Join the swarm:

Drogpolitik

 • All form av drogbruk avkriminaliseras
 • Personer med problematiskt bruk får vård istället för att straffas
 • Marknaden för cannabis regleras i syfte att begränsa tillgängligheten och gynna samhällsekonomin
 • Polisens begränsade resurser omprioriteras från ringa narkotikabrott till brott med offer

Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Nolltoleransen mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal. Idag straffas drogbrukare istället för att få hjälp. I grunden bygger politiken på värderingen att det är bättre att en drogbrukare dör än att personen får hjälp att leva med eller ta sig ur sitt problematiska bruk. Vi vill lägga om politiken mot skademinimering och reglering av de droger som är minst lika skadliga som alkohol och tobak.

Läs mer

Cannabis

Drogpolitik

Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Nolltoleransen mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal. Idag straffas drogbrukare istället för att få hjälp. I grunden bygger politiken på värderingen att det är bättre att en drogbrukare dör än att personen får hjälp att leva med eller ta sig ur sitt problematiska bruk. Vi vill lägga om politiken mot skademinimering och reglering av de droger som är minst lika skadliga som alkohol och tobak.

Överblick – Piratpartiet vill att:

 • All form av drogbruk avkriminaliseras
 • Personer med problematiskt bruk får vård istället för att straffas
 • Marknaden för cannabis regleras i syfte att begränsa tillgängligheten och gynna samhällsekonomin
 • Polisens begränsade resurser omprioriteras från ringa narkotikabrott till brott med offer
 • Idag flödar olagliga droger fritt på den illegala marknaden, vars lukrativa andelar göder kriminella aktörer till den grad att dödligt våld blivit vardag i Sverige. Det bäddar för hänsynslös opportunism med onödiga skador och dödsfall till följd bland såväl brukare som andra medborgare. Piratpartiet vill reglera hanteringen av droger och vända fokus från straff till vård. Den repressiva narkotikapolitiken har nått en återvändsgränd.

  Sveriges nuvarande narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig, fördomsfull syn på olika droger och dess brukare. Idag är vissa droger lagliga och allmänt accepterade trots att de åsamkar såväl individ som samhälle mer skada än ett flertal ännu olagliga droger. Piratpartiet vill se en vetenskaplig, kunskapsbaserad drogpolitik, att brukare erbjuds hjälp och att marknaden för cannabis regleras.

  Fokus i Piratpartiets drogpolitik är att hjälpa, minimera lidande och ge så goda chanser som möjligt till ett välfungerande liv, samtidigt som vi värnar individens självbestämmande över sin kropp. Vi vill därför lägga om politiken från förbud till skademinimering, från straff till vård. Välfärdssystemet måste klara av att erbjuda hjälp till personer med problematiskt bruk istället för att kriminalisera dem, vilket för många riskerar leda djupare ner i både skadligt bruk och den kriminella världen.

 • Hundratals personer dör varje år på grund av en omodern drogpolitik. Andra partier fokuserar på olaglig narkotika och att straffa brukare – vi vill istället minska alla drogers skadeverkan, sätta människan i fokus och vårda de med problematiskt bruk.
  Mer än hälften av de som vårdas för intag av beroendeframkallande substanser har en eller flera psykiatriska diagnoser. En bättre fungerande samverkan mellan beroendevård, socialtjänst och vuxenpsykiatri är nödvändig för att hjälpa denna patientgrupp. Psykisk samsjuklighet kräver specialistkompetens.

  Nollvision för antalet dödsfall

  Idag vägleds narkotikapolitiken av en nollvision för olagligt drogbruk. Detta är en idealistisk vision utan förankring i verkligheten och med direkt skadliga konsekvenser. Vi förordar istället en nollvision för antalet drogrelaterade dödsfall. Detta innebär att vi får en helt annan ingångsvinkel i drogpolitiken än de etablerade partierna. Om vi kan hindra dödsfall genom t.ex. sprutbytesprogram, då inför vi det. Motståndare till detta menar att det vore att uppmuntra till drogbruk, vilket är det man försöker bekämpa, och förbiser hellre dödsfallen.

