Join the swarm:

publiccode2

Nederländerna och München tar steg mot open source

Public Money, Public Code! är en kampanj från Free Software Foundation Europe. Målet är att kod som finansieras med skattemedel också ska offentliggöras under fria och öppna licenser (open source). Fördelarna inkluderar större möjligheter till samarbete med andra utvecklingsprojekt (offentliga och privata), självständighet från enskilda kod-försäljare, skattebesparingar, stimulerad innovation och bättre informationssäkerhet.

Fördelar med fri och open source mjukvara inom det offentliga

>

Vi sparar in skattepengar på att inte låsa in oss i dyra avtal med enskilda leverantörer (så kallad vendor lock-in).

Program som är fria att kopiera och modifiera möjliggör samarbeten mellan flera olika offentliga projekt.

När alla projekt kan bygga på varandra frigörs de från att uppfinna hjulet om och om igen. Detta stimulerar innovation.

Kod som finansieras av folket borde vara tillgänglig för folket!

Nyheter från München

>

München har länge varit ledande i att använda fri och open source mjukvara inom offentlig verksamhet. 2004 började man migrera från Windows till Linux. 2013 visade en utredning att man sparat runt 120 miljoner kronor, ökat sin informationssäkerhet och större frihet i val av mjukvara.

2017 beslutade dock en ny politisk majoritet – SPD (socialdemokraterna) och CSU (kristdemokraterna) – att återmigrera till Windows. Detta beslut har nu upphävts efter att det politiska styret skiftat till att bestå av SPD och de gröna. Så från och med förra söndagen är München på väg tillbaka mot att använda fri mjukvara och GNU/Linux.

Nyheter från Nederländerna

>

Nederländernas regeringen har nyligen också åtagit sig att använda fri och open source mjukvara i framtiden. Man ska använda ”Open Source by default” vid upphandling av mjukvara. Detta liknar den policy Nederländerna redan har som dikterar att man ska använda öppna standarder, och att avvikelser från detta måste kunna försvaras. Regeringen ska också aktivt utveckla och bidra till utvecklingen av fri och open source mjukvara.

Bakgrunden till beslutet är en utredning som kommit fram till att fri mjukvara skulle göra regeringen mer transparent, reducera dess IT-kostnader och stimulera den lokala ekonomin.

Sverige härnäst?

>

Tyvärr finns det inte mycket som tyder på att en liknande utveckling är på gång i Sverige, även om viss rörelse skett på det närliggande området om öppna data. Vi ligger fortfarande långt efter till exempel Barcelona, som har en väl utvecklad digitaliseringsstrategi runt frihet och öppenhet. Från deras arbete med upphandlingsregler och användning av digitala plattformar för medborgares aktiva deltagande i demokratin finns mycket för Sverige att lära.

Vi i Piratpartiet vill ha lagstiftning som kräver att offentligt finansierad mjukvara utvecklad för den offentliga sektorn görs offentligt tillgänglig under en licens för fri och open source mjukvara. Om kod finansieras med offentliga pengar borde också koden vara offentlig.

1680 945 Piratpartiet