Join the swarm:

Demokratipolitik

 • Skyddet för grundlagarna stärks
 • Valsystemet reformeras och demokratiseras
 • Möjligheterna för direktdemokratiska förfaranden utvidgas
 • Offentlighetsprincipen förstärks

Demokratins befintliga verktyg behöver förstärkas och kompletteras. För att försäkra att de beslut som tas är representativa för folket kräver det en politik som ämnar att stärka samhällsengagemanget. Vi står inför ett flertal utmaningar och problem som måste lösas på demokratisk grund. För att hindra korruption och en auktoritär samhällsutveckling behöver vi en revitaliserad offentlighetsprincip, samt ett utökat medborgerligt inflytande. Genom dessa och ett flertal åtgärder kan vi reformera och demokratisera Sverige.

Läs mer

Check To Slot

Demokratipolitik

Demokratins befintliga verktyg behöver förstärkas och kompletteras. För att försäkra att de beslut som tas är representativa för folket kräver det en politik som ämnar att stärka samhällsengagemanget. Vi står inför ett flertal utmaningar och problem som måste lösas på demokratisk grund. För att hindra korruption och en auktoritär samhällsutveckling behöver vi en revitaliserad offentlighetsprincip, samt ett utökat medborgerligt inflytande. Genom dessa och ett flertal åtgärder kan vi reformera och demokratisera Sverige.

Överblick – Piratpartiet vill att:

 • Skyddet för grundlagarna stärks
 • Valsystemet reformeras och demokratiseras
 • Möjligheterna för direktdemokratiska förfaranden utvidgas
 • Offentlighetsprincipen förstärks
 • Demokratin har under de senaste århundradena växt fram som ett sätt att fatta beslut inom ett kollektiv med gemensamma intressen, där alla som berörs av besluten har någon form av inflytande över vilka beslut som fattas. Demokratin har på så sätt möjliggjort för oss att vara oense utan att spilla blod. Den har gett legitimitet till stiftade lagar genom att involvera medborgarna i den beslutsfattande processen. Alla ska ha möjlighet att yttra sina tankar, känslor, idéer och lösningar, och ha samma möjlighet att kritisera andras, i en miljö som uppmuntrar oliktänkande och inte straffar den som vågar yttra sig. I en demokrati värnas allas möjlighet till deltagande.

  En sund demokrati grundar sina beslut på relevant information och kunskap. Alla medborgare har därför i uppgift att verka för en samhällsdebatt där information sprids och diskuteras sakligt. Information som tas fram med hjälp av offentliga medel måste således vara fritt tillgänglig för alla att ta del av.

  Piratpartiet vill genom reformer av valsystemet och reglerna för folkomröstningar stärka folkviljans roll i vår demokrati. Genom bättre skydd för grundlagarnas långsiktighet ser vi till att balansera folkviljans svängningar med ett långsiktigt uttryck för vilket samhälle vi vill leva i. Den offentliga makten ska utövas under lagen.

  I en demokrati där makten utövas nära folket blir makthavarna mer lyhörda för medborgarnas behov och verklighet. Makt bör därför decentraliseras till lägsta möjliga politiska nivå, och där det är lämpligt, ges direkt till folket.

 • Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa utgör den sista barriären mot auktoritärt styre och garanterar ett långsiktigt förutsägbart demokratiskt samhälle. Det ska därför inte vara möjligt att ändra Sveriges grundlagar alltför enkelt eller alltför fort.

  Idag kan grundlagsändringar drivas igenom via två riksdagsbeslut med ett val emellan. Det krävs endast en enkel majoritet av riksdagsledamöterna vid båda besluten. Ändringar av demokratins fundament och spelregler bör ha stöd av en större andel av de folkvalda, men även av folket, som bör involveras i denna process och få en chans att formellt uttrycka sin åsikt i frågan.

