Chat Control

Slutet för integriteten i din digitala korrespondens

EU:s ny förslag Chat Control innebär genomsökning av all kommunikation

Ett nytt förslag från EU-kommissionen föreslår att leverantörer av chatt- och molnlagringstjänster ska vara skyldiga att automatiskt söka igenom alla privata chattar, meddelanden och mejl i jakt på misstänkt innehåll – generellt och urskillningslöst.

Det uttalade syftet är att lagföra material som rör grooming och sexuellt utnyttjande av barn. Resultatet blir massövervakning genom helautomatisk övervakning i realtid av alla meddelanden och chattar, och slutet för integriteten inom all digital korrespondens.

Andra delar av förslaget omfattar ineffektiv nätverksblockering, granskning av personlig molnlagring (inklusive privata foton), obligatorisk ålderskontroll (vilket leder till slutet för anonym kommunikation), censur av appbutiker och utestängning av minderåriga från den digitala världen.

Alexander Dummer Uh Xs Fiztk Crop

Viktiga datum

22 sep – Riksdagens EU-nämnd beslutar sin ställning

28 sep – Omröstning i Ministerrådet

9 okt – LIBE-utskottet i Europaparlamentet röstar

Mitten av oktober – Europaparlamentet röstar i plenum

Chat Control 2.0 på alla mobiler

Den 11 maj 2022 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag som skulle göra genomsökning obligatorisk för alla mejl och meddelandetjänster och som även skulle gälla för hittills säkra totalsträckskrypterade (E2EE) kommunikationstjänster.

Redan innan förslaget lades fram visade en medborgarundersökning visat att en majoritet av de svarande, både medborgare och intressenter, motsatte sig att införa en skyldighet att använda Chat Control. Över 80 % av de svarande motsatte sig att Chat Control skulle tillämpas på totalsträckskrypterad kommunikation.

Sedan tidigare finns en förordning, känd som Chat Control 1.0, som tillåter leverantörer att frivilligt skanna kommunikation. Hittills har bara vissa USA-baserade kommunikationstjänster utan kryptering – som Gmail, Facebook/Instagram Messenger, Skype, Snapchat, iCloud-e-post och Xbox – frivilligt implementerat den förordningen.

Med det kommande obligatoriska förslaget, alltså Chat Control 2.0, förväntar sig kommissionen en ökning med 354 % av skanningsrapporter.

Detta innebär förslaget

EU-kommissionens förslag

Alla tjänster som normalt tillhandahålls mot ersättning (inklusive annonsfinansierade tjänster) omfattas, utan någon tröskel i fråga om storlek, antal användare osv.

Konsekvens
EU-kommissionens förslag

Möjliga åtgärder inkluderar chat control, nätverksblockering, obligatorisk ålderskontroll för kommunikations- och datalagringsappar, ålderskontroll i appbutiker och begränsningar för minderåriga att installera flera appar.

Konsekvens

Endast icke-kommersiella tjänster som inte är reklamfinansierade, t.ex. många programvaror med öppen källkod, faller utanför tillämpningsområdet.

EU-kommissionens förslag

De berörda kommunikationstjänsterna omfattar telefoni, e-post, messenger, chattar (även som en del av spel, på delar av spel, på dejtingportaler etc.), videokonferenser.

Konsekvens

Texter, bilder, videor och tal (t.ex. videomöten, röstmeddelanden och telefonsamtal) måste skannas.

EU-kommissionens förslag

Tillämpningsområdet omfattar även totalsträckskrypterade meddelandetjänster.

Konsekvens

Leverantörer av E2E-krypterade kommunikationstjänster kommer att behöva skanna meddelanden på varje smartphone (skanning på klientsidan) och, vid en träff, rapportera meddelandet till polisen.

EU-kommissionens förslag

Hostingtjänsterna omfattar webbhotell, sociala medier, videoströmningstjänster, filhosting och molntjänster.

Konsekvens

Även personlig lagring som inte delas, t.ex. Apples iCloud, kommer att omfattas av chat control.

