Nätpolitiskt program

Överblick – Piratpartiet vill att:

  • Nätneutraliteten värnas
  • Datalagringslagen rivs upp
  • Geoblocking förbjuds inom EU
  • Kringgående av DRM-skydd legaliseras

Inledning – En teknisk utveckling som sätter människors relationer i centrum

Piratpartiet är ett politiskt parti sprunget ur nätkulturen och drivs av en stark positiv bild av vad internet kan göra för en framtida gemensam global utveckling.

Vi lever i en tid som är unik i mänsklighetens historia. Internet har på ett avgörande sätt förändrat vårt sätt att leva. Aldrig tidigare har så många haft möjlighet att kommunicera så lätt med varandra. Aldrig tidigare har så många haft tillgång till så mycket etablerad nedtecknad kunskap. Dessutom har nätet öppnat nya förutsättningar och möjligheter för delaktighet och demokrati.

Internet är resultatet av en teknisk utveckling som satt fritt globalt kunskapsutbyte i centrum, och som utvecklats till en arena där mänskliga relationer kan byggas och utvecklas. En möjlighet har skapats till emotionella band människor emellan över såväl geografiska som sociala avstånd och gränser.

Piratpartiet verkar för att denna utveckling ska bli en språngbräda för en rad positiva förändringar i Sverige, Europa och resten av världen.

Piratpartiets har en samhällssyn som präglas av öppenhet, universalism och inkludering. Vi ser det som samhällets uppgift att säkerställa att alla kan ta del av de möjligheter som nätet ger. Samtidigt är vi medvetna om vilka risker som missbruk av nätets möjligheter kan medföra i form av t.ex. intrång i den personliga integriteten, och vi ser behovet av lagstiftning i de fall där de värden vi kämpar för hotas av bl.a. övervakningsteknik eller missbruk av monopolliknande marknadsdominans. Denna syn ligger till grund för alla våra åsikter inom det nätpolitiska området.

1. Nätneutralitet

Behovet av ett skydd för internet som en öppen plats är minst lika stort när det gäller att skydda det från företags vilja att skapa otillbörliga marknadsfördelar som när det gäller att skydda det ifrån statlig övervakning. Principen om nätneutralitet är ett fundament i det fria nätet, och något som inte får kompromissas med. Nätneutralitet innebär att internetleverantörer inte får göra skillnad på internettrafik av kommersiella skäl.

Därför vill vi att:

§1 Nätneutraliteten skyddas på EU-nivå;
§2 Den svenska tillsynen av efterlevnad av nätneutralitet tas på allvar;
§3 Det tydliggörs att zero rating är ett brott mot nätneutraliteten.

2. Datalagring

Piratpartiet anser inte att det går att försvara att tvinga tele- och internetföretag att lagra information om sina kunder i syfte att kunna lämna ut den till polis och säkerhetstjänst. Det är ett förfarande som EU-domstolen har underkänt då det strider mot mänskliga rättigheter. I ett fritt och öppet samhälle är det inte statens uppgift att slentrianmässigt hålla koll på vem som samtalar med vem och när.

Därför vill vi att:

§4 Den svenska datalagringslagen rivs upp;
§5 EU-initiativ om nya datalagringsdirektiv stoppas.

Geografisk blockering, geoblocking

Nätet spänner över alla gränser, och vill vi behålla det fritt och öppet behöver vi motarbeta alla försök att sätta upp artificiella geografiska gränser på nätet kring hur information får spridas. Det innebär att alla former av geoblocking bör motarbetas.

Därför vill vi att:

§6 Geoblocking förbjuds inom EU.

4. Spektrum

Fördelningen av radiospektrum är avgörande för hur tillgången till internet ser ut i samhället. Vi vill se ett nät där alla människor kan delta, och där ingen aktör ges en dominerande marknadsställning. Det innebär tydliga och transparenta regler av hur spektrum fördelas och används, med en tydlig målsättning att tillgängliggöra så mycket band som möjligt för internet, och motarbeta att spektrum sugs upp och stängs in av ett fåtal aktörer.

