Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Nätsökningar ska inte kopplas till din kreditvärdighet

I en rapport från IMF föreslås att människors digitala liv – särskilt deras sökhistorik och näthandel – ska användas för att forma deras kreditvärdighet, ett mått som bland annat används för att avgöra lånevillkor eller tillgång till vissa tjänster. Förslaget påminner kraftigt om det kinesiska Social Credit Score. Piratpartiet är motståndare till detta förslag.

Hot mot privatlivet

>
För det första innebär detta ett hot mot människors privatliv, då dessa digitala spår som IMF efterlyser lagring och delning av kan avslöja otroligt mycket om både oss som individer (politiska sympatier, religiositet, sexuell läggning, et cetera) och som kollektiv.

2.3.1 Privatliv

Alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina liv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Alla har en rätt till integritet. Respekt för alla människors personliga integritet är nödvändig för att människor ska leva ett värdigt liv, våga delta i samhället och kunna säga vad de tycker.

Rätten till ett privatliv är dock större än bara individen. Integritet är också något kollektivt. Även om du inte har något att dölja, så kan din granne ha det. Data som samlas in om dig kanske inte används specifikt “mot” dig, men som en del av massiv övervakning kan informationen om dig bli ett verktyg i olika typer av maktutövning som också drabbar dig. Det är bara genom att skydda varandra som vi kan skydda oss själva. Intrång i andras privatliv leder till angrepp på din frihet, och intrång i ditt privatliv leder till angrepp på andras frihet. Rätten till ett privatliv är därför också en kollektiv nytta som är logiskt och moraliskt omöjlig att separera från möjligheten för människor att utöva egenmakt.

Piratpartiets principprogram

Hot mot demokratin

>
För det andra kan det inverka negativt på demokratin. Människor som vet att deras sökningar påverkar deras ekonomiska framtid kan självcensurera och undvika att söka efter viss information. Utökas systemet kan vi enkelt se att människor undviker att även skriva och publicera vissa saker, som man är orolig kan sänka ens kreditvärdighet. Demokratin vilar på medborgarnas möjlighet att vara aktiva deltagare; även indirekta hinder för detta deltagande är allvarliga hot mot demokratin.

2.2.3 Deltagande och delaktighet

Piratpartiet tror på ett samhälle som präglas av medborgarnas möjlighet att i bred mening vara deltagande och delaktiga. Individens deltagande i det offentliga samhället är en viktig del av ett vitalt demokratiskt styre. Varje människa ska kunna vara delaktig i de beslut och de processer som påverkar dem mest.

Vi vill stärka individers möjlighet att delta i vårt samhälles sociala, juridiska, politiska, kulturella och ekonomiska processer. Lagen ska till exempel vara tillgänglig, förutsägbar och meningsfull för vanliga människor, och inte något som bara kan hanteras av jurister. För den som vill måla en tavla, måste det vara tydligt ifall målningen utgör ett intrång i upphovsrätten eller inte eller blandningen av färger skyddas av patent. När individer är osäkra på vad som är lagligt och tillåtet begränsar de sin frihet genom självcensur.

Piratpartiets principprogram

De-risking

>
Det tredje problemet är så kallad de-risking, alltså att finansiella tjänster som allt mer närmar sig vara nödvändiga för deltagande i samhället inte är tillgängliga för alla medborgare på lika villkor. Vilken information människor söker efter på internet ska inte avgöra deras tillgång till nödvändiga tjänster som bankkonto.

3000 1000 Piratpartiet
Sök efter...