Stadgar

Stadgar (4.0)

Det här är den fjärde versionen av Piratpartiets stadgar och de gäller sedan höstmötet 2022.

Tidigare stadgar (3.2) finns här.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning är ett styrdokument som beskriver Piratpartiets styrelses arbete, upprättat i enlighet med stadgan

1. Organisation

1.1.1 — Organisationens namn är Piratpartiet och förkortas PP.

1.1.2 — Partiet är en ideell förening.

1.1.3 — Partiet har sitt säte i Stockholm.

1.1.4 — Partiets verksamhetsår och räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

1.2.1 — Partiets syfte är att med parlamentariska metoder driva politiska frågor i enlighet med partiets principprogram.

1.2.2 — Partiet ska även aktivt bedriva verksamhet vad gäller opinionsbildning, utbildning och information inom partiets frågor.

1.2.3 — Partiet utgår från människans lika värde, där jämlikhet och allas rätt till deltagande utan diskriminering är något självklart.

1.3.1 — Partiets medlemsmöte tar ställning inom ett antal politiska frågor och områden genom antagandet av ett principprogram, samt sakpolitiska program som utgår från principprogrammet.

1.3.2 — Förslag till ändring av principprogrammet kan endast läggas genom proposition eller motion till ordinarie medlemsmöte.

1.3.3 — Ändring av principprogram kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.

1.3.4 — Ändring eller upphävning av redan antagna sakpolitiska program kräver endast enkel majoritet på medlemsmöte. Partiets principprogram kan ej upphävas.

1.4.1 — Partistyrelsen tecknar gemensamt partiets firma.

1.4.2 — Partistyrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätt till myndiga personer som är medlemmar i partiet.

1.5.1 — För partiets och dessa stadgars syften ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

1.5.2 — För partiets och dessa stadgars syften ska elektronisk närvaro vara att jämställa med fysisk närvaro.

1.6.1 — Förslag om partiets upplösning får endast behandlas på vårmöte och ska framgå av kallelsen.

1.6.2 — Minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan tillsammans väcka förslag om upplösning genom motion. Denna ska vara partistyrelsen skriftligen tillhanda senast trettionde (30) oktober året före vårmötet. Partistyrelsen ska presentera det inkomna förslaget för medlemmarna inom en vecka från mottagandet.

1.6.3 — Partistyrelsen kan också själva väcka förslag om upplösning. Detta ska presenteras för medlemmarna senast trettionde (30) oktober året före vårmötet.

1.6.4 — Partiet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de som deltar i beslutet röstar mot förslaget.

1.6.5 — Vid partiets upplösning ska tillgångar realiseras och skulder betalas, varpå kvarvarande tillgångar ska gå till ett av vårmötet bestämt ändamål i enlighet med partiets syfte.

1.6.6 — Till likvidatorer utses partiets revisorer om inte vårmötet beslutar annat. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med partiets upplösning.

2. Medlemskap

2.1.1 — Medlemskap i partiet beviljas individer som ansöker om medlemskap och ställer sig bakom partiets principprogram och stadgar.

2.2.1  — Medlem som vill utträda ur partiet ska skriftligen anmäla detta till partiet och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.

2.2.2 — Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte förnyat sitt medlemskap får anses ha lämnat partiet.

2.2.3 — Medlem som uppenbarligen handlar i strid med partiets intressen eller annars uppenbarligen skadar partiet eller på annat sätt motarbetar partiet kan uteslutas av partistyrelsen. Beslut om uteslutning ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

2.2.4 — Beslutet om uteslutning kan skriftligen överklagas till nästa medlemsmöte genom motion. Detta ska ske inom fyra (4) veckor från det att beslutet delgivits medlemmen. Överklagas inte beslutet inom dessa fyra veckor träder uteslutningen i kraft.

