Join the swarm:

Migration

Sverige har inte möjlighet att hjälpa alla flyktingar i världen, därför måste vi prioritera vilka vi ska hjälpa. Idag utförs en stor del av prioriteringen genom att asyl bara kan sökas på plats i Sverige.
tent

Migration

Sverige har inte möjlighet att hjälpa alla flyktingar i världen, därför måste vi prioritera vilka vi ska hjälpa. Idag utförs en stor del av prioriteringen genom att asyl bara kan sökas på plats i Sverige. Eftersom syftet med asylinvandring är att visa solidaritet med människor som inte har något annat val än att fly är det av högsta vikt att de människor som är mest utsatta och som har minst chans att överleva vid utvisning, är de som ska prioriteras, snarare än de som har förmåga att ta sig till Sverige.

Överblick – Piratpartiet vill att:

  •  Bedömning av asylskäl separeras från beslut om uppehållstillstånd
  • Asylsökande med särskilda förutsättningar för integration i Sverige eller med ett skyddsbehov som särskilt tillfredsställts i Sverige prioriteras
  • Flyktingar som begår allvarliga brott utvisas

Inledning – En ärlig asylpolitik

Sverige har inte möjlighet att hjälpa alla flyktingar i världen, därför måste vi prioritera vilka vi ska hjälpa. Idag utförs en stor del av prioriteringen genom att asyl bara kan sökas på plats i Sverige. Eftersom syftet med asylinvandring är att visa solidaritet med människor som inte har något annat val än att fly är det av högsta vikt att de människor som är mest utsatta och som har minst chans att överleva vid utvisning, är de som ska prioriteras, snarare än de som har förmåga att ta sig till Sverige. Idag gör Sverige sken av att alla har möjlighet att få asyl här, samtidigt vidtar vi politiska åtgärder för att i praktiken begränsa hur många som söker asyl i Sverige. Piratpartiet vill se en ärlig politik, där vi är öppna med hur många asylsökande som kan få uppehållstillstånd i Sverige varje år – samtidigt som undantag såklart kan göras vid särskilda katastroftillstånd.

1. En hållbar och rättvis asylinvandring

Vi vill se ett internationellt system där asylsökande får sina asylskäl bedömda av UNHCR i en process separat från beslut om uppehållstillstånd. Migrationsverket och andra nationella myndigheter får istället till uppgift att prioritera bland asylsökande utifrån de förutsättningar för mottagande som föreligger i landet.

Vid denna prioritering bland asylsökande anser vi att faktorer som närvaro av anhöriga, kulturell och geografisk närhet, särskilda behov, förutsättningar för en lyckad integration, och andra relevanta omständigheter ska beaktas. Hur dessa faktorer samverkar med asylskälen bör också undersökas. Exempelvis har en person som flyr personlig förföljelse och förtryck mycket större skäl att få komma till ett land som är kulturellt och geografiskt avlägset än en person som flyr krig eller svält.

Vi anser att UNHCR är bättre lämpat än nationella myndigheter som Migrationsverket att utreda de särskilda och lokala omständigheter som påverkar asylskäl. Genom att separera processerna för asylskäl och uppehållstillstånd minimeras risken för godtyckliga nekanden av asylskäl, då nationella myndigheter, präglade av nationella intressen och politisk vilja, utesluts från processen. Istället görs en objektiv bedömning av huruvida asylskäl föreligger, som nationella myndigheter sedan tar ställning till utifrån sina politiska förutsättningar. Förutsättning för integration ska påverka vilket land en asylsökande får asyl i, men inte bedömningen av dennes asylskäl.

Detta skulle dels säkerställa att ingen faller mellan stolarna, men även omöjliggöra utnyttjande av systemet i form av asylum shopping. Asylsökande kan inte längre välja att söka asyl i ett särskilt land på grund av sådant som levnadsstandard, utan kommer att tas emot av landet med bäst förutsättningar utifrån de ovan givna parametrarna.

Därför vill vi att:

§1 Ansvaret för utredning av asylskäl flyttas till en internationell myndighet under UNHCR;

§2 Migrationsverket får i uppdrag att prioritera bland de personer vars asylskäl ratificerats av UNHCR utifrån en uppsättning objektiva förutsättningar för särskilt behov av asyl eller förutsättning för integration i just Sverige.