  Därför vill vi att:

  §1 Grundlagsändringar kräver riksdagsstöd som uppgår till 5/7 vid båda besluten;

  §2 Folkomröstning som hålls mellan de två riksdagsbesluten krävs för grundlagsändring. Detta krav kan uppnås antingen genom särskild folkomröstning eller separat valsedel i samband med ordinarie valdag.

 • I Sverige saknar folket direkt och formell politisk makt. Folkmakten realiseras abstrakt genom parlamentarismens riksdag. Rådgivande folkomröstningar är möjliga på lokal nivå ifall 10 procent av de röstberättigade i en kommun begär det, men omröstningen kan förhindras genom motstånd från 2/3 av folkvalda politiker i den beslutande församlingen, utan några egentliga grunder. Nationella folkomröstningar kan inte begäras och är endast rådgivande. Därför är de också sällsynta.

  I en demokrati där den offentliga makten utgår från folket, ska folket kunna driva igenom sin vilja. Därför förespråkar vi pirater ökade möjligheter till direktdemokratiska förfaranden.

  Därför vill vi:

  §3 Möjliggöra genomförandet av bindande folkomröstningar på alla politiska nivåer;

  §4 Ta bort möjligheten för folkvalda församlingar att förhindra genomförandet av begärda folkomröstningar;

  §5 Att folkomröstningar är vilande tills lagrådet eller en eventuell konstitutionsdomstol har gett ett yttrande där de har redogjort att utfallet av folkomröstningen ifråga inte bryter mot grundlagen eller utgör dubbellagstiftning;

  §6 Införa möjligheten att rangordna ens röst i samtliga folkomröstningar med fler än två alternativ;

  §7 Införa någon form av medborgarinitiativ på samtliga politiska nivåer. Dessa ska kunna resultera i motioner till relevant beslutsfattare eller folkomröstning.

 • Dagens valsystem gör det svårt för medborgarna att utkräva ansvar från valda politiker och få sina åsikter representerade, i synnerhet på nationell nivå.
  Eftersom väljarna främst röstar på ett helt parti kan det vara nästan omöjligt att rösta bort enskilda tveksamma kandidater, samtidigt som väljarna dessutom röstar på ett helt politiskt paket, snarare än att rösta på den politikern som bäst representerar deras åsikter och värderingar. Vi pirater anser att väljarna behöver förbättrade verktyg när de röstar, så valresultatet är mer nyanserat och bättre avspeglar medborgarnas vilja.

  Utöver att utgöra en onödig belastning på statskassan och miljön har vårt valsedelssystem kritiserats av internationella valobservatörer och våra egna myndigheter. Avsaknaden av vissa partiers valsedlar i vallokalen skapar en felaktig illusion av vilka partier som ställer upp i valet. Detta är ett demokratiproblem som måste åtgärdas.

  Politiken på regional och kommunal nivå har hamnat i skuggan av de nationella frågorna. Detta har gjort att de nationella frågorna har fått en förmåga att påverka det lokala valresultatet, och vice versa. Det är ett problem för den lokala demokratin.

  Därför vill vi:

  §8 Tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att ta fram ett nytt valsystem som ger väljarna möjlighet att visa preferens för en eller flera kandidater och partier, utan att behöva rösta taktiskt, genom till exempel Condorcet-metoder för omröstningar;

  §9 Ge den ovannämnda parlamentariska kommittén i uppgift att ta fram en ny valsedel som är gemensam för alla partier;

  §10 Införa separata valdagar för kommun- och regionval;

  §11 Ge valmyndigheten i uppdrag att i samband med fastställandet av samtliga anmälda partier och kandidater inför ett val, ge utrymme för dem att presentera sin politik på valmyndighetens hemsida enligt en standardiserad mall.

 • Medborgarna kan endast fatta sunda beslut och ta ställning till de beslut som tas om de är välinformerade. Information och kunskap gällande hur det offentligas verksamhet fungerar är en förutsättning för att kunna utvärdera den och åtgärda eventuella problem. Det offentliga måste därför verka för tillgängliggörandet av information, bland annat genom att kontinuerligt ompröva sekretessbedömningar och proaktivt publicera material fritt digitalt.