  Avkriminalisering av drogbruk

  Vi vill avkriminalisera allt bruk av droger. Detta innebär att den som brukar en drog aldrig kan straffas för sitt bruk, till skillnad från den som producerade eller sålde drogen. Detta är ett sätt att skydda drogbrukare, vilka ofta är väldigt socialt utsatta människor, samtidigt som man konstaterar att drogen i fråga är för farlig för att säljas, även på en reglerad marknad.

  Stoppa överdoserna

  Varje år dör hundratals människor av överdoser i Sverige. De allra flesta av dessa fall kan delas in i två kategorier:
  Den första kategorin rör överdoser som beror på felaktigt bruk – antingen kombineras drogen på fel sätt med andra droger, eller så tar brukaren en annan drog än den tror.

  Den andra kategorin rör överdoser som hade kunnat behandlas om bara brukaren eller människor i dess närhet vågat kontakta vården istället för att avstå i rädsla för eventuella straff och närvaro i brottsregister.

  Många av dessa överdoser hade helt kunnat förhindrats eller åtminstone lett till vård, med en omlagd drogpolitik där brukarna kände större förtroende för det offentliga.

  Varje människa som dör av narkotika är en för mycket. Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige har länge tillhört EU:s högsta. Ett viktigt steg för att minska dödligheten är att se till att läkemedel för att häva överdoser, som till exempel Naloxon, är lätt tillgängliga.

  Medicinskt bruk

  En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder har exempelvis öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler positiva studier på hur idag illegala droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger. Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt, utan särbehandling.

  Därför vill vi att:

  §1 Nollvisionen om antal drogbrukare avskaffas och ersätts av en nollvision om antal dödsfall relaterade till drogbruk;

  §2 Medicinskt bruk av flera idag stigmatiserade och olagliga droger ska utredas;

  §3 Personligt bruk av narkotika och dopningsmedel avkriminaliseras;

  §4 Villkoren för att få ingå i substitutionsprogram ses över;

  §5 Satsningar görs på brukarrum och sprutbytesprogram.

 • En reglerad marknad innebär att försäljning av vissa droger tillåts under vissa förutsättningar. De droger som vi menar bör regleras på detta sätt är i första hand de som vid en neutral och objektiv utvärdering visar sig ha likvärdiga bieffekter som de idag lagliga drogerna. En uppenbar kandidat för sådan reglering är cannabis, som redan visats kunna legaliseras med framgång i olika delar av världen.
  En reglerad marknad för drogförsäljning kan se ut på många sätt. Vi förespråkar inte samma modell för alla droger, utan att varje drog bör behandlas utifrån sina förutsättningar. Precis som vi idag har apoteksmodellen med recept, systembolagsmodellen med statligt monopol och tobaksmodellen med licensierad försäljning, förutsätter vi att andra droger behöver modeller som passar för dem.

  Kriminella blir av med sina inkomster

  Polisen har uppskattat att ungefär hälften av de kriminella nätverkens inkomster kommer direkt från försäljning av cannabis. Att strypa dessa inkomster är en av nycklarna till att bekämpa gängbrottsligheten. Med mindre pengar försämras förmågan till nyrekrytering och vapenköp, vilket är ett sätt för att få ner de senaste årens ökande antal dödliga skjutningar.
  Med en reglerad marknad kan inkomsterna som annars hamnat hos kriminella nätverk komma den vita marknaden till del och t.ex. användas för att stärka finansieringen av dagens brukarvård.

  Utomrättsliga uppgörelser

  När dispyter uppstår mellan olika kriminella gäng – t.ex. om vem som har rätt att sälja cannabis i ett visst område – så har de ingen möjlighet att vända sig till domstol för att skipa rättvisa. Istället råder den starkastes rätt och den som effektivast kan bruka våld och hot för hämndaktioner eller områdeskontroll är den som vinner. Detta är bakgrunden till det ökande antalet uppgörelser mellan gäng och medföljande dödsskjutningar i Sverige. Genom en reglerad marknad försvinner incitamentet till många av dessa uppgörelser och det civila samhället kan undgå att drabbas av kriminellas våldsspiral.

  Konsumentskydd

  Eftersom droger idag säljs på en helt svart marknad finns det inget konsumentskydd. Detta har flera negativa konsekvenser för både samhället och brukarna.
  För det första finns det ingen garanti om att den drog som säljs är vad försäljaren säger att den är. Idag dör många i överdoser för att de tagit en annan drog än de trodde. Detta är dödsfall vi kan hindra genom en reformerad drogpolitik.

