Join the swarm:

digitaleurope

Debatt i riksdagen om DSA

Den 20 januari hölls en EU-debatt i riksdagen. Debatten innehöll inte särskilt mycket om digitaliseringen, men ett kort replikskifte mellan Martin Kinnunen (SD) och Hans Dahlgren (EU-minister, S) berörde kort Digital Services Act (DSA) och alltså internets framtid. Här reproducerar vi replikskiftet och kommenterar det ur en piratsynvinkel.

Martin Kinnunen (SD):

Herr talman! Den 15 december presenterade kommissionen The Digital Services Act, regleringen av internet och kanske i synnerhet de stora techplattformarna. Sverigedemokraterna välkomnar detta. En reglering kan bidra till att skapa tydliga spelregler. Vi vill gärna se fokus på olagligt innehåll och inte på användarvillkoren. Det är olaglighet som ska styra vad som är tillåtet och inte tillåtet. Vi vill upprätthålla en mångfald av åsikter och rätt till överklagande. Hur ser regeringen på förslaget till reglering, och hur vill man säkerställa att det ökade kravet på att ta bort olagligt innehåll inte leder till att fler röster på internet tystas?

På Kinnunen låter det som att internet tidigare varit oreglerat, trots att bland annat ehandelsdirektivet från 2000 redan reglerar plattformarnas verksamhet och hur olagligt material på internet ska hanteras. Det är en i decennier upprepad lögn i samhällsdebatten att internet skulle vara ”oreglerat” eller ”vilda västern”, ofta åtföljt av uttalanden som att ”det som är olagligt offline ska vara olagligt online” – vilket ju självklart redan är fallet.

Piratpartiet delar Sverigedemokraternas mål om mångfald. Att decentralisera är en viktig princip för oss. Rätten till överklagande är också något som vi aktivt arbetar med i parlamentet.

Sen är det oklart ifall det stämmer som Kinnunen påstår att DSA innehåller ett ökat krav på att ta bort innehåll. Grundprincipen är precis som i ehandelsdirektivet att olagligt innehåll ska tas bort när plattformen informerats om det. Vad som däremot är nytt i DSA jämfört med ehandelsdirektivet är att en plattform är att betrakta som informerad om olaglig aktivitet efter att någon – vem som helst – påstått att innehåll är olagligt. Det innebär att plattformen direkt efter sådant påstående är juridiskt ansvarigt för eventuell brottslighet, och ökar incitamentet för att blockera material.

Vad gäller kontrasten mellan olagligt innehåll och sådant som bryter mot användarvillkoren så är rörelsen mot att ge användarvillkor pseudo-laglig status genom att kräva att de ska innehålla vissa saker väldigt oroande, och något som vi även sett i debatten om TERREG. Något som DSA däremot gör rätt på området är att reglera så att plattformar måste tillämpa sina användarvillkor på ett förutsägbart och konsekvent sätt, vilket inte är fallet idag.

Hans Dahlgren (S):

Herr talman! Regeringen välkomnar förslaget till förordning för digitala tjänster. Det handlar om att kunna ställa skärpta krav på ansvar för dem som står bakom de digitala plattformarna så att sådant innehåll som är olagligt tas bort. Regeringen tycker i likhet med kommissionen att plattformsföretagen behöver ta ett större ansvar för att ta ned och hålla borta olagligt innehåll. Förslaget förhandlas nu i rådet.

Svaret från Dahlgren är totalt intetsägande. DSA innehåller inte skärpta krav på att ta bort olagligt material – precis som tidigare så ska det tas bort efter att man informerats.

