Join the swarm:

Belarusprotests

Piraterna stödjer frihet i Belarus

Piratpartiet ställer sig bakom det uttalande om situationen i Belarus som gjorts av det europeiska Piratpartiet, här i svensk översättning:

#FreedomForBelarus

>

Efter 26 år är Aljaksandr Lukašėnka fortfarande president i Belarus. Efter att regeringen annonserat valresultatet förra veckan utropade han sig åter till president i Belarus.

Efter månader av fängslanden av kritiker och journalister är nu våld utan motstycke mot fredliga och obeväpnade människor som demonstrerat för yttrandefrihet, fria val och rättvisa legio i alla större belarusiska städer.

För första gången i belarusisk modern historia står folket enat för frihet: strejker över hela landet, spontana folksamlingar, kvinnor och män, gamla och unga, alla demonstrerar de tillsammans.

Vi pirater kan inte vara tysta: vi står med belaruserna som ber regeringen att avbryta våldet mot medborgarna, att frisläppa alla politiska fångar och anordna nya, fria val, öppna för OCSE och internationella observatörer.

Originalet kan läsas här:

Piratpartiet i Ryssland kommenterar

>

En partimedlem som talar ryska har översatt det ryska Piratpartiets uttalande om situationen:

”Vi, medlemmarna och anhängare av Piratpartiet i Ryssland, medborgare i Ryssland och Vitryssland fördömer handlingarna från den auktoritära regimen, som utnyttjade makten genom att uttryckligen manipulera omröstningsresultaten, ändra konstitutionen, använda metoder för att skrämma oppositionsledare och använda våld mot den enda maktkällan – folket. Vägledd av kapitel I i fördraget mellan Ryssland och Republiken Vitryssland av den 8.12.1999 ”Om inrättandet av Unionsstaten”, uppmanar vi att säkerställa en fredlig och demokratisk utveckling av broderliga folk i enlighet med de allmänt erkända principerna och normerna i internationell rätt, inklusive rätten till uppror mot tyranni och förtryck som är garanterat av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi anser att rätten att få tillgång till Internet och rätten till information är grundläggande mänskliga rättigheter och fördömer fullt ut den avsiktliga begränsningen av information om åtgärder mot folket, användningen av våld mot media och medvetet skada statens infrastruktur genom att stänga av Internet och andra former av kommunikation. Vi stöder befolkningen i Belarus i deras strävan efter att förverkliga demokratiska rättigheter och friheter och garanterar, om en direkt begäran, att ge moraliskt och tekniskt stöd. Vi tror att Alexander Lukashenko inte kan vara ordförande för det Högsta statsrådet i Unionsstaten Ryssland och Belarus, och vi uppmanar statssekreteraren i Unionen att sammankalla ett brådskande möte och ta upp frågan om att utse till denna post en person som folket i Belarus anser som sin president. Vi uppmanar världens folk, som stöder demokratins väg och kommer ihåg anledningen till skapandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, att ge en balanserad bedömning av händelserna som äger rum i hjärtat av Europa och att hjälpa folket i Belarus att ta ett av de viktigaste stegen i sin långa historia, full av hopp och tragedier.”

Ryskt original:

Позиция ППР по ситуации в Союзном Государстве РФ и РБ

Мы, члены и сторонники Пиратской партии России, граждане Союзного Государства Российской Федерации и Республики Беларусь, осуждаем действия авторитарного режима, узурпировавшего власть путём явной манипуляции с результатами голосования, изменением Конституции, использования методов запугивания лидеров оппозиции, применением насилия против единственного источника власти – народа.

Руководствуясь Главой I Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 08.12.1999 “О создании Союзного Государства” мы призываем обеспечить мирное и демократическое развитие братских народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе права на восстание против тирании и угнетения, гарантированного Всеобщей декларацией прав человека.

Мы считаем право на доступ в интернет и право на информацию базовыми правами человека и всецело осуждаем намеренное ограничение информации о действиях против народа, применение насилия к представителям средств массовой информации, намеренное нанесение вреда инфраструктуре государства путём отключения интернета и других видов связи.

Мы поддерживаем народ Республики Беларусь в своём стремлении к реализации демократических прав и свобод и гарантируем в случае прямого запроса обеспечить моральную и техническую поддержку.

Мы считаем, что Александр Лукашенко не может быть Председателем Высшего Государственного Совета Союзного Государства Российской Федерации и Республики Беларусь, и призываем Государственного Секретаря Союзного Государства созвать срочное собрание и поставить вопрос о назначении на данный пост человека, которого считает своим Президентом народ Республики Беларусь.

Мы призываем народы мира, поддерживающие путь демократии, и помнящие причину создания Всеобщей декларации прав человека, дать взвешенную оценку происходящим в сердце Европы событиям и помочь народу Республики Беларусь сделать один из важнейших шагов в своей долгой, полной надежд и трагедий, истории.

Piratpartiet i Tjeckien demonstrerar

>

De tjeckiska piraterna har anordnat stöddemonstrationer för protesterna i Belarus.

Det tjeckiska Piratpartiets partiledare Ivan Bartos demonstrerar för frihet i Belarus

Andrej Ramašeuski är en belarus i exil i Tjeckien. Han fängslades för sitt deltagande i den olagliga oppositionen i Belarus och flydde efter sitt frigivande landet för politisk asyl i Tjeckien. När Andrej Babis började samla allt mer makt hos sig i Tjeckien påmindes han om Lukashenko och valde att engagera sig i Piratpartiet.

Andrej Ramaseuski kampanjar för regionvalet i Pardubice. Översättning: ”Jag tänker inte se på när en odemokratisk stat byggs.”
1600 1200 Piratpartiet