  För det andra innebär det att köparen inte får ta del av någon bruksanvisning med bl.a. information om dosering. Vissa droger bör brukas i ensamhet, andra i grupp. Vissa lämpar sig för kombination med alkohol, andra gör det absolut inte. På en reglerad marknad kan vi lagstifta om plikter för försäljaren, så att brukare kan vara säkrare.

  Egen framställning

  För det mesta är det relativt enkelt även för en lekman att framställa droger, men det kan i värsta fall leda till skada för brukaren. Idag är alkohol ett lagligt exempel med relativt små risker, medan cannabis är olagligt trots betydligt smärre risker. Människors rätt till privatliv måste innefatta att framställning av droger i sitt egna hem är tillåtet, med villkoret att produkten inte sprids vidare. Piratpartiet anser därför att privat framställning av reglerade droger ska tillåtas inom ramen för eget bruk, i en mängd och styrka som samlad expertis utrett och enats om.

  Därför vill vi att:

  §6 Att en utredning av bieffekterna från vanliga illegala droger utförs, och att dessa jämförs med bieffekterna av idag lagliga droger;

  §7 Ifall en sådan utredning visar att cannabis bör regleras, vill vi utreda de specifika formerna för en reglering av cannabismarknaden;

  §8 Att en eventuell efterföljande försäljning av cannabis sker på sådant sätt att den aktiva substansen hålls på en kontrollerad nivå för att förhindra skadligt bruk;

  §9 Att en eventuell efterföljande försäljning av cannabis sker på sådant sätt att priserna är tillräckligt låga för att konkurrera med den svarta marknaden;

  §10 Tillåta privat framställning av reglerade droger för eget bruk.

 • Polisen klarar idag inte av sitt samhälleliga uppdrag. Alldeles för många utredningar läggs ned. För många tips följs inte upp. Det betyder att vi behöver prioritera vad Polisen ska ägna sig åt. Idag läggs en stor del av Polisens resurser på att utreda offerlösa narkotikabrott. Vi menar att första prioritet istället måste vara brott med offer, till exempel våldtäkt, rån eller misshandel.

  Under 2016 lade Polisen närmare 1,8 miljoner timmar på narkotikabrott enligt deras årsredovisning. Det motsvarar lite drygt 870 heltidstjänster eller knappt 5,5% av antal anställda poliser (2016). I årsredovisningen för 2020 berättar Polisen att snittkostnaden för att utreda ett narkotikabrott är 29 241 kronor. Multiplicerat med det totala antalet narkotikabrott som utreddes under 2020 (124 000 stycken) blir det en total kostnad på 3,6 miljarder kronor; drygt 11% av Polisens budget för 2022.

  Men inte bara Polisen skulle kunna effektiviseras genom en omlagd drogpolitik, utan även rättsväsendet i stort. Fler fall av t.ex. våldtäkt eller rån skulle kunna processas i domstol. Framför allt skulle väntetiderna för rättegångar kunna bli kortare.

  Regeringen går istället åt andra hållet och föreslog under 2021 att införa brottskategorin ”Förberedelse till ringa narkotikabrott”. En av de saker som föreslås utgöra förberedelsebrott är att använda krypterad chatt.

  Därför vill vi:

  §11 Att Polisen uttryckligen prioriterar brott med offer framför att utreda fall av ringa narkotikabrott.

 • Piratpartiet värnar människors rätt till privatliv och sin egen kropp. Varje individ har rätt till en skyddad integritet. Därför måste varje integritetskränkande åtgärd vara välmotiverad – den ska vara nödvändig för att uppnå ett specifikt, väldefinierat och rimligt mål. Ingrepp i människors integritet måste vara riktade, spårbara och rättssäkra. De metoder som Polisen använder vid misstankar om drogbruk uppnår inte dessa krav.

  Polisens metoder

  Idag utför Polisen allt fler urinprover på misstänkt drogpåverkade personer. Samtidigt minskar andelen prover som är positiva. Detta innebär att Polisen alltså utför fler och fler prover, samtidigt som de blir sämre och sämre på att avgöra vilka som bör provas. Ett urinprov är väldigt integritetskränkande att tvingas till, och det är långt ifrån den enda polisiära åtgärden som drabbar allt fler oskyldiga.