  Därför vill vi:

  §12 Att offentliga handlingar och data från myndigheter kontinuerligt publiceras i fria digitala format, tillgängliga över internet;

  §13 Offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade verksamheter, inklusive privata aktörer anlitade av det offentliga;

  §14 Att sekretessklassning ska begränsas, motiveras och beläggas med omprövningskrav vid ett specifikt framtida datum;

  §15 Ålägga myndigheterna att deras publicerade nyheter och handlingar ska följa fria och öppna standarder.

 • En fungerande demokrati behöver en grundlagarnas väktare som kan stå emot tidsandans storm och verka långsiktigt i medborgarnas intresse. Denna uppgift har idag hamnat på lagrådets bord. De granskar viktiga lagförslag och skriver ett utlåtande där de bland annat bedömer om lagen är grundlagsvidrig. Lagrådet kan dock inte förhindra att riksdagen röstar igenom lagen och att den sedan träder i kraft.

  I andra länder är det vanligt förekommande med en konstitutionsdomstol som skapar konstitutionella prejudikat och agerar som grundlagarnas beskyddare. Piratpartiet tror detta är en mer lämplig modell för hanteringen av konstitutionella frågor.

  Därför vill vi:

  §16 Etablera en konstitutionsdomstol i Sverige;

  §17 Utreda hur en juridisk nämnd som rekryterar domarna i denna domstol skulle kunna utformas för att säkra oberoende från regeringen.

 • Det kommunala självstyret kringskärs ofta av staten när den ger kommunerna allt större uppgifter och ställer högre krav på hur dessa ska genomföras. Piratpartiet tror beslut bör fattas på lägsta tillämpbara nivå.

  Därför vill vi:

  §18 Stärka det kommunala självstyret.

 • Korruption är ett problem i alla samhällen, även i Sverige. Vi har länge låtsas som om det inte är så utbrett som det är, genom att bland annat peka på Transparency Internationals korruptionsindex, som dock bara mäter upplevd korruption. När korruption väl uppdagas kallas det allt från svågerpolitik till inkompetens, men väldigt sällan för vad det är – nämligen just korruption. Piratpartiet ser skarpt på detta samhällsproblem, som bland annat yttrar sig i form av oegentliga anställningar, intressekonflikter vid myndighetsutövning eller beslutsfattande, missbruk av offentliga medel, maktmissbruk, fördelaktiga avtal med särskilda privata företag och försäljning av allmän egendom till närstående. För att enklare kunna granska när korruptionsinducerande situationer som intressekonflikter föreligger vore det av godo att öka insynen i ägandeförhållanden inom svenska företag.

  Därför vill vi:

  §19 Utreda hur ett öppet och transparent rekryteringssystem för det offentliga skulle kunna se ut;

  §20 Utreda hur offentlig upphandling skulle kunna bli en mer öppen och transparent process;

  §21 Öka transparensen och minska inverkan av pengar på den politiska processen, bland annat genom att inrätta ett öppet lobbyistregister i Sverige;

  §22 Kräva att aktiebolag rapporterar in ägarförhållanden genom ett standardiserat API för aktiebok hos Bolagsverket;

  §23 Att ett öppet och maskinläsligt register över ägande av svenska aktiebolag upprätthålls av Bolagsverket;

  §24 Att Bolagsverkets register över verkliga huvudmän görs tillgängligt utan krav på identifiering och i maskinläsligt format.

Piratpolitik från A till Ö
Arbetsmarknad
 • Sverige inför basinkomst
 • Grunden för skattesystemet utreds
 • Gig-arbete regleras utifrån de särskilda villkor som plattformsförmedlat arbete innebär

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Det skapar enorma möjligheter men tvingar oss att tänka i andra banor än 18- och 1900-talets. Fokus måste ligga på kunskap och värdeskapande, oavsett om det sker som traditionellt lönearbete eller icke-monetärt kollaborativt arbete. Skattesystemet behöver förändras i grunden, och bidragssystemen till dem som inte arbetar tillräckligt eller alls förenklas, så att alla är garanterade en grundläggande försörjning utan förnedrande utfrågningar eller krav.

