Join the swarm:

Miljöpolitik

Den enkelspåriga politiska debatten om aktuella miljöhänseenden är ett nederlag för hela jordklotet och har potential att få allvarliga konsekvenser.
recycle

Miljöpolitik

Den enkelspåriga politiska debatten om aktuella miljöhänseenden är ett nederlag för hela jordklotet och har potential att få allvarliga konsekvenser. Klimatkrisen är uppenbar och absolut inte sekundär, men miljökrisen kan inte reduceras till klimatkrisen. Kollapsen av biologisk mångfald beror i dagsläget mer på förstörelsen av livsmiljöer och den allmänna föroreningen av ekosystem än på den globala uppvärmningen.

Överblick – Piratpartiet vill att:

  • Beslut rörande miljöfrågor ska vara evidensbaserade
  • Innovation av miljövänliga tekniker främjas
  • Omställningen till ett hållbart samhälle fortsätter och snabbas på
  • Energiproduktionen ska i huvudsak vara fossilfri och bestå av en blandning energikällor, inklusive dagens kärnkraft
  • Skyddet för skogen och ekosystemen ökas
  • Bidrag till klimatsmart matproduktion sker, och att vi hjälper företag som vill söka EU-bidrag för klimatsmart matproduktion
  • Stöd möjligheterna till egenproducerad el via solceller, solfångare, jord- och bergvärme, mindre vindturbiner, med mera
  • De policyer som utvecklas underbyggs av bästa tillgängliga vetenskap, och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad
  • Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt

Inledning – Hållbar utveckling innebär mer än bara klimatpolitik

Den enkelspåriga politiska debatten om aktuella miljöhänseenden är ett nederlag för hela jordklotet och har potential att få allvarliga konsekvenser. Klimatkrisen är uppenbar och absolut inte sekundär, men miljökrisen kan inte reduceras till klimatkrisen. Kollapsen av biologisk mångfald beror i dagsläget mer på förstörelsen av livsmiljöer och den allmänna föroreningen av ekosystem än på den globala uppvärmningen. Piratpartiet vill bredda diskussionen och tala om föroreningar i luft, vatten och mark, om bieffekterna av att tillverka bilbatterier till elbilar, kostnaden av att skrota sin dieselbil, att vingarna på vindkraftverk till merparten består av petroleum och kostnaden för att avveckla en uttjänt vindkraftflotta till havs. Vi måste förstå synergierna mellan olika miljöproblem, som förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna för att kunna uppnå våra globala utvecklingsmål.

Förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar drivs båda av mänskliga ekonomiska aktiviteter och förstärker varandra ömsesidigt. Ingen av dem kommer att lösas framgångsrikt om inte båda hanteras tillsammans. Genom att fokusera på antalet ton koldioxid som släpps ut eller inte som den viktigaste indikatorn i offentlig miljöpolitik riskerar vi att förbise problem med föroreningar i luft, vatten och mark, buller, påverkan på biologisk mångfald och naturlandskapet.

1. Stabil och decentraliserad energiproduktion

Fossila bränslen har givit oss verktygen för att uppnå en dräglig levnadsstandard, men de har även försatt oss i en av de största kriserna i modern tid. Om vi ämnar att stoppa klimatförändringarna vi ser idag är de fossila bränslenas avskaffande ett krav som ej kan förhandlas bort. Samtidigt är en återgång till de livsvillkor som rådde innan industrisamhällets framväxt på basis av de fossila energikällorna inte ett alternativ.

Kärnkraften i världen har undvikit cirka 55 gigaton av koldioxidutsläpp under de senaste 50 åren, nästan lika med två år av globala energirelaterade koldioxidutsläpp. I Sverige har vattenkraften varit lika viktig som kärnkraften för att undvika koldioxidutsläpp. Idag är alla svenska kärnkraftverk av andra generationens typ, och redan dessa har extremt små utsläpp jämfört med kraftverk som drivs av fossila bränslen. Nyligen har Finland öppnat världens första kärnkraftverk av den tredje generationens typ, med både kraftigt ökad effektivitet och bättre säkerhet.

Sverige ska vara självförsörjande och gärna exportera fossilfri el

Energiförsörjningen är en samhällsviktig verksamhet och en viktig säkerhetsfråga. Piratpartiet vill se en energiproduktion som både är skonsam mot klimatet och adekvat för att möta såväl dagens som framtidens energibehov.

