Join the swarm:

Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Obligatoriskt öppenhetsregister tvingar fram mer transparens inom EU-lobbyism

Europaparlamentet beslutade den 27:e april 2021 om ett obligatoriskt öppenhetsregister. Öppenhetsregistret är en databas med organisationer som försöker påverka EU-institutionernas lagstiftnings- och beslutsprocesser. Registret innehåller bland annat registrerade företrädare för olika intressorganisationer. Registret ska synliggöra vilka intressen som företräds och av vem. Ett uttalat syfte är att allmänheten, andra intressegrupper och journalister ska få insyn och kunna granska lobbyisterna.

”Medborgarna bör ha största möjliga förtroende för unionens institutioner. För att detta förtroende ska kunna existera måste det bygga på en uppfattning om att intressebevakningen är bunden av stränga etiska normer och att medborgarnas valda företrädare på unionsnivå, kommissionsledamöterna och unionens tjänstemän är oberoende, transparenta och ansvarsskyldiga.

Från det tagna beslutet

Framsteg i kampen för EU-transparens

>
Medborgarnas företrädare och övrig personal innom unionen ska informera om sina möten med organisationer och enskilda genom att använda registret. Möten om EU-politikens utformning och genomförande får endast hållas med företrädare som är registrerade. Detta utgör ökad transparens inom EU-institutionerna och kan förhoppningsvis på sikt leda till strängare lagstiftning.

Piratpartiet är en mycket stark förespråkare av transparens. I vårt principprogram understryker vi att varje medbogare ska ha möjlighet att undersöka hur myndigheter använder den makt som folket gett dem. Vi ser därmed detta avtal som ett välbehövligt steg i rätt riktning. Trots den positiva intentionen med avtalet har dock för stora undantag och kompromisser introducerats i en hemlig utskottsvotering.

Beslutsfattande måste präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens och vara möjligt att granska utifrån. Alla måste ha rätt att slå larm om missförhållanden utan att riskera repressalier. Dessa principer måste bevakas på alla nivåer (kommun, landsting, stat, samt mellan- och överstatliga samarbeten och i vissa fall även inom privat sektor) och innebär särskilda utmaningar för politiken på EU-nivå. Visselblåsare, fri och oberoende journalistik och beslutande system (såväl mänskliga som tekniska) som är möjliga att granska är hörnpelare för ett piratpartistiskt samhälle.

Piratpartiets principprogram

Avtalets brister

>

After five years of negotiations, there will finally be stricter rules to ensure transparency of lobbying practices in the EU institutions. However, this Agreement only scratches the surface of what needs to be done to improve accountability of EU officials. We managed to strengthen publication obligations in the European Parliament, but unfortunately Member States’ representatives in the Council are still not subject to the same rules. The Transparency Register is a very useful tool that should be made mandatory for all users.”

Mikuláš Peksa, tjeckisk EU-parlamentsledamot för Piratpartiet och ordförande för European Pirates

Stora brister finns i avtalet. Några som är tydligt framträdande redan nu är kryphål för olika institutioners personal och lobbygrupper, för religiösa aktivistgrupper samt för advokater. På den positiva sidan måste numera lobbyister som arbetar för länder utanför EU, som Saudiarabien eller Kina, registrera sig. Den största bristen är dock att reglerna som nu gäller för EU-parlamentet och EU-kommissionen inte gäller för ministerrådet, där medlemsländernas regeringar är representerade. Som vanligt är det medlemsländernas regeringar som sinkar arbetet med transparens inom EU.

“It’s telling that late changes watering down the report on transparency were made in a hidden Parliamentary Committee vote behind closed doors. Some amendments ensure that Members of Parliament not dealing with legislation will still be able to meet unregistered lobbyists. The same exception is applicable to lower-level staff, such as policy advisors, of the European Parliament as well as the Commission. Allowing big money to surreptitiously buy political influence erodes public trust in democratic institutions and helps authoritarian parties that want to abolish the EU.”

Patrick Breyer, tysk EU-parlamentariker för Piratpartiet

3000 1000 Piratpartiet