2. En värdig integration

Som mottagarland räcker det inte med att tolerera asylsökandes närvaro, vi bör också sträva efter att ge dem ett värdigt liv med förutsättningar att kunna integreras i Sverige. Asylsökande placeras idag på många sätt i limbo under tiden de väntar på ett beslut på sin asylansökan. Piratpartiet vill att integrationsarbetet omfattar inte bara de med uppehållstillstånd utan även de som befinner sig i Sverige i väntan på handläggning av sitt asylärende. Vi vill att insatser såsom SFI, arbetsmarknadsutbildning, kompetensvalidering, psykisk vård och liknande sätts in från dag ett för att ge asylsökande som vill stanna i Sverige långsiktigt en legitim chans att uppfylla kraven för att få uppehållstillstånd även efter att asylskälen upphört.

Med den begränsade kapaciteten för integration som vi har är det också viktigt att personer som inte längre har asylskäl eller som begått allvarliga brott utvisas. När grovt kriminella invandrare tillåts fortsätta befinna sig i Sverige riskerar detta dessutom att skapa en grogrund för främlingsfientlighet, fördomar och rasism. I slutändan blir det andra invandrare som får betala det högsta priset när allvarlig brottslighet inte leder till utvisning.

Därför vill vi att:

§3 Asylsökande som flytt från krigszoner eller andra traumatiska händelser så snart som möjligt får relevant psykisk vård;

§4 Den övre åldersgränsen för att som asylsökande påbörja gymnasiestudier höjs från 18 till 20 år;

§5 Etableringsprogrammet utökas till att även omfatta asylsökande;

§6 EBO-lagen avskaffas;

§7 Asylsökande eller flyktingar utvisas vid grov brottslighet.

Piratpolitik från A till Ö
Arbetsmarknad
I alla tider har människan försökt förenkla sitt liv med hjälp av redskap och verktyg att använda för överlevnad och livskvalitet.
Demokratipolitik
Demokratins befintliga verktyg behöver förstärkas och kompletteras. För att försäkra att de beslut som tas är representativa för folket kräver det en politik som ämnar att stärka samhällsengagemanget.
Drogpolitik
Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Nolltoleransen mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal.
Ekonomi
Piratpartiet vill ersätta arbetslöshetsersättning och kommuners ekonomiska bistånd med ett generellt ekonomiskt stöd.
EU-politik
EU syfte ska vara att göra det enkelt att knyta kontakter och sprida kunskap och idéer inom Europa och med resten av världen. Unionen ska arbeta för ett fritt och effektivt internet, fri rörlighet och mänskliga rättigheter.
Försvar
Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag.
Förvaltningspolitik
Förvaltningspolitik handlar om utformningen av de administrativa strukturer som ska omvandla beslutad politik till verklighet.
Integritetspolitik
Piratpartiet vill hejda massövervakningen. Övervakning ska bara få ske vid befogade konkreta misstankar mot särskilda personer.
Kultur
Vår kultur blir i allt större utsträckning digital. Våra möjligheter att skapa, dela och utveckla konst skulle kunna vara oändliga.
Migration
Sverige har inte möjlighet att hjälpa alla flyktingar i världen, därför måste vi prioritera vilka vi ska hjälpa. Idag utförs en stor del av prioriteringen genom att asyl bara kan sökas på plats i Sverige.
Miljöpolitik
Den enkelspåriga politiska debatten om aktuella miljöhänseenden är ett nederlag för hela jordklotet och har potential att få allvarliga konsekvenser.
Nätpolitik
Piratpartiet kämpar för ett fritt internet, tillgängligt för alla. Bara så kan internet vara en kraft för frihet och demokrati, som ger alla möjlighet att göra sin röst hörd, och formulera, dela och utveckla tankar och idéer.
Rättssäkerhet
Likhet inför lagen är ett av demokratins fundament. Samtidigt är det viktigt att poliser och åklagare granskas så att övergrepp undviks och de som sker bestraffas.
Sexualpolitik
Piratpartiet anser att den kroppsliga autonomin, särskilt när det gäller köns- och sexrelaterade aspekter, är en av de mest grundläggande rättigheterna, och vi tycker därför att inskränkningar i denna rättighet måste reserveras för fall där det finns synnerliga skäl som talar emot individens kapacitet att ge informerat samtycke.
Utbildning
Samhället utvecklas allt snabbare, samtidigt så har skolans form stått still de senaste hundra åren. Det är något som vi börjar se effekterna utav idag.
Vård
Vi vill ha en jämlik vård – oavsett om man bor i stad eller på land – och en mångfald av olika vårdgivare. Vården ska vara evidensbaserad och systemen förbättras för att föra in ny kunskap och ny teknik in vården.