunkter som ska förtydligas på ett möte i december enligt planen. Bland de värsta delarna finns förslag om att förbjuda privat kommunikation genom att förbjuda effektiv kryptering och att införa mer massövervakning genom datalagring.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Franska regeringen om Digital Services Act
Digitaleurope

Franska regeringen om Digital Services Act

Rapporter om Frankrikes ställningstagande i fråga om Digital Services Act (DSA), lagpaketet som förbereds i EU och som kommer forma framtidens internet, har kommit ut. Den franska regeringen har gått ut hårt i debatten om DSA, med krav på att plattformar ska stoppa även sådant innehåll som inte är olagligt.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Svenska regeringen om Digital Services Act
Digitaleurope

Svenska regeringen om Digital Services Act

Vi har begärt ut dokument från regeringen om deras ställningstagande i fråga om Digital Services Act, lagpaketet som förbereds i EU och som kommer forma framtidens internet. Läs vidare för att få veta mer om hur den svenska regeringen ställer sig till uppladdningsfilter, mellanhänders ansvar och så vidare.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Big Tech ber EU om att få filtrera mera
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Big Tech ber EU om att få filtrera mera

Förslaget kokar ner till att företagen vill använda fler automatiska filter för att censurera vad de bedömer som potentiellt illegalt material. Det är ett förslag som alltså följer i samma andra som upphovsrättsdirektivets artikel 13/17, vilket kräver att plattformar ska använda filter för att stoppa upphovsrättsintrång, och TERREG, som kan komma att kräva att liknande filter ska stoppa terrormaterial.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Kryptokrigen återvänder – årets viktigaste strid för integritet och fri kommunikation
Saveencryption

Kryptokrigen återvänder – årets viktigaste strid för integritet och fri kommunikation

Kryptering är ett av de viktigaste verktygen vi har för att säkra medborgarnas rätt till integritet och fri kommunikation. Därför är det inte förvånande att övervakningsivriga stater ständigt hamnar i konflikt med vår frihet att använda kryptering för att kommunicera privat. Den senaste frontlinjen i detta krig består i lagförslag på EU-nivå om att införa bakdörrar i kryptering.

Läs hela
3004 992 Piratpartiet
EU-parlamentet ställer sig bakom piraternas förslag om privatliv och stärkt konkurrens
Dsa

EU-parlamentet ställer sig bakom piraternas förslag om privatliv och stärkt konkurrens

Efter att tre av parlamentets utskott tyckt till om Digital Services Act (DSA) har nu parlamentet som helhet röstat fram en rapport som uttrycker vad man vill se i det lagförslag som kommissionen väntas lägga fram i december. Våra parlamentariker i European Pirate Party lyckades driva igenom flera av våra hjärtefrågor, så som stärkt skydd för privatlivet och krav på interoperabilitet för dominerande tjänster.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Parlamentets utskott tycker till om Digital Services Act (DSA)
Digitaleurope

Parlamentets utskott tycker till om Digital Services Act (DSA)

Nu har tre av EU-parlamentets utskott (JURI, IMCO och LIBE) tyckt till om vad som borde ingå i EU-kommissionens förslag till DSA, som väntas komma i början av december. Parlamentets utskott har generellt tagit ställning för anonymitet, rättssäkerhet och konkurrens, vilket kommer möta andra aktörer som velat förbjuda effektiv kryptering, införa uppladdningsfilter med mera.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Utskottet för inre marknaden (IMCO) röstar om Digital Services Act
Digitaleurope

Utskottet för inre marknaden (IMCO) röstar om Digital Services Act

Varje lagpaket vandrar en lång resa genom EU-parlamentets olika utskott. DSA har påbörjat sin vandring med omröstningen i LIBE förra veckan, där Tomas Tobé (M) och Even Incir (S) röstade för uppladdningsfilter. Nu har turen kommit till IMCO, utskottet för den inre marknaden, som igår röstade om sin rapport om DSA.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Tomas Tobé (M) och Even Incir (S) röstar för uppladdningsfilter
Digitaleurope

Tomas Tobé (M) och Even Incir (S) röstar för uppladdningsfilter

EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter, rättvisa och inrikesfrågor (LIBE: Civil Liberties, Justice and Home Affairs) har i dagarna tagit ställning till Digital Services Act (DSA). Utskottets ställningstagande är på flera punkter positivt – till exempel genom att tydligt ta ställning mot vissa former av exploaterande övervakning – men tyvärr tar man ställning för ett generellt krav på uppladdningsfilter på digitala plattformar.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
FN om Digital Services Act
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

FN om Digital Services Act

I ett ovanligt agerande har FN:s High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet skickat ett brev till EU-kommissionens ordförande gällande lagpaktet Digital Services Act (DSA).

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Svar på kommissionens konsultation om Digital Services Act (DSA)
Dsa

Svar på kommissionens konsultation om Digital Services Act (DSA)

Igår var deadline för att svara på EU-kommissionens öppna konsultation gällande Digital Services Act (DSA), jätte-lagpaketet som ska ersätta ehandelsdirektivet från 2000. DSA kommer beröra många fundamentala aspekter av hur internet regleras och är därför en av de viktigaste frågorna under rådande EU-mandatperiod (2019-2024). Det här är Piratpartiets svar på konsultationen.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Piratpartist på viktig position för Digital Services Act
Pirati

Piratpartist på viktig position för Digital Services Act

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, har utnämnts till rapportör för Digital Services Act (DSA) i parlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI). Eftersom DSA ser ut att bli den viktigaste reformen för internet de kommande åren är det ett mycket positivt besked att en pirat får en så viktig post i förhandlingarna som Patrick nu fått!

Läs hela
1998 809 Piratpartiet