Join the swarm:

pp_header_gron_3000x1000px

De europeiska piraternas miljöpolitik

Inför årets EU-val har de europeiska piratpartierna skrivit ett gemensamt valprogram, som spänner från frågor om antikorruption till rymdpolitik. Piratpartiet i Sverige har skrivit under detta program och går till val på det, tillsammans med våra europeiska vänner.

Här följer en lös sammanfattning och översättning av valprogrammets kapitel om miljö, energi och klimat. På denna länk kan du läsa originaltexten på engelska.

Miljö

>

EU ska arbeta för att skydda vår miljö för medborgarnas hälsa och välmåendes skull. EU ska göra detta på ett hållbart sätt, med respekt för framtida generationer och djurens välmående. Ekonomiska, sociala och regionala aspekter ska tas med i beaktande.

Vi kan inte lita på frivilliga insatser från de som förorenar mest. Svagheter i EU:s nuvarande insatser, som kryphål i lagarna, används för att tjäna ekonomiska intressen medan allmänheten i längden är de som får betala för hälso- och miljöskadorna. Därför vill vi se effektivare implementering av EU:s miljömål och hårdare tillsyn utifrån principerna om förebyggande och försiktighet. Vi står för principen att det är den som förorenar som ska stå för kostnaderna.

Visselblåsare spelar en avgörande roll i miljötillsyn. Vi behöver ge dem bättre skydd och kompensation som bättre matchar deras personliga och professionella skador.

Allmänheten ska ha möjligheten att enkelt, snabbt och pålitligt granska information om miljön och de beslut som kommer ur den. Vi vill att miljöpolitik ska vara evidensbaserad och bygga på oberoende vetenskapligt stöd. Därför behöver forskning på miljön stödjas offentligt, så att alternativ finns till forskning som finansieras av industrin.

Miljölagar ska ge effekt och inte bara ge upphov till mer och mer pappersarbete. Byråkratins miljökonsekvenser ska ingå i analysen. I de fall lagar kräver någon form av registrering ska det räcka med en sådan för hela EU. Små- och medelstora företag ska tas särskild hänsyn till.

Klimat

>

Parisavtalets mål om att hålla temperaturökningarna till under 1,5 grader celsius ska uppnås. Vi kräver reformer som gör det lagligt att använda, sprida och förbättra den teknik som redan finns på plats för att lösa detta.

Koldioxidutsläpp från importerade varor, inklusive energi ,ska räknas på det importerande landets räkning och inte det producerande.

Utbyggnaden av förnybar elproduktion ska inte hindras med lag i EU. Däremot ska utbyggnad inte göras förrän noggrant övervägande kring dess effekter på miljön har gjorts.

Energi

>

Vi vill ha en hållbar och pålitlig energi-infrastruktur. Övergången från fossila bränslen till rena och förnybara energislag är nödvändig. Vårt mål är en transparent och decentraliserad struktur för energiproducenter vilken garanterar möjligheter till delaktighet för alla medborgare och hindrar monopol från att bildas.

3000 1000 Piratpartiet