Join the swarm:

digitaleurope

Svenska regeringen om Digital Services Act

Vi har begärt ut dokument från regeringen om deras ställningstagande i fråga om Digital Services Act, lagpaketet som förbereds i EU och som kommer forma framtidens internet. Läs vidare för att få veta mer om hur den svenska regeringen ställer sig till uppladdningsfilter, mellanhänders ansvar och så vidare.

Vad är Digital Services Act?

Digital Services Act (DSA) är ett lagpaket från EU-kommissionen. Målsättningen är att skapa nya förutsättningar för mellanhänder på internet, anpassade efter de senaste tjugo årens utveckling. Stora, viktiga frågor om mellanhänders juridiska ansvar för användares kommunikation, särskilda krav på dominerande plattformar och eventuella filter av allt på internet kommer avgöras i DSA.

Digital Services Act kommer vara en av de viktigaste, mest fundamentala lagpaketen för vår digitala framtid, med konsekvenser för internet och vårt samhälle i flera decennier framåt.

Brev till EU-kommissionen

Det första dokumentet är ett brev som Anders Ygeman skickade till EU-kommissionen om Sveriges önskemål.

Positivt

Positivt i brevet är att Ygeman använder termen ”manifestly illegal content” och inte ”harmful content” när han pratar om företags ansvar för vad som läggs ut på deras öppna plattformar. Många har pratat om att tvinga plattformar att censurera ”harmful content”, snarare än sådant som faktiskt är illegalt, vilket är ett hot mot den digitala yttrandefriheten. Därför är det bra att Sveriges position är att plattformarnas ansvar endast ska gälla ”manifestly illegal content”.

Det är också bra att Sverige pekar ut att krav på plattformars ansvarstagande måste vara relativt deras makt och inflytande.

Negativt

Negativt är att brevet åtminstone gläntar på dörren till stöd för generella uppladdningsfilter genom att uttrycka en vilja att plattformar ska vidta ”proactive measures” för att förhindra spridning av illegalt innehåll. Det är en ganska vanlig omskrivning för just uppladdningsfilter.

Läs hela brevet (eller ladda ner det)

Letter from the Swedish government on DSA

Positionspapper om Digital Services Act

Det andra dokumentet är ett positionspapper som regeringen antagit gällande Digital Services Act. Här finns det lite fler detaljer om regeringens åsikt i frågan, även om det till stor del är väldigt vagt och tunt när det kommer till konkreta åsikter.

Positivt

I stycket ”Preserve and develop the main principles” skriver regeringen att principen om budbärarimmunitet (”mere conduit”) måste finnas kvar samt att förbudet mot att kräva att plattformar utför allmän övervakning av sina användares aktiviteter (”prohibition on general monitoring obligations”). Detta är ett viktigt och bra ställningstagande. Dock så kvalificerar regeringen detta uttalande med att öppna för att reglerna kan behöva ”utvecklas och förtydligas”, vilket inte är lika bra, självklart beroende på hur en eventuell utveckling skulle se ut.

I stycket ”Notice, takedown and staydown” poängteras åter igen att regeringen vill att plattformar bara ska åläggas tvång att hantera ”manifestly illegal content” och inte ”harmful content”.

Regeringen ställer sig generellt bakom regler för att stärka konkurrensen på digitala marknader. Man specificerar inte alls vilken typ av sådana regler man önskar se dock. Piratpartiet framför särskilt krav på interoperabilitet, dataportabilitet och transparens för stora plattformar.

Någonting som Piratpartiet drivit inom ramarna för TERREG är att plattformar när de tar bort material för att det är olagligt ska skicka en rapport till brottsbekämpande myndigheter med materialet. Annars riskerar vi att brottsbekämpning försvåras när bevismaterial försvinner. Den här principen skriver regeringen att de ställer sig bakom i sitt positionspapper, vilket är bra.

Negativt

Istället för att rakt ut uttala stöd för att plattformar ska använda uppladdningsfilter för att stoppa illegalt innehåll vill regeringen att man ska uppmana plattformar att göra det frivilligt. Att det ska vara frivilligt att använda uppladdningsfilter låter kanske bra på ytan, men i de här sammanhangen brukar ”frivilligt” betyda att man ställer krav på plattformarna som endast kan uppfyllas genom användning av uppladdningsfilter, och sedan hävdar man att plattformen ”får göra hur den vill”, men det enda reella alternativet är uppladdningsfilter.

”EU rules should not disincentivise platforms from taking more proactive measures in order to take down illegal content, and make sure it stays down

Vår emfas

Läs hela brevet (eller ladda ner det)

SE positionspapper DSA_200923
2560 853 Piratpartiet