Terrorfilter

Avia-lagen – Frankrike reglerar yttrandefriheten på nätet

Frankrike har de senaste åren seglat upp som ett av de värsta länderna i EU när det kommer till internetreglering. De var till exempel det land som hårdast drev på för upphovsrättsdirektivets krav på censurfilter.

Den trettonde maj klubbade Frankrike en ny nätreglering – Avia-lagen. Lagen reglerar hur nätplattformar ska hantera bland annat näthat och terrormaterial. Trots att det på EU-nivå redan förhandlas om lagar på båda dessa områden – Digital Services Act och TERREG – med målet att ha enhetliga nätregler inom EU, så har Frankrike valt att gå sin egen väg och stifta en lag som innebär klara inskränkningar av den digitala yttrandefriheten.

Vad innehåller lagen?

>

Lagen kräver att nätplattformar (t.ex. WordPress.org, Wikipedia, Facebook eller Twitter) ska:

  • radera ”uppenbart” illegalt material inom 24 timmar från att man får kännedom om det
  • begränsa vidare spridning av rapporterat material även innan man granskat dess legalitet
  • ta bort ”terrormaterial” inom en timme från att polisen begär det
  • använda filter för att förhindra återpublicering av material som tidigare raderats

Lagens brister

>

Listan på illegaliteter som Avia-lagen gäller är lång: diskriminerande uttalanden, hets mot folkgrupp, ursäktande av brott mot mänsklig värdighet, krigsbrott, brott mot mänskligheten, slaveri, förräderi, ”voluntary interference with life or physical integrity”, sexuella aggressioner eller trakasserier, ”voluntary degradation or deterioration”, trafficking, uppmuntran eller ursäktande av terrorism och barnporr.

Särskilt i fransk juridisk kontext där lagen om kriminalisering av att utföra eller försvara terrorbrott är väldigt vag och bred är denna långa lista farlig för yttrandefriheten. Avia-lagen öppnar för godtycke och missbruk.

Som vi påpekat många gånger tidigare – uppladdningsfilter av det slag som Avia-lagen kräver utgör en felbenägen censurinfrastruktur som ofta tar bort fullt lagligt material. Algoritmerna bakom förstår inte avsikt eller kontext och kan därför inte avgöra vad som är lagliga yttranden – till exempel kan samma video av en terrorattack användas som illegal terrorpropaganda och legal mediabevakning. I klartext: de filter lagen kräver finns inte. Detta erkänner också världens största filtertillverkare.

Kravet på att ta bort material inom 24 timmar är oproportionerligt för de flesta som driver nättjänster – små företag, ideella organisationer och privatpersoner. Avia-lagen – och liknande kommande lagar på EU-nivå – riskerar att göra det omöjligt för nästan alla utom de amerikanska nätgiganterna att driva nätplattformar. Avia-lagen innehåller inga paragrafer om proportionalitet eller undantag för mindre aktörer, utan reglerar alla plattformar som möjliggör för andra att yttra sig på nätet.

De höga bötesbeloppen (upp till 4% av årlig omsättning) en plattform kan utdömas till ifall den inte når upp till lagens krav på censur säkerställer att plattformar kommer fälla hellre än fria, och medvetet radera mängder med lagligt material.

Att på det här sättet också outsourca upprätthållandet av rätten till yttrandefrihet till nätplattformar är mot idalet om rättsstaten.

Slutligen möjliggör Avia-lagen för myndigheter att beordra en internetleverantör att blockera hela plattformar som tillgängliggör tidigare nedtaget material (så kallat mirroring). Detta är helt vansinnigt, då den plattform som tillgängliggör bara en illegal bild blockeras, oavsett om den också tillgängliggör miljontals legala bilder.

Secondly, even where companies fail to remove some instances of content deemed illegal by a court, any sanction applied against them should be proportionate. Blocking an entire platform because it may contain some pieces of illegal content is almost certainly never going to be a proportionate response. Moreover, it would significantly penalise other users who want to gain access to lawful information on the site.

EDRi

Kommer kommissionen godkänna lagen?

>

När EU-länder stiftar lagar som rör internet måste man på förhand informera EU-kommissionen och sedan ta in deras bedömning av den föreslagna lagens kompatibilitet med existerande EU-regelverk. Avia-lagen har uppenbara konflikter med bland annat e-handelsdirektivet, och därför har också Marcel Kolaja (EU-parlamentariker för det tjeckiska Piratpartiet) frågat kommissionen hur den ska hantera detta, än så länge utan svar.

Läs mer hos Patrick Breyer, Marcel Kolaja och EDRi.

1998 1050 Piratpartiet
Sök efter...