Join the swarm:

publiccode

Dortmund går över till fri och open source mjukvara inom offentlig sektor

Under 2020 kunde vi rapportera om att Nederländerna, München och Hamburg tagit steg mot att använda fri och open source mjukvara inom offentlig sektor, medan piraterna i EU-parlamentet drev igenom en resolution om ökad användning av sådan mjukvara. Nästa aktör att ta detta steg är den tyska staden Dortmund, som nu har antagit en plan om att mjukvara som utvecklas av eller köps in av staden ska vara fri och open source.

För Piratpartiet är en framgångsrik digitalisering av offentlig sektor beroende av att man satsar på fri och open source mjukvara. Att vi behöver revolutionera det offentligas användning av digital teknik i Sverige har blivit smärtsamt tydligt av de senaste årens ständiga IT-haverier. Från Stockholm Stads miljardsatsning Skolplattformen, en app som inte fungerar och läcker personuppgifter, till 1177 Vårdguidens läcka av patientsamtal. För att inte tala om Transportstyrelsen, Polisens havererade IT-system PUST, eller Arbetsförmedlingens hemsida för 100 miljoner som aldrig lanserades. Exemplen är hårresande många.

Piratpartiets vice partiledare Henrik Passmark diskuterar Skolplattformen med oberoende Pirat-TV

>
https://www.youtube.com/watch?v=Y54Ui9lbdnc

Piratpartiets principprogram

>

3.4 Digitalisera Sverige 

Idag tvingas de som arbetar i offentlig sektor ofta använda dussintals olika inkompatibla och delvis överlappande IT-system, med bristfällig support, dyra upphandlingskontrakt och otroliga underhållskostnader. Vi har fortfarande inget fungerande system för statlig digital identifiering. Myndigheter utnyttjar inte digitaliseringen för att underlätta för medborgare. Vi har ett akut behov av att bygga ett nytt digitaliserat Sverige, och det bygget vill Piratpartiet leda.

Vi vill att offentlig sektor ska digitaliseras så att den kan dra nytta av öppen och kollaborativ teknik för att stärka medborgares egenmakt och möjlighet att bidra till offentlig sektors utveckling. Digitaliseringen ska vara en öppen och transparent process.

Alla offentliga IT-system ska byggas på principen om fri mjukvara – program som kan användas, förbättras och anpassas fritt av alla. Det kommer ge oss robustare, billigare, säkrare och på sikt bättre anpassad digital infrastruktur till vårt samhälle. Dessutom bevarar vi kontrollen över tekniken som ligger till grund för vår offentliga sektor.

Fri mjukvara är tillgänglig att läsa för alla. Det gör att transparensen i hur offentlig sektor de facto fungerar stärks. Kunniga medborgare och experter kan dessutom granska mjukvaran och rapportera in fel och buggar. Det stärker det offentligas informationssäkerhet.

Olika offentliga aktörer kan också ha behov av liknande IT-system. Med fri mjukvara ökar möjligheterna till samarbete, man kan bygga vidare på och bygga komplement till varandras system, och man kan drastiskt minska kostnaderna för underhåll och support.

Offentlig upphandling kan erbjuda den kritiska massa av trygga intäkter som krävs för att innovativa utmanare i små och medelstora företag ska kunna gå in på de digitala marknader som idag domineras av enorma multinationella konglomerat.

Digitaliseringen av offentlig sektor ska bygga på öppna standarder, fri mjukvara, fri hårdvara och öppna data. Det garanterar transparens, innovation och kostnadseffektivitet.

På flera håll i världen ligger man långt före Sverige när det kommer till att utveckla teknik för det offentliga. Madrid och Barcelona har öppna verktyg där medborgarna kan vara direkt delaktiga i städernas politik. Finland publicerar alla myndigheters fakturor, för att stärka transparens och motverka korruption. Vi kan kopiera och förbättra vad de gjort och gå i bräschen för en stark digital demokrati och samhällsservice.

Piratpartiet har en vision om att Sverige ska gå i bräschen för en stark, digital demokrati med effektiv och transparent samhällsservice.

800 450 Piratpartiet