  Ojämlikt bruk av tvångsmedel

  Ungdomar som bor i socioekonomiskt svagare områden blir oftare misstänkta för narkotikabrott trots att undersökningar visar att ungdomar i mer välbärgade områden brukar droger i betydligt högre grad. Det har länge varit känt att repressiv narkotikalagstiftning – det som kallas för ’War on drugs’ – leder till repressiva åtgärder mot mindre inflytelserika grupper i samhället, som minoriteter eller politiskt misshagliga.

  Därför vill vi att:

  §12 Polisens möjlighet att urintesta begränsas till att gälla personer som misstänks för brott med offer.

Piratpolitik från A till Ö
Arbetsmarknad
 • Sverige inför basinkomst
 • Grunden för skattesystemet utreds
 • Gig-arbete regleras utifrån de särskilda villkor som plattformsförmedlat arbete innebär

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Det skapar enorma möjligheter men tvingar oss att tänka i andra banor än 18- och 1900-talets. Fokus måste ligga på kunskap och värdeskapande, oavsett om det sker som traditionellt lönearbete eller icke-monetärt kollaborativt arbete. Skattesystemet behöver förändras i grunden, och bidragssystemen till dem som inte arbetar tillräckligt eller alls förenklas, så att alla är garanterade en grundläggande försörjning utan förnedrande utfrågningar eller krav.

Läs mer

Demokratipolitik
 • Skyddet för grundlagarna stärks
 • Valsystemet reformeras och demokratiseras
 • Möjligheterna för direktdemokratiska förfaranden utvidgas
 • Offentlighetsprincipen förstärks

Demokratins befintliga verktyg behöver förstärkas och kompletteras. För att försäkra att de beslut som tas är representativa för folket kräver det en politik som ämnar att stärka samhällsengagemanget. Vi står inför ett flertal utmaningar och problem som måste lösas på demokratisk grund. För att hindra korruption och en auktoritär samhällsutveckling behöver vi en revitaliserad offentlighetsprincip, samt ett utökat medborgerligt inflytande. Genom dessa och ett flertal åtgärder kan vi reformera och demokratisera Sverige.

Läs mer

Drogpolitik
 • All form av drogbruk avkriminaliseras
 • Personer med problematiskt bruk får vård istället för att straffas
 • Marknaden för cannabis regleras i syfte att begränsa tillgängligheten och gynna samhällsekonomin
 • Polisens begränsade resurser omprioriteras från ringa narkotikabrott till brott med offer

Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Nolltoleransen mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal. Idag straffas drogbrukare istället för att få hjälp. I grunden bygger politiken på värderingen att det är bättre att en drogbrukare dör än att personen får hjälp att leva med eller ta sig ur sitt problematiska bruk. Vi vill lägga om politiken mot skademinimering och reglering av de droger som är minst lika skadliga som alkohol och tobak.

Läs mer

Ekonomi
 • Företagspolitiken görs mer human och främjar små- och mikroföretagare, innovationsföretag och forskning.
 • Ekonomin är resilient och tar ansvar för framtida generationer, samt inkluderar externaliteter och systemtjänster istället för att ignorera dem.
 • Individen ska ha agens över sin egen ekonomi, sin livsstil och sin tillvaro.
 • Data, information och kunskap betraktas som integrerade delar av ekonomin.

Piratpartiet vill ersätta arbetslöshetsersättning och kommuners ekonomiska bistånd med ett generellt ekonomiskt stöd. Vi vill ändra skatte- och andra regler som missgynnar småföretag. Det behövs en ekonomisk politik som fokuserar på att skapa värde i samhället, inte på att arbeta så många timmar som möjligt eller låta så mycket pengar som möjligt cirkulera.

Läs mer

EU-politik
 • EU blir mer transparent i både beslutsfattande och ekonomiska bidrag
 • EU-parlamentet får en stärkt roll i lagstiftningsprocessen
 • Ministerrådet avskaffas och ersätts med direktvalda senatorer
 • Svensk EU-politik inom ministerrådet blir mer demokratisk och transparent

Europeiska Unionens syfte ska vara att göra det enkelt att knyta kontakter och sprida kunskap och idéer inom Europa såväl som med resten av världen. EU ska arbeta för ett fritt och effektivt internet, fri rörlighet och mänskliga rättigheter. Vi vill reformera unionens sätt att arbeta, så att insynen ökar och mer av beslutsfattandet ligger i de folkvalda EU-parlamentarikernas händer. EU-domstolens roll ska stärkas.