EU-kommissionens förslag

Tjänster som sannolikt används för olagligt material eller för grooming av barn är skyldiga att söka efter innehållet i personlig kommunikation och lagrade uppgifter (chat control) utan förhandsmisstanke och utan att göra någon åtskillnad.

Konsekvens

Eftersom förmodligen alla tjänster också används för olagliga ändamål kommer alla tjänster att vara skyldiga att införa chat control.

EU-kommissionens förslag

Myndigheten i leverantörens etableringsland är skyldig att beordra installationen av chat control.

Konsekvens

Det finns ingen urskiljning för när och i vilken omfattning chat contol kan beordras.

EU-kommissionens förslag

Chat control innebär automatiska sökningar efter kända CSEM-bilder och -videor, misstänkta meddelanden/filer kommer att rapporteras till polisen.

Konsekvens

Enligt den schweiziska federala polisen är 80% av de rapporter de tar emot (oftast baserade på hash-metoden) kriminellt irrelevanta. På liknande sätt bekräftades endast 20% av de NCMEC-rapporter som mottogs i Irland 2020 vara faktiskt ”övergreppsmaterial på barn”.

EU-kommissionens förslag

Chat control omfattar även automatiska sökningar efter okända CSEM-bilder och -videor, där misstänkt innehåll kommer att rapporteras till polisen.

Konsekvens

Maskinsökning efter okända missbruksrepresentationer är ett experimentellt förfarande som använder maskininlärning (”artificiell intelligens”). Algoritmerna är inte tillgängliga för allmänheten och forskarsamhället, och förslaget innehåller inte heller några krav på offentliggörande. Felprocenten är okänd och begränsas inte av utkastet till förordning. Förmodligen resulterar denna teknik i enorma mängder falska rapporter. Enligt lagförslaget får leverantörerna överlämna automatiserade rapporter vid träffar till polisen utan att människor kontrollerar dem.

EU-kommissionens förslag

Chat control innebär användning av maskinella sökningar för att upptäcka potentiella fall av grooming av barn, och misstänkta meddelanden kommer att bli rapporterade till polisen.

Konsekvens

Maskinell sökning för potentiell barn-grooming är ett experimentellt förfarande som använder maskininlärning (”artificiell intelligens”). Algoritmerna är inte tillgängliga för allmänheten och det vetenskapliga samfundet, och förslaget innehåller inte heller något krav på offentliggörande. Felprocenten är okänd och begränsas inte av utkastet till förordning, och förmodligen leder denna teknik till stora mängder falska rapporter.

EU-kommissionens förslag

Alla kommunikationstjänster som kan missbrukas för barn-grooming (alltså alla)  måste genomföra ålderskontroller på användarna.

Konsekvens

I praktiken leder ålderskontrollen till att användaren blir fullständigt identifierad, vilket i sin tur innebär att anonym kommunikation via e-post, messenger och liknande i praktiken kommer att förhindras. Detta kan påverka visselblåsare, människorättsförsvarare och marginaliserade grupper som är beroende av skyddet av anonymitet.

EU-kommissionens förslag

Appbutiker måste utföra ålderskontroller och förhindra barn och ungdomar från att installera appar som kan användas för värvningssyfte.

Konsekvens

Alla kommunikationstjänster, t.ex. meddelandeappar, dejtingappar eller spel, kan missbrukas för barn-grooming och skulle därför blockeras för barn/ungdomar.

EU-kommissionens förslag

Det är möjligt att internetleverantörer kan bli skyldiga att blockera åtkomsten till förbjudna och icke-nedtagna bilder och videoklipp som finns utanför EU genom användning av nätverksblockering (URL-blockering).

Konsekvens

Nätverksblockering är tekniskt ineffektiv och lätt att kringgå och leder till att en teknisk censurinfrastruktur byggs upp.

Förhandlingarna: En tidslinje

År 2020 föreslog Europeiska kommissionen en ”tillfällig” lagstiftning som syftar till att införa chat control.

