Piratpartiets organisation

Vår arbetskultur

Vår organisation bygger på tre olika delar: svärmarbete, traditionellt föreningsarbete, och en operativ organisation. Dessa är grovt räknat lika viktiga, men fyller helt olika roller: det traditionella föreningsarbetet utgör partiets fundament som demokratisk ideell förening; den operativa organisationen ansvarar för partiets löpande verksamhet, så som medlemshantering, administration och partiets kommunikation och fördelar resurser från styrelsen ner till övriga organisationen; och med svärmarbete menar vi spontan organisering och initiativ till aktivism från partiets medlemmar och sympatisörer.

Längre ned på denna sida förtydligas vilka mandat som ligger var i organisationen och hur denna uppdelning fungerar. Men först lite mer om hur vi arbetar inom partiet.

Vi har nio stycken huvudregler som vi följer när vi arbetar inom Piratpartiet. Om alla håller sig till dessa så kommer organisationen också att må bra. Dessa är:

Vi fattar beslut utan att be någon om lov och vi står för våra beslut. Ibland blir det fel. Det är alltid okej att göra fel i Piratpartiet, så länge man är beredd att lära sig något av att man gjorde fel. Här kommer den berömda ”trepiratersregeln” in: om tre medlemmar är överens om att någon sorts opinionsbildning eller aktivism är rätt för partiet, så har de rätt att agera i partiets namn. De tre kan till och med få ersättning för utlägg i samband med aktivismen, så länge det är måttfullt (träpinnar, lim och färg är måttfullt; datorutrustning och en jätteskärm är det inte).

Vi är beroende av vår sammanhållning. Det är lika fint i Piratpartiet att briljera på egen hand som att lyfta fram andra aktivister och funktionärer.

Vi vet att var och en av oss vill Piratpartiets bästa.

Den som tar ett initiativ får det oftast. Vi undviker att kritisera andras intiativ, för den som tar ett initiativ, gör något för partiet. Om vi tycker att det initiativet drog i väg i fel riktning, så kompenserar vi genom att ta ett eget initiativ som stämmer mer med vårt eget ideal. Om vi ser något vi inte gillar, så svarar vi genom att producera och försöka sprida något vi gillar, i stället för att peka på det vi ogillar. Vi behöver mångfald i vår aktivism och ska sträva mot det.

Om vi ogillar någon aktivitet eller någon beslut, så diskuterar vi, argumenterar, och/eller startar ett eget initativ som vi gillar bättre. Att starta eller att underblåsa en känsloupprörande konflikt som fokuserar på det negativa skadar partiet som helhet och tar fokus, energi och entusiasm från det utåtriktade opinionsbildande arbetet. I stället respekterar vi andras tid, andras fokus, och organisationens fokus. Ser vi början till en intern konflikt, så försöker vi dämpa den genom att uppmuntra positiv kommunikation.
Vi jobbar aktivt för att sprida kärlek och respekt, och för att dämpa aggression och misstro. Vi kommunicerar positivt. Ser vi ett beslut vi inte tycker om, så argumenterar vi för varför vi inte tycker om det, utan att provocera.

Vi visar alltid respekt i vårt opinionsbildande, både mot varandra, mot nybörjare och mot våra meningsmotståndare. Vi uppträder hövligt, lugnt och sakligt, både med på- och avslagna TV-kameror. I synnerhet är vi aldrig respektlösa mot våra aktivistkollegor.

Vi vet att våra fokusfrågor blir mer och mer relevanta för varje år som går. Digitaliseringen är inte en snabb process, vars konsekvenser syns över en natt. Informationssamhället kommer formas på lång sikt, och därför är vårt arbete också alltid långsiktigt.

Piratpartiet är beroende av en mångfald av röster. Ingen av oss representerar Piratpartiet på bloggar och liknande, utan vi är en uppsjö av privatpersoner som är självutnämnda piratpartister. Mångfalden ger oss basen för aktivism och ett flertal olika förebilder bygger basen för bredare aktivism.