Fjärde generationens kärnkraft – ett fossilfritt val

Det vi kallar grön el är den som kommer från förnybara energikällor som ständigt fylls på, så som sol, vind, vatten och biobränsle. Grön el är fossilfri, men det är befintlig kärnkraft också, varför EU i februari 2022 beslutade att inkludera även den som grön energi. Kärnkraften producerar i sig ingen koldioxid, till skillnad från olja, kol, och naturgas. Bränsle till fjärde generationens reaktorer behöver inte brytas eftersom den lilla mängd uran‑238 som dessa behöver redan finns i stora lager. Det är en restprodukt från när isotopen uran‑235 anrikats för dagens reaktorer. Ur den aspekten är fjärde generationens kärnkraft också förnybar, och vi sliper välja mellan att importera uran från Ryssland eller bryta det i Sverige. Dessa reaktorer ger också mycket mer kortlivade restprodukter genom att kärnklyvningarna förstör de problematiska ämnen som är tyngre än uran, vilket gör att det använda bränslet blir enklare att hantera. Kärnkraften är viktig för att kunna möta ett ökat elbehov och samtidigt upprätthålla stabiliteten i elnätet.

Bättre lagringsmöjligheter

För att vara självförsörjande på energi och säkerställa att alltid ha tillgång till el måste våra lagringsmöjligheter utökas väsentligt. Bristen på lagring är även orsaken till den höga volatilitet i spotpriserna för el. Behovet av att lagra el har även blivit alltmer aktuellt i takt med en växande andel väderberoende elproduktion. Om det till exempel blåser mycket men det inte går att utnyttja all den vindkraft som produceras för stunden, är det angeläget att kunna spara elen till tillfällen då det inte blåser. Pumpvattenkraft är en storskalig lagringsmöjlighet som innebär en egen magasinering av vatten för att kunna reglera elproduktionen. Piratpartiet verkar för att Sverige bättre ska utnyttja denna lagringsmöjlighet.

Därför vill vi att:

§1 Sveriges energiproduktion ska utgöras av en blandning av energikällor;

§2 Fungerande kärnreaktorer körs vidare, med de uppgraderingar som krävs för att om möjligt öka reaktorernas livslängd och säkerhet ytterligare;

§3 Regelverken underlättas för övrig miljövänlig elproduktion som t.ex. vattenkraft där även pumpad energilagring bör ske i större omfattning. Det senare för att bättre kunna utnyttja befintlig intermittent energi som vind- och solkraft;

§4 Förenkla regler och tilldela anslag, så att forskning och säkra försöksanläggnigar inom tredje och fjärde generationens kärnkraft kan upprätthållas (Just nu sker mycket innovation i övriga världen inom SMR, små modulära reaktorer som ofta är tänkta att serieproduceras.);

§5 Sverige exporterar el förknippad med låga utsläpp från t.ex. kärnkraft till andra länder för att hjälpa dem;

§6 Sverige bör undvika att importera el med stor miljöpåverkan, t.ex. från fossila bränslen. Detta genom att beskatta selektivt, och låta importen från t.ex. vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme vara obegränsad;

§7 Utveckla policyer som underbyggs av bästa tillgängliga vetenskap och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad. ;

§8 Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt.

2. Ekosystem

Naturen förser oss med syre, reglerar våra vädermönster, pollinerar våra grödor, producerar vår mat, foder och fibrer. Men det är under ökande stress. Mänsklig aktivitet har förändrat nästan 75 procent av jordens yta, vilket har klämt in vilda djur och natur i ett allt mindre hörn av planeten. Våra ekosystem både på land och i våtmarker utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Att tillgodose våra behov av mat, energi, vatten och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden är avgörande för allas överlevnad. Piratpartiet vill säkerställa hållbart nyttjande av ekosystemtjänster, både på land och i vattendrag. Vi vill hitta hållbara metoder inom skogsbruk och fiske för att se till att dessa även kan gynna såväl nuvarande som framtida generationer.

