Join the swarm:

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning är ett styrdokument som beskriver Piratpartiets styrelses arbete, upprättat i enlighet med stadgan. Dokumentet uppdateras vid behov av styrelsen. En ny revision av detta dokument förväntas till första styrelsemötet efter höstmötet då styrelsens interna sammansättning ändras markant. Detta dokument uppdaterades senast på styrelsemötet i februari 2022.

1. Styrelsens roller och konstituering

1.1 Partiledarens roll i styrelsen

 • leda styrelsens arbete i enlighet med stadgarna.
 • den interna kommunikationen inom styrelsen.
 • hålla styrelsen löpande uppdaterad om partiets politiska arbete
 • styrelsens budgetpost
 • ge förslag till en reviderad version av detta dokument inför konstituerande möte.

1.2 Partisekreterarens roll i styrelsen

 • hålla styrelsen löpande uppdaterad om partiets verksamhet.

1.3 Styrelsens sekreterare

Styrelsen utser (internt eller externt) en sekreterare och vid behov en eller flera biträdande sekreterare att bistå partiledaren i dennes arbete med styrelsemöten. Mer specifikt ansvarar sekreteraren och dess eventuella biträdare för att:

 • kalla till styrelsemötena
 • sköta dokumentation av pågående ärenden mellan möten,
 • hantera styrelsens protokoll,
 • uppdatera styrelsens interna kanaler med rätt personer,
 • uppdatera styrelsens externa kommunikationskanaler med korrekta uppgifter

1.4 Styrelsens kassör

Styrelsen utser internt en kassör och vid behov en eller flera biträdande kassörer att ansvara för hanteringen av partiets löpande ekonomi. Mer specifikt ansvarar styrelsens kassör för att:

 • ansvara för den kontinuerliga ekonomihanteringen och bokföringen,
 • ansvara för att årsbokslut tas fram och att ekonomisk berättelse lämnas till styrelsen inför medlemsmöte,
 • hålla styrelsen löpande uppdaterad om partiets ekonomi.

1.5 Styrelsens Arbetsutskott (AU)

 • AU-möten är behöriga om de äger rum onsdagar kl 20.00 på Mumble, om samtliga i AU är närvarande eller om kallelse gått ut via e-mail till alla i AU senast fyra dagar innan mötet.
 • AU fattar beslut med absolut majoritet om mötet är behörigt.
 • Alla medlemmar har närvarorätt på AU-möten, om inte ytterst känsliga frågor såsom personuppgifter diskuteras. Partiets revisorer har ständig närvarorätt.
 • AU ska protokollföra alla möten och publicera protokollen inom 2 veckor från mötet
 • Brådskande uttalanden (se 2.2)
 • Ansvarar för att svara på frågor till styrelsemailen
 • Planera och förbereda styrelsemötena

1.6 Konstituerande möte

Nyvald styrelse håller konstituerande möte året innan den tillträder, och normalt i samband med att avgående styrelse håller sista styrelsemötet under gångna året. På konstituerande möte ska följande ärenden alltid behandlas:

 • Val av AU
 • Val av styrelsens sekreterare och eventuell biträdande sekreterare för det kommande året
 • Val av kassör och eventuellt biträdande kassör för det kommande året
 • Återkallande av firmateckningsrätt
 • Delegering av firmateckningsrätt
 • Preliminärt mötesschema för det kommande verksamhetsåret

1.7 Första mötet på nytt år

På årets första möte ska alltid följande frågor behandlas:

 • Att skapa ett bra arbetsklimat i styrelsen
 • Genomgång av årets verksamhetsplan
 • Genomgång av årets budget
2. Styrelsens kommunikationskanaler

2.1 Intern kommunikation

Styrelsens enda officiella interna kommunikationskanal är mailinglistan: styrelsen@piratpartiet.se.

Styrelsen ska vara aktsam vid val av teknik för informella diskussioner som inkluderar känsliga uppgifter. Vid de tillfällen då personuppgifter eller andra särskilt känsliga ärenden avhandlas i styrelsen råder sekretess och uppgifterna får inte spridas till obehöriga.

Styrelsen har även flera informella kanaler där mer diskussion kan ske mellan styrelsemöten. Inga beslut tas i dessa men mycket diskussion, planering och koordination.

2.2 Extern kommunikation

Styrelsen ska publicera alla kallelser och protokoll på partiets hemsida.

I de fall protokoll eller andra handlingar innehåller känsliga uppgifter så ska uppgifterna tas bort från handlingen innan den publiceras, vilket ska noteras i det publicerade dokumentet.

Vid väldigt brådskande ärenden kan ett uttalande göras å styrelsens vägnar av styrelsens arbetsutskott. Detta för att med snabbhet kunna förklara styrelsens ståndpunkt i vissa frågor eller komma med rena faktaupplysningar. Om en eller flera ledamöter anser att arbetsutskottet i ett sådant uttalande felaktigt har representerat styrelsens åsikt tas en intern diskussion innan styrelsen sedan kommer med en eventuell rättning tillsammans.

3. Styrelsemöten

3.1 Mötestider

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Dessa möten kan vara fysiska eller elektroniska.

3.2 Kallelse och möteshandlingar

Kallelse med datum och medium samt ort vid styrelsemöten samt utkast av dagordning ska meddelas styrelsen senast tre veckor innan mötet äger rum.

Beslutsmässigt styrelsemöte kan med 3/4 majoritet besluta om tid och plats för extra styrelsemöte med minst en veckas framförhållning.

Diskussions- och beslutsunderlag samt övriga handlingar ska meddelas styrelsen tillsammans med en slutgiltig dagordning senast två veckor innan mötet äger rum. Beslut kan läggas till dagordningen på sittande möte om 3/4 av styrelsen närvarar och godkänner.

Slutgiltig dagordning ska alltid finnas tillgänglig på styrelsens externa kommunikationskanal tillsammans med inskickade underlag. Om exceptionella sekretessomständigheter råder får undantag göras.

3.3 Ständigt adjungerade till styrelsen

Ständig adjungerade till styrelsens möten och kommunikationskanaler är invalda styrelseledamöter (som ska tillträda inom 3 månader), revisorer, talespersoner samt Ung Pirats ordförande.

3.4 Närvarorätt

Samtliga partiets medlemmar har rätt att närvara som åhörare vid styrelsens möten. Om ett känsligt ärende ska behandlas och någon ledamot kräver det ska frågan behandlas bakom stängda dörrar.

3.5 Protokoll

Protokoll bör vara färdigt senast en vecka efter mötet, och justerat tre dagar därefter. Justerade protokoll ska publiceras på den externa kommunikationskanalen senast två veckor efter mötet avslutats.

Till protokollet bör bifogas eller hänvisas till de underlag som använts vid styrelsebehandlingen.

Enligt stadgan ska röstprotokoll över eventuella omröstningar infogas i styrelsens protokoll. Styrelsen definierar omröstningar som de beslut som tagits med votering.

4. Per capsulam-beslut

Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av partiledaren.

När ett per capsulam-beslut önskas, tas detta över mail. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat. Om en absolut majoritet av samtliga ledamöter svarat ja efter 24 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom. Om alla ledamöter svarat ja före 24 timmar, har beslutet gått igenom. Om en ledamot däremot säger nej, faller beslutet. Per capsulam-beslut nedtecknas i nästföljande styrelseprotokoll.

5. Medlemmars rätt att skicka frågor till styrelsen

Det är möjligt för varje enskild medlem att lyfta frågor för behandling i styrelsen.