Join the swarm:

Lund

Lund

Valmanifest – Piratpartiets valfrågor i Lunds kommunval 2022. Detta är de särskilda valfrågor som Piratpartiet går till val på i Lunds kommunval 2022. Vår kommunpolitik omfattar också det nationella valmanifestet, som innehåller många politiska förslag som berör kommunal verksamhet. Både vårt nationella och lokala manifest vilar på våra sakpolitiska program och i slutänden vårt principprogram. Det är helheten av alla dessa politiska program som Piratpartiet vill implementera i Lunds kommun.

lund_header_3000x1000px

Upphandlingar och insyn

Under förra mandatperioden uppdagades att upphandlingen som region skåne gjort av ett nytt it-system för vården, till en kostnad av ca en miljard kronor, hade mutat sig till kontraktet genom att lova regionens tjänstemän anställning, delägarskap och aktier I företaget. Dessutom har ett avtal från 2018 om nytt journalsystem för region skåne och västra götalandsregionen lett till exakt ingen nytta alls, då systemet av allt att döma aldrig kommer kunna tas I bruk. Kostnaden? Flera miljarder.

Förutom att vi I sverige saknar goda rutiner för upphandling av digitala system, har vi inte heller någon diskussion om korruption. Regelrätta mutor är tack och lov ovanliga, men vänskapskorruption och svågerpolitik är mycket vanliga.

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen viftas ofta med som ett exempel på hur transparent och öppet det svenska samhället är. Samtidigt monteras den ned av politiker och kringgås av tjänstemän. Journalistförbundet har kartlagt de förändringar som skett I offentlighets- och sekretesslagen, där 53 av 61 förändringar den senaste mandatperioden har inneburit begränsningar av medborgarens insyn.

Vissa av dessa lagändringar hänvisar till behovet av att stärka skyddet av personuppgifter under gdpr, vilket är försvarbart, men en balansgång som behöver göras med stor omsorg. Till lika stor del lyfts bl.A. Behov av att skydda företagshemligheter eller bekämpa terrorism och allvarlig brottslighet. Företags vilja att begränsa flödet av information ska aldrig få äventyra medborgarnas rätt att ställa makten till svars, och vi kan aldrig låta rädsla för att “fel” personer kan ta del av information leda till ett samhälle utan möjlighet till granskning av makthavare.

Piratpartiet vill I stället stärka offentlighetsprincipen I alla led.

När vi saknar insyn och verktyg för ansvarsutkrävande leder det till korruption och slöseri av skattepengar. Då förlorar vi tron på demokratin och våra samhällsinstitutioner. Piratpartiet bekämpar korruption och slöseri med transparens, med ökad delaktighet, och med reformer som utkräver ansvar från de som har makt.

  • Ta fram tydliga processer för att upptäcka och förhindra korruption vid upphandlingar.
  • Utbilda tjänstemän I förvaltning, offentlighetsprincipen och sekretess
  • Gå med I nosad-projektet för att kunna utbyta kunskaper kring open source-mjukvara I offentlig förvaltning.
  • Gå med I niis för att stärka kunskaperna runt interoperabla lösningar inom offentlig förvaltning, I syfte att kunna stärka samordningen av svensk förvaltning samtidigt som man skyddar medborgarnas integritet.
  • I möjligaste mån gå över till ett arbetssätt där transparens är standard och inte undantag.
  • Pröva nya former för flytande demokrati och medborgarinflytande.
  • Upphandling av kommunal it ska I möjligaste mån begränsas till projekt med fri och öppen källkod.

Offentlig förvaltning

Förvaltningspolitik handlar om utformningen av de administrativa strukturer som ska omvandla beslutad politik till verklighet. Flera av sveriges politiska problem kan åtminstone delvis förklaras med en förvaltning som inte möter förväntningarna som rättmätigt ställs på den. För att stärka förvaltningen och dess effektivitet föreslår piratpartiet flera åtgärder på det förvaltningspolitiska området. Vi tror att förvaltningens ledning är en viktig pusselbit I att förklara dess problem, och presenterar därför flera förslag på hur den bör förändras för att stärka förvaltningens kompetens och ledningens verksamhetsanknytning.

Chefer inom offentlig förvaltning ska vara knutna till förvaltningens kärnverksamhet. För att motverka tendensen att chefer glider ifrån vad som händer på golvet

I verksamheten vill vi införa krav på ett års praktisk erfarenhet från förvaltningens verksamhet eller liknande verksamhet

Vi vänder oss kraftigt emot maskerade nedskärningskrav I form av budgeterade effektiviseringar som saknar motsvarighet I verkligheten. En skola blir inte 2% effektivare för att man säger det I budgeten; ska en effektivisering skrivas in I budgeten måste de grova dragen I dess faktiska implementering kunna uppvisas.

