Join the swarm:

katarina_2

Debatt i SvD om FRA-lagen

Senaste veckorna har företrädare för Piratpartiet (vår partiledare Katarina Stensson) och Ung Pirat (styrelseledamot Måns Magnusson) deltagit i en debatt i Svenska Dagbladet. Upprinnelsen till debatten är de förslag som lyfts under hösten om att ge FRA ett nytt uppdrag: att övervaka privat kommunikation mellan svenska medborgare.

”FRA får snart massövervaka hela folket”

>

I första inlägget i debatten redogör Katarina och Måns för de löften om hur svenskarnas integritet skulle skyddas trots FRA-lagen har brutits sen lagen klubbades 2008. Bland annat genom FRA:s omfattande samarbete med NSA i den globala massövervakning som Edward Snowden avslöjade 2013.

Men FRA ska nu alltså få ett nytt huvuduppdrag att samla in data om alla svenskar, hela tiden. Det är en omsvängning i riksdagens syn på medborgaren: från sin uppdragsgivare till ett hot. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har svängt, partipiskan behövs inte bland de borgerliga partierna och auktoritära Sverigedemokraterna har tagit plats i riksdagen. Enigheten är närmast total. Debattens tystnad öronbedövande.

En kompakt majoritet av folkets främsta företrädare vill att staten ska massövervaka folket. Det är inte acceptabelt i en demokrati. FRA är, efter sina upprepade lagbrott och oaktsamhet, inte en myndighet som någon medborgare borde lita på. Eftersom inget annat parti verkar oroade över övervakningsstatens framväxt behövs Piratpartiet i riksdagen.

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet, och Måns Magnusson, styrelseledamot i Ung Pirat

”Missuppfattningar och fel om FRA”

>

En kommunikatör på myndigheten FRA kände sig nödgad att svara och försöka bemöta några av de anklagelser som vi riktat mot myndigheten gällande brott mot lag och etik som begåtts.

”Det handlar inte om ett nytt huvuduppdrag utan om en modifiering av en paragraf. All signalspaning ska fortfarande gälla utländska förhållanden.”

Ola Billger, kommunikationschef på FRA

”Det handlar om ett politiskt vägval”

>

I slutrepliken från Piratpartiets företrädare förklaras hur kommunikatören på FRA försöker vilseleda genom att öka detaljnivån i diskussionen. De poängterar också det märkliga i att politikerna som lagt förslaget om att utöka massövervakningen i Sverige inte svarar själva på kritiken från Piratpartiet, utan att en kommunikatör på en myndighet gör det.

Vi anser att det är en lite underlig ordning att en kommunikatör på en myndighet tar debatten å politikernas vägnar, men vi vill ändå bemöta den (SvD 4/11). Från dessa ”rättelser” är det tydligt att vår kritik i flera fall bekräftas, snarare än motsägs.

Beskrivningen av regler kring internationella samarbeten i Lag (2008:717) som FRA ger är inte rättvisande. FRA påstår att ”Uppgifter får lämnas ut till andra länder om det tjänar den svenska statsledningen och inte skadar svenska intressen”. Men vad som står i FRA-lagens nionde paragraf är något annat: ”Signalspaningsmyndigheten [FRA] får för den verksamhet som anges i 1 § tredje stycket […] etablera och upprätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella organisationer”.

Vad är det då för verksamhet som anges i 1§ tredje stycket? Att ”fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag”. Det är en väldigt fri tolkning att läsa detta som att FRA har laglig möjlighet att fritt dela insamlad data med amerikansk underrättelsetjänst (NSA), vilket som sagt uppdagades av Snowdens läckta dokument. Hade detta massiva massövervakningssamarbete med NSA varit känt 2008 hade dåvarande politiker haft ännu svårare att försvara införandet av FRA-lagen.

Att FRA efter påpekande om brott mot reglerna slutat med regelbrotten eller fått dessa legaliserade (genom en förordningsändring) innebär ju att regelbrott (precis som vi påpekade) har skett – det vill säga inte om ”missuppfattning eller fel”. Myndigheten medger ju regelbrotten.”

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet, och Måns Magnusson, styrelseledamot för Ung Pirat

1000 452 Piratpartiet