2.2.5 — Om beslutet överklagas till kommande medlemsmöte är berörd medlem istället avstängd från verksamhet i partiet fram till det att överklagandet prövats. Avstängd medlem får inte aktivt verka i partiets namn, men har i övrigt samma rättigheter som övriga medlemmar. Medlemmen ska kallas till det medlemsmöte där överklagandet prövas och där ha fulla rättigheter enligt § 4.4 (Rättigheter).

2.2.6 — Utesluten medlem kan beviljas återinträde av partistyrelsen.

3. Rösträtt, votering, uppdrag

3.1.1 — Person som är medlem i partiet sedan två månader före rösttillfälle är röstberättigad.

3.1.2 — Varje röstberättigad person äger en röst.

3.1.3 — Endast närvarande medlem äger rösträtt på medlemsmöte.

3.2.1 — Vid medlemsmöte tas alla beslut med enkel majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.

3.2.2 — Vid styrelsemöte tas alla beslut med absolut majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.

3.2.3 — Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då gäller istället avslag.

3.2.4 — Efter votering på medlemsmöte ska röstlängd med medlemsnummer på de som deltog i voteringen, inklusive nedlagda röster, bifogas beslutet.

3.2.5 — Efter votering på styrelsemöte ska röstprotokoll upprättas. Röstprotokoll inkluderar namn på de som deltog i beslutet och hur de röstade.

3.3.1 — Valbar till förtroendeuppdrag inom partiet är person som är medlem i partiet. Detta krav gäller inte för revisorer eller deras ersättare.

3.3.2 — Valberedare, medlem av mötespresidiet, revisorer och revisorers ersättare får inte inneha någon av posterna i partistyrelsen (§ 5.3.1 Sammansättning).

3.3.3 — Medlem som utesluts eller lämnar partiet frånträder samtliga förtroendeuppdrag inom partiet, med undantag för uppdrag som revisor eller revisors ersättare.

3.3.4 — Medlem som nomineras till valbar plats i allmänna val måste uppfylla krav som ställs i gällande lag för att kandidera till sådan plats, och förbinda sig till att följa de riktlinjer för kandidater som slås fast av partiets medlemsmöte.

3.3.5 — Eventuella arvoden till partistyrelse, valberedning, revisorer och revisorers ersättare beslutas av medlemsmöte.

3.4.1 — Om en, i stadgan beskriven, förtroendevald lämnat sin post ska fyllnadsval hållas, om inte annat föreskrivs i stadgan.

3.4.2 — Fyllnadsval kan endast hållas på medlemsmöte, eller extra medlemsmöte, som inletts tidigast åtta (8) veckor efter avhoppet.

3.4.3 — Fyllnadsval hålls inte på höstmötet det år mandatet upphör, med undantag av fyllnadsval av revisor och revisors ersättare.

3.5.1 — Om förtroendevald eller till denne närstående person, fysisk eller juridisk, kan misstänkas erhålla särskild nytta eller skada av en frågas utgång, ska denne förklara sig jävig, och varken delta i beredning, diskussion eller beslut av ärendet.

3.5.2 — Ifall den förtroendevalde inte själv, men en majoritet i den instans personen tillhör, anser att jäv föreligger ska den förtroendevalde rätta sig därefter.

3.5.3 — Om någon inte deltagit i ett beslut på grund av jäv ska detta noteras i protokollet.

4. Medlemsmöten

4.1.1 — Medlemsmöte är partiets högsta beslutande organ.

4.1.2 — Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.

4.1.3 — Kallelse ska postas senast fyra (4) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.

4.1.4 — Mötespresidiet ansvarar för att handlingar postas senast en (1) vecka innan mötet inleds, för att mötet ska vara behörigt.

4.1.5 — Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.

4.2.1 — Partistyrelsen avgör om medlemsmötet hålls fysiskt, elektroniskt, eller i kombination.

4.2.2 — Partistyrelsen bestämmer tekniska och praktiska lösningar för mötet. Vid val av lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.

4.2.3 — Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten.

4.3.1 — Medlemmarna sammanträder till ordinarie medlemsmöte en (1) gång om året. Detta går under benämningen årsmöte.

4.3.2 — Årsmötet inleds alltid i slutet av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt.

