Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Kommissionen väljer att bortse från medlemsländernas olagliga massövervakning

 

Vad är datalagring?

>
Datalagring är en typ av massövervakning som går ut på att internetleverantörer tvingas att lagra information om sina kunder. Informationen är av en mycket privat karaktär, och rör sådant som vilka personer man ringt, vilka man skickat SMS till, positionsdata för din mobil, vilka webbsidor du besökt, och så vidare. Datalagring drabbar alla, och inte bara sådana som misstänks för brott.

Sverige har sedan 2019 en ny datalagringslag, som röstades igenom av en samlad riksdagsmajoritet med stöd i vänster och höger. Lagen är tillsammans med FRA-lagen ett fundament för den moderna svenska övervakningsstaten. Det är också en ineffektiv metod för att samla in bevismaterial för brottsutredningar.

Kommissionen om att medlemsländer datalagrar, trots EU-domstolens förbud mot datalagring

>
Journalisten Laura Kayali skriver på Twitter att kommissionens attityd till detta är att de inte känner för att inleda tillsyn mot medlemsländerna och med hjälp av EU-domstolen upphäva de nationella datalagringslagarna. Man känner mer för att samarbeta med medlemsländerna i fråga om att införa mer datalagring. Föga förvånande kanske, då EU-kommissionen flera gånger de senaste åren flaggat för att man är intresserade av ett nytt datalagringsdirektiv.

Trots att EU-domstolen upprepade gånger klargjort att generell datalagring bryter mot grundläggande rättigheter i EU har ett dussintal EU-länder datalagringslagar. EU-kommissionen är ytterst ansvarig för att upprätthålla EU:s stadga om grundläggande rättigheter, och har därför möjligheten att inleda tillsyn mot länder som bryter mot dessa, till exempel genom rättighetsvidrig massövervakning.

Tyvärr har EU-kommissionen valt att blunda för medlemsländernas flagranta brott mot grundläggande principer för EU-medlemskapet, som respekten för medborgarnas rätt till ett privatliv. Detta trots medborgarrättsorganisationers upprepade krav på sanktioner mot medlemsländer som vägrar följa lagen. Istället samarbetar man med medlemsländerna för att bygga ut datalagringen. I mars samlades europeiska justitieministrar för att diskutera hur man ska gå till väga. Det är en skandal.

Piratpartiets EU-parlamentariker om situationen

>

“After repeated defeats in court, the word ‘data retention’ apparently puts Europe’s governments into a veritable data collection frenzy, in which they are no longer are no longer willing to acknowledge the facts: Data retention laws have had no measurable effect on the crime rate or the crime clearance rate in any EU country[1]. Requests for communications data are rarely unsuccessful even in the absence of indiscriminate data retention legislation[2]. The clearance rate for cybercrime in Germany, for example, is at 58.6% and above average even without IP data retention. It fell when data retention legislation was first enacted.

No other surveillance law encroaches so deeply on our privacy as an as the indiscriminate retention of our contacts, movements and internet connections. The greatest danger at present results from the ECJ’s recent approval of IP data retention, which would allow the government to retrace the private internet use of any citizen for months and make it possible to identify pseudonyms. This would endanger whistleblowers and political activists. Criminals can easily circumvent this total surveillance by using anonymisation services, but it would hit ordinary users. If there is one thing we have learned from the from the past totalitarian regimes on German soil, it is that that we must never again allow a surveillance state to be erected.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet (källa)

Piratpartiets principprogram om massövervakning

>

3.1 Stoppa massövervakningen

Demokrati är inte bara rätten att rösta. För att kunna göra ett välinformerat val måste man fritt kunna inhämta och sprida information och tala öppet eller anonymt om samhällsutvecklingen, utan att riskera repressalier. Allmän och slentrianmässig övervakning och begränsningar gör inte skillnad mellan dem som faktiskt begått brott och oskyldiga människor. Det som motiveras som ett skydd mot terrorister eller brottslingar blir därför ofta i själva verket ett hot mot integriteten och det öppna samhället. Att svenska staten övervakar praktiskt tagit alla telefonsamtal och all användning av internet är en kränkning av samma slag som när tidigare samhällen öppnat fysiska brev eller placerat mikrofoner under cafébord.

Övervakningen hämmar fri spridning av information. Exempelvis leder den till att journalister får svårt att garantera anonymitet åt sina källor, vilket begränsar deras förmåga att granska makthavare. Även möjligheten för privatpersoner att förbli anonyma när de diskuterar på internet skadas. Det innebär att många människor som på olika sätt inte följer normen kan skrämmas till tystnad. Många viktiga röster riskerar därmed att aldrig bli hörda.

Slentrianmässig övervakning erbjuds allt oftare som ett sätt att behandla symptomen på samhällets problem istället för att man tar sig an problemens underliggande orsaker. Vi erbjuds kameraövervakade gator och torg, istället för traditionellt polisarbete som är långt mer effektivt. Äldre människor erbjuds kameraövervakade sovrum som en ersättning för mänsklig hjälp och kontakt.

Vi vill skydda medborgare från massövervakning. Det innebär att vi vill riva upp de svenska övervakningslagarna och stärka de lagar om dataskydd som skyddar medborgares personuppgifter. Idag är utgångspunkten att allting du gör i det digitala samhället övervakas; men utgångspunkten borde istället vara att du skyddas från övervakning.

Piratpartiet anser att fri kommunikation och rätten till privatliv är viktiga grundpelare för demokratin och att varje människas integritet och privatliv måste värnas. Övervakning och andra intrång på den personliga integriteten ska bara få ske vid grundad misstanke om grova brott, och efter individuell prövning. System som människor använder i sin vardag (för exempelvis betalning och passering) ska utformas så att man undviker eller minimerar mängden bevarade elektroniska fotavtryck. Mänsklig social närvaro i samhällsservice ska inte ersättas med elektronisk övervakning.

3000 1000 Piratpartiet