Enligt den föreslagna ”tillfälliga” lagstiftningen tillåts sökningar i alla privata chattar, meddelanden och e-postmeddelanden för att upptäcka olagliga bilder på minderåriga och försök att ta kontakt med minderåriga. Detta gör det möjligt för leverantörerna av Facebook Messenger, Gmail och andra att söka igenom varje meddelande för att hitta misstänkta texter och bilder. Detta sker i en helt automatiserad process, delvis med hjälp av felbenägen ”artificiell intelligens”. Om en algoritm anser att ett meddelande verkar misstänkt, så vidarebefodras dess innehåll och metadata (vanligtvis automatiskt och utan mänsklig kontroll) till en privat USA-baserad organisation och därefter vidare till nationella polismyndigheter över hela världen. Användarna som rapporteras får ingen information om detta.

Den 6 juli 2021: Europaparlamentet antog lagstiftningen som möjliggör chat control.

Europaparlamentet röstade för undantaget för integritet och elektronisk kommunikation, vilket möjliggör frivillig chat control för leverantörer av meddelande- och e-postmeddelanden. Som ett resultat av detta utför vissa USA-baserade tjänsteleverantörer som Gmail och Outlook.com redan sådana automatiserade meddelande- och chat control-genomsökningar.

Den 9 maj 2022 lämnade EU-parlamentarikern Patrick Breyer in en stämningsansökan mot det amerikanska företaget Meta.

Enligt Europeiska unionens domstols rättspraxis så strider permanent och omfattande automatiserad analys av privat kommunikation mot de grundläggande rättigheterna och är förbjuden (punkt 177). Den före detta domaren i Europeiska unionens domstol, professor Dr. Ninon Colneric, har utförligt analyserat planerna och drar i en juridisk bedömning slutsatsen att EU:s lagstiftningsplaner om chat control inte är förenliga med domstolens rättspraxis och att de kränker alla EU-medborgares grundläggande rättigheter till respekt för privatlivet, dataskydd och yttrandefrihet. På denna grund lämnades stämningsansökan in.

11 maj 2022: Kommissionen lade fram ett förslag om att göra chat control obligatorisk för tjänsteleverantörer.

Den 11 maj 2022 lade EU-kommissionen fram ett andra lagstiftningsförslag, där EU-kommissionen ålägger alla leverantörer av chatt-, meddelande- och e-posttjänster att införa denna teknik för massövervakning i avsaknad av misstankar. En representativ undersökning som genomfördes i mars 2021 visar dock tydligt att en majoritet av européerna motsätter sig användningen av chat control (Detaljerade undersökningsresultat här).

8 maj, 22 juni, 5 juli, 20 juli, 6 september, 22 september, 5 oktober, 19 oktober, 3 november, 24 november 2022: Förslaget diskuterades i rådets arbetsgrupp för brottsbekämpning.

28 september: Rådets workshop om detektionsteknik

10 oktober: Förslaget presenterades och diskuterades i Europaparlamentets ansvariga LIBE-utskott (videoinspelning).

3 november: Rådsmöte

24 november: Rådets workshop om ålderskontroll och kryptering

30 november: Första LIBE Shadows-mötet

14 december: LIBE Shadows-möte (utfrågningar)

10 januari 2023: LIBE Shadows-möte (utfrågningar)

19 och 20 januari 2023: Rådets arbetsgrupp för brottsbekämpning Polismöte

24 januari 2023: LIBE Shadows-möte (utfrågningar)

7 februari 2023: LIBE Shadows-möte (Teknikföretag)

27 februari 2023: LIBE-skuggraportörernas möte

7 mars 2023: LIBE-skuggmöte: 7 juli 20.7.2008

16 mars: Rådets arbetsgrupp för brottsbekämpning (utkast till kompromiss diskuterades).

21 mars 2023: Mötet med LIBE Shadows

I slutet av mars: En ny konsekvensbedömning kommer att lämnas in.

13 april 2023: Presentation av konsekvensanalysen i LIBE

14 april 2023: Föredragande i LIBE lämnar in ett utkast till rapport

26 eller 27 april eller 22 eller 23 maj 2023: Presentation av utkastet till rapport i LIBE

8-19 maj 2023: Tidsfrist för inlämnande av ändringsförslag

Juni 2023: Förhandlingar i Europaparlamentet om kompromisser efter översättning

8-9 juni 2023: Rådet (rättsliga och inrikes frågor) ska anta en partiell allmän riktlinje.

