Terrorförordningen - ett angrepp på nätfriheten

Uppdatering: TERREG är genomröstad

Under våren 2021 passerade TERREG till slut EU-parlamentet. Läs mer om hur omröstningen gick och vilka delar av TERREG som träder i kraft om ett år här. Nedan finns arkiverat argument mot lagen, information om dess konsekvenser och hur processen gick till, men all information om vad som till slut röstades igenom är inte uppdaterad.Vad är terrorförordningen?

Terrorförordningen, även känd som TERREG (TERror REGulation) eller TCO (Terrorist Content Online), är en slarvig, dåligt motiverad EU-lag med syfte att förhindra spridning av terrormaterial på nätet. Lagen kommer istället att leda till utbredd censur på internet. EU-parlamentet ska rösta om TERREG i april 2021.

OBS: en hel del av informationen nedan och i de länkade sidorna grundar sig på kommissionens ursprungliga förslag till TERREG. Efter triloger har vissa kompromisser nåtts och förändrat lagtexten. Detta gäller särskilt uppladdningsfilter. Läs mer här: https://www.patrick-breyer.de/?p=594658&lang=en.

Piratpartiets EU-parlamentariker om TERREG

Terrorförordningen kommer skada det fria och öppna internet och begränsa våra grundläggande rättigheter, utan att lagen uppnår sin önskade effekt. Det obligatoriska kravet på uppladdningsfilter kommer lägga grunden för en enkelt missbrukad, felbenägen och ineffektiv infrastruktur för censur.

Kraven på borttagning inom en timme kommer tvinga individer som inte har råd med att vara tillgängliga 24 timmar om dygnet att stänga ner tjänster på internet.

Därför är det viktigt att kommissionen och regeringarna i EU möter massivt folkligt motstånd. Endast genom att vi protesterar tillsammans, med tillräcklig uppmärksamhet från media och allmänheten, kan vi stoppa det värsta i lagförslaget! Alla kan bidra, även du!

Dr. Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet (vår översättning)
Patrick Breyer svarar på frågor om TERREG

Terrorförordningens största stridsfrågor

TERREG är inte tydligt med vad som utgör terrormaterial. Definitionen inskränker sig till exempel inte till att bara omfatta sådant material som faktiskt är olagligt.

Läs mer…
Minns du striderna om artikel 13? Tyvärr var inte en censur-lag nog, utan TERREG följer i artikel 13s fotspår.

TERREG kräver att plattformar stoppar spridning av terrorisminnehåll. I kommissionens ursprungsförslag ingick ett krav på att detta skulle göras med hjälp av uppladdningsfilter. Efter triloger har kompromissen i januari 2021 blivit att säga att plattformar får göra det hur de vill, men det enda praktiska sättet att göra det på är genom uppladdningsfilter som ska avgöra vad som får lov att sägas, delas och laddas upp på internet. Automatiska, felbenägna, hemliga algoritmer ställs mellan dig och internet.

Läs mer…
TERREG öppnar för att nationella myndigheter ska kunna rapportera misstänkt terrormaterial till hemsidors ägare. Rapporterat material ska tas bort inom en timme. Detta gäller 24/7 alla dagar i veckan, oavsett hemsidans storlek.

Läs mer…
TERREG låter det vara upp till medlemsländerna vilken typ av myndighet som ges möjligheten att begära att material ska tas bort från internet. Man ställer inga krav på att den ska vara oberoende från politisk styrning uppifrån.

Läs mer…

Tre pirater som arbetat med TERREG i EU-parlamentet har sammanfattat lagförslagets detaljer, för den som är nyfiken på att läsa mer: Julia Reda, Patrick Breyer och Marcel Kolaja.Terrorförordningens principiella brister

Genom TERREG förflyttas ansvaret för att bestämma vad som ska vara tillåtet att säga på internet till teknikföretag, istället för att ligga hos domstolar. Rättsväsendets funktion sätts ur spel och privata företag får agera både polis och domstol.

Vi kan inte acceptera att rättssamhället förstörs, bara för att det gäller internet!

Läs mer…
När felbenägna, hemliga filter står mellan offentligheten och våra yttranden; när allt på nätet kan bli föremål för censur på oklara grunder; då inskränks vår yttrande- och åsiktsfrihet på ett oacceptabelt sätt.
TERREG ställer otroligt höga krav på samtliga tjänster och plattformar på internet, oavsett deras storlek, ägare eller syfte. Få företag kan skapa eller köpa in filter som kan stoppa allt potentiellt terrormaterial. Lika få kan stå på standby dygnet runt, hela veckan, för att kunna ta bort saker inom en timme från att myndigheter begär det.