Martin Kinnunen (SD):

Herr talman! Mycket i statsrådet svar instämmer Sverigedemokraterna i. Som vi ser det handlar detta om grundläggande informationsinfrastruktur. Stängs man ute från åsiktstorg kan man få problem att kommunicera med sina vänner och bekanta och även att bedriva näringsverksamhet. Techplattformarna kontrollerar i dag såväl appbibliotek som servrar och kan utan problem även stoppa konkurrenter. En formulering gör mig lite orolig när jag läser det dokument som regeringen tidigare har lagt fram. Jag tolkar den som att man gärna ser att plattformarna tar bort material för säkerhets skull och välkomnar att plattformarna går före. Jag ser en tydlig risk att detta drabbar även legitima röster, kanske framför allt på högerkanten.

Kinnunen pekar ut något som är otroligt viktigt för vår samhällsutveckling, nämligen att digitaliseringen sväljer allt – och vi har lämnat en handfull företag med makten över det digitala samhället. Det är kritiskt för vår framtid att decentralisera makten över internet och bryta oligopolens makt.

Vi har en konkret vision om hur detta ska göras – vilket SD verkar sakna. Nämligen genom lagstiftning om interoperabilitet – att olika digitala tjänster kan prata med varandra. För det första behöver vi legalisera interoperabla tjänster, som i dagsläget ofta bryter mot upphovsrätt, patent eller olika avtal. Den som utvecklar ett alternativt appbibliotek för en iPhone ska alltid kunna vara säker på att det är lagligt. Dessutom behöver vi tvinga jättarna att följa etablerade standarder för interoperabilitet, så att den som vill enkelt kan flytta från Facebook till Diaspora.

Dessutom vill vi att DSA ska innehålla krav på att åtminstone dominerande plattformar ska tillåta alternativa rekommendationsalgoritmer från tredje part. Om jag vill betala någon för att se till att mitt YouTube-flöde bara innehåller sådant jag är intresserad av, ska jag kunna det.

Så kan vi bryta jättarnas makt över informationsflödet, de digitala marknaderna och våra liv.

Slutligen verkar Kinnunen ha gått på myten om att dagens tech-jättar primärt tystar höger-röster, vilket det inte finns något stöd för. Vissa av dem har till och med explicit valt bort att tysta höger-röster. Med det sagt är det ett problem för demokratin att politiska utmanare är beroende av jättarnas infrastruktur för att nå ut, när de senare när som helst kan tysta de tidigare, ofta utan att vi kan hitta faktiska bevis för detta.

Hans Dahlgren (S):

Herr talman! Jag kan inte se något problem med om företagen vill gå före. I Sverige hade vi tidigare en diskussion om möjligheten att ta bort barnpornografi från internetplattformar. Här har de svenska företagen har gått före och gjort en frivillig överenskommelse om att detta inte ska få förekomma på nätet. Jag tycker det var helt riktigt.

Som tidigare är Dahlgrens svar mestadels intetsägande. Vad han däremot avslöjar är att han ser den så kallade ”good-samaritan-clause” som införs i DSA (artikel 6), vilken innebär att den som har en plattform inte blir av med sin åtalsimmunitet för att den självmant letar efter illegalt innehåll på sin plattform.

Det som möjligen kan vara problematiskt är ifall de dominerande plattformarna går samman med stater och upprättar avtal om material som plattformarna ska ta bort på eget bevåg, på staternas uppmaning, som en privatisering av rättsväsendet.

Men det stora problemet där är inte att plattformar ges tillåtelse att själva leta rätt på och ta bort illegalt innehåll, eller att de tillåts ha olika användarvillkor som begränsar vilket innehåll som är tillåtet. Det är snarare viktigt för att vi ska kunna ha en mångfald av diskussioner, vilket ju Kinnunen själv efterlyste i början av replikskiftet. För mångfald krävs att diskussionerna äger rum i olika miljöer, olika kontexter, med olika normer och regler.

Det stora problemet är att de dominerande plattformarna är så få att stater kan kalla samtliga till ett möte och få till ett sådant avtal som tidigare omnämndes. Vi måste decentralisera internet!

Läs mer om DSA

>

2560 853 Piratpartiet