4.4.1 — Partiets medlemmar har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt

4.4.2 — Partiets medlemmar har rösträtt på medlemsmöte enligt vad som stadgas i § 3.1 (Rösträtt).

4.4.3 — Partiets revisor och dennes ersättare har rätt att närvara på medlemsmöte med yttrande- och förslagsrätt.

4.4.4 — Partiets anställda och övriga inbjudna har rätt att närvara med yttranderätt.

4.4.5 — Medlemmarna av föregående års partistyrelse har inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse.

4.4.6 — Mötesordförande äger ensam rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande- och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.

4.5.1 — Partistyrelsen har rätt att väcka förslag till medlemsmöte. Ett sådant förslag kallas proposition.

4.5.2 — Till årsmötet ska partistyrelsen lägga följande propositioner: a) förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

4.5.3 — Alla propositioner skall presenteras i samband med kallelsen.

4.6.1 — Varje medlem, samt lokalförenings styrelse och medlemsmöte, har rätt att väcka förslag till årsmötet. Ett sådant förslag kallas motion.

4.6.2 — För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande årsmöte.

4.6.3 — Alla motioner som kommit i tid ska skickas med i möteshandlingarna.

4.7.1 — Varje medlem har rätt att nominera personer till val som sker på medlemsmöte.

4.7.2 — Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast två (2) veckor före mötet inleds.

4.7.3 — För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering innan mötet inleds.

4.7.4 — Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna.

4.7.5 — Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering.

4.8.1 — För att administrera partiets medlemsmöten väljs i slutet av varje ordinarie medlemsmöte ett mötespresidium för kommande mötesperiod.

4.8.2 — En mötesperiod börjar två veckor efter ordinarie medlemsmöte och sträcker sig fram till två veckor efter nästa ordinarie medlemsmöte.

4.8.3 — Sittande presidium administrerar eventuella extra medlemsmöten under deras mötesperiod.

4.8.4 — Mötespresidiet ansvarar för att efter mötets fullbordan sammanställa mötesprotokoll och få detta justerat. Detta ska ha skett innan presidiet avgår.

4.8.5 — Presidiet består av en (1) mötesordförande och tre (3) rangordnade vice mötesordförande.

4.8.6 — Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.

4.8.7 — Partiledningen ansvarar för att teknisk support finns tillgänglig för mötespresidiet.

4.8.8 — Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet.

4.9.1 — På årsmötet behandlas följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 12. Kommande års verksamhetsplan
 13. Propositioner
 14. Motioner
 15. Val till partistyrelsen
 16. Val av kommande års revisorer
 17. Val av kommande års valberedning
 18. Eventuella fyllnadsval
 19. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 20. Mötets avslutande

4.10.1 — Partistyrelsen, revisorerna var för sig, eller minst en tjugondel (1/20) av medlemmarna kan hos mötespresidiet begära ett extra medlemsmöte, och ska då ange de ärenden de önskar att mötet ska behandla.

4.10.2 — Mötespresidiet ansvarar för att kalla till mötet senast en (1) vecka efter att begäran framställts, och ska i kallelsen ta upp de ärenden som angavs vid begäran.

4.10.3 — Extra medlemsmöte ska inledas senast fyra (4) veckor från att kallelse utgår.

4.10.4 — Kallelse med möteshandlingar ska skriftligen postas, via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress, senast två (2) veckor innan mötets början för att mötet ska vara behörigt.

4.10.5 — Extra medlemsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

4.10.6 — Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte.

4.10.7 — Extra medlemsmöte får inte påbörjas eller avslutas inom två (2) veckor från ordinarie medlemsmöte.

5. Partistyrelsen

5.1.1 — Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ näst efter medlemsmötet.

5.1.2 — Partistyrelsen väljs på årsmötet och tillträder vid kommande årsskifte.

5.1.3 — Partistyrelsen ska hålla minst fyra (4) möten under året. Partistyrelsen sammanträder när partiledaren eller minst en tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter begär det.

