Join the swarm:

Cred: Elijah Sargent

Agera nu innan yttrandefriheten är borta

Sveriges regering vill ha möjlighet att återkalla tillstånd för radio- eller TV-sändningar som hotar landets säkerhet. Detta föreslås för att bekämpa påverkanskampanjer som kan påverka opinionsbildningen och beslutsfattare. Enligt lagen om radio- och TV-sändningar kan tillståndet återkallas om tillståndshavaren bryter mot reglerna eller villkoren, vilka inkluderar att man inte får hota Sveriges säkerhet. Lagförslaget sägs syfta till att skydda den svenska demokratin och fri åsiktsbildning.

Den föreslagna regleringen inskränker på yttrandefrihetsgrundlagen och pressfriheten för nyhetskanaler i Sverige. En regering som har makt att besluta om att ta tillbaka ett tillstånd för en radio- eller TV-kanal på grund av en risk för landets säkerhet är problematiskt. Denna makt innebär en allvarlig begränsning av yttrandefriheten och kan även missbrukas för att stänga ner oberoende medier som rapporterar om regeringens handlingar.

Det är också viktigt att notera att rätten till yttrande- och informationsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet enligt UDHR artikel 19. Begränsningar av dessa rättigheter måste vara proportionerliga och noga definierade för att anses rättssäkra och giltiga. Bedömningen av om en sändning är farlig för säkerheten kan också vara subjektiv och leda till politiskt motivierade beslut. Att lämna beslutet om att ta tillbaka ett tillstånd åt regeringen öppnar upp för möjligheten att lagen missbrukas och försvårar för allmänheten att överklaga beslutet.

Regleringsförslaget är dessutom verkningslöst eftersom de  som vill skada Sverige med missinformation har många fler och bättre vägar än traditionella medier. Så det enda som händer om lagen träder i kraft är att mediehusen blir censurerade, utan att brottsbekämpningen stärks. Detta eftersom regleringen inte tar hänsyn till att påverkanskampanjer och spridd information inte enbart kommer från radio och TV, utan även från internet och sociala medier som är mäktiga verktyg för spridning av information och opinionspåverkan.

Ytterligare, även om målet med förslaget är att skydda Sveriges säkerhet, kan det faktiskt ha motsatt effekt. Genom att stänga ner en radio- eller TV-kanal, skulle informationen som stoppats kunna bli ännu mer tillgänglig och påverkande via andra kanaler. Dessutom kan begränsningar av yttrandefriheten förvärra det politiska klimatet i landet och leda till ökad misstro från allmänheten mot regeringen.

I stället för att ta bort yttrandefriheten från media, bör regeringen fokusera på att stärka och skydda den oberoende pressen samt utbilda allmänheten i kritiskt tänkande och att känna igen sanningsenlig rapportering.

768 960 Piratpartiet