Digitaleurope

Spanien föreslår att generella uppladdningsfilter ska ingå i Digital Services Act

Tyska Netzpolitik rapporterar att den spanska regeringen har föreslagit att Digital Services Act ska innehålla ett krav på att innehåll som tidigare bedömts vara illegalt och tagits bort ska förhindras från att åter laddas upp till plattformen i fråga. Det är alltså ett krav på att alla plattformar på nätet som tillåter individer att vara aktiva deltagare – genom att t.ex. skriva kommentarer, ladda upp videor eller sälja varor – också ska inrätta uppladdningsfilter som kollar ifall användarnas aktivitet matchar tidigare illegalt innehåll.

Det finns flera problem med detta förslag.

>
Det första är rent juridiskt. EU-lag förbjuder krav på att plattformar ska övervaka alla användares aktivitet; ett förbud som också är en del av kommissionens förslag till DSA. Den spanska regeringen anser dock att automatiserade, proportionerliga och effektiva verktyg för att förhindra att visst innehåll laddas upp, inte utgör generell övervakning av alla användares aktivitet. Precis som vi varnade för under debatten om upphovsrättsdirektivets krav på uppladdningsfilter, så hänvisar Spanien till dessa filter som förebilder för hur nätet borde fungera mer generellt.

Det andra problemet är ekonomiskt. Uppladdningsfilter är dyra, åtminstone om de ska följa rådande branschstandard, vilken sätts av några av världens rikaste företag – Facebook, Amazon, Google med flera. Mindre plattformar kommer inte ha råd att inrätta dylika uppladdningsfilter, och kommer alltså helt sonika tvingas stänga möjligheten för vem som helst att vara aktiva deltagare på plattformen. Att manuellt granska alla uppladdningar mot en databas av tidigare illegalt material är meningslöst och dyrt. Det spanska kravet på uppladdningsfilter riskerar alltså att koncentrera digitala marknader ännu mer i Big Techs händer.

Det tredje problemet är samhälleligt. När de mindre plattformarna stängs, allt färre delar av internet är öppna för allmänhetens deltagande, och de få arenor som finns kvar är de kraftigt kontrollerade, begränsade och kommersialiserade amerikanska jättarnas plattformar, så dör den revolutionerande potentialen i internet ut. Möjligheten till ett digitalt samhälle som bygger på aktivt deltagande, platta hierarkier, öppna strukturer och fri kommunikation ersätts av något som mest liknar kabel-TV: passiv konsumtion av färdigpaketerad underhållning och reklam.

I Piratpartiets svar på kommissionens konsultation om Digital Services Act lyfte vi vikten av att lagen inte borde innehålla några krav på uppladdningsfilter. Vi står fast vid detta.

Vad är Digital Services Act?

>
Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen. Målsättningen är att skapa nya förutsättningar för mellanhänder på internet, anpassade efter de senaste tjugo årens utveckling. Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA.

Digital Services Act kommer vara ett av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt.

Läs mer på vår översiktssida om DSA

>

2560 853 Piratpartiet
Sök efter...