Läs mer

Demokratipolitik
 • Skyddet för grundlagarna stärks
 • Valsystemet reformeras och demokratiseras
 • Möjligheterna för direktdemokratiska förfaranden utvidgas
 • Offentlighetsprincipen förstärks

Demokratins befintliga verktyg behöver förstärkas och kompletteras. För att försäkra att de beslut som tas är representativa för folket kräver det en politik som ämnar att stärka samhällsengagemanget. Vi står inför ett flertal utmaningar och problem som måste lösas på demokratisk grund. För att hindra korruption och en auktoritär samhällsutveckling behöver vi en revitaliserad offentlighetsprincip, samt ett utökat medborgerligt inflytande. Genom dessa och ett flertal åtgärder kan vi reformera och demokratisera Sverige.

Läs mer

Drogpolitik
 • All form av drogbruk avkriminaliseras
 • Personer med problematiskt bruk får vård istället för att straffas
 • Marknaden för cannabis regleras i syfte att begränsa tillgängligheten och gynna samhällsekonomin
 • Polisens begränsade resurser omprioriteras från ringa narkotikabrott till brott med offer

Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Nolltoleransen mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal. Idag straffas drogbrukare istället för att få hjälp. I grunden bygger politiken på värderingen att det är bättre att en drogbrukare dör än att personen får hjälp att leva med eller ta sig ur sitt problematiska bruk. Vi vill lägga om politiken mot skademinimering och reglering av de droger som är minst lika skadliga som alkohol och tobak.

Läs mer

Ekonomi
 • Företagspolitiken görs mer human och främjar små- och mikroföretagare, innovationsföretag och forskning.
 • Ekonomin är resilient och tar ansvar för framtida generationer, samt inkluderar externaliteter och systemtjänster istället för att ignorera dem.
 • Individen ska ha agens över sin egen ekonomi, sin livsstil och sin tillvaro.
 • Data, information och kunskap betraktas som integrerade delar av ekonomin.

Piratpartiet vill ersätta arbetslöshetsersättning och kommuners ekonomiska bistånd med ett generellt ekonomiskt stöd. Vi vill ändra skatte- och andra regler som missgynnar småföretag. Det behövs en ekonomisk politik som fokuserar på att skapa värde i samhället, inte på att arbeta så många timmar som möjligt eller låta så mycket pengar som möjligt cirkulera.

Läs mer

EU-politik
 • EU blir mer transparent i både beslutsfattande och ekonomiska bidrag
 • EU-parlamentet får en stärkt roll i lagstiftningsprocessen
 • Ministerrådet avskaffas och ersätts med direktvalda senatorer
 • Svensk EU-politik inom ministerrådet blir mer demokratisk och transparent

Europeiska Unionens syfte ska vara att göra det enkelt att knyta kontakter och sprida kunskap och idéer inom Europa såväl som med resten av världen. EU ska arbeta för ett fritt och effektivt internet, fri rörlighet och mänskliga rättigheter. Vi vill reformera unionens sätt att arbeta, så att insynen ökar och mer av beslutsfattandet ligger i de folkvalda EU-parlamentarikernas händer. EU-domstolens roll ska stärkas.

Läs mer

Försvar
 • Två procent av försvarsbudgeten läggs på forskning
 • Sverige arbetar för en internationell konvention mot autonoma stridsrobotar
 • Samarbetet med frivilligorganisationer stärks
 • Sverige arbetar för en internationell konvention mot att använda cybervapen mot civila mål

Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag. Vi vill arbeta för internationella konventioner som reglerar cyberkrigföring, och begränsar de skador som sådan kan tillfoga civila. Vi anser att frivilligorganisationer ska spela en viktig roll i försvaret.