Läs mer

Försvar
 • Två procent av försvarsbudgeten läggs på forskning
 • Sverige arbetar för en internationell konvention mot autonoma stridsrobotar
 • Samarbetet med frivilligorganisationer stärks
 • Sverige arbetar för en internationell konvention mot att använda cybervapen mot civila mål

Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag. Vi vill arbeta för internationella konventioner som reglerar cyberkrigföring, och begränsar de skador som sådan kan tillfoga civila. Vi anser att frivilligorganisationer ska spela en viktig roll i försvaret.

Läs mer

Förvaltningspolitik
 • Utnämningar av generaldirektörer förankras i riksdagen
 • En förvaltningsutbildning skapas
 • Ett års praktisk erfarenhet inom samma eller liknande verksamhet krävs för att vara chef på myndighet
 • Finansieringen av förvaltningen återgår till anslagsmodellen

Förvaltningspolitik handlar om utformningen av de administrativa strukturer som ska omvandla beslutad politik till verklighet. Flera av Sveriges politiska problem kan åtminstone delvis förklaras med en förvaltning som inte möter förväntningarna som rättmätigt ställs på den. För att stärka förvaltningen och dess effektivitet föreslår Piratpartiet flera åtgärder på det förvaltningspolitiska området. Vi tror att förvaltningens ledning är en viktig pusselbit i att förklara dess problem, och presenterar därför flera förslag på hur den bör förändras för att stärka förvaltningens kompetens och ledningens verksamhetsanknytning.

Läs mer

Integritetspolitik
 • Personnumret reformeras
 • Minimera samkörning av register mellan myndigheter
 • Minimera den personliga information som samlas in av myndigheter
 • Statlig e-legitimation som inte är beroende av enskilda privata aktörer används

Piratpartiet vill hejda massövervakningen. Övervakning ska bara få ske vid befogade konkreta misstankar mot särskilda personer. Det behövs en informations­samtyckeslag, som förbjuder att information lämnas vidare utan samtycke från den det handlar om. Myndigheter måste begränsa mängden data som lagras, och personnumren avskaffas.

Läs mer

Kultur
 • Upphovsrätten reformeras för att gynna skapande och spridning av kultur
 • Modellen med utlåning av e-böcker på bibliotek reformeras
 • Skattefinansierad kultur ska vara allmänt tillgänglig
 • Kommuner ska tillhandahålla skaparplatser i form av delade verkstäder för alla former av skapande

Vår kultur blir i allt större utsträckning digital. Våra möjligheter att skapa, dela och utveckla konst skulle kunna vara oändliga. För att tillgodose det nya kulturlandskapets behov måste vi jämna ut spelplanen så alla aktörer har lika goda förutsättningar att delta i kulturen. Vi vill att konst, kultur och kunskap ska vara tillgängligt för alla. Vi vill att remixing ska vara ett konstutövande som inte hindras av upphovsrätt. Vi vill att konst och kunskap ska vara lika självklara och lika tillgängliga som att låna en bok på biblioteket.

Läs mer

Migration
 •  Bedömning av asylskäl separeras från beslut om uppehållstillstånd
 • Asylsökande med särskilda förutsättningar för integration i Sverige eller med ett skyddsbehov som särskilt tillfredsställts i Sverige prioriteras
 • Flyktingar som begår allvarliga brott utvisas

Sverige har inte möjlighet att hjälpa alla flyktingar i världen, därför måste vi prioritera vilka vi ska hjälpa. Idag utförs en stor del av prioriteringen genom att asyl bara kan sökas på plats i Sverige. Eftersom syftet med asylinvandring är att visa solidaritet med människor som inte har något annat val än att fly är det av högsta vikt att de människor som är mest utsatta och som har minst chans att överleva vid utvisning, är de som ska prioriteras, snarare än de som har förmåga att ta sig till Sverige.