Om något går fel, så hanterar vi det då. Vi är aldrig nervösa i förväg. Allt kan gå fel, och allt kan gå rätt. Vi får göra fel, för annars kan vi aldrig göra rätt heller. Vi är inte rädda för att pröva nya grepp, nya sätt att bilda opinion och att driva debatten.

Vår organisationsstruktur

Föreningsarbete

Operativ verksamhet

Svärmen

Föreningsarbetet är Piratpartiets demokratiska grund och fundamentet för allt vi gör. Hit hör allting man kan förvänta sig av en svensk ideell förening – partiets styrelse, revisorer, valberedning och så vidare. Eftersom partiledare, vice partiledare och partisekreterare alla utses av medlemsmöten tillhör de också partiets föreningsarbetesgrund.

Den operativa verksamheten är en förlängning av partiets föreningsarbete, men vilar inte på samma fasta demokratiska grund. Den partiledning som medlemsmötet har röstat fram väljer hur den ska utforma den operativa verksamheten och vilka personer som ska fylla dess olika roller. Det är personerna inom den operativa verksamheten som ser till att partiet åstadkommer någonting konkret och praktiskt.

Svärmen är alla de pirater som arbetar för partiets välmående, men som inte syns i nedanstående organisationsdiagram. Det är svärmen som gör att arbetet som läggs ned inom den operativa verksamheten blir så starkt som det kan bli. Svärmen består av personer som samarbetar på lösa grunder, utan fasta hierarkier.

Såhär beskriver Piratpartiets första partiledare Rick Falkvinge svärmen i sin bok Swarmwise:

A swarm organization is a decentralized, collaborative effort of volunteers that looks like a hierarchical, traditional organization from the outside. It is built by a small core of people that construct a scaffolding of go-to people, enabling a large number of volunteers to cooperate on a common goal in quantities of people not possible before the net was available.”

Vår organisation består av tre delar: föreningsverksamhet, operativ verksamhet och svärmen. Hur dessa tre fungerar och relaterar till varandra förklaras i flikarna ovan. Nedan följer de olika ansvarsposter som ingår i de olika delarna av Piratpartiets organisationsstruktur, samt vem som idag innehar dem.

Piratpartiets organisationsstruktur

Föreningsarbete

Lokala föreningar (på samma nivå som kommunledare)

I kommuner och landsting/regioner kan det finnas lokala föreningar som är fristående från Piratpartiet. Dessa samlar alla partiets medlemmar i sitt geografiska område och organiserar lokalt arbete samt representerar partiet i lokalpolitiken.

Lokala föreningar har egna medlemsmöten som sammanträder minst en gång årligen för att välja styrelse, revisorer och valberedning. Endast en lokal förenings medlemsmöte kan ställa upp i lokala val, fastställa listor till dessa och besluta om lokal politik.

De lokala föreningarna fungerar som demokratiskt ankare för lokal politik och organisering.

Läs mer på samlingssidan för våra lokala föreningar.

Medlemsmöte (över valberedningen, revisorer, mötespresidium, partiledare och vice partiledare, partisekreterare och styrelsen)

I partiets stadga står det att “Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ”. Medlemsmötets roll är att se till partiets verksamhet är demokratiskt förankrad och vara högsta beslutsfattare.

Medlemsmöten beslutar bland annat om verksamhetsplaner, partiets politik och väljer bland annat partiledare, vice partiledare, partisekreterare och partistyrelse.

Varje år håller Piratpartiets två medlemsmöten – ett vårmöte där huvudfokus ligger på att granska förra årets styrelse och hantera motioner, samt ett höstmöte där huvudfokus ligger på att välja nya förtroendevalda för kommande mandatperiod.

Valberedning (under medlemsmöte)

Partiets valberedning har som uppgift att se till att medlemsmöten har nominerade kandidater till de poster som val hålls till. Valberedningen väljs på ettårsmandat av medlemsmöten.