Detta kommer leda till slutet på innovation inom den europeiska digitala ekonomin. Ingen kommer kunna konkurrera med den lilla gruppen amerikanska IT-giganter som kan nå upp till kraven som TERREG ställer.

Läs mer…

En grupp av internetpionjärer och förgrundsgestalter för ett fritt och öppet internet sammanfattar de oerhörda bristerna med TERREG såhär:

”We fully support efforts to combat dangerous and illegal information on the internet, including through new legislation where appropriate. Yet as currently drafted, this Regulation risks inflicting harm on free expression and due process, competition and the possibility to innovate online

Bland annat Tim Berners-Lee, uppfinnare av webben, Jimmy Wales, skapare av Wikipedia och Vint Cerf, en av uppfinnarna av internet


Praktiska konsekvenser av TERREG

TERREG berör alla tjänster och plattformar på internet där användare själva kan bidra med något. Till exempel bloggar med kommentarsfält, sidor där man kan ladda upp bilder, portaler för att dela kod, Wikipedia, et cetera.

Förordningen riskerar att helt enkelt tvinga många sådana nättjänster i konkurs eftersom de inte har råd med uppladdningsfilter eller att kunna ta bort material inom en timme från myndigheters begäran.

Vi vill inte att internet reduceras till en liten grupp storföretags plats.

Läs mer…
För ett filter är det inte möjligt att avgöra kontext, utan filtret bryr sig bara om det konkreta innehållet som ska analyseras. Filmen Collateral Murderer innehåller sekvenser där amerikanska soldater skjuter på civila från en helikopter samtidigt som de skrattar, som om de spelade ett TV-spel. Hade soldaterna varit från ett annat land och själva publicerat filmen och skrutit om det, hade den kunnat kategoriseras som terrorpropaganda. Men nu har den publicerats av oberoende journalister som ett avslöjande av krigsbrott är det precis den sorts journalistiskt material som vi absolut inte kan tillåta filtreras bort.

Ingen kan svara på hur automatiserade filter ska kunna göra denna nyanserade distinktion. Det finns en enkel anledningen till detta – det går helt enkelt inte. Att acceptera TERREG är alltså att acceptera censur av krigsbrottsavslöjanden. Det kan inte vi i Piratpartiet göra.
Plattformar på internet tvingas av TERREG att vidta proaktiva åtgärder för att förhindra återuppladdning av sådant material som myndigheter tidigare begärt ska tas bort. De ska också söka igenom allt uppladdat material för att censurera misstänkt terrormaterial automatiskt.

Konsekvensen blir uppladdningsfilter. Filter som kommer utgöra automatiserad förhandscensur av allt som sägs på internet. De kommer att stoppa mängder av lagliga yttranden och uppladdningar, inte minst dokumentation av krigsbrott. Filter kan inte skilja propaganda från mediebevakning, konst, forskning eller ens kritik av terrorism.

Även ett filter med extremt hög träffsäkerhet (99%) kommer att censurera mer lagligt än olagligt material, eftersom terrorpropaganda är så extremt ovanligt jämfört med den stora mängden yttranden på nätet.

Även i de fall material är identiskt med tidigare identifierad terrorpropaganda, så kan återuppladdning vara laglig under annan kontext. Det som först var IS propagandafilm blir sedan nyhetsbevakning. Filter kan inte skilja dessa åt.

Gränserna för vår åsikts- och informationsfrihet ska aldrig avgöras av felbenägna, hemliga algoritmer.
De formella kraven som normalt ställs på att blockera olagligt terrormaterial kringgås i TERREG genom att hänvisa till att materialet bryter mot plattformen i frågas användaravtal eller community standards. Den offentliga lagen byts mot privata användaravtal.

Makten att avgöra gränserna för vår informations- och åsiktsfrihet ska inte placeras i händerna på privata nätföretag, vars blockeringsprocesser leder till godtyckliga beslut om censur.

Det är inte demokratiskt legitimt att ha en privat polis och domstol i händerna på de stora teknikföretagen. Det är inte en transparent, oberoende, juridiskt fristående process.
TERREGs filter kommer inte att kunna stoppa den som vill från att dela terrormaterial med de som vill ta emot det. För den som är envis och har tekniska kunskaper kan filter, geoblockeringar med mera kringgås. Vanliga människor som inte har samma tekniska kunskaper kommer däremot att exkluderas från lagligt material som blockeras för människor i EU, som en konsekvens av filtrens felbenägenhet. Terroristerna kommer undan, men laglydiga människor drabbas.

