Titleheader Mockup V21 Withouttext

Skolplattformen, del 20: Lärarnas egenmakt

Idag slår vi ett slag för lärarnas egenmakt – deras kontroll över sin egen arbetssituation.


Lärarnas egenmakt behöver värnas

>
Det är ett stort problem om digitala plattformar införs mer som en övervaknings- och kontrollmetod än som ett sätt att öka lärarnas egenmakt och förstärka deras verktygslåda. Att plattformen kanske omedvetet utvecklas i den tidigare riktningen kan undvikas om lärarna är kontinuerligt inblandade i utvecklingen redan från början, så att deras önskemål tar företräde framför administratörers och juristers.

Kontroll är motsatsen till tillit. Bara den som inte kan lita på sina medarbetare behöver kontrollera dem och detaljplanera deras arbete. Bara den som inte litar på sina medborgare behöver massövervaka dem. Piratpartiet är ett parti som värnar tilliten framom kontrollbehovet: omtänksamheten istället för misstänksamheten. Därför vill vi att utvecklingen av skolans digitala miljöer ska ske med agila metoder, med lärarna i centrum och med lärarna som drivkraft.

Kunskapsskolan hävdar själva att de under lång tid arbetat på ett sådant sätt och att resultatet är att 70% av lärarna upplever att de digitala verktygen sparar tid åt dem. De menar att deras egna digitala verktyg är en viktig faktor till att 47 procent av lärarna anger att de hinner med sitt arbete under ordinarie arbetstid. Även om vi inte kan lita helt på Kunskapsskolans beskrivningar av sin egen plattform, kan deras exempel vara inspirerande.

”Vi förespråkar minskad centraliserad politisk styrning, att beslut i högre grad tas av de som direkt berörs. I fallet skolan innebär det en starkare tilltro till och därför större frihet för lärare och rektorer att forma undervisning och skolans organisation.”

Piratpartiets utbildningspolitik

Lärare ska få vara lärare

>
När vi i Sverige lider av stor lärarbrist är det viktigt att fundera över vad som får så många lärare att lämna yrket. Där tenderar arbetsmiljöfrågor som stress, för mycket administration och uppgifter utanför kärnuppdraget att vara vanliga faktorer. Då vore det väl dumt om vi satsade stora summor på lärplattformar som gjorde situationen värre? Istället bör vi göra en rejäl genomlysning av dokumentationskravens faktiska funktioner och ta bort det som inte fyller något syfte för verksamheten. Lärare ska få vara lärare.

”I undersökningens öppna svar är vittnesmålen många om att den ålagda dokumentationen varken fyller en funktion för dem själva, för eleverna eller för vårdnadshavarna och att inte ens rektor tar del av den. Timmar av värdefull lärartid går till spillo.

Majoriteten av lärarna uppger att de sällan eller aldrig har tid att följa upp dokumentationen.

[…]

Genomgående i lärarnas svar är att de själva vill bestämma över vad som ska dokumenteras och hur det ska göras. Lärarna önskar det friutrymmet och mandatet. Nog är det märkligt att våra beslutsfattare anser sig veta bättre vad lärare behöver än vad lärarna själva gör.”

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

”Hela 82 procent [av de tillfrågade lärarna] svarar att dokumentationskraven gör dem stressade. Nära 8 av 10 anser att kraven bidrar till att minska arbetsglädjen. Siffrorna är alarmerande i en tid av stor lärarbrist.”

Lärarförbundets rapport Stör- eller stödfunktion? – en rapport om lärplattformar


I nästa del går vi över från temat lärplattformar till offentlig digital infrastruktur.

Du kan ta del av hela serien här: https://piratpartiet.se/skolplattformen/.

2560 853 Piratpartiet
Sök efter...