Därför vill vi att:

§9 Sveriges energiproduktion ska utgöras av en blandning av energikällor;

§10 Sveaskog, som är vår största statliga skogsägare, ska ha som huvuduppgift att bevara Sveriges skogar. De bör därför ha ett sänkt avkastningsmål då det nuvarande målet leder till att våra skogar successivt avverkas;

§11 Sveaskog när så är möjligt, köper in nyckelbiotoper i utbyte mot övrig skog; så att skog, som kan användas för avverkning utan lika drastiska konsekvenser för biologisk mångfald, huggs ner i stället för skog med en väsentlig del av Sveriges ekosystem;

§12 Kalhyggen och monokulturer fasas ut och mer hållbart skogsbruk tillämpas;

§13 Det ska finnas ett personligt ansvar hos skogsägare, såväl mindre som större, att använda skonsamma och miljövänliga metoder;

§14 Även Sveaskog ska ha ett större ansvar att använda miljövänliga metoder, och vara innovativa i sitt skogsbruk;

§15 Kalkning av försurade sjöar och vattendrag sker för att motverka försurningens negativa effekter på djur- och växtlivet;

§16 Policyer utvecklas och införs, som underbyggs av bästa tillgängliga vetenskap och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad;

§17 Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt.

3. Lantbruk

Piratpartiet stödjer ett integrerat tillvägagångssätt för att hantera hela matproduktionslandskapet – åkermark, boskap, skogar och fiske – på ett sätt som tar itu med de sammanlänkade utmaningarna med livsmedelssäkerhet och klimatförändringar.

Den som vet mest skördar bäst

Piratpartiet stödjer utvecklingen av högteknologiska odlingssystem i städer där vertikalt jordbruk och akvaponi är två bra exempel.

Vertikalt jordbruk

Vertikalt jordbruk är en agrikulturell teknik där odlingen förläggs till t.ex. höghus, antingen inomhus eller på fasader och tak. Genom att kombinera metoder som används i växthus och hydrokulturer går det att odla frukt, grönsaker, ätbara svampar och alger nära konsumenten året runt. Skördetiden utökas kraftigt och är inte alls lika beroende av gynnsamt väder för att upprätthålla kvalitet, produktion och avkastning.

Akvaponik revolutionerar stadskulturen

Akvaponik är ett hållbart matproduktionssystem som kombinerar konventionellt vattenbruk som tex odling av fisk, skaldjur eller alger i bassänger, med hydroponisk odling, alltså växter i vatten, i en symbiotisk miljö.

Vertikalt jordbruk och akvaponik bidrar också till att förbättra den biologiska mångfalden eftersom det inte orsakar störningar på markytan, vilket hjälper de naturliga djurpopulationer som lever i och runt gårdar att frodas. Båda metoderna erbjuder möjligheten att helt eliminera behovet av bekämpningsmedel – eftersom skadedjur inte kan komma in i den kontrollerade miljön och orsaka skördeskador, och svampsjukdomar kämpar för att få fäste när fuktnivåerna hanteras. Utöver detta kan jordbruk inomhus vara bra för miljön eftersom det kraftigt minskar mängden fossila bränslen som behövs för jordbruksutrustning. Denna utrustning används idag för att så, gödsla, bekämpa ogräs eller skörda grödor, och skulle kunna bli mycket effektivare med vertikalt jordbruk.

Därför vill vi att:

§18 Sverige verkar för att EU ska införa krav på mer detaljerade förteckningar över matprodukters miljöpåverkan;

§19 Köttproduktionen i Sverige ökar för att minska behovet av att importera kött från länder med sämre djurhållning;

§20 Patent på GMO förbjuds;

§21 Möjligheten att på sikt använda sig av laboratorieodlat kött undersöks;

§22 Miljövänliga förpackningar används;

§23 Stödja utvecklingen av högteknologiska odlingssystem i städer, t.ex. vertikalt jordbruk och akvaponik;

§24 Kalkning av försurade sjöar och vattendrag sker för att motverka försurningens negativa effekter på djur- och växtlivet;

§25 Policyer utvecklas och införs, som underbyggs av bästa tillgängliga vetenskap och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad;

§26 Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt.

4. Transport och infrastruktur

Piratpartiet verkar för att utveckla en innovativ, pålitlig och hållbar infrastruktur inklusive kollektivtrafik som stöder ekonomisk utveckling och mänskligt välbefinnande, med tonvikt på innovationer och låga kostnader för konsumenten att åka kollektivt.