Vi vill så långt det går återgå till att förvaltningen finansieras genom anslag istället för genom det som kallas new public management (npm), där varje myndighet ska mäta sin produktion och finansieras därefter. 40 års erfarenhet visar att npm leder till utbyggd övervakning och kontroll, incitament för sänkt kvalité på verksamheten, och att makt över verksamheten flyttas från professionerna – lärarna, sjuksköterskorna, och så vidare – till politikerna. Istället för att sjukvården, utifrån sin medicinska kunskap och närhet till verksamhetens faktiska behov, får fördela sina resurser dit de gör mest nytta måste den anpassa sig efter politiska önskemål och krav på “produktion”.

I grunden handlar finansieringsfrågan om tillit till förvaltningen. Förtjänar förvaltningen inte tillit så behöver den reformeras I grunden; kan inte politiken lita till sin förvaltning så behöver den reformeras I grunden. Piratpartiet tror att tillit är en viktig pusselbit I att stärka sveriges förvaltning och vill därför återinföra anslagsfinansiering för svensk förvaltning.

Skolpolitik

Låt lärare vara lärare. Detta innebär framför allt att vi bör anställa fler speciallärare för att avlasta ordinarie lärare. Det innebär också att de tekniska hjälpmedlen för rutinuppdrag ska förbättras, samt att dokumentations- och administrationskrav ska minskas.

Vi vill se en viktad skolpeng som tar hänsyn till de behov elevsammansättning skapar och det särskilda ansvar som kommunala skolor har att ta emot alla elever. Vi vill ge barn det stöd de behöver I tid. Rikta resurser och fortbildning specifikt mot de första skolåren. Arbeta även för större flexibilitet och möjligheter för högpresterande elever.

Vi behöver ta kontroll över informationsflödena som rör utbildning. Idag outsourcas allt mer av hantering av information till tjänsteleverantörer som google och microsoft, vars prioriteringar inte nödvändigtvis är samma som skolornas när det gäller respekt för eleverna och deras rättigheter. Danmarks dataskyddsmyndighet har förbjudit kommuner att använda googles tjänster I skolan, eftersom alla skolarbeten innehåller massor av potentiellt känslig och identifierbar information. Liknande beslut har tagits I tyskland. Vi bör följa efter – vi kan inte helt stå utan kontroll över de tekniska system vår skola är beroende av.

Dessutom har pandemin lett till utökad användning av invasiv teknik för elektronisk provskrivning, vars existensberättigande var behovet av rättssäker examination på distans. Deras effektivitet bleknar dock I jämförelse med en traditionell provskrivning på plats, med en lärare som kan vaka över provskrivande elever, samtidigt som de utgör otroliga, osäkra ingrepp I elevernas rätt till integritet.

Piratpartiet vill att skolhuvudmännen själva ska äga, förvalta och förstå den information man besitter om sina elever. Den informationen ska användas för att utveckla utbildningsmetodik, läromedel och administration inom skolans värld. Skolorna ska själva kontrollera de läromedel och system man använder.

Kultur och fritid

Lund ska ha en god digital närvaro. All offentlig konst ska göras laglig att fotografera och sprida bilder av.

Piratpartiet vill se ett mer jämlikt fördelat föreningsstöd som gynnar en bredd av föreningar inom idrotts- och kulturliven. Vi vill sänka trösklarna för föreningar att bedriva sin verksamhet genom ett bredare lokalutbud och att det blir enklare för föreningar att dela på lokaler. Piratpartiet prioriterar småskaligt kulturliv framom häftiga arenahändelser.

Kommunen ska se till att de upphovsrättsfria delarna av vårt kulturarv görs enkelt tillgängliga digitalt, till exempel genom biblioteken och projekt som runeberg och gutenberg. Offentligt finansierad kultur ska inte låsas in utan bör I största praktiska mån vara tillgänglig för allmänheten fri från upphovsrätt. Teater, musik och andra kulturevenemang som finansieras med offentliga medel ska vara fria att när det är praktiskt rimlig spela in och sprida digitalt.

Sluta avveckla och börja utveckla biblioteken. Folkbiblioteken har I en allt mer digitaliserad värld en viktig roll som fysisk mötesplats för litteratur och annan kultur, och för att hjälpa människor orientera sig I informationsflödet.

Stadsplanering

Kommunerna ska förbättra sin digitala kommunikation om vad som pågår I kommunen. Framför allt vill vi erbjuda digitala visualiseringar av byggnadsplaner där medborgare I hög utsträckning kan lämna förslag och tycka till I direkt anslutning till visualiseringen.

Lund behöver inte bara fler studentlägenheter med rimliga hyror, de som vill flytta från sin studentbostad måste också kunna flytta till det ordinarie bostadsbeståndet. Därför vill piratpartiet se att reglerna för byggande uppmuntrar att det byggs mycket fler bostäder av alla prisklasser I lund.