5.2.1 — Partistyrelsen fungerar som ett långsiktigt, beslutande och strategiskt organ för partiet och har ett kollektivt ansvar för partiets verksamhet och att medlemsmötets beslut genomförs.

5.2.2 — I partistyrelsens ansvar ingår särskilt: a) att utforma förslag på reviderat principprogram, b) att löpande dokumentera och sammanställa av medlemsmötet fastställd politik c) att inför höstmötet utforma förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår, d) att efter val av ny partistyrelse och avslutat verksamhetsår redovisa ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse inför kommande vårmöte. e) att besluta om budget för verksamhetsåret och löpande redovisa ekonomiskt läge gentemot budget med största praktiskt möjliga transparens.

5.2.3 — Partistyrelsen fördelar inom sig ansvarsområden och arbetsuppgifter.

5.2.4 — Partistyrelsen ansvarar för upprättande och ändringar av ett styrdokument som reglerar formerna kring dess arbetsuppgifter.

5.2.5 — Styrelsen kan utse talespersoner, som representerar partiet i särskilda politikområden, och driver på utvecklingen av partiets politik i området.

5.3.1 — Partistyrelsen består av elva (11) ledamöter: (a) partiledare, (b) partisekreterare, (c) vice partiledare samt åtta (8) övriga ledamöter.

5.3.2 — Ordinarie val av partiledare och vice partiledare sker på årsmötet udda år. Ordinarie val av partisekreterare sker på årsmötet jämna år.

5.3.3 — Partistyrelsens övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.

5.3.4 — Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.

5.3.5 — Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisor och dennes ersättare.

5.4.1 — Partiledarens uppgift är att leda partiets politiska arbete och företräda partiet utåt. I partiledarens uppgift ingår även att kalla till partistyrelsens möten.

5.4.2 — Vice partiledares uppgift är att bistå partiledaren i dennes arbete och att ersätta partiledaren om denne är oförmögen att fullgöra sina åtaganden fram till dess partiledaren antingen återinträder i funktionen eller ersätts genom fyllnadsval.

5.4.3 — Partisekreteraren ansvarar för partiets organisation och administrativa arbete.

5.5.1 — För att samordna det löpande arbetet och underlätta genomförandet av styrelsens beslut ska ett arbetsutskott finnas, bestående av partiledare, vice partiledare, partisekreterare samt ytterligare två av partistyrelsen utsedda styrelseledamöter.

5.5.2 — Arbetsutskottet sammanträder när partiledaren begär det, och dessa möten ska protokollföras.

5.5.3 — Arbetsutskottet kan uppdra konkreta ansvarsuppgifter åt olika partimedlemmar som då rapporterar till styrelsen via arbetsutskottet. Arbetsutskottet kan adjungera dem de anser nödvändigt till sina möten.

5.5.4 — Partistyrelsen reglerar arbetsutskottets arbete genom sin arbetsordning.

6. Valberedning

6.1.1 — Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte.

6.1.2 — Om medlemsmötet eller partistyrelsen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.

6.1.3 — Valberedningens ledamöter får i sitt förslag till partistyrelse inte nominera sig själva.

6.1.4 — Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda innan mötet inleds.

6.1.5 — Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder vid kommande årsskifte.

6.1.6 — Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter.

6.1.7 — Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.

6.1.8 — Valberedningens ledamöter väljs på ett år.

6.1.9 — Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.

7. Revision

7.1.1 — Revisorernas uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt att upprätta revisionsberättelse för det verksamhets- och räkenskapsår de blivit valda.

7.1.2 — Om revisorerna begär det ska partistyrelsen tillhandahålla de handlingar revisorerna önskar ta del av inom en (1) vecka.

7.1.3 — Senast fyra (4) veckor före vårmötet ska partistyrelsen tillhandahålla revisorerna samtliga handlingar av vikt för revisorernas arbete.

7.1.4 — Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast två (2) veckor innan årsmötet inleds och bifogas möteshandlingarna.

7.1.5 — Revisorerna väljs på årsmötet och tillträder vid kommande årsskifte.