Därför vill vi att:

§7 Spektrum allokeras öppet, transparent och till en mångfald av aktörer;
§8 Mängden spektrum som allokeras för internet maximeras.

5. DRM

Piratpartiet vill aktivt motarbeta införande, spridning och användning av tekniska system som syftar till att begränsa medborgarnas och konsumenternas möjligheter att använda och kopiera digitala verk. Vidare vill vi säkerställa att det är lagligt att kringgå DRM-restriktioner i de fall de förekommer.

Därför vill vi:

§9 Legalisera kringgående av DRM;
§10 Legalisera tillverkning och försäljning av verktyg för att kringgå DRM.

6. IT- och informationssäkerhet

Allt mer av vårt samhälles funktioner använder internet, vilket gör vårt samhälle sårbart för digitala attacker. Därför anser Piratpartiet att våra myndigheter ska ligga i framkant vad gäller IT- och informationssäkerhet så att vi minimerar risken för dessa attacker och dataläckor. Vi vill också se större transparens i vilka attacker som sker och hur de påverkar samhället.

Hur bra vi än blir på säkerhet kommer det då och då att ske allvarliga incidenter. Därför behöver vi utveckla våra digitala systems motståndskraft, samt införa hanterings- och uppföljningsrutiner för incidenter.

Därför vill vi att:

§11 En statlig IT-haverikommission tillsätts och får i uppdrag att löpande ge rekommendationer om förbättringar av IT- och informationssäkerhet utifrån aktuella händelser.

Senaste nytt

14 oktober 2021 — Skolplattformen, del 14: Förbud mot konkurrens

[Politik] Idag tittar vi närmare på fler fall där reverse engineering är politiskt sprängstoff, med ett särskilt öga på hur marknadsekonomin påverkas av förbudet mot att kringgå kopieringsskydd.

Läs mer..»

13 oktober 2021 — Skolplattformen, del 13: Upphovsrätt till API:er

[Politik] Vi har nu gått igenom vad reverse engineering är och hur förbudet mot kringgående av kopieringsskydd fungerar när det gäller datorprogram, samt varför det är relevant vid utförande av reverse engineering. Idag tittar vi närmare på den rättsliga striden mellan Oracle och Google, en decennielång rättssaga med konsekvenser för framtidens digitalisering. Vi tittar också på ett motsvarande fall i EU från 2012 och vad lagen egentligen säger om att återimplementera andras API:er utan tillstånd med hjälp av reverse engineering.

Läs mer..»

09 oktober 2021 — Skolplattformen, del 12: Reverse engineering och kopieringsskydd

[Politik] I denna text tittar vi på utvecklingsmetoden reverse engineering. Vad är det, hur regleras det rättsligt och varför är lagstiftningen runt reverse engineering politiskt intressant?

Läs mer..»

30 september 2021 — Digital Services Act i EU-parlamentets utskott LIBE och JURI

[Nyheter] Digital Services Act är ett lagförslag från EU-kommissionen. Det kommer påverka internets framtid i EU enormt och är en av de viktigaste politiska striderna på EU-nivå under mandatperioden 2019-2024. Under 2021 kommer EU-parlamentet att anta sin position inför förhandlingar med ministerrådet och EU-kommissionen. LIBE-utskottet har redan antagit en position och inom kort ska JURI-utskottet rösta om sin position. Vad handlar DSA om? Vad händer i utskotten? Vad händer efter att de röstat? Det svarar vi på i den här texten.

Läs mer..»

27 september 2021 — Skolplattformen, del 0: Inledning

[Politik] Vid en första anblick är det lätt att anta att Skolplattformen främst är en angelägenhet för stockholmarna. Men Skolplattformen är inte ett märkligt undantag från en normalt välfungerande digitaliseringsprocess. Skolplattformen är tvärtom ett ovanligt tydligt exempel på hur dåligt digitaliseringen av Sverige fungerar. Soppan avslöjar inte bara dysfunktionella upphandlingsmetoder, slöseri med skattepengar och brist på förståelse för digitaliseringens möjligheter i Stockholm stad; den låter oss också tydligt visa hur digitaliseringen av Sverige borde se ut.

Läs mer..»