Piratpartiets organisation

Piratpartiets organisation

Vår organisation består av tre delar: föreningsverksamhet, operativ verksamhet och svärmen. Hur dessa tre fungerar och relaterar till varandra förklaras i flikarna ovan. Nedan följer de olika ansvarsposter som ingår i de olika delarna av Piratpartiets organisationsstruktur, samt vem som idag innehar dem.

Föreningsarbete

Föreningsarbetet är Piratpartiets demokratiska grund och fundamentet för allt vi gör. Hit hör allting man kan förvänta sig av en svensk ideell förening – partiets styrelse, revisorer, valberedning och så vidare. Eftersom partiledare, vice partiledare och partisekreterare alla utses av medlemsmöten tillhör de också partiets föreningsarbetesgrund.

Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten är en förlängning av partiets föreningsarbete, men vilar inte på samma fasta demokratiska grund. Den partiledning som medlemsmötet har röstat fram väljer hur den ska utforma den operativa verksamheten och vilka personer som ska fylla dess olika roller. Det är personerna inom den operativa verksamheten som ser till att partiet åstadkommer någonting konkret och praktiskt.

Svärmen

Svärmen är alla de pirater som arbetar för partiets välmående, men som inte syns i nedanstående organisationsdiagram. Det är svärmen som gör att arbetet som läggs ned inom den operativa verksamheten blir så starkt som det kan bli. Svärmen består av personer som samarbetar på lösa grunder, utan fasta hierarkier.

Såhär beskriver Piratpartiets första partiledare Rick Falkvinge svärmen i sin bok Swarmwise:

A swarm organization is a decentralized, collaborative effort of volunteers that looks like a hierarchical, traditional organization from the outside. It is built by a small core of people that construct a scaffolding of go-to people, enabling a large number of volunteers to cooperate on a common goal in quantities of people not possible before the net was available.”

Föreningsarbete

Lokala föreningar

(på samma nivå som kommunledare)

I kommuner och landsting/regioner kan det finnas lokala föreningar som är fristående från Piratpartiet. Dessa samlar alla partiets medlemmar i sitt geografiska område och organiserar lokalt arbete samt representerar partiet i lokalpolitiken.

Lokala föreningar har egna medlemsmöten som sammanträder minst en gång årligen för att välja styrelse, revisorer och valberedning. Endast en lokal förenings medlemsmöte kan ställa upp i lokala val, fastställa listor till dessa och besluta om lokal politik.

De lokala föreningarna fungerar som demokratiskt ankare för lokal politik och organisering.

Läs mer på samlingssidan för våra lokala föreningar.

Medlemsmöte

(över valberedningenrevisorermötespresidiumpartiledare och vice partiledarepartisekreterare och styrelsen)

I partiets stadga står det att “Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ”. Medlemsmötets roll är att se till partiets verksamhet är demokratiskt förankrad och vara högsta beslutsfattare.

Medlemsmöten beslutar bland annat om verksamhetsplaner, partiets politik och väljer bland annat partiledare, vice partiledare, partisekreterare och partistyrelse.

Varje år håller Piratpartiets två medlemsmöten – ett vårmöte där huvudfokus ligger på att granska förra årets styrelse och hantera motioner, samt ett höstmöte där huvudfokus ligger på att välja nya förtroendevalda för kommande mandatperiod.

Valberedning

(under medlemsmöte)

Partiets valberedning har som uppgift att se till att medlemsmöten har nominerade kandidater till de poster som val hålls till. Valberedningen väljs på ettårsmandat av medlemsmöten.

Revisorer

(under medlemsmöte)

Partiet har två revisorer (med två ersättare) vars uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda”. Revisorerna väljs på ettårsmandat av medlemsmöten.

Mötespresidium

(under medlemsmöte)

Mötespresidiet ansvarar för att genomföra partiets medlemsmöten i samarbete med partistyrelsen.

Partistyrelsen

(under medlemsmöte, över arbetsutskottet)

Partistyrelsen fungerar som ett strategiskt, beslutande och verkställande organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets budget och verksamhetsplan – samt att verkställa beslut från medlemsmötet. Partistyrelsen utser talespersoner och driver utvecklingen av partiets politik. I styrelsens ansvar ingår även att lämna en verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till medlemsmötet.

Partiledare och vice partiledare

(under medlemsmöte, på samma nivå som styrelsen, över talespersoner)

Partiledarens främsta uppgift är att leda partiets politiska arbete och företräda partiet utåt.

