Sakpolitik

Sakpolitiska program

Vårt principprogram är grunden för alla våra politiska ställningstaganden och beslut. Därmed genomsyrar det också alla våra sakpolitiska program, vilka du kan hitta nedan.

Några av principerna som är viktigast för oss är vi vill bygga ett samhälle på deltagande, frihet och demokrati. Vi vill frigöra kunskap och kultur samt skydda ditt privatliv.

Vill du påverka vår sakpolitik? Alla som varit medlemmar i partiet i två månader har rätt att lägga motioner till våra vårmöten om att ändra i eller lägga till sakpolitiska program.

Arbetsmarknadspolitik

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Det skapar enorma möjligheter men tvingar oss att tänka i andra banor än 18- och 1900-talets. Fokus måste ligga på kunskap och värdeskapande, oavsett om det sker som traditionellt lönearbete eller icke-monetärt kollaborativt arbete. Skattesystemet behöver förändras i grunden, och bidragsystemen till dem som inte arbetar tillräckligt eller alls förenklas, så att alla är garanterade en grundläggande försörjning utan förnedrande utfrågningar eller krav.

Läs hela vårt arbetsmarknadspolitiska program här.

Demokratipolitik

Demokratins befintliga verktyg behöver förstärkas och kompletteras. För att försäkra att de beslut som tas är representativa för folket kräver det en politik som ämnar att stärka samhällsengagemanget. Vi står inför ett flertal utmaningar och problem som måste lösas på demokratisk grund. För att hindra korruption och en auktoritär samhällsutveckling behöver vi en revitaliserad offentlighetsprincip, samt ett utökat medborgerligt inflytande. Genom dessa och ett flertal åtgärder kan vi reformera och demokratisera Sverige.

Läs hela vårt demokratipolitiska program här.

Drogpolitik

Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Nolltoleransen mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal. Idag straffas drogbrukare istället för att få hjälp. I grunden bygger politiken på värderingen att det är bättre att en drogbrukare dör än att personen får hjälp att leva med eller ta sig ur sitt problematiska bruk. Vi vill lägga om politiken mot skademinimering och reglering av de droger som är minst lika skadliga som alkohol och tobak.

Läs hela vårt drogpolitiska program här.

Ekonomisk politik

Piratpartiet vill ersätta arbetslöshetsersättning och kommuners ekonomiska bistånd med ett generellt ekonomiskt stöd. Vi vill ändra skatte- och andra regler som missgynnar småföretag. Det behövs en ekonomisk politik som fokuserar på att skapa värde i samhället, inte på att arbeta så många timmar som möjligt eller låta så mycket pengar som möjligt cirkulera.

Läs hela vårt ekonomisk-politiska program här.

EU-politik

Europaparlamentet i StrasbourgEU syfte ska vara att göra det enkelt att knyta kontakter och sprida kunskap och idéer inom Europa och med resten av världen. Unionen ska arbeta för ett fritt och effektivt internet, fri rörlighet och mänskliga rättigheter. Vi vill reformera EUs sätt att arbeta, så att insynen ökar och mer av beslutsfattandet ligger i de folkvalda EU-parlamentarikernas händer. EU-domstolens roll ska stärkas.

Läs hela vårt EU-politiska program här.

Försvarspolitik

Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag. Vi vill arbeta för interationella konventioner som reglerar cyberkrigsföring, och begränsar de skador som sådan kan tillfoga civila. Vi anser att frivilligorganisationer ska spela en viktig roll i försvaret.

Läs hela vårt försvarspolitiska program här.

Integritetspolitik

Piratpartiet vill hejda massövervakningen. Övervakning ska bara få ske vid befogade konkreta misstankar mot särskilda personer. Det behövs en informations­samtyckeslag, som förbjuder att information lämnas vidare utan samtycke från den det handlar om. Myndigheter måste begränsa mängden data som lagras, och personnumren avskaffas.

Läs hela vårt integritetspolitiska program här.

Kulturpolitik

Vår kultur blir i allt större utsträckning digital. Våra möjligheter att skapa, dela och utveckla konst skulle kunna vara oändliga. För att tillgodose det nya kulturlandskapets behov måste vi jämna ut spelplanen så alla aktörer har lika goda förutsättningar att delta i kulturen. Vi vill att konst, kultur och kunskap ska vara tillgängligt för alla. Vi vill att remixing ska vara ett konstutövande som inte hindras av upphovsrätt. Vi vill att konst och kunskap ska vara lika självklara och lika tillgängliga som att låna en bok på biblioteket.

Läs hela vårt kulturpolitiska program här.

Nätpolitik

Piratpartiet kämpar för ett fritt internet, tillgängligt för alla. Bara så kan internet vara en kraft för frihet och demokrati, som ger alla möjlighet att göra sin röst hörd, och formulera, dela och utveckla tankar och idéer. Men det fria internet är hotat. Vi tar kampen för nätneutralitet, för dataskydd och mot datalagring, geoblocking och DRM.

Läs hela vårt nätpolitiska program här.

Sexualpolitik

Alla människor har lika värde och rätt att behandlas lika. Även om ens kön eller könsuppfattning inte stämmer med dagens binära stereotyper. Varje människa ska själv ha rätt att definiera sitt kön och vi vill därför att juridiskt kön avskaffas. Lagarna ska även respektera människor som älskar och vill leva tillsammans med mer än en. Vi vill därför göra lagar och regler kring samlevnad antalsneutrala.

Läs hela vårt sexualpolitiska program här.

Rättssäkerhetspolitik

Likhet inför lagen är ett av demokratins fundament. Samtidigt är det viktigt att poliser och åklagare granskas så att övergrepp undviks och de som sker bestraffas. Vi vill därför att en fristående myndighet ska granska anmälningar mot poliser och åklagare. Tjänstemannaansvaret ska återinföras. Brott med offer ska prioriteras före andra brott.

Läs hela vårt rättssäkerhetspolitiska program här.

Utbildningspolitik

Samhället utvecklas allt snabbare, samtidigt så har skolans form stått still de senaste hundra åren. Det är något som vi börjar se effekterna utav idag. Vi har samtidigt ett stort problem med att lärare har svårt att hinna med att utbilda samtidigt som många väljer att byta karriär på grund av den press som finns runt en betygsskola. Skolan behöver fundamentala förändringar för att fungera i framtiden, de två första är att sätta kunskap och elevens inlärning i fokus samt att tänka om vad gäller när under livets gång som vi utbildar oss.

Läs hela vårt utbildningspolitiska program här

Vårdpolitik

Vi vill ha en jämlik vård – oavsett om man bor i stad eller på land – och en mångfald av olika vårdgivare. Vården ska vara evidensbaserad och systemen förbättras för att föra in ny kunskap och ny teknik in vården. Behandlingen av psykisk ohälsa måste prioriteras högre, och samtalsterapi ska erbjudas. Det är mycket viktigt att stärka respekten för patienternas integritet. Man ska i normalfallet själv få bestämma vem som ska få se ens journaler, och vid nödöppningar ska man informeras i efterhand.

Läs hela vårt vårdpolitiska program här.