Läs mer

Förvaltningspolitik
 • Utnämningar av generaldirektörer förankras i riksdagen
 • En förvaltningsutbildning skapas
 • Ett års praktisk erfarenhet inom samma eller liknande verksamhet krävs för att vara chef på myndighet
 • Finansieringen av förvaltningen återgår till anslagsmodellen

Förvaltningspolitik handlar om utformningen av de administrativa strukturer som ska omvandla beslutad politik till verklighet. Flera av Sveriges politiska problem kan åtminstone delvis förklaras med en förvaltning som inte möter förväntningarna som rättmätigt ställs på den. För att stärka förvaltningen och dess effektivitet föreslår Piratpartiet flera åtgärder på det förvaltningspolitiska området. Vi tror att förvaltningens ledning är en viktig pusselbit i att förklara dess problem, och presenterar därför flera förslag på hur den bör förändras för att stärka förvaltningens kompetens och ledningens verksamhetsanknytning.

Läs mer

Integritetspolitik
 • Personnumret reformeras
 • Minimera samkörning av register mellan myndigheter
 • Minimera den personliga information som samlas in av myndigheter
 • Statlig e-legitimation som inte är beroende av enskilda privata aktörer används

Piratpartiet vill hejda massövervakningen. Övervakning ska bara få ske vid befogade konkreta misstankar mot särskilda personer. Det behövs en informations­samtyckeslag, som förbjuder att information lämnas vidare utan samtycke från den det handlar om. Myndigheter måste begränsa mängden data som lagras, och personnumren avskaffas.

Läs mer

Kultur
 • Upphovsrätten reformeras för att gynna skapande och spridning av kultur
 • Modellen med utlåning av e-böcker på bibliotek reformeras
 • Skattefinansierad kultur ska vara allmänt tillgänglig
 • Kommuner ska tillhandahålla skaparplatser i form av delade verkstäder för alla former av skapande

Vår kultur blir i allt större utsträckning digital. Våra möjligheter att skapa, dela och utveckla konst skulle kunna vara oändliga. För att tillgodose det nya kulturlandskapets behov måste vi jämna ut spelplanen så alla aktörer har lika goda förutsättningar att delta i kulturen. Vi vill att konst, kultur och kunskap ska vara tillgängligt för alla. Vi vill att remixing ska vara ett konstutövande som inte hindras av upphovsrätt. Vi vill att konst och kunskap ska vara lika självklara och lika tillgängliga som att låna en bok på biblioteket.

Läs mer

Migration
 •  Bedömning av asylskäl separeras från beslut om uppehållstillstånd
 • Asylsökande med särskilda förutsättningar för integration i Sverige eller med ett skyddsbehov som särskilt tillfredsställts i Sverige prioriteras
 • Flyktingar som begår allvarliga brott utvisas

Sverige har inte möjlighet att hjälpa alla flyktingar i världen, därför måste vi prioritera vilka vi ska hjälpa. Idag utförs en stor del av prioriteringen genom att asyl bara kan sökas på plats i Sverige. Eftersom syftet med asylinvandring är att visa solidaritet med människor som inte har något annat val än att fly är det av högsta vikt att de människor som är mest utsatta och som har minst chans att överleva vid utvisning, är de som ska prioriteras, snarare än de som har förmåga att ta sig till Sverige.

Läs mer

Miljöpolitik
 • Beslut rörande miljöfrågor ska vara evidensbaserade
 • Innovation av miljövänliga tekniker främjas
 • Energiproduktionen ska i huvudsak vara fossilfri och bestå av en blandning energikällor, inklusive dagens kärnkraft
 • Stöd möjligheterna till egenproducerad el via solceller, solfångare, jord- och bergvärme, mindre vindturbiner, med mera

Den enkelspåriga politiska debatten om aktuella miljöhänseenden är ett nederlag för hela jordklotet och har potential att få allvarliga konsekvenser. Klimatkrisen är uppenbar och absolut inte sekundär, men miljökrisen kan inte reduceras till klimatkrisen. Kollapsen av biologisk mångfald beror i dagsläget mer på förstörelsen av livsmiljöer och den allmänna föroreningen av ekosystem än på den globala uppvärmningen.