Läs mer…
I den konsekvensanalys EU-kommissionen gjorde innan man lade fram förslaget om TERREG identifierar man den tydliga risken att lagen leder till försvårade polisiära utredningar kring terrorbrott.

Vad en misstänkt gör och har gjort på internet kan vara en viktig del av bevisföringen i utredningen av terrorbrott. Dessutom lyfter kommissionen att TERREG-filter och censur kan försvåra polisiära insatser i syfte att hindra planerade terrordåd.

Slutligen är terrorgruppers digitala aktivitet en viktig källa för myndigheter för att undersöka gruppernas budskap, strategier och metoder. När plattformar på nätet uppmanas att censurera mer material försvåras detta arbete.
Upphovsrättsdirektivet lade grunden för den politiska idén om att automatisk förhandscensur genom uppladdningsfilter är lösningen på att vissa begår brott över internet. Först applicerades den på upphovsrättsintrång, nu på terrormaterial, och snart på allting annat.

Den kommande lagen Digital Services Act kommer med stor sannolikhet införa krav på filter för alla internetleverantörer ifall vi inte sätter stopp för filtertanken redan nu.
Eftersom censurkrav kommer gälla över europeiska gränser så öppnas möjligheten för regeringar med auktoritära tendenser att censurera material i alla EU-länder. Även sådant som normalt skyddas av svensk yttrandefrihet kan tas bort på grund av t.ex. portugisisk censurvilja.

Detta förstärks av att det inte finns något konsensus i EU om vad som ens utgör terrormaterial. Frankrike har använt anti-terrorlagar mot sociala proteströrelser, Spanien mot katalanska separatister och Ungern mot miljöaktivister.
TERREG garanterar inte oberoende granskning av begäranden om att material ska tas bort från hemsidor. Det finns inte ens något krav på att den som är upphovsperson till materialet ska informeras om att det den skrivit, ritat eller laddat upp tagits bort som bedömt terrormaterial.

TERREG garanterar inte heller någon gedigen, oberoende och transparent överklagansprocess för den som anser sig ha blivit orättfärdigen censurerad.
Med hjälp av TERREG kan troll stänga ner hemsidor de ogillar. Det blir enkelt att om och om igen lägga ut terrormaterial på hemsidan och sedan rapportera det till myndigheterna. Dessa myndigheter kommer då skicka borttagningskrav som hemsidans ägare måste åtgärda inom en timme. Om hemsidan tillhör individer, mindre ideella organisationer eller startups så kommer de inte kunna hantera någon större mängd sådana krav som kan komma när som helst under dygnet och veckan, med potentiella enorma skadestånd om de missas.

Ifall en grupp troll går samman och laddar upp terrormaterial i en specifik persons kommentarsfält på t.ex. Facebook är det inte omöjligt att sidan bestämmer sig för att helt enkelt stänga av den oskyldiga personen för att slippa hantera volymen av rapporter.

Vi vill inte ge troll ytterligare vapen.

Vad händer just nu?

Trilogförhandlingarna om TERREG avslutades i december 2020. Två pirater deltog i förhandlingarna: Patrick Breyer från det tyska Piratpartiet och Marcel Kolaja från det tjeckiska Piratpartiet.

Marcel Kolaja från det tjeckiska Piratpartiet i mitten av bilden. Till höger om honom Mattias Bjärnemalm från det svenska Piratpartiet.

Efter förseningar på grund av Covid-19 återupptogs trilogerna i oktober 2020 och avslutades i december 2020. Nästa steg är omröstning i EU-parlamentets LIBE-utskott 11 januari 2021, följt av avslutande omröstning i EU-parlamentet.

Förvirrad av hur lagstiftningsprocessen går till i EU? Du är inte ensam! Just nu befinner vi oss i trilogerna under rubriken ”2020 – MARS”.

Patrick Breyer håller sin hemsida uppdaterad med detaljer från senaste nytt om TERREG.


Hur har svenska politiker ställt sig till TERREG?

Kommissionen

Ylva Johansson från Socialdemokraterna är sedan EU-valet 2019 den kommissionär som är ansvarig för TERREG. Hon har lyft fram TERREG som en av de viktigaste frågorna för hennes tid som kommissionär och pressar på för att förhandlingarna inte ska dra ut på tiden.