September 2023: Omröstning i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Oktober 2023: Omröstning i plenum

December 2023: Trilogöverenskommelse

Hur påverkar detta dig?

Alla dina chattkonversationer och e-postmeddelanden kommer genomgå automatiska sökningar efter misstänkt innehåll, utan att något förblir konfidentiellt eller hemligt. Denna process sker kontinuerligt och automatiskt, utan krav på domstolsbeslut eller en inledande misstanke.

Om en algoritm bedömer innehållet i ett meddelande som misstänkt, kan det leda till att dina privata eller intima bilder ses av personal och entreprenörer i internationella företag samt av polismyndigheter. Det innebär att dina intima bilder kan hamna i händerna på personer som du inte känner till och som varken kan garantera säkerheten för dina bilder eller för de personer som avbildas på dem.

Personal och uppdragstagare i internationella företag och polismyndigheter kan läsa flirtar och sexting-meddelanden eftersom textigenkänningsfilter, som syftar till att upptäcka ”barn-grooming”, ofta felaktigt markerar intima chattar.

Det finns en risk att du felaktigt blir anmäld och utredd för påstådd spridning av material om sexuell exploatering av barn. Algoritmerna som används för meddelande- och chat control har visat sig flagga helt lagliga bilder av barn, till exempel semesterbilder på en strand. Enligt schweiziska federala polismyndigheter visar det sig att 80 procent av alla rapporter som genereras av algoritmer saknar grund. På liknande sätt bekräftades endast 20 procent av de NCMEC-rapporter som mottogs i Irland 2020 som faktiskt innehåller ”exploaterande material av barn”. Nästan 40 procent av alla brottsutredningar som inleds i Tyskland för ”barnpornografi” riktas mot minderåriga.

Hur påverkar detta dig? På din nästa resa utomlands kan du förvänta dig att möta betydande problem. Maskinellt genererade rapporter om din kommunikation kan ha överförts till andra länder, till exempel USA, där det inte finns något skydd för dataskyddad information. Detta kan leda till oöverskådliga konsekvenser.

Underrättelsetjänster och hackare kan spionera på dina privata chattar och e-postmeddelanden. Om säker kryptering tas bort för att möjliggöra granskning av meddelanden, blir det möjligt för vem som helst med tekniska förutsättningar att läsa dina meddelanden. Dörren kommer att vara öppen för intrång.
Detta är bara början. När tekniken för meddelande- och chattkontroll har etablerats, kan den användas för andra ändamål. Vem kan garantera att dessa övervakningsverktyg inte kommer att användas i framtiden på våra smarta telefoner och bärbara datorer?

Klicka här för ytterligare argument mot meddelande- och chattkontroll.

Klicka här för att ta reda på vad du kan göra för att stoppa meddelande- och chattkontrollen.

Vad kan du göra för att påverka Chat Control?

Är du rädd för att denna lag ska skada grundläggande rättigheter och att det är fel strategi?

Skriv under petitionen ”Barn förtjänar ett säkert och tryggt internet” och dela den.

Det viktiga nu är att öka trycket på förhandlarna:

1) Ta kontakt med din regering som förhandlar i rådet. Kontakta din regerings permanenta representation eller ditt inrikesministerium.
2) Ta kontakt med dina ledamöter i Europaparlamentet! De så kallade skuggrapportörerna har ledningen av förhandlingarna. Här kan du hitta kontaktuppgifter:

Javier Zarzalejos – föredragande för EPP-gruppen
Paul Tang – skuggföredragande för S&D-gruppen
Patrick Breyer – skuggföredragande för gruppen De gröna/EFA
Hilde Vautmans – skuggföredragande för gruppen Renew.
Annalisa Tardino – skuggföredragande för ID-gruppen
Vincenzo Sofo – skuggföredragande för ECR-gruppen.
Cornelia Ernst – skuggföredragande för gruppen Vänster.