En grön transportinfrastruktur i städer ger människor möjligheter att ta sig runt med sin egen kraft – som att gå eller cykla – eller genom miljömässigt vettiga sätt som el eller biogasdrivna tåg, spårvagnar eller bussar. Även om det är svårt eller omöjligt att ta bort bilen helt från bilden finns det sätt att göra vår transportinfrastruktur grönare. Piratpartiet föreslår gröna motorvägar som använder permeabla material i sin konstruktion för att förhindra att metaller och gifter tar sig in i grundvattnet liksom använda återvunnet material.

Transporter ska beskattas utifrån dess miljöpåverkan, inte utifrån typen av fordon i sig.

Därför vill vi att:

§27 Nolltaxa i kollektivtrafiken införs;

§28 Flygskatten slopas och ersätts med beskattning utifrån bränslets faktiska miljöpåverkan;

§29 Fordonskatten för lastbilar ska baseras på den långsiktiga påverkan utsläppen ger. Både vad gäller koldioxid och direkt hälsoskadliga ämnen som t.ex. kväveoxider och partiklar;

§30 Utveckla policyer som underbyggs av bästa tillgängliga vetenskap och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad;

§31 Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt.

5. Utsläpp och föroreningar

Den som genom sin affärsverksamhet riskerar att förorena miljön ska fondera medel för framtida sanering. Eftersom det ofta kan ta tid att upptäcka bör detta gälla oavsett om företaget fortfarande existerar.

Därför vill vi att:

§32 Ansvar för miljöbrott ska kunna utkrävas av den bolagsstyrelse som var aktiv då miljöbrottet utfördes;

§33 Gå till botten med att förstå synergierna mellan förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar för att maximera effekten av åtgärder;

§34 Utveckla policyer som underbyggs av bästa tillgängliga vetenskap och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad.;

§35 Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt.

6. Återvinning och återanvändning

Det råder ingen brist på kritik mot den västerländska överkonsumtionen inom den politiska debatten idag, men det samma kan inte sägas om analysen kring dess orsak, då de flesta väljer att se överkonsumtion som en konsekvens av individens egoism. Piratpartiet anser att denna ilska mot konsumenten är felriktad. Slit-och-släng-samhället bör snarare ses som ett symtom på förekomsten av artificiellt kortlivade produkter.

Piratpartiet förespråkar cirkulär ekonomi och right-to-repair, och vill se ett samhälle som bestraffar produktionen av varor som med avsikt designats till att vara kortlivade, ömtåliga och svåra eller dyra att reparera.

Även om problemet med kortlivade produkter åtgärdas kommer det alltid finnas en vilja att uppgradera eller byta ut saker man köpt. Det kan gälla ett spel man tröttnat på, ett klädesplagg man vuxit ur, eller en mobil som inte längre lever upp till ens standards. Därför är det viktigt att skapa incitament för privatpersoner att gå den extra biten till secondhandbutiken eller ta sig tiden att lägga upp en säljannons.

Därför vill vi att:

§36 En punktskatt på icke-reparerbar elektronik införs;

§37 Momsen på köp och försäljning av begagnade varor slopas;

§38 Utveckla policyer som underbyggs av bästa tillgängliga vetenskap och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad;

§39 Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt.

7. Djurrätt

Det handlar om djurens och inte våra behov

Regelverk ska anpassas efter djurens och inte människans behov. Som följd av människans behov får kaniner hållas i små burar hela deras liv, medan hundar endast får stängas in i burar i bilen. En ko får stå uppbunden på samma plats i åtta–tio månader i sträck ,medan en häst måste få röra sig fritt i sina naturliga gångarter varje dag. Det finns ingen djurvälfärdsforskning som stödjer dessa olikheter, det stöds av att människan står närmare hästar och hundar och därför har ett egenintresse av att de behandlas bättre än kaniner och kor.

Därför vill vi att:

§40 Innehållsförteckningar på djurfoder ska ha samma krav på korrekthet som för matprodukter ämnade för människor;

§41 Stöld och/eller dödande av ett sällskapsdjur klassas som djurmisshandel och brott mot person;

§42 Medtagande av sällskapsdjur till skyddsrum tillåts;

§43 Antibiotika inte ska användas på friska djur;

§44 Anpassa regelverk till djurens behov och inte människans;

§45 Utveckla policyer som underbyggs av bästa tillgängliga vetenskap och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad;

§46 Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt.

