Join the swarm:

Försvar

Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag.
shield

Försvar

Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag. Vi vill arbeta för interationella konventioner som reglerar cyberkrigsföring, och begränsar de skador som sådan kan tillfoga civila. Vi anser att frivilligorganisationer ska spela en viktig roll i försvaret.

Överblick – Piratpartiet vill att:

  • Två procent av försvarsbudgeten läggs på forskning
  • Sverige arbetar för en internationell konvention mot autonoma stridsrobotar
  • Samarbetet med frivilligorganisationer stärks
  • Sverige arbetar för en internationell konvention mot att använda cybervapen mot civila mål

Inledning – Försvarsmaktens uppdrag

Den svenska försvarsmaktens uppdrag ska vara att skapa sådana förutsättningar för ett angrepp på Sverige att andra militära aktörer anser att de har mer att vinna på att lämna Sverige utanför en konflikt än att dra in Sverige i den. Uppdraget ska vidare vara att ifall ett angrepp ändå sker, om möjligt slå tillbaka det, och annars föra en utdragen motståndskamp i syfte att åsamka stora förluster och hinna ta emot hjälp från annat håll.

1. Ett modernt försvar

Piratpartiets principprogram fastställer att partiet vill värna demokratins fundament, individers integritet och skapa skydd från övergrepp från olika makthavare på individen. Detta innebär att Sverige som stat och samhälle behöver möjlighet att skydda sitt territorium, sin infrastruktur och sina medborgare från angrepp från andra militära aktörer – stater eller icke-stater. En viktig del av ett sådant försvar är att Sverige har en fungerande, modern och anpassad försvarsmakt med de resurser som krävs för sitt uppdrag.

Därför vill vi att:

§1 Minst två procent av försvarsbudgeten läggs på forskning;

§2 Sverige arbetar för ett stärkt försvarssamarbete inom EU.

2. Insyn och ansvar i cyberkriget

Idag förs cyberkrig i hög grad utan transparens eller möjlighet till ansvarsutkrävande. Piratpartiet vill i enlighet med våra principer om den tekniska utvecklingen och om transparent maktutövande ändra detta. Vi vill verka för internationella konventioner som förbinder undertecknande parter att öppet deklarera användande av cybervapen; detta inkluderar inköp av övervakningsprogram från tredje part i syfte att spionera på utländska individer. Vi vill även att undertecknande parter förbinder sig att inte aktivt underminera säkerheten i civila system, genom att till exempel undanhålla svagheter, i syfte för att till exempel utveckla cybervapen.

Sverige behöver samtidigt bli mycket bättre på cyberförsvar. Vi anser att alla i samhället behöver vara delaktiga för att vi ska uppnå ett effektivt försvar i Sverige. Därför anser Piratpartiet att våra skolor redan från tidig ålder bör undervisa i digitalt självförsvar och att våra myndigheter ska genomgå fortgående analyser av sin cyberförsvarsförmåga samt informationssäkerhet. Styrelser och ledningsgrupper inom myndighets-Sverige bör ha en grundläggande kunskap inom cybersäkerhet, då deras verksamheter – och vårt samhälle – i stor utsträckning är digitaliserade.

Därför vill vi att:

§3 Sverige skriver under en internationell konvention om att öppet deklarera användning av cybervapen;

§4 Sverige skriver på en internationell konvention om att inte aktivt underminera säkerheten i civila system.

3. Samarbete med frivilligorganisationer

Piratpartiet tror på ett samhälle som bygger på aktivt deltagande medborgare. Tillsammans med principer kring decentraliserade maktstrukturer leder detta till att Piratpartiet vill stärka försvarsmaktens samarbete med olika frivilliga försvarsorganisationer med syfte att stärka Sveriges motståndskraft.

Därför vill vi att:

§5 Möjligheterna till större samarbete mellan försvarsmakten och frivilliga sammanslutningar utreds.