Berätta artigt om dina farhågor angående chat control (argument här). Erfarenheten visar att telefonsamtal är effektivare än e-post eller brev. Den officiella benämningen på den planerade lagen om obligatorisk chat control är ”Förslag till förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn”.

Prata om det! Informera andra om farorna med chat control. Här hittar du tweetmallar, delningsbara bilder och videor. Naturligtvis kan du också skapa egna bilder och videor.

Skapa uppmärksamhet på sociala medier! Använd hashtaggarna #chatcontrol och #secrecyofcorrespondence.

Skapa uppmärksamhet i medierna! Hittills har få medier rapporterat om EU:s planer för meddelande- och chat control. Kontakta tidningar och be dem att rapportera om ämnet – online och offline.

Fråga dina e-post-, meddelande- och chattjänstleverantörer! Undvik Gmail, Facebook Messenger, Outlook.com och chattfunktionen i Xbox, där godtycklig chat control redan genomförs. Fråga dina e-post-, meddelande- och chattjänstleverantörer om de generellt övervakar privata meddelanden för att upptäcka misstänkt innehåll, eller om de planerar att göra det.

Förslag till ändringar, av Patrick Breyer

Jag har på min grupps vägnar lämnat in följande ändringsförslag till förslaget till förordning:

 • Ingen misstankefri chattkontroll: Istället för chattkontroll bör rättsväsendet kunna beordra sökningar av meddelanden och uppladdningar av misstänkta för misstänkta skildringar av exploatering (inte för försök till värvning). Detta är det enda sättet att undvika att ett oproportionerligt beslut upphävs i domstol och inte uppnår något alls för barn.
 • Skydda kryptering: Så kallad skanning på klientsidan för att undergräva säker kryptering bör elimineras. Våra personliga enheter får inte förvandlas till skannrar. Ingen ospecificerad ”frivillig chattkontroll” eller ”metadataskanning” av industrin, vilket till och med kommissionen avråder från eftersom de är ineffektiva.
 • Skydda anonymiteten: Ta bort obligatoriska ålderskontroller och appcensur för unga människor för att skydda rätten att kommunicera anonymt och undvika appcensur för den yngre generationen.
 • Rensa nätet: Istället föreslår vi att det planerade EU Child Protection Centre systematiskt skannar (crawlar) offentligt tillgängligt material på internet och darknet efter exploaterande framställningar.
 • Visa närvaro: För att motverka risken för sexuella närmanden mot barn ska EU:s Child Protection Centre tillåtas att upprätta och driva (skenbara) barnkonton på populära tjänster. Straffbara närmanden ska beivras.
 • Säkrare tjänster: I en anda av verkligt förebyggande föreslår vi obligatoriska bestämmelser om säker utformning för kommunikations- och värdtjänster. Om en leverantörs tjänst missbrukas bör de vara tvungna att motverka detta med åtgärder som de själva väljer. Som möjliga åtgärder föreslår vi,
 • Att tillåta användare att blockera och rapportera andra användare
 • ställa in tjänsterna så att de är så säkra och integritetsvänliga som möjligt, t.ex. att inte vara synliga för allmänheten och tillgängliga utan uttrycklig begäran från användaren
 • visa nakenbilder endast på användarens begäran, utan att information om händelsen lämnar användarens enhet
 • informera och vid behov påminna användarna om vad sexuella övergrepp mot barn är, vad som är typiskt förövarbeteende, hur man beter sig säkert och vad konsekvenserna av olagligt beteende är
 • varna potentiella förövare och offer när det finns en särskild anledning att göra det, t.ex. när personer försöker söka efter kränkande material med hjälp av vissa sökord utan att lämna sin enhet med information om processen
 • erbjuda externa informations- och stödtjänster i användarens region för förebyggande av sexuella övergrepp mot barn, rådgivning, stöd till offer och utbildning
 • Radering istället för blockering: Istället för att försöka och misslyckas med att blockera exploaterande framställningar via accessleverantörer eller sökmotorer, vill vi göra det obligatoriskt för hosters och brottsbekämpande myndigheter att radera eller låta radera rapporterade exploaterande framställningar vid källan.
 • Förebyggande i stället för allmän misstänksamhet: Det planerade EU-centret bör ha ett nytt fokus på förebyggande, stöd till offer, forskning och bästa praxis för brottsbekämpning.
 • Involvera offren: Vi föreslår ett rådgivande forum för offer för övergrepp.