7.1.6 — Partiet har en (1) revisor och en (1) revisorsersättare.

7.1.7 — Om en revisorspost blir vakant övertas den av revisorsersättare för kvarvarande mandatperiod. Som följd blir därmed posten som revisorsersättare istället vakant fram tills dess att fyllnadsval till revisorsersättare kan hållas.

8. Lokala föreningar

8.1.1 — I kommuner och landsting/regioners områden kan finnas lokala föreningar, kallade kommunföreningar respektive landstingsföreningar/regionsföreningar, som samlar alla partiets medlemmar i kommunen/landstinget/regionen.

8.1.2 — Det kan bara finnas en lokal förening i varje kommun respektive landsting/region.

8.1.3 — Lokala föreningar organiserar lokalt arbete och representerar partiet i kommun- och landstings/regionalpolitik.

8.1.4 — Högsta beslutande organ i lokal förening är dess medlemsmöte, som sammanträder på styrelsens kallelse minst en gång per år. Medlemsmöte ska en gång per år välja styrelse, revisorer och valberedning samt behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse. Endast medlemsmöte får fatta beslut om att ställa upp i allmänna val, fastställa listor till allmänna val och besluta om partiets lokalpolitiska program. Till medlemsmöte ska alla medlemmar kallas minst en vecka i förväg, och tid och plats för medlemsmötet ska väljas med medlemmarnas möjlighet att ta sig till mötet i åtanke.

8.2.1 — Lokala föreningar ska anta stadgar som förbinder dem att arbeta för partiets värderingar och principprogram och lever upp till grundläggande krav på interndemokrati och öppenhet inför medlemmarna.

8.2.2 — Partistyrelsen fastställer exempelstadga som lokal förening kan ha som stöd och inspiration.

8.2.3 — Skulle lokal förening sakna stadga eller dokumentation om vilka stadgar de har ska de arbeta efter denna exempelstadga tills de antagit egen stadga.

8.3.1 — Kallelse till uppstartsmöte för lokal förening ska skickas ut till alla partimedlemmar i dess geografiska område senast en vecka innan mötet. Partiets arbetsutskott, eller av arbetsutskottet utsedd person, ska vara medlem som vill kalla till sådant möte behjälplig med att åstadkomma ett sådant utskick. Begäran ska då riktas till personen eller arbetsutskottet minst en vecka innan kallelsen av det tilltänkta mötet ska ske.

8.3.2 — Då en lokal förening grundats ska protokoll skickas till partiets arbetsutskott som kontrollerar att föreningen uppfyller kraven i 8.2.1. Om arbetsutskottet konstaterar att så är fallet anses den lokala föreningen höra till partiet.

8.4.1 — Lokala föreningar ska skicka protokoll till arbetsutskottet (a) om förening bildas eller läggs ner, (b) när förening fastställer eller ändrar stadga samt (c) från medlemsmöte som väljer eller ändrar sammansättning på styrelse, valberedning och revisorer, samt utvärderar styrelsens arbete och behandlar frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.

8.4.2 — Ifall den lokala föreningens agerande står i strid med partiets intressen eller uppenbarligen skadar partiet samt ifall föreningens stadga inte uppfyller kraven i 8.2.1 kan partistyrelsen häva föreningens rätt att representera partiet och agera i dess namn. Sådant beslut ska fattas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet i partistyrelsen och gäller med omedelbar verkan. Om en motion lämnas in om saken kan frågan överprövas av partiets nästföljande vårmöte, eller extra medlemsmöte, om sådant hålles före vårmötet.

8.4.3 — Ifall lokal förening upphör fungera eller föreningens styrelses agerande strider mot partiets intressen eller bryter mot den lokala föreningens eller partiets stadga kan partistyrelsen besluta att kalla till medlemsmöte i föreningen där ny styrelse och övriga funktionärer ska kunna väljas.

8.5.1 — Den lokala föreningens medlemsmöte kan besluta att lägga ned lokal förening. Sådant beslut kan bara fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet.

