Join the swarm:

 Titleheader Mockup V11 Withouttext

Skolplattformen, del 11: Visioner om Sveriges digitalisering

 

Kontrasterande visioner

>
Det är värt att ta ett steg tillbaka och betrakta helhetsbilden av detta förlopp. Stockholms stad spenderar en miljard kronor och flera år på att utveckla en tjänst åt kommunens skolor. När denna lanseras är den så dålig att en grupp föräldrar tar på sig att frivilligt försöka göra den lite mer användbar. Eftersom dessa av allt att döma lyckas och deras app börjar få spridning, så väljer staden att göra ett rättsligt ärende av situationen. De hotar utvecklarna med att de riskerar fängelsestraff för att ha försökt rädda stadens misslyckade projekts anseende. De lägger ännu mer skattepengar på att få utvecklare att sitta och sabotera den alternativa appen, istället för att försöka förbättra sin egen service.

Personerna bakom Öppna Skolplattformen har en tydlig vision för samhällets digitalisering: fri och öppen mjukvara, öppna API:er och medborgardriven utveckling. Det är en vision som Piratpartiet delar. Stockholms stad agerar tvärtom utifrån slutenhet, tystnadskultur och top-down-perspektiv. Kontrasten är fullständig.

Utdrag ur Piratpartiets principprogram

>

3.4 Digitalisera Sverige 

Idag tvingas de som arbetar i offentlig sektor ofta använda dussintals olika inkompatibla och delvis överlappande IT-system, med bristfällig support, dyra upphandlingskontrakt och otroliga underhållskostnader. Vi har fortfarande inget fungerande system för statlig digital identifiering. Myndigheter utnyttjar inte digitaliseringen för att underlätta för medborgare. Vi har ett akut behov av att bygga ett nytt digitaliserat Sverige, och det bygget vill Piratpartiet leda.

Vi vill att offentlig sektor ska digitaliseras så att den kan dra nytta av öppen och kollaborativ teknik för att stärka medborgares egenmakt och möjlighet att bidra till offentlig sektors utveckling. Digitaliseringen ska vara en öppen och transparent process.

Alla offentliga IT-system ska byggas på principen om fri mjukvara – program som kan användas, förbättras och anpassas fritt av alla. Det kommer ge oss robustare, billigare, säkrare och på sikt bättre anpassad digital infrastruktur till vårt samhälle. Dessutom bevarar vi kontrollen över tekniken som ligger till grund för vår offentliga sektor.

Fri mjukvara är tillgänglig att läsa för alla. Det gör att transparensen i hur offentlig sektor de facto fungerar stärks. Kunniga medborgare och experter kan dessutom granska mjukvaran och rapportera in fel och buggar. Det stärker det offentligas informationssäkerhet.

Olika offentliga aktörer kan också ha behov av liknande IT-system. Med fri mjukvara ökar möjligheterna till samarbete, man kan bygga vidare på och bygga komplement till varandras system, och man kan drastiskt minska kostnaderna för underhåll och support.

Offentlig upphandling kan erbjuda den kritiska massa av trygga intäkter som krävs för att innovativa utmanare i små och medelstora företag ska kunna gå in på de digitala marknader som idag domineras av enorma multinationella konglomerat.

Digitaliseringen av offentlig sektor ska bygga på öppna standarder, fri mjukvara, fri hårdvara och öppna data. Det garanterar transparens, innovation och kostnadseffektivitet.

På flera håll i världen ligger man långt före Sverige när det kommer till att utveckla teknik för det offentliga. Madrid och Barcelona har öppna verktyg där medborgarna kan vara direkt delaktiga i städernas politik. Finland publicerar alla myndigheters fakturor, för att stärka transparens och motverka korruption. Vi kan kopiera och förbättra vad de gjort och gå i bräschen för en stark digital demokrati och samhällsservice.

Piratpartiet har en vision om att Sverige ska gå i bräschen för en stark, digital demokrati med effektiv och transparent samhällsservice.

3.5 Kunskapssamhällets allmänningar

Vi vill arbeta för att öppna upp så mycket data som möjligt från våra myndigheter, och insamlad data från upphandlade tjänster. Öppna data ger nämligen medborgare bättre insyn i offentlig verksamhet och kan utgöra informationssamhällets allmänningar på vilka alla kan bygga digitala tjänster.

All data som inte är personlig kan öppnas, tillgängliggöras och användas för att förbättra myndighetstjänster och låta både företag, civilsamhälle och myndigheter utveckla nya tjänster som förbättrar människors liv. Möjligheten för kreativa småföretag och forskare att konkurrera med storföretagen stärks när data inte är inlåst, utan fri att använda.

Utdrag ur Piratpartiets principprogram


Du kan ta del av hela serien här: https://piratpartiet.se/skolplattformen/.

2560 853 Piratpartiet