4. Fortifikationsverket

Eftersom Piratpartiet verkar för transparent maktutövning och för att människor ska ha möjlighet att vara informerade nog att delta i det politiska samtalet vill vi avskaffa fortifikationsverket ochåterföra alla dess egendomar till försvarsmakten. Idag ska fortifikationsverket bidra till statskassan och förse försvarsmakten med efterfrågade fastigheter. Dessa två uppdrag krockar när vissa fastigheter inte efterfrågas under en längre period, vilket leder till incidenter liknande försäljningarna av gotländska fastigheter efter nedläggandet av försvarets närvaro där 2004 – försäljningar som drog in 40 miljoner kronor och orsakade behov av nyinköp för 780 miljoner kronor. Dessutom, då Fortifikationsverket ska gå med vinst, så blir det de facto en dold motsvarande minskning av försvarsbudgeten, vilket är ett problem vad gäller transparens.

Därför vill vi att:

§6 Fortifikationsverket avskaffas och dess ägodelar överlåts till försvarsmakten.

5. Beredskapslagring av strategiska produkter

Piratpartiet ser ett stort behov av att vardagen även i krig och kris i stort skall kunna fungera. För att detta skall vara möjligt krävs beredskapslagring av strategiska produkter för att tillgodose medborgarnas behov av skydd, mat, värme och sanitet samt medicinsk vård.

Därför vill vi att:

§7 Det på kommunal och regionalnivå upprättas Beredskapslager för strategiska produkter som under en kortare och längre tid kan tillgodose förbrukningen av den ordinarie verksamheten;

§8 Statliga bolag och myndigheter åläggs att beredskapslagra insatsvaror som är av yttersta vikt för deras verksamheter och produktion.

Piratpolitik från A till Ö
Arbetsmarknad
I alla tider har människan försökt förenkla sitt liv med hjälp av redskap och verktyg att använda för överlevnad och livskvalitet.
Demokratipolitik
Demokratins befintliga verktyg behöver förstärkas och kompletteras. För att försäkra att de beslut som tas är representativa för folket kräver det en politik som ämnar att stärka samhällsengagemanget.
Drogpolitik
Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Nolltoleransen mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal.
Ekonomi
Piratpartiet vill ersätta arbetslöshetsersättning och kommuners ekonomiska bistånd med ett generellt ekonomiskt stöd.
EU-politik
EU syfte ska vara att göra det enkelt att knyta kontakter och sprida kunskap och idéer inom Europa och med resten av världen. Unionen ska arbeta för ett fritt och effektivt internet, fri rörlighet och mänskliga rättigheter.
Försvar
Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag.
Förvaltningspolitik
Förvaltningspolitik handlar om utformningen av de administrativa strukturer som ska omvandla beslutad politik till verklighet.
Integritetspolitik
Piratpartiet vill hejda massövervakningen. Övervakning ska bara få ske vid befogade konkreta misstankar mot särskilda personer.
Kultur
Vår kultur blir i allt större utsträckning digital. Våra möjligheter att skapa, dela och utveckla konst skulle kunna vara oändliga.
Migration
Sverige har inte möjlighet att hjälpa alla flyktingar i världen, därför måste vi prioritera vilka vi ska hjälpa. Idag utförs en stor del av prioriteringen genom att asyl bara kan sökas på plats i Sverige.
Miljöpolitik
Den enkelspåriga politiska debatten om aktuella miljöhänseenden är ett nederlag för hela jordklotet och har potential att få allvarliga konsekvenser.
Nätpolitik
Piratpartiet kämpar för ett fritt internet, tillgängligt för alla. Bara så kan internet vara en kraft för frihet och demokrati, som ger alla möjlighet att göra sin röst hörd, och formulera, dela och utveckla tankar och idéer.
Rättssäkerhet
Likhet inför lagen är ett av demokratins fundament. Samtidigt är det viktigt att poliser och åklagare granskas så att övergrepp undviks och de som sker bestraffas.
Sexualpolitik
Piratpartiet anser att den kroppsliga autonomin, särskilt när det gäller köns- och sexrelaterade aspekter, är en av de mest grundläggande rättigheterna, och vi tycker därför att inskränkningar i denna rättighet måste reserveras för fall där det finns synnerliga skäl som talar emot individens kapacitet att ge informerat samtycke.
Utbildning
Samhället utvecklas allt snabbare, samtidigt så har skolans form stått still de senaste hundra åren. Det är något som vi börjar se effekterna utav idag.
Vård
Vi vill ha en jämlik vård – oavsett om man bor i stad eller på land – och en mångfald av olika vårdgivare. Vården ska vara evidensbaserad och systemen förbättras för att föra in ny kunskap och ny teknik in vården.