8.5.2 — Om föreningen inte hållit medlemsmöte på ett år och två månader anses föreningen vilande.

8.5.3 — När föreningen är vilande har varje grupp om minst fem (5) medlemmar i Piratpartiet inom föreningens verksamhetsområde rätt att kalla alla Piratpartiets medlemmar i föreningens område till medlemsmöte, för att välja nya funktionärer och återuppta verksamheten. Har inte detta skett inom ett år efter det föreningen blivit vilande läggs föreningen ner.

8.5.4 — Vid nedläggning tillfaller föreningens kvarvarande medel Piratpartiet.

9. Allmänna val och partiets förtroendevalda

9.1.1 — Partiets lista till EU-parlamentsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte som avslutas minst fyra månader före valet. Då bestämmer medlemsmötet först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater. Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod.

9.1.2 — De som valts in i EU-parlamentet på partiets lista från Sverige utgör partiets representation i EU-parlamentet.

9.1.3 — Representationen i EU-parlamentet ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.

9.1.4 — Om endera representationen i EU-parlamentet eller partistyrelsen så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.

9.1.5 — Partiets representation i EU-parlamentet ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska program antagna av medlemsmöten och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

9.1.6 — Partiets representation i EU fattar beslut om partilinje när en absolut majoritet av representationen är ense om detta. Råder osäkerhet kring ifall en hållning naturligt följer av partiets åsikter ska innan dess samråd ske med partiledaren.

9.1.7 — Centrala avtal med partigrupper och andra aktörer fattas i samråd med partistyrelsen, som också kan ge en rekommendation om vilken partigrupp representationen ska ansluta sig till.

9.1.8 — Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiets arbetsutskott om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.

9.2.1 — Landstings/regionsföreningar och grupper av landstings/regionsföreningar har rätt att fastställa regionala listor till riksdagsval. Beslut om och fastställandet av en sådan lista ska ske på lokalt medlemsmöte eller extra medlemsmöte.

9.2.2 — Central lista till riksdagsval fastställs genom omröstning på medlemsmöte. Vid ordinarie riksdagsval ska medlemsmötet avslutas minst fyra månader före valet. Medlemsmötet bestämmer först vilket antal kandidater som ska sättas upp på listan. Därefter röstar mötesdeltagarna genom att rangordna valfritt antal kandidater. Sedan placeras dessa på listan utifrån utfallet av parvisa jämförelser mellan röstandes relativa placering av kandidaterna utifrån en av styrelsen i förväg fastslagen Condorcet-metod.

9.2.3 —Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.

9.2.4 — En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.

9.2.5 — Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.

9.2.6 — Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.

9.2.7 — Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.

9.2.8 — Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska program antagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

9.3.1 — Landstings-/regionsförening representerar partiet i landstings-/regionspolitik. Kommunförening representerar partiet i kommunalpolitik.

9.3.2 — Beslut om att ställa upp i landstings/regions- eller kommunval fattas av respektive lokal förenings medlemsmöte, som också fastställer lista och lokalt politiskt program. Detta program får inte stå i konflikt med partiets principprogram.

9.3.3 —Den lokala föreningens medlemsmöte har inom ramen för partiets principprogram sista ordet om partiets linje i lokala politiska frågor.

9.3.4 Om ingen lokal förening finns som kan ta beslut om att ställa upp i och fastställa lista till lokalt val, kan partiet centralt besluta om att ställa upp i och fastställa lista.till valet.

10. Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor

10.1.1 — Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.

10.1.2 — Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller partistyrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.

10.2.1 — Partiets stadgar, utom de paragrafer som omnämns i § 10.2.2, kan endast ändras genom beslut på ordinarie medlemsmöte.

10.2.2 — De paragrafer som ingår i kapitel 1-4 samt kapitel 10 kan endast ändras genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett måste vara ordinarie medlemsmöte.

10.2.3 — Stadgeändring kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna för att gå igenom.

