Drogpolitik

Drogpolitik

En evidensbaserad drogpolitik

Dagens restriktiva narkotikapolitik är baserad på en evidensfientlig syn på droger, missbrukare och brukare. Piratpartiet vill se en narkotikapolitik där vi hjälper dem som behöver hjälp, och med vissa regleringar låter dem som vill bruka droger göra det, under förutsättning att deras bruk inte skadar andra.

Fokus i en piratpartistisk drogpolitik är – i linje med Piratpartiets syn på människans värde – att hjälpa, minimera lidande, och ge så goda chanser som möjligt till ett rikt och lyckligt liv. Vi vill därför lägga om politiken från förbud till skademinimering. Välfärdssystemet måste ta ansvar för att hjälpa de missbrukare som behöver hjälp att komma ur sitt helvete, istället för att kriminalisera dem och därmed tvinga ned dem djupare ner i både missbruk och den kriminella världen.

Reglerad marknad

Det är näst intill omöjligt att hindra den som vill ta en drog från att göra så, och det som idag krävs för att göra det står inte i någon proportion till brottets allvarlighetsgrad. Vi vill därför se en mer öppen drogpolitik, där drogbruk tolereras och droger kan köpas på en reglerad marknad, som skulle kunna jämföra med dagens alkoholmarknad. Genom en reglerad marknad blir det lättare att hjälpa de som lider av sitt eller andras bruk. Inkomster från försäljningen går till en vit marknad snarare än en svart. En reglering minskar också radikalt risken för orena, farliga substanser och risken för farliga sammandrabbningar mellan kriminella gäng.

En sådan reglerad marknad ska i första hand öppnas upp för droger som bedöms vara betydligt mindre farliga än sådana som redan är lagliga, som alkohol och tobak. Samtliga idag illegala droger ska genomgå en utredning där antingen evidens tas in från nyligen gjorda studier, eller nya studier görs (där sådana saknas eller inte uppfyller de kriterier vi har i Sverige). Dessa utredningar bör sedan ligga till grund för förslag om hur den reglerade marknaden ska se ut, baserat på den risk som föreligger med respektive drog.

En uppenbar kandidat för reglering är cannabis, som redan visats kunna legaliseras eller avkriminaliseras med framgång i olika delar av världen. Vi  föreslår att cannabis legaliseras för personligt bruk av myndiga personer på privat plats eller i licenserad lokal, och för försäljning av licenserade återförsäljare till myndiga, nyktra personer. Odling av cannabis ska legaliseras för privat bruk, likt produktion av hemmagjord alkohol eller odling av tobak. Kommersiell odling bör legaliseras men kräva licens från statlig myndighet.

Harmonisering av lagar

Alla droger är olika och bör inte dras över en kam, men det är  viktigt att harmonisera olika droglagar. Vi vill därför harmonisera lagar om offentlig berusning och fordonskörning under berusning för samtliga substanser, och harmonisera reklamlagar för samtliga lagliga droger. Beskattning av rekreationella droger ska genomföras på en nivå där en svart marknad inte blir lönsam.

Medicinskt bruk

En närstående fråga är det medicinska bruket av olika droger. Sverige liksom flera andra länder har exempelvis nyligen öppnat upp ytterligare för medicinsk cannabis, och det görs allt fler positiva studier på hur idag illegala droger som LSD, psilocybin, MDMA och ketamin kan användas medicinskt mot exempelvis alkoholism, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Det bör inte finnas orimligt höga statliga hinder för denna forskning, utan befolkningens mentala och fysiska hälsa ska prioriteras över den stigmatiserande syn som idag finns på dessa droger. Droger som brukas medicinskt ska följa samma regler som alla substanser som brukas medicinskt, utan särbehandling.

Informationsspridning

Samhällets institutioner, främst inom skola och sjukvård, har ett stort ansvar för att korrekt, evidensbaserad droginformation sprids. Det är viktigt att både alla potentiella brukare och alla som kan komma i kontakt med brukare förstår hur droger fungerar, oavsett om det är lagligt att bruka dem eller ej. Den information som finansieras med skattemedel eller får utrymme i exempelvis skolor och på sjukhus måste vara grundad i fakta och vetenskap. Förståelse för psykoaktiva droger måste finnas inom flera yrkesgrupper, speciellt inom sjukvården.

Senaste nytt

10 maj 2021 — Polisen avslöjar behovet av Piratpartiets drogpolitik

[Politik] Robin Nilsson, chef på Polisens gatulangningsgrupp i Göteborg, avslöjar mellan raderna i ett inslag hos SVT Väst varför Piratpartiets drogpolitik behövs i dagens Sverige och hur misslyckad den rådande drogpolitiken är. Tyvärr väljer regeringen att ignorera Folkhälsomyndigheten och annan forskning på området som visar på behovet av drogpolitiska reformer.

Läs mer..»

10 juni 2020 — Socialministern ignorerar Folkhälsomyndighetens drogutvärdering

[Politik] Sällan har det varit tydligare hur evidensfientlig regeringen är i drogpolitiska frågor. De ser ingen anledning att utreda vilka faktiska konsekvenser existerande lagstiftning har fått, för de har bestämt på förhand att signalpolitik är viktigare än pragmatik. Om målet är att minimera ungas bruk av droger och de skador som drogbruk leder till - då finns det ingen anledning att på förhand vifta bort en utredning.

Läs mer..»

25 februari 2020 — Debattartikel om narkotikapolitik i Tidningen Syre

[Piratpartiet i media] Idag publicerar Tidningen Syre en debattartikel från vår partiledare Katarina Stensson, där hon argumenterar för en reformerad narkotikapolitik och förklarar varför svängningen i socialutskottet tidigare under februari inte på egen hand kommer leda till förändring.

Läs mer..»

14 juli 2018 — Intervju med Synfält Framåt

[Allmänt] Vår partiledare Magnus Andersson hade en bra intervju med podden Synfält Framåt.

Där diskuteras upphovsrätten och hur den kan reformeras för att passa till våran nuvarande digitala värld.

Även drogpolitiken diskuteras. Lyssna gärna på den.

Läs mer..»