Vårdpolitik

Jämlik och mångfaldig vård

Piratpartiet tror att samhället stärks av mångfald – därför vill vi att människor ska ha möjlighet att välja mellan en mångfald av olika vårdgivare. Vi vill dock garantera att även de som arbetar inom privat vård ges samma skydd för att larma om missförhållanden som de som arbetar inom offentlig vård.

Vi tror också på att alla människor ska ha tillgång till vård – oavsett om man bor i glesbygd eller storstad – samt att vården ska vara jämlik. Därför vill vi att vårdens olika aktörers resultat ska kunna jämföras i öppna och tillgängliga system. Vi vill också att utvärderingar och jämförelser av olika behandlingsmetoder ska göras lättillgängliga för medborgarna. Ett oinformerat val är inget val!

Patientens kontroll över vårdprocessen

Alla människor har rätt att bestämma över vilka delar av sitt privatliv de vill lämna ut, till vem de vill lämna ut det, och hur den informationen sedan ska användas. Därför behöver vårdjournalsystemen utvecklas så att patienten på ett enkelt sätt kan se vilka personer som har åtkomst till journalen, vilka som tittat på den och varför, samt att patienten själv har tillgång till journalen. Endast de personer som vårdar patienten eller som patienten samtyckt till att journalen delas med, ska ha tillgång till informationen i den. Patienten ska även ha möjlighet att kommentera uppgifterna som finns i journalen. Under pågående vård ska delar av journalen kunna hemlighållas, så länge medicinska skäl föreligger.

Piratpartiet vill att den digitala vårdinformationen ska förbättras. Internet har medfört en fantastisk möjlighet till att sprida kunskap som kan hjälpa människor att förbättra sin hälsa; en möjlighet som inte tillvaratagits tillräckligt väl. Vi vill att alla ska ha möjlighet att ta del av grundläggande vårdinformation på Internet, samt att basal rådgivning ska vara enkelt tillgänglig digitalt.

Kunskapsbaserad och gynnande vårdpolitik

Piratpartiet är ett parti som sätter kunskapen i centrum. Vi vill att svensk sjukvård ska vara evidensbaserad och kontinuerligt tillägna sig nya forskningsrön. Ny teknik för att lösa olika problem inom vården skapas ständigt, och det är viktigt att svensk vård är i framkant när det gäller att utveckla, utvärdera och utnyttja sådan teknik. Det är viktigt att den teknik och medicin som används inom vården i så hög grad som möjligt är baserad på öppna systemlösningar, fri mjuk- och hårdvara.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem

Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige, framför allt bland unga och män. Detta är ett stort problem som kostar oss otroliga summor årligen, både ekonomiskt och humanitärt. För att människor ska kunna delta i samhällslivet måste de vara friska. Därför vill Piratpartiet prioritera resurser till behandling av psykisk ohälsa, bland annat genom en satsning på barn- och ungdomspsykiatrin. Vårt mål är att erbjuda samtalsterapi till så många som möjligt, både analogt och digitalt.

Alla kuratorer som arbetar med barn och unga ska ges en lika omfattande tystnadsplikt som de som är psykologer för vuxna.

Senaste nytt

10 maj 2021 — Polisen avslöjar behovet av Piratpartiets drogpolitik

[Politik] Robin Nilsson, chef på Polisens gatulangningsgrupp i Göteborg, avslöjar mellan raderna i ett inslag hos SVT Väst varför Piratpartiets drogpolitik behövs i dagens Sverige och hur misslyckad den rådande drogpolitiken är. Tyvärr väljer regeringen att ignorera Folkhälsomyndigheten och annan forskning på området som visar på behovet av drogpolitiska reformer.

Läs mer..»

15 april 2021 — Piratpartiet om EU-planerna på vaccinpass

[Politik] Den 17 mars fattade EU-kommissionen beslut om att föreslå ”Det gröna certifikatet”, vilket i folkmun mest har kallats för ”vaccinpass”. Tanken är att medborgare ska kunna visa upp ett bevis på vaccinering, och att detta ska kunna användas för att gradvis öppna upp EU för resor. Då Piratpartiet står för frihet, värdighet och deltagande är vi kritiska till alla förslag som begränsar medborgare som inte vill, kan eller ännu har hunnit ta vaccinet, från att fullt ut få deltaga i samhället - vare sig det handlar om att resa, handla i affärer eller besöka museum. Inom Sveriges gränser ser vi därför på certifikatkrav, så väl inom offentlig som kommersiell miljö, som diskriminerande.

Läs mer..»

08 maj 2020 — Svensk corona-app: misstag efter misstag

[Nyheter] Nyheten att MSB fortfarande betalar leverantören för den app man utvecklat, som Folkhälsomyndigheten inte vill ha, är bara senaste fadäsen i en serie av pinsamheter gällande svensk digital corona-politik. I sin jakt på att "göra någonting" skämmer ansvariga politiker ut sig.

Läs mer..»