Ministerrådet

Svenska regeringen har ställt sig bakom TERREG (mer detaljer i den här promemorian). Frågan om Sveriges hållning lyftes i EU-nämnden i november 2018, och inget oppositionsparti anmälde en avvikande hållning i frågan, utan man gav samlat stöd för regeringens linje. Regeringens linje fick också stöd av samtliga partier i justitieutskottet månaden innan. Moderaternas Tomas Tobé – som i valkampanjen profilerade sig som mot uppladdningsfilter – uttryckte sitt stora stöd.

Fru ordförande! Moderaterna ställer sig bakom den svenska ståndpunkten.

Tomas Tobé (M)
Piratpartiet är det enda svenska parti som konsekvent står upp för principen om ett fritt och öppet internet.

Hur Sverige röstade i ministerrådets omröstning har däremot inte offentliggjorts.

Nätjättarna måste ta större eget ansvar, bland annat vad gäller olagligt innehåll online och innehåll som bryter mot de uppföranderegler som varje nätplattform har.

Justitieminister Morgan Johansson

EU:s nuvarande ansvarsregler räcker inte till för att få bort och hålla borta olagligt material på internetplattformarna. Ägarnas ansvar att hålla sina plattformar fria från hat, hot och annat brottsligt innehåll bör regleras i lag.

Jag välkomnar därför EU-kommissionens planer att reglera plattformsföretagens ansvar för att motverka illegalt innehåll på sina plattformar, något som vi från svenskt håll är en stark förespråkare av

Inrikesminister Anders Ygeman

EU-parlamentet

EU-parlamentet har två gånger hanterat TERREG. Första gången under 2019 (precis före EU-valet), och andra gången efter triloger under 2021.

Vi bygger detta på omröstningarna 2019 om TERREG i sin helhet, gällande entimmesregeln (igen) och outsourcing av rättsväsendet. Tyvärr saknar vi omröstningsdata från flera omröstningar i parlamentet.

I omröstningarna under 2021 har representanter för M, KD och S röstat för TERREG, medan MP:s parlamentariker avstått i frågan. Tyvärr innebar EU-valet 2019 att Miljöpartiet bytte ut parlamentariker med vettig grundsyn i nätpolitiska frågor (Max Andersson) mot parlamentariker med betydligt auktoritärare drag (Alice Bah Kuhnke).

Socialdemokraterna har i EU-parlamentet arbetat för TERREG. Frågan var så viktig att den ingick i deras valmanifest för EU-valet 2019.

[Den här mandatperioden] kommer S i Europaparlamentet arbeta för att den här lagstiftningen ska beslutas så fort som möjligt

Heléne Fritzon, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna

I den avslutande EU-valdebatten hos Expressen 2019 argumenterade Alice Bah Kuhnke tydligt för TERREG. På frågan om plattformarna måste ta ett större ansvar för att förhindra terrormaterial svarade hon:

[Plattformarna] är oerhört icke ansvarstagande.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet

Jasenko Selimovic från Liberalerna argumenterade för TERREG i en debattartikel i Sydsvenskan inför EU-parlamentets omröstning.

Forskning visar att internet är ett viktigt instrument i dessa miljöer och att det tar mycket kort tid för en person att radikaliseras. Därför är det av avgörande betydelse att terrorinnehåll på nätet tas bort så fort som möjligt. Förslaget som i morgon klubbas i EU-parlamentet är bra utformat i det avseendet: Det kräver att terrorinnehåll tas bort inom en timme.

Jasenko Selimovic, EU-parlamentariker för Liberalerna 2014-2019

Övriga partier har inte ägnat frågan någon större energi.


Vad kan du göra för att stoppa TERREG?

Det är dags igen…
 • Prata om TERREG med dina vänner och bekanta!
 • Sprid information om TERREG! Dela den här sidan och andra som informerar om farorna med TERREG.
 • Dela våra kampanjbilder om TERREG som du hittar här. Hjälp gärna till att skapa fler bilder om TERREG – skicka dem till mattias.rubenson@piratpartiet.se om du vill att de ska ingå i galleriet.
 • Öka pressen på våra företrädare. Du kan kontakta de svenska EU-parlamentarikerna som är ledamöter i utskottet som kommer rösta om TERREG den 11 januari:
  Evin Incir (S) – evin.incir@europarl.europa.eu
  Alice Bah Kuhnke (MP) – alice.kuhnke@europarl.europa.eu
  Tomas Tobé (M) – tomas.tobe@europarl.europa.eu
 • Välj rätt parti! Se till att du gör ett informerat val i framtida val, så att du inte röstar på politiker som vill censurera internet.
 • Bli pirat! Vill du kämpa för digital frihet? Vill du vara en del av motståndet mot filter och andra censurinitiativ på internet? Stoppa massövervakning? Bli en del av piratrörelsen, så att vi blir en starkare politisk kraft för en vettig digitalisering!