Nuvarande valberedning består av Henrik Brändén, Mattias Bjärnemalm, Sofia Hartelius, Sofia Dahlgren och Otto Larsson.

Revisorer (under medlemsmöte)

Partiet har två revisorer (med två ersättare) vars uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda”. Revisorerna väljs på ettårsmandat av medlemsmöten.

Revisorer för 2021 är Jan Lindgren och Mattias Lundbäck. Revisorsersättare är Tomas Kronvall och Mikael Holm.

Mötespresidium (under medlemsmote)

Mötespresidiet ansvarar för att genomföra partiets medlemsmöten i samarbete med partistyrelsen.

Mötespresidium för mötesperioden fram till och med höstmötet 2021 består av ordförande Philip Johansson och vice ordförande Jakob Sinclair.

Partistyrelsen (under medlemsmöte, över arbetsutskottet)

Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs. Partistyrelsen utser talespersoner och driver utvecklingen av partiets politik. I styrelsens ansvar ingår verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Nuvarande styrelse består av Katarina Stensson, Henrik Passmark, Mattias Rubenson, Christoffer Cederholm, Christoffer Eldengrip, Mikael Enmalm, Jerry Hjort, Isabel Humbla, Tomas Håkansson, Andreas Eng, Ola Nyström, Johan Ericsson och Jan-Erik Malmquist.

Arbetsutskottet, AU (under partistyrelsen, på samma nivå som partiledare och vice partiledare samt partisekreterare)

Inom styrelsen finns det ett arbetsutskott som består av partiledare, vice partiledare, partisekreterare och ytterligare två av partistyrelsens ledamöter. Deras arbete leds av partiledaren. Arbetsutskottet ansvarar för det löpande arbetet inom partiet.

Nuvarande arbetsutskott består av Katarina Stensson, Henrik Passmark, Mattias Rubenson, Mikael Enmalm och Johan Ericsson.

Partiledare och vice partiledare (under medlemsmöte, på samma nivå som styrelsen, över talespersoner)

Partiledarens främsta uppgift är att leda partiets politiska arbete och företräda partiet utåt. Partiledaren ansvarar också för partistyrelsens möten. Partiledare för perioden 2020-2022 är Katarina Stensson.

Vice partiledaren ska stötta partiledarens i dennes arbete och ersätta partiledaren om den är oförmögen att fullgöra sina åtaganden. Vice partiledare för perioden 2020-2022 är Henrik Passmark.

Partisekreterare (under medlemsmöte, på samma nivå som styrelsen, över distriktsledare och mellanchefer)

Partisekreteraren ansvarar för partiets organisation och administrativa arbete.

Sedan 2017 har partiets partisekreterare varit Mattias Rubenson, som sitter på mandat fram till 2022.

Operativ verksamhet

Talespersoner (under partiledare och vice partiledare)

Talespersoner utses av styrelsen. De representerar partiet i särskilda politikområden och driver på utvecklingen av partiets politik. De ser till att synliggöra partiets politik inom sitt område.

Nuvarande talespersoner:

 • Demokratipolitik: Jakob Sinclair
 • Ekonomisk politik: Sara Hjalmarsson
 • Integritetspolitik: Mattias Rubenson
 • Kulturpolitik: Siula Grande
 • Sexualpolitik: Theo Haglund
 • Utbildningspolitik: Andreas Eng
 • Vårdpolitik: Camilla Josephsson

Distriktsledare (under partisekreterare, över kommunledare)

Distriktsledarna utses av partisekreteraren och rapporterar direkt till denne. Deras uppgift är att agera lokalt inom sitt ansvarsområde (distrikt) med sådana praktiska saker som behöver hanteras inom detta geografiska område. Detta gäller till exempel beställning och utdelning av valsedlar, uppsättning av valaffischer, uppställande och bemanning av valstugor, kontinuerlig lokal verksamhet, anordning av utbildningsträffar och att fånga upp nya medlemmar för att aktivera dem i partiet.