Vid nybyggnad I lund stad måste vi prioritera bevarandet av befintliga grönområden och bör därmed främst bygga på höjden. Förtätningar av lund bör ske blandat över hela lund och inte bara I ett område, samtidigt som vi skyddar stadens traditionella karaktär.

Piratpartiet vill se till att lund snarast får bästa förutsättningar för en självkörande och eldriven fordonsflotta. Kommunens vägnät bör utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att ställa om både privat och offentlig trafik till framtidens trafiksystem. Till att börja med bör kommunen införa satsningar för eldriven kollektivtrafik och hjälpa till med omställningen från fossila bränslen till eldrivna fordon.

Integritet och öppenhet

Kommunernas data ska vara fri, öppen och tillgänglig genom api:er och portaler. Detta gäller bl.A. Miljö- och trafikdata. Då kan företag och andra samhällsaktörer utnyttja det offentligas information som en infrastruktur för sina egna varor och tjänster. Det behöver utvecklas en tydlig och enkel metod för medborgaren att ta del av vilka personuppgifter som kommunerna lagrat och hur den används. Piratpartiet vill verka för att medborgaren ska kunna få alla sina ärenden, information om sig själva, etc. Tillgängligt för sig, så att den kan öka sitt inflytande över sin offentliga identitet.

Medborgarförslag

Lund har omarbetat medborgarförslagen så att det inte längre är garanterat att kommunfullmäktige behandlar förslagen. Vi föreslår att utveckla en bättre portal för medborgarförslag, där detta, mer lagligt förankrade begrepp används. Där bör också till exempel budgeten göras tillgänglig I interaktiv form.

Systemet för stöd till ideella föreningar behöver ses över för att undvika onödig administration – t.Ex. Går en stor del av stödet till idrottsföreningar I lund åt till att betala lokalhyror, så att pengarna går tillbaka till kommunen igen.

Tillsammans behöver vi agera för en ny politik, grundad I samhällsproblemen idag och I vår nära framtid, inte I 1900-talet. Piratpartiet har förståelsen och svaren. Vi är en global rörelse med erfarenhet av att driva politik I eu-parlamentet, och I nationella och lokala parlament runtom I europa.

Rösta på piratpartiet – sjösätt en ny politik.

Senaste nytt om Piratpartiet Lund

Julmiddag i Lund
lund_header_3000x1000px

Julmiddag i Lund

Ännu ett år har gått och alltså är det ännu en gång dags för traditionsenlig julmiddag med Skånepiraterna i Lund!

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Piratstudenterna Lund uppstartat igen!
lund_header_3000x1000px

Piratstudenterna Lund uppstartat igen!

Föreningen är ansluten till Ung Pirat och föreningens syfte är att: ”I olika former bedriva opinionsbildningen och verka för spridning av piratrelaterade idéer och piratrörelsens principer inom den akademiska världen i allmänhet och bland Lunds studenter i synnerhet. Vidare att…

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Piratfika i Lund 23/6
lund_header_3000x1000px

Piratfika i Lund 23/6

Vi ses på stortorget 15:00 vid den stora piratflaggan för att äta glass och planera hösten tillsammans.

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Valupptakt i Lund
lund_header_3000x1000px

Valupptakt i Lund

Ladda upp för en intensiv EU-valskampanj med nya och gamla pirater och kandidater under en lördagseftermiddag fullspäckad av konkreta aktivismtips och kampanjpepp!

Läs hela
2560 853 Piratpartiet
Valupptakter i april
pp_header_lila_3000x1000px

Valupptakter i april

Valupptakter hålls i Göteborg 22/4, Umeå 26/4, Stockholm 27/4 och Lund 28/4.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Aktiviteter på gång!
Piratpartiet — Omtanke istället för misstanke

Aktiviteter på gång!

Nu närmar vi oss EU-val och den lokala aktiviteten ökar. Här kan du se de närmast planerade lokala aktiviteterna inom piratrörelsen.

Läs hela
3000 1000 Piratpartiet
Demonstrationer på lördag
demo1

Demonstrationer på lördag

Striden om upphovsrättsdirektivet fortsätter. På lördag demonstrerar vi mot censurfilter och länkskatt under paraplyorganisationen SaveYourInternet Sverige. Syftet är att tvinga regeringen till att rösta nej i ministerrådets kommande omröstning.

Läs hela
1531 526 Piratpartiet
Ipred fyller 10 år
phishingdamm2

Ipred fyller 10 år

Med anledning av att Ipred-lagen fyller 10 år idag ställde Piratpartiet i Lund till med ett ironiskt barnkalas. Det bjöds på saft och bullar och den vågade kunde fiska upp autentiska hotbrev i vår phishing-damm.

Läs hela
2048 1536 Piratpartiet