Vår kamp mot nätcensur och för informationsfrihet måste fortsätta! Vi vill inte leva i en värld där godtyckliga beslut som är omöjliga att granska avgör vad vi kan säga och läsa på nätet. Felbenägna, hemliga filter kan inte tillåtas att begränsa våra möjligheter att yttra oss.

Därför slåss vi för ett fritt internet även detta år, och nästa år, och så länge det behövs. Hjälp oss stoppa planerna på att filtrera internet. Hjälp oss stoppa TERREG!

Katarina Stensson, partiledare för Piratpartiet
Piratpartiet har kämpat för dina rättigheter på nätet sedan grundandet 2006. Vi kommer aldrig sluta slåss för ett fritt och öppet internet.

Senaste nytt om TERREG

30 april 2021 — Censurlagen TERREG antagen - om ett år får EU-myndigheter möjligheten att ta bort yttranden från internet

[Allmänt] På grund av den stora enigheten i EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter (LIBE) blir det ingen omröstning om censurlagen TERREG i parlamentets plenum. Om ett år träder TERREG i kraft, vilket då kommer medföra att myndigheter i alla EU-länder kommer kunna begära att innehåll tas bort från internet i hela EU, utan föregående rättslig prövning. I teorin kan det bli så att Viktor Orbán på egen hand kan begära att svenska nätanvändare får sina inlägg som kritiserar honom raderade från svenska plattformar, för att det i Ungern bedöms som ett hot mot rikets säkerhet.

Läs mer..»

18 mars 2021 — Spanskt rättsfall illustrerar TERREGs konsekvenser

[Nyheter] En spansk rappare - Pablo Hasél - har arresterats, åtalad för att ha kränkt monarkin och hyllat terrorism. En spansk lag från 2015 förbjuder bland annat kränkandet av religion, monarkin och hyllandet av terroriströrelser.

Fallet visar på farorna med de möjligheter till gränsöverskridande censur som lagförslaget TERREG kommer ge europeiska stater, ifall lagen röstas igenom under våren. Om TERREG redan trätt i kraft hade spanska myndigheter kunnat kräva att en svensk digital plattform tagit bort sådant material som bryter mot den spanska lagens förbud mot hyllandet av terroriströrelser - inklusive Pablo Haséls tweets och låttexter.

Läs mer..»

08 februari 2021 — Partiledardebatt i riksdagen 13 januari - replikskifte om yttrandefrihet på nätet

[Nyheter] I årets första partiledardebatt vidrördes frågan om digitaliseringen vid två tillfällen: Ulf Kristersson (M) efterfrågade smittspårningsappar och Jimmie Åkesson (SD) hade ett replikskifte med Stefan Löfven (S) om yttrandefrihet på internet, då båda uppvisade sitt oförstående för digitaliseringspolitik, om än på olika sätt.

Läs mer..»

20 januari 2021 — Avsnitt 18 - Vad händer med TERREG/TCO?

[Podcasts] Efter ungefär ett års triloger har en kompromiss om TERREG nåtts. Vad innehåller kompromissen? Vad har förändrats sen kommissionens ursprungsförslag? Vad är egentligen TERREG och varför är den ett hot mot våra friheter på nätet? Mab är en insider i EU-parlamentet och har arbetat med TERREG; han svarar på våra frågor och förklarar pedagogiskt för oss hur EU fungerar. Vi avslöjar också vilka svenska parlamentariker som röstade för eller emot TERREG i LIBE-utskottet i EU-parlamentet.

Läs mer..»

15 januari 2021 — TERREG: När regeringar föredrar att privatisera rättsväsendet

[Politik] För några dagar sedan röstade EU-parlamentets utskott LIBE för att godkänna trilog-kompromissen om TERREG. De röstade bland annat för att myndigheter ska kunna begära att nätplattformar tar bort material som myndigheten anser är terrorism inom en timme.

Något annat som är anmärkningsvärt i TERREG, som sägs vara en lag för att få bukt med terrorism på nätet, är frånvaron av ett krav på att rapportera terrorism till polisen. Om man faktiskt velat få stopp på brottsligt agerande, så vore det väl rimligt att utreda brott och döma brottslingarna?

Läs mer..»