Arbetsutskottet, AU

(under partistyrelsen, på samma nivå som partiledare och vice partiledare samt partisekreterare)

Inom styrelsen finns det ett arbetsutskott som består av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och ytterligare två av partistyrelsens ledamöter. Deras arbete leds av partisekreteraren. Arbetsutskottet ansvarar för det löpande arbetet inom partiet.

Partisekreterare

(under medlemsmöte, på samma nivå som styrelsen, över distriktsledare och mellanchefer)

Partisekreteraren ansvarar för partiets organisation och administrativa arbete.

Operativ verksamhet

Talespersoner

(under partiledare och vice partiledare)

Talespersoner utses av styrelsen. De representerar partiet i särskilda politikområden och driver på utvecklingen av partiets politik. De ser till att synliggöra partiets politik inom sitt område.

Distriktsledare

(under partisekreterare, över kommunledare)

Distriktsledarna utses av partisekreteraren och rapporterar direkt till denne. Deras uppgift är att agera lokalt inom sitt ansvarsområde (distrikt) med sådana praktiska saker som behöver hanteras inom detta geografiska område. Detta gäller till exempel beställning och utdelning av valsedlar, uppsättning av valaffischer, uppställande och bemanning av valstugor, kontinuerlig lokal verksamhet, anordning av utbildningsträffar och att fånga upp nya medlemmar för att aktivera dem i partiet.

Partiet har fem stycken distriktsledare med områden: norra, västra, södra, östra och Stockholmsregionen.

I de fall det finns lokala föreningar med överlappande geografi är arbetsuppdelningen mellan distriktsledaren och den lokala föreningen som följer. Den lokala föreningen och dess representanter beslutar om lokal politik, listor till lokala val och om att ställa upp i lokala val. Distriktsledaren beslutar om fördelning av resurser från partiet centralt. När det gäller lokal organisering samarbetar de två.

Kommunledare

(under distriktsledare, på samma nivå som lokala föreningar)

Under distriktsledarna arbetar kommunledare. Dessa utses av distriktsledarna eller direkt av partisekreteraren. Deras arbetsuppgift är att bistå den distriktsledare som de arbetar under.

Kommunledare rapporterar till sina distriktsledare.

I de fall det finns lokala föreningar med överlappande geografi är arbetsuppdelningen mellan kommunledaren och den lokala föreningen som följer. Den lokala föreningen och dess representanter beslutar om lokal politik, listor till lokala val och om att ställa upp i lokala val. Kommunledaren beslutar om fördelning av resurser från partiet centralt. När det gäller lokal organisering (till exempel att sätta upp en valstuga eller distribuera valsedlar) samarbetar de två.

Mellanchefer

(under partisekreteraren, över extern kommunikationintern kommunikationadministration och IT)

Direkt under partisekreteraren, parallellt med distriktsledarna, arbetar mellancheferna. Dessa har var sin arbetsgrupp som de leder och har ansvar för ett specifikt område av partiets verksamhet.

Extern kommunikation

(under mellanchefer)

Gruppen ansvarar för partiets kontinuerliga utåtriktade kommunikation. Framför allt är deras uppdrag att:

  1. Medvetandegöra allmänheten om att Piratpartiet finns och stärka partiets “varumärke” (i form av t.ex. namn och logga).
  2. Sprida kunskap om partiets politik.

Detta görs genom att bland annat hålla partiets externa kanaler (Hemsida, Facebook, Twitter, Mastodon, YouTube, Instagram) uppdaterade med relevant material, skriva och sprida debattartiklar, skapa utåtriktade kampanjer, göra videor, svara på mail från utomstående och  hantera relationer till media.

Intern kommunikation/utbildning/rekrytering

(under mellanchefer)

Gruppen ansvarar för att hålla samman och stärka partiet som organisation. Kort kan man säga att uppdraget är att (1) dra in medlemmar, (2) knyta de medlemmarna till partiets aktiviteter, (3) utbilda dem i partiets politik och organisation och (4) se till att de kontinuerligt är inblandade i partiets verksamhet.

Till gruppens uppgifter hör skrivandet av interna medlemsbrev, skapandet och spridandet av utbildningspaket, rekryteringskampanjer och upprätthållandet av interna kommunikationskanaler.

Administration

(under mellanchefer)

Gruppen ansvarar för partiets analoga infrastruktur i form av bank, post och kanslier, samt hanterar partiets ekonomi.

IT

(under mellanchefer)

Gruppen ansvarar för att utveckla, drifta och dokumentera de olika IT-system som partiet behöver och använder.

Sök efter...