Senaste nytt om Chat Control

Pressmeddelande: Läckta handlingar avslöjar regeringens positiva inställning till Chat Control
2022 06 21 Katarina Stensson 01 1 1636x1024

Pressmeddelande: Läckta handlingar avslöjar regeringens positiva inställning till Chat Control

Inför justitieutskottets sammanträde den 14 september lämnade regeringen sitt förslag på hur Sverige bör förhålla sig till

Läs hela
1636 1024 Piratpartiet
Lyckad demonstration mot Chat Control 20 maj
2023 05 20 Chat Control Katarina Stensson 2 Fotograf Zee Vieira Cc By 40 Crop

Lyckad demonstration mot Chat Control 20 maj

Det kontroversiella EU-förslaget Chat Control 2.0 bygger på en rad felaktiga antaganden och är inte vad vi behöver för att skydda våra barn – däremot är det en bredsida mot…

Läs hela
1920 1080 Piratpartiet
Vår partiledare Katarina Stensson talar på Chat Control-demonstrationen
Stoppa Chat Control Transparent

Vår partiledare Katarina Stensson talar på Chat Control-demonstrationen

Konstellationen, DFRI och 5 juli-stiftelsen ordnar en partipolitiskt obunden demonstration mot Chat Control nu på lördag den 20 maj klockan 15.00 på Mynttorget i Stockholm. En av talarna är vår egen partiledare Katarina Stensson. Bjud in dina vänner och kom!

Läs hela
960 540 Piratpartiet
Ny EU-lag gör det tillåtet att övervaka all privat digital kommunikation, framröstat av S, MP, L, C, KD, M och SD
Overvakning Eu

Ny EU-lag gör det tillåtet att övervaka all privat digital kommunikation, framröstat av S, MP, L, C, KD, M och SD

Under sommaren har en ny EU-lag – kallad #ChatControl – vandrat igenom sina sista omröstningsinstitutioner och antagits av EU-parlamentet. Lagen ger leverantörer av privat kommunikation tillåtelse att övervaka vad människor säger till varandra. Det är en legalisering av något som flera sådana leverantörer sysslat med i flera år – bland annat Facebooks Messenger och Googles Gmail. Syftet är att göra det möjligt att upptäcka såväl barnpornografiskt material som försök till grooming.

Läs hela
1920 1080 Piratpartiet
Trilogkompromiss nådd om massövervakning av privat kommunikation
Trilogkompromiss

Trilogkompromiss nådd om massövervakning av privat kommunikation

EU-parlamentet är på väg att rösta för massövervakning av dina chattkonversationer och email. Det uttalade syftet är att motverka barnpornografi och grooming, men konsekvensen riskerar bli att privat digital kommunikation slutar vara just privat. Tanken är att automatiska filter ska upptäcka misstänkt innehåll, vilket sedan ska analyseras av inte bara polis utan även privata organisationer. Genom den första lagstiftningen – den som är aktuell just nu – tillåts privata företag att utföra denna övervakning. Genom den andra lagstiftningen – som ska presenteras i sommar – ska de tvingas att utföra massövervakningen. Enligt undersökningar motsätter sig 72% av tillfrågade medborgare förslaget.