Partiet har fem stycken distriktsledare med områden: norra, västra, södra, östra och Stockholmsregionen.

I de fall det finns lokala föreningar med överlappande geografi är arbetsuppdelningen mellan distriktsledaren och den lokala föreningen som följer. Den lokala föreningen och dess representanter beslutar om lokal politik, listor till lokala val och om att ställa upp i lokala val. Distriktsledaren beslutar om fördelning av resurser från partiet centralt. När det gäller lokal organisering samarbetar de två.

Distriktsledare för Västra Distriktet: Mikael Wilhelmsson
Distriktsledare för Norra Distriktet: Vakant
Distriktsledare för Östra Distriktet: Vakant
Distriktsledare för Stockholmsdistriktet: Vakant
Distriktsledare för Södra Distriktet: Isabel Hernández Humbla

Kommunledare (under distriktsledare, på samma nivå som lokala föreningar)

Under distriktsledarna arbetar kommunledare. Dessa utses av distriktsledarna eller direkt av partisekreteraren. Deras arbetsuppgift är att bistå den distriktsledare som de arbetar under.

Kommunledare rapporterar till sina distriktsledare.

I de fall det finns lokala föreningar med överlappande geografi är arbetsuppdelningen mellan kommunledaren och den lokala föreningen som följer. Den lokala föreningen och dess representanter beslutar om lokal politik, listor till lokala val och om att ställa upp i lokala val. Kommunledaren beslutar om fördelning av resurser från partiet centralt. När det gäller lokal organisering (till exempel att sätta upp en valstuga eller distribuera valsedlar) samarbetar de två.

Kommunledare för Göteborg: Erik Lennermo.

Mellanchefer (under partisekreteraren, över extern kommunikation, intern kommunikation, administration och IT)

Direkt under partisekreteraren, parallellt med distriktsledarna, arbetar mellancheferna. Dessa har var sin arbetsgrupp som de leder och har ansvar för ett specifikt område av partiets verksamhet.

Dessa grupper är:

 • IT – Ola Nyström
 • Administration
 • Intern kommunikation, medlemsrekrytering och utbildning
 • Extern kommunikation – Katrin Andersson

Extern kommunikation (under mellanchefer)

Gruppen ansvarar för partiets kontinuerliga utåtriktade kommunikation. Framför allt är deras uppdrag att:

 1. Medvetandegöra allmänheten om att Piratpartiet finns och stärka partiets “varumärke” (i form av t.ex. namn och logga).
 2. Sprida kunskap om partiets politik.

Detta görs genom att bland annat hålla partiets externa kanaler (Hemsida, Facebook, Twitter, Mastodon, YouTube, Instagram) uppdaterade med relevant material, skriva och sprida debattartiklar, skapa utåtriktade kampanjer, göra videor, svara på mail från utomstående och  hantera relationer till media.

Intern kommunikation/utbildning/rekrytering (under mellanchefer)

Gruppen ansvarar för att hålla samman och stärka partiet som organisation. Kort kan man säga att uppdraget är att (1) dra in medlemmar, (2) knyta de medlemmarna till partiets aktiviteter, (3) utbilda dem i partiets politik och organisation och (4) se till att de kontinuerligt är inblandade i partiets verksamhet.

Till gruppens uppgifter hör skrivandet av interna medlemsbrev, skapandet och spridandet av utbildningspaket, rekryteringskampanjer och upprätthållandet av interna kommunikationskanaler.

Administration (under mellanchefer)

Gruppen ansvarar för partiets analoga infrastruktur i form av bank, post och kanslier, samt hanterar partiets ekonomi.

IT (under mellanchefer)

Gruppen ansvarar för att utveckla, drifta och dokumentera de olika IT-system som partiet behöver och använder.