Rättssäkerhetspolitiskt program

Överblick – Piratpartiet vill att:

  • Polisens styrning förändras för att motverka prioritering av “lättlösta” brott
  • Administrativa arbetsuppgifter överförs från poliser till civil personal
  • En fristående myndighet införs med uppgift att granska klagomål mot polis eller åklagare
  • Tjänstemannaansvar införs

1. Bättre prioritering av rättsväsendet

Piratpartiet anser att likhet inför lagen är ett av demokratins fundament och att god rättssäkerhet säkerställer möjligheten för individer att deltaga i samhällslivet. Därför är det viktigt att anmälningar till polisen inte läggs ned utan goda skäl. Till goda skäl räknas inte överväganden om myndighetens lönsamhet. Att ovanifrån ge order om att prioritera lättutredda brott likt narkotika- eller trafikbrott för att bättra på myndighetens statistik är ett felaktigt förfarande som skadar svensk rättssäkerhet.

Därför vill vi att:

§1 En utredning tillsätts om hur Polisens styrning kan förändras för att motverka prioritering av “lättlösta” brott.

2. Polisiär närvaro i samhället

Den typen av direktiv som omnämns i kapitel 0 skadar även polisens verksamhet genom att inskränka polisernas yrkesautonomi och försämra deras arbetsmiljö. Svensk polis har en bemanningskris, och den beror delvis på att poliser i hög grad lämnar yrket. Piratpartiet vill därför förbättra polisers arbetsvillkor, så att bemanningskrisen på sikt kan lösas, för att säkerställa polisiär samhällsnärvaro. Piratpartiet vill öka antalet anställda poliser och civil personal i myndigheten för att säkerställa polisiär närvaro och relevans i samhället.

Därför vill vi att:

§2 En utredning tillsätts om hur verksamma polisers arbetsmiljö kan förbättras;
§3 Administrativa uppgifter som idag ligger på poliser överförs till civil personal.

3. Granska myndighetsövergrepp

Principen om rättssäkerhet handlar om att skydda individer från övergrepp från staten och andra makthavare; utan god rättssäkerhet inskränks människors handlingsutrymme och därmed deras autonomi. Därför behövs en fristående myndighet med uppdrag att granska åklagare och polisers agerande, för att undvika att kollegor utreder och frikänner varandra.

Därför vill vi att:

§4 Sverige inrättar en fristående myndighet med uppdrag att granska åklagare och polisers agerande.

4. Bättre skydd för barn och ungdomar

Rättssäkerheten ska skydda individer från övergrepp, och några av de individer som behöver mest sådant skydd är barn och ungdomar. Därför vill Piratpartiet utreda nuvarande metoder för hantering av rättsfall kring dessa individer – framför allt socialtjänstens utredningar av LVU-mål, orosanmälningar och vårdnadsutredningar – och vid möjlighet förbättra dem.

Därför vill vi att:

§5 En utredning genomförs av hur rättsfall rörande barn och ungdomar hanteras.

5. Återinför tjänstemannaansvar

Piratpartiets principprogram fastslår att makt ska ligga hos valda politiker och inte hos tjänstemän. Idag ligger mycket makt hos olika tjänstemän inom förvaltningssverige, och deras myndighetsutövande är ofta svårt att granska och kontrollera. Detta är fjärran från de principer om beslutsfattande som Piratpartiet vägleds av, nämligen tillgänglighet, öppenhet och transparens. Den individ som besitter makt ska vara transparent i utövandet av denna makt; detta inbegriper att den kan straffas vid missbruk. Därför vill Piratpartiet återinföra ett större tjänstemannaansvar.

Därför vill vi att:

§6 Sverige inför en form av tjänstemannaansvar.

6. Poliser ska vara poliser, domare ska vara domare

I det växande övervakningssamhället har uppgiften att kontrollera och bestraffa folk för olika förseelser och brott delegerats till privata företag och administrativa organisationer av olika slag. Transportföretag ska agera gränspoliser och migrationsdomstolar, webbleverantörer ska agera upphovsrättspoliser, marknadsdomstolar och terrorismbekämpare och förslag förs fram om att utnämna posten, säkerhetsföretag med flera till brottsbekämpare och domare. Piratpartiet vill att poliser ska vara poliser och domare ska vara domare. Brottsbekämpning och straff ska inte läggas ut på privata företag.

Därför vill vi att:

§7 En utredning kartlägger all form av privatiserad rättsskipning i Sverige och lägger fram förslag på hur dessa kan avskaffas.

Senaste nytt

06 oktober 2021 — DSA: Resultat från omröstningen i JURI

[Nyheter] Nu har JURI-utskottet i EU-parlamentet röstat om hur de vill att Digital Services Act (DSA) ska se ut. Deras förslag kommer att tas upp i IMCO-utskottet som är ansvarigt för DSA under de kommande veckorna, tillsammans med övriga utskotts förslag. JURI angriper i sitt förslag rätten till privat kommunikation, föreslår att införa statligt godkända nätcensorer, instiftar ett yttrandefrihetens race to the bottom och föreslår införandet av uppladdningsfilter. Här går vi igenom vad detta innebär.

Läs mer..»

16 september 2021 — Ny EU-lag gör det tillåtet att övervaka all privat digital kommunikation, framröstat av S, MP, L, C, KD, M och SD

[Nyheter] Under sommaren har en ny EU-lag - kallad #ChatControl - vandrat igenom sina sista omröstningsinstitutioner och antagits av EU-parlamentet. Lagen ger leverantörer av privat kommunikation tillåtelse att övervaka vad människor säger till varandra. Det är en legalisering av något som flera sådana leverantörer sysslat med i flera år - bland annat Facebooks Messenger och Googles Gmail. Syftet är att göra det möjligt att upptäcka såväl barnpornografiskt material som försök till grooming.

Läs mer..»

05 mars 2021 — Fyra problem med förslaget om automatisk granskning av privat kommunikation

[Politik] I EU förhandlas om ett lagförslag där digitala kommunikationstjänster ska övervaka alla privata meddelanden och med hjälp av automatiska filter avgöra ifall de innehåller barnpornografi eller grooming. Förslaget hotar vår rätt till att kommunicera privat, utan att någon annan än avsedd mottagare läser våra meddelanden. Förslaget hotar rätten att kryptera vår kommunikation. Det är två stora problem med förslaget. I detta inlägg lyfter vi fyra till problem.

Läs mer..»

18 december 2020 — Nästa steg för TERREG: Omröstning 11 januari

[Nyheter] Nu är trilogerna - förhandlingarna mellan kommission, ministerråd och parlament - om TERREG över. Vi lyckades ta bort kravet på uppladdningsfilter från förslaget, men entimmesregeln är tyvärr kvar. Piraterna och hela den gröna gruppen kommer rösta nej till kompromissen den 11 januari, men de stora partigrupper där M, KD, C, L, SD och S ingår planerar att rösta ja.

Läs mer..»

11 december 2020 — Trilogerna om TERREG har avslutats!

[Nyheter] Igår avslutades trilogerna om TERREG. EU-parlamentet och ministerrådet har därmed hittat en kompromiss som båda parterna kan leva med. Inom kort kommer EU-parlamentet att hålla en omröstning i plenum om TERREG, vilket är sista möjligheten att stoppa lagen. Exakt hur trilogens kompromiss ser ut vet vi inte än - vi får vänta tills juristerna skrivit klart - men vi vet en del om dess generella drag.

Läs mer..»