Läs hela
1920 1080 Piratpartiet
Före detta EU-domare: planerna på chattövervakning bryter mot grundläggande rättigheter
Ban Chat Control

Före detta EU-domare: planerna på chattövervakning bryter mot grundläggande rättigheter

I jakt på barnpornografi och grooming har EU-kommissionen lagt fram en plan om att massövervaka all privat digital kommunikation. Automatiska filter ska upptäcka misstänkt innehåll och vidarebefordra den till polis och/eller andra organisationer som arbetar med barnpornografi (t.ex. NCMEC). Första steget i planen är att tillåta den som tillhandahålla email eller chatt-tjänster att utföra denna typ av övervakning. Andra steget är att införa lagkrav på att alla sådana tjänster ska utföra massövervakning av privat kommunikation. Ninon Colneric, doktor i juridik och tidigare domare i EU-domstolen har gjort en grundlig genomgång av planen. Hennes slutsats är att massövervakning av privat kommunikation är ett solklart brott mot EU-medborgares grundläggande rättigheter till privatliv, dataskydd och yttrandefrihet.

Läs hela
1920 1080 Piratpartiet
EU-parlamentariker Patrick Breyer om hur ineffektivt det vore att övervaka chattkommunikation
Breter

EU-parlamentariker Patrick Breyer om hur ineffektivt det vore att övervaka chattkommunikation

Till NewEurope säger Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet, att förslaget om att tvinga kommunikationstjänster (t.ex. email och chatt) att övervaka privata meddelanden för att hitta barnpornografi/grooming vore ett stort slag i luften.

Läs hela
1280 926 Piratpartiet
SD, MP, S, M, C, L och KD är för övervakning av chatt, email och videosamtal
Allt Ska Overvakas

SD, MP, S, M, C, L och KD är för övervakning av chatt, email och videosamtal

I en omröstning i EU-parlamentet i början av mars röstade majoriteten av svenska EU-parlamentariker för ett yttrande om stöd till EU-kommissionens planer på att införa tvång för alla kommunikationstjänster att övervaka och granska privat kommunikation. De vill att varje chattmeddelande ska läsas, varje email ska granskas, varje videosamtal övervakas.

Läs hela
1920 1080 Piratpartiet
Vi saknar viktig bakgrundsinformation gällande förslaget om övervakning av privat kommunikation
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Vi saknar viktig bakgrundsinformation gällande förslaget om övervakning av privat kommunikation

Förslaget om att övervaka och granska alla medborgares privata kommunikation i syfte att upptäcka barnpornografi och grooming bygger på bristfällig information. Inte bara har lagstiftarna hetsat om att föregå utredningar från t.ex. EU-parlamentets utredningstjänst, utan vi saknar också grundläggande information för att avgöra förslagets eventuella nödvändighet.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Fyra problem med förslaget om automatisk granskning av privat kommunikation
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Fyra problem med förslaget om automatisk granskning av privat kommunikation

I EU förhandlas om ett lagförslag där digitala kommunikationstjänster ska övervaka alla privata meddelanden och med hjälp av automatiska filter avgöra ifall de innehåller barnpornografi eller grooming. Förslaget hotar vår rätt till att kommunicera privat, utan att någon annan än avsedd mottagare läser våra meddelanden. Förslaget hotar rätten att kryptera vår kommunikation. Det är två stora problem med förslaget. I detta inlägg lyfter vi fyra till problem.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Kritiska röster om förslaget att granska all privat kommunikation
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Kritiska röster om förslaget att granska all privat kommunikation

Just nu pågår förhandlingar i EU om ett lagförslag om att all privat kommunikation över internet ska övervakas och granskas av automatiska filter, i syfte att upptäcka barnpornografi och grooming. Förslaget har stöd av flera svenska EU-parlamentariker. Läs mer om förslaget här: https://piratpartiet.se/nyheter/agera-nu-for-att-skydda-ratten-till-privat-kommunikation/. I det här inlägget sammanställer vi kritiska röster från bland annat medborgarrättsorganisationer, jurister och utsatta för sexualövergrepp.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Rapport från triloger om övervakning av all privat kommunikation
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Rapport från triloger om övervakning av all privat kommunikation

I veckan hölls den andra trilogförhandlingen om förslaget att låta automatiska filter granska alla privata meddelanden som skickas över internet – email, chatt och andra kommunikationstjänster omfattas. Patrick Breyer, EU-parlamentariker för det tyska Piratpartiet, rapporterar att frågan om huruvida detta utgör ett ingrepp i medborgarens rätt till att hålla sin privata kommunikation privat för första gången dök upp på detta möte. Han rapporterar (tyvärr) också att de flesta närvarande verkade tycka att det var en icke-fråga.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Agera nu för att skydda rätten till privat kommunikation!
Saveencryption

Agera nu för att skydda rätten till privat kommunikation!