8. Fiskerinäringen

Fiske spelar en avgörande roll för den inhemska livsmedelsförsörjningen. Ändå hanteras många fiskpopulationer inte enligt vetenskapliga råd och bästa praxis, en verklighet som tar hårt på många viktiga marina arter. Vi måste förvalta vårt fiskbestånd på ett hållbart sätt, och säkra välbefinnandet för de livsmiljöer och ekosystem som de är beroende av.

Forskningsinitiativ har hittat sätt att förbättra kvaliteten och noggrannheten i fiskedata över hela världen. Tillförlitliga fångstdata är avgörande för att implementera effektiv fiskeförvaltning och hjälper oss att identifiera trender i fångst och förändringar i vårt fiske. Informationen kan sedan användas för att upptäcka överfiske, skydda småskaligt fiske och fokusera resurser på att förbättra datainsamlingen.

Därför vill vi att:

§47 Förbättra datainsamlingen för effektivare förvaltning;

§48 Policyer måste underbyggas av bästa tillgängliga vetenskap och stöds av åtaganden på både regional och nationell nivå för att genomdriva efterlevnad;

§49 Alla policyer och regleringar ska utformas så att det är lätt att göra rätt.

Piratpolitik från A till Ö
Arbetsmarknad
I alla tider har människan försökt förenkla sitt liv med hjälp av redskap och verktyg att använda för överlevnad och livskvalitet.
Demokratipolitik
Demokratins befintliga verktyg behöver förstärkas och kompletteras. För att försäkra att de beslut som tas är representativa för folket kräver det en politik som ämnar att stärka samhällsengagemanget.
Drogpolitik
Sveriges drogpolitik behöver humaniseras. Nolltoleransen mot narkotika har gett oss ett av västvärldens högsta narkotikarelaterade dödstal.
Ekonomi
Piratpartiet vill ersätta arbetslöshetsersättning och kommuners ekonomiska bistånd med ett generellt ekonomiskt stöd.
EU-politik
EU syfte ska vara att göra det enkelt att knyta kontakter och sprida kunskap och idéer inom Europa och med resten av världen. Unionen ska arbeta för ett fritt och effektivt internet, fri rörlighet och mänskliga rättigheter.
Försvar
Sverige behöver försvar mot yttre hot, men det kräver inte bara flygplan och kanoner utan också ett mycket bättre cyberförsvar än vi har idag.
Förvaltningspolitik
Förvaltningspolitik handlar om utformningen av de administrativa strukturer som ska omvandla beslutad politik till verklighet.
Integritetspolitik
Piratpartiet vill hejda massövervakningen. Övervakning ska bara få ske vid befogade konkreta misstankar mot särskilda personer.
Kultur
Vår kultur blir i allt större utsträckning digital. Våra möjligheter att skapa, dela och utveckla konst skulle kunna vara oändliga.
Migration
Sverige har inte möjlighet att hjälpa alla flyktingar i världen, därför måste vi prioritera vilka vi ska hjälpa. Idag utförs en stor del av prioriteringen genom att asyl bara kan sökas på plats i Sverige.
Miljöpolitik
Den enkelspåriga politiska debatten om aktuella miljöhänseenden är ett nederlag för hela jordklotet och har potential att få allvarliga konsekvenser.
Nätpolitik
Piratpartiet kämpar för ett fritt internet, tillgängligt för alla. Bara så kan internet vara en kraft för frihet och demokrati, som ger alla möjlighet att göra sin röst hörd, och formulera, dela och utveckla tankar och idéer.
Rättssäkerhet
Likhet inför lagen är ett av demokratins fundament. Samtidigt är det viktigt att poliser och åklagare granskas så att övergrepp undviks och de som sker bestraffas.
Sexualpolitik
Piratpartiet anser att den kroppsliga autonomin, särskilt när det gäller köns- och sexrelaterade aspekter, är en av de mest grundläggande rättigheterna, och vi tycker därför att inskränkningar i denna rättighet måste reserveras för fall där det finns synnerliga skäl som talar emot individens kapacitet att ge informerat samtycke.
Utbildning
Samhället utvecklas allt snabbare, samtidigt så har skolans form stått still de senaste hundra åren. Det är något som vi börjar se effekterna utav idag.
Vård
Vi vill ha en jämlik vård – oavsett om man bor i stad eller på land – och en mångfald av olika vårdgivare. Vården ska vara evidensbaserad och systemen förbättras för att föra in ny kunskap och ny teknik in vården.