Läs mer

Miljöpolitik
 • Beslut rörande miljöfrågor ska vara evidensbaserade
 • Innovation av miljövänliga tekniker främjas
 • Energiproduktionen ska i huvudsak vara fossilfri och bestå av en blandning energikällor, inklusive dagens kärnkraft
 • Stöd möjligheterna till egenproducerad el via solceller, solfångare, jord- och bergvärme, mindre vindturbiner, med mera

Den enkelspåriga politiska debatten om aktuella miljöhänseenden är ett nederlag för hela jordklotet och har potential att få allvarliga konsekvenser. Klimatkrisen är uppenbar och absolut inte sekundär, men miljökrisen kan inte reduceras till klimatkrisen. Kollapsen av biologisk mångfald beror i dagsläget mer på förstörelsen av livsmiljöer och den allmänna föroreningen av ekosystem än på den globala uppvärmningen.

Läs mer

Nätpolitik
 • Nätneutraliteten värnas
 • Datalagringslagen rivs upp
 • Geoblockering förbjuds inom EU
 • Kringgående av DRM-skydd legaliseras

Piratpartiet kämpar för ett fritt internet, tillgängligt för alla. Bara så kan internet vara en kraft för frihet och demokrati, som ger alla möjlighet att göra sin röst hörd, och formulera, dela och utveckla tankar och idéer. Men det fria internet är hotat. Vi tar kampen för nätneutralitet, för dataskydd och mot datalagring, geoblockering och DRM.

Läs mer

Rättssäkerhet
 • Polisens styrning förändras för att motverka prioritering av “lättlösta” brott
 • Administrativa arbetsuppgifter överförs från poliser till civil personal
 • En fristående myndighet införs med uppgift att granska klagomål mot polis eller åklagare
 • Tjänstemannaansvar införs

Likhet inför lagen är ett av demokratins fundament. Samtidigt är det viktigt att poliser och åklagare granskas så att övergrepp undviks och de som sker bestraffas. Vi vill därför att en fristående myndighet ska granska anmälningar mot poliser och åklagare. Tjänstemannaansvaret ska återinföras. Brott med offer ska prioriteras före andra brott.

Läs mer

Sexualpolitik
 • Alla ingrepp inom reproduktiv-, sexual- och transmedicin beslutas av individen i samråd med dennes läkare
 • "Informed consent"-modell införs i transvården
 • Juridiskt erkännande av polyrelationer möjliggörs
 • Sexarbete avkriminaliseras

Piratpartiet anser att den kroppsliga autonomin, särskilt när det gäller köns- och sexrelaterade aspekter, är en av de mest grundläggande rättigheterna, och vi tycker därför att inskränkningar i denna rättighet måste reserveras för fall där det finns synnerliga skäl som talar emot individens kapacitet att ge informerat samtycke.

Läs mer

Utbildning
 • Läraren stärks i sin professionella roll
 • Skolutveckling ges starkare forskningsanknytning
 • Skolans resurstilldelning står i relation till ansvar och behov
 • Elevers rätt till stöd, hälsa och medbestämmande stärks

Samhället utvecklas allt snabbare, samtidigt så har skolans form stått still de senaste hundra åren. Det är något som vi börjar se effekterna utav idag. Vi har samtidigt ett stort problem med att lärare har svårt att hinna med att utbilda samtidigt som många väljer att byta karriär på grund av den press som finns runt en betygsskola. Skolan behöver fundamentala förändringar för att fungera i framtiden, de två första är att sätta kunskap och elevens inlärning i fokus samt att tänka om vad gäller när under livets gång som vi utbildar oss.

Läs mer

Vård
 • Psykisk och somatisk hälsa jämställs
 • Kompetenssatsning på skadligt drogbruk, beroendevård och psykisk samsjuklighet
 • Forskningsmedel fördelas efter sjukdomars prevalens och efter status på befintlig kunskap på området
 • Det skjuts till extra forskningsmedel till stamcellsforskning och precisionsmedicin

Vi vill ha en jämlik vård – oavsett om man bor i stad eller på land – och en mångfald av olika vårdgivare. Vården ska vara evidensbaserad och systemen förbättras för att föra in ny kunskap och ny teknik in i vården. Behandlingen av psykisk ohälsa måste prioriteras högre, och samtalsterapi ska erbjudas. Det är mycket viktigt att stärka respekten för patienternas integritet. Man ska i normalfallet själv få bestämma vem som ska få se ens journaler, och vid nödöppningar ska man informeras i efterhand.

Läs mer