Vi har sedan tidigt förra hösten följt utvecklingen runt ett nytt EU-förslag om massövervakning av privat kommunikation. Hanteringen av chatt-tjänster, email och annan privat kommunikation över internet omfattas numera nämligen av samma krav på sekretess som telefoni och SMS. EU-kommissionen har därför lagt fram ett förslag om att införa ett undantag från detta skydd, så att meddelandetjänster ska tillåtas massövervaka och filtrera användarnas kommunikation, så länge det görs i syfte att upptäcka sexualbrott mot barn och automatiskt rapportera dessa till myndigheter via AI. Förslaget är att all privat kommunikation ska kunna läsas och filtreras automatiskt. En katastrof för våra digitala fri- och rättigheter. Än så länge är förslaget att det ska vara frivilligt för meddelandetjänster att övervaka och filtrera sina användare, men kommissionens plan är att under 2021 införa lagstiftning som tvingar dem att göra det. Detta ska alltså gälla GMail, Messenger, Outlook, Signal, WhatsApp, Instagram och så vidare. All privat kommunikation ska övervakas och filtreras av automatiska filter. Det skulle innebära ett de facto förbud mot krypterad kommunikation, där ju förmedlaren inte kan läsa meddelandena som skickas.

Läs hela
3004 992 Piratpartiet
Svenska EU-parlamentariker hetsar om ny övervakningslag
Saveencryption

Svenska EU-parlamentariker hetsar om ny övervakningslag

Under hösten 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ny lagstiftning gällande privat kommunikation via t.ex. email eller chatt. Deras förslag är att göra ett undantag i sekretessreglerna, så att kommunikationsmellanhänder tillåts att övervaka och analysera meddelanden i jakt på sexualbrott riktade mot barn. Kommissionens plan är att komplettera detta förslag med en tvingande lag till sommaren 2021, så att alla meddelandetjänster måste läsa och filtrera alla privata meddelanden – ett effektivt förbud mot fungerande kryptering.

Läs hela
3004 992 Piratpartiet
Five Eyes-samarbetet uppmanar EU att tillåta övervakning av privata meddelanden
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Five Eyes-samarbetet uppmanar EU att tillåta övervakning av privata meddelanden

Övervakningssamarbetet Five Eyes (USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland) stödjer förslaget om att inskränka sekretesskravet på digitala kommunikationstjänster. De vill – liksom flera svenska partier – tillåta övervakning av privat kommunikation.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Svenska EU-parlamentariker röstar för att övervaka privat kommunikation
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Svenska EU-parlamentariker röstar för att övervaka privat kommunikation

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter i EU-parlamentet (LIBE) har röstat för en ny massövervakningslag. Det handlar om ett undantag från ePrivacy-direktivet, som tvingar förmedlare av privat kommunikation att låta kommunikationen vara just privat. LIBE accepterade ett förslag om att all privat kommunikation ska kunna läsas och filtreras automatiskt, vilket är en katastrof för våra digitala fri- och rättigheter. Syftet är att hitta försök till grooming och barnpornografi.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Kryptokrigen återvänder – årets viktigaste strid för integritet och fri kommunikation
Saveencryption

Kryptokrigen återvänder – årets viktigaste strid för integritet och fri kommunikation

Kryptering är ett av de viktigaste verktygen vi har för att säkra medborgarnas rätt till integritet och fri kommunikation. Därför är det inte förvånande att övervakningsivriga stater ständigt hamnar i konflikt med vår frihet att använda kryptering för att kommunicera privat. Den senaste frontlinjen i detta krig består i lagförslag på EU-nivå om att införa bakdörrar i kryptering.

Läs hela
3004 992 Piratpartiet
Sök efter...