10.2.4 — Förslag till ändring av, eller tillägg till, stadgan kan endast läggas genom proposition eller motion till medlemsmöte.

10.2.5 — Kapitelindelning och numrering är till för att underlätta läsningen av stadgan. Skulle ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, innebära en förändring av stadgans kapitelindelning eller numrering, uppdateras hela stadgan omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs. Detta inkluderar även hänvisningar till kapitel eller andra paragrafers numrering.

10.3.1 — Ordinarie medlemsmöte kan välja att lägga dokument som bilaga till stadgan.

10.3.2 — Vid motsägelser mellan bilagas och stadgas formulering gäller stadgan.

10.3.3 — Bilaga ändras, läggs till eller tas ifrån stadgan genom proposition eller motion på ordinarie medlemsmöte med enkel majoritet av rösterna.

10.3.4 — När bilaga läggs till eller tas ifrån stadgan uppdateras § 10.3.5 omedelbart utan att vidare beslut om stadgeändring krävs.

10.3.5 — Följande dokument ligger som bilaga till dessa stadgar:

 • Arbetsordning för partiets riksdagsgrupp (bilaga 1)

§ 1. Administrativ möte

1.1 — Riksdagsgruppen håller administrativt möte före februari månads utgång, samt när gruppledaren eller en majoritet av riksdagsgruppens medlemmar kallar till sådant.

1.2 — Administrativt möte hålles under plenumfri tid under en dag då riksdagen arbetar i Stockholm, och kallelse måste ske minst två veckor i förväg.

1.3 — Administrativt möte före februari månads utgång behandlar verksamhets- och ekonomisk berättelse från gruppstyrelsen, ansvarsfrihet för gruppstyrelsen, val av ny gruppstyrelse, samt val av revisorer och valberedning för riksdagsgruppen.

1.4 — Administrativt möte utser gruppledare, förrättar fyllnadsval till gruppstyrelsen.

1.5 — Administrativt möte fastställer och reviderar mer detaljerade regler för riksdagsgruppens arbete med 2/3 majoritet av de närvarandes röster.

§ 2. Arbetsmöten

2.1 — Riksdagsgruppen håller regelbundet arbetsmöten, som diskuterar viktiga frågor som behandlas i utskott och ska upp i plenum.

2.2 — Vid behov fastställer arbetsmöte partilinje och ingår avtal med andra partier.

2.3 — Arbetsmöten sker normalt på plenumfri tid under dag då riksdagen är samlad i Stockholm, efter kallelse från gruppledare eller gruppstyrelsen, som i normalfallet ska ske en vecka i förväg.

2.4 — Extra arbetsmöte kan om särskilda skäl finns hållas på andra tider och efter kortare kallelseförfarande, och fattar då beslut som äger omedelbar giltighet, men måste tas upp för ny behandling på nästkommande ordinarie möte.

§ 3. Gruppstyrelse

3.1 — Gruppstyrelsen består av gruppledaren och ytterligare fyra personer.

3.2 — Gruppstyrelsen utser kanslichef och samråder med denna kring organisation och arbetsuppgifter för kansliet.

3.3 — Vidare fungerar gruppstyrelsen som referensgrupp vid förhandlingar och kan när så är nödvändigt fatta brådskande beslut om instruktioner till förhandlingsdelegationer och liknande.

§ 4. Partilinje, avtal mm

4.1 — Partiets riksdagsledamöter har placerats på riksdagslistan av, och svarar därför inom partiet i första hand inför, partiets medlemmar.

4.2 — För att riksdagsgruppen ska fastställa en partilinje i en sakfråga ska två tredjedelar av dem som närvarar på gruppmötet stödja linjen, och enas om en skriftlig motivering av denna.

4.3 — För att ledamot ska få avvika från partilinjen måste denna skriftligt motivera för medlemmarna varför denne anser att gruppens majoritet missförstått vad partiet borde tycka i frågan.

4.4 — För att besluta om avtal med andra partier, som binder partiets riksdagsledamöter inför framtida omröstningar, gäller samma regler.

Sök efter...