Läs mer

Nätpolitik
 • Nätneutraliteten värnas
 • Datalagringslagen rivs upp
 • Geoblockering förbjuds inom EU
 • Kringgående av DRM-skydd legaliseras

Piratpartiet kämpar för ett fritt internet, tillgängligt för alla. Bara så kan internet vara en kraft för frihet och demokrati, som ger alla möjlighet att göra sin röst hörd, och formulera, dela och utveckla tankar och idéer. Men det fria internet är hotat. Vi tar kampen för nätneutralitet, för dataskydd och mot datalagring, geoblockering och DRM.

Läs mer

Rättssäkerhet
 • Polisens styrning förändras för att motverka prioritering av “lättlösta” brott
 • Administrativa arbetsuppgifter överförs från poliser till civil personal
 • En fristående myndighet införs med uppgift att granska klagomål mot polis eller åklagare
 • Tjänstemannaansvar införs

Likhet inför lagen är ett av demokratins fundament. Samtidigt är det viktigt att poliser och åklagare granskas så att övergrepp undviks och de som sker bestraffas. Vi vill därför att en fristående myndighet ska granska anmälningar mot poliser och åklagare. Tjänstemannaansvaret ska återinföras. Brott med offer ska prioriteras före andra brott.

Läs mer

Sexualpolitik
 • Alla ingrepp inom reproduktiv-, sexual- och transmedicin beslutas av individen i samråd med dennes läkare
 • "Informed consent"-modell införs i transvården
 • Juridiskt erkännande av polyrelationer möjliggörs
 • Sexarbete avkriminaliseras

Piratpartiet anser att den kroppsliga autonomin, särskilt när det gäller köns- och sexrelaterade aspekter, är en av de mest grundläggande rättigheterna, och vi tycker därför att inskränkningar i denna rättighet måste reserveras för fall där det finns synnerliga skäl som talar emot individens kapacitet att ge informerat samtycke.

Läs mer

Utbildning
 • Läraren stärks i sin professionella roll
 • Skolutveckling ges starkare forskningsanknytning
 • Skolans resurstilldelning står i relation till ansvar och behov
 • Elevers rätt till stöd, hälsa och medbestämmande stärks

Samhället utvecklas allt snabbare, samtidigt så har skolans form stått still de senaste hundra åren. Det är något som vi börjar se effekterna utav idag. Vi har samtidigt ett stort problem med att lärare har svårt att hinna med att utbilda samtidigt som många väljer att byta karriär på grund av den press som finns runt en betygsskola. Skolan behöver fundamentala förändringar för att fungera i framtiden, de två första är att sätta kunskap och elevens inlärning i fokus samt att tänka om vad gäller när under livets gång som vi utbildar oss.

Läs mer

Vård
 • Psykisk och somatisk hälsa jämställs
 • Kompetenssatsning på skadligt drogbruk, beroendevård och psykisk samsjuklighet
 • Forskningsmedel fördelas efter sjukdomars prevalens och efter status på befintlig kunskap på området
 • Det skjuts till extra forskningsmedel till stamcellsforskning och precisionsmedicin

Vi vill ha en jämlik vård – oavsett om man bor i stad eller på land – och en mångfald av olika vårdgivare. Vården ska vara evidensbaserad och systemen förbättras för att föra in ny kunskap och ny teknik in i vården. Behandlingen av psykisk ohälsa måste prioriteras högre, och samtalsterapi ska erbjudas. Det är mycket viktigt att stärka respekten för patienternas integritet. Man ska i normalfallet själv få bestämma vem som ska få se ens journaler, och vid nödöppningar ska man informeras i efterhand.

Läs mer