Valmanifest 2019

Laga internet – rösta pirat!

Idag är internet fundamentalt för samhället. Vi hittar information genom att söka på Google och kommunicerar med varandra genom chattprogram som Messenger, Snapchat och Discord. Vi bygger sociala relationer genom nätplattformar – Facebook, Instagram och World of Warcraft, för att nämna några. Vi skapar nya företag som är beroende av nätet för att kunna ta betalt, hitta kunder och leverera våra produkter. Vi hittar våra partners genom dejtingappar som Tinder och lagrar våra semesterfoton på servrar på andra sidan jordklotet och litar på att Google eller Apple skickar dem till oss på sekunder när vi begär det. Hur vi bygger och reglerar internet påverkar därför i princip hela samhället.

Tyvärr är dagens internet trasigt. Påträngande övervakningsteknik och riktade annonser river hål i vårt digitala privatliv. Alla vet hur det är att prata om något och sedan se reklam för det på nätet. Vi är många som oroar oss för att företag som vet allt om oss – som Google eller Facebook – säljer möjligheten att påverka oss genom att sortera vad vi får för information. FRA-lagen, datalagring och annan massövervakning urholkar det fria samtalet på nätet och skapar självcensur. Mäktiga sociala plattformar manipulerar den fria debatten genom att tysta vissa röster och lyfta fram andra. Upphovsrätten sätter stopp för fri kreativitet och används som ett vapen för att tysta obekväma röster. Internet är en plats för vitt skilda idéer och kulturella uttryck, som nu filtreras och monopoliseras av teknikgiganternas plattformar. Betalväggar och upphovsrättsliga krav sätter krokben för fantastiska möjligheter till kunskapsdelning.

Vi vill skapa barriärer som hindrar företag från att urskillningslöst tränga in i ditt privatliv för att sälja vidare information eller möjlighet för företag och andra aktörer att påverka dig. Vi vill stoppa staters och säkerhetstjänsters massövervakning, och slå vakt om visselblåsares rättigheter. Vi vill värna rätten att vara anonym och skapa en rätt att fritt dela kultur och information på nätet. Det är vi, alla människor, som ska ha makten över informationen och det vi gör på nätet. Varken stater eller storföretag!

Vi vill att internet ska kännetecknas av gemenskap, glädje, öppna samtal, kreativitet, nyfikenhet, kulturellt utbyte och spridande av kunskap. För oss är det viktigt att det digitala samhället byggs på ett säkert sätt och att medborgarnas rätt till anonymitet och privatliv garanteras. Med ett decentraliserat och öppet internet kan människor enkelt organisera sig frivilligt i svärmar för att lösa mänsklighetens olika problem. Demokratin kan fördjupas. Resurser kan utnyttjas effektivare.

Vi Pirater inser att den enda möjligheten vi har att laga internet och bygga ett digitalt samhälle präglat av integritet är att engagera oss politiskt. Det räcker inte med tankesmedjor, lobbyorganisationer och entusiastiska programmerare. För att det öppna och mänskliga digitala samhället inte ska ruttna bort behövs politisk organisering för ett öppet och fritt internet.

Genom att lägga din röst på Piratpartiet den 26 maj 2019 ger du ditt bidrag till kampen för att laga internet. Du är en del av att bygga ett digitalt samhälle där vi alla har möjlighet att tänka fritt, utvecklas som människor och delta i samhällsbygget.

10 år med Pirater i parlamentet har gett dig:

För tio år sedan tog sig det svenska Piratpartiet in i EU-parlamentet, och under de senaste fem åren har den internationella piratrörelsen representerats av vår tyska partivän Julia Reda. Trots att vi varit få har vi genom sakkunskap, alliansbygge och arbete mot ledamöter från andra partier kunna göra stor skillnad. I EU-parlamentet har piratpartister bland annat åstadkommit:

 • Starka regler för nätneutralitet (internetleverantörer får inte bestämma över vad du använder för tjänster).
 • Stopp för ACTA-avtalet (som bland annat föreslog att nätplattformar skulle agera poliser på nätet).
 • Stärkt skydd för ditt privatliv genom åtskilliga förbättringar av GDPR (framför allt slogs Piratpartiet för dataminimering – att ingen mer information än den som behövs ska samlas in).
 • Rätten att inte bli avstängd från internet (när det föreslogs att misstänkta fildelare skulle stängas av från internet utan rättegång).
 • Att en betydligt större del av EU-parlamentet än de olika ländernas regeringar röstar mot länkskatt och censurfilter.
 • Stöd för utvecklingen av viktig fri och öppen mjukvara.

De kommande 5 åren vill vi ge dig:

 • Stärkt demokrati i Europa
 • Begränsningar av lobbyismen och ökad transparens
 • En reformerad upphovsrätt
 • Skydd för privatlivet
 • Fri kunskap
 • Utökat stöd för fri mjukvara och säkrande av digital infrastruktur
 • Jämnare konkurrensvillkor på de digitala marknaderna för att gynna småföretag
 • Att nätplattformar inte ska tvingas censurera användares uppladdningar

I resten av detta valmanifest ska vi förklara hur dessa punkter är kopplade till varandra och varför de är viktiga politiska frågor.

Ett mer demokratiskt och transparent EU

Demokratin i EU har idag stora brister. Komplicerade beslutsvägar ger orimligt stort inflytande åt icke folkvalda tjänstemän och lobbyister. De direktvalda politikerna har för lite inflytande, och ministrar kan efter rådsmöten alldeles för lätt skylla på varandra och gömma sitt ansvar inför de egna väljarna.

Piratpartiet vill därför att EU ska göras öppnare och mer demokratiskt. Modern informationsteknik ska användas för att göra insynen bättre. Det måste bli tydligt var ansvaret för EU:s beslut ligger. Mer makt ska ges till de direkt folkvalda i medlemsländernas och EU:s parlament. Vi vill bland annat att det folkvalda EU-parlamentet ska ges rätten att föreslå ny lagstiftning, vilket idag bara kan göras av kommissionen.

Medlemsländernas parlament måste få bättre insyn i förhandlingarna i ministerrådet, så de kan utkräva ansvar av sina ministrar.

Information är makt – vem ska ha den?

Inom Silicon Valley finns det ett ordspråk som lyder ”Software eats the world”. Digitaliseringen förändrar långsamt alla delar av vårt samhälle och våra liv. Sektor efter sektor förvandlas i grunden till att vara beroende av digitala informationsflöden över internet, sållning och reglering genom olika former av artificiell intelligens (AI) och vår digitala infrastruktur. Fiberkablar, molntjänster och datorprogram är vårt moderna samhälles tillägg till vägar, vattenledningar och lagtexter.

De som kontrollerar information, AI och digital infrastruktur kommer därför avgöra hur framtidens institutioner och samhälle formas. När skolor använder digitala lärplattformar kan de som skapar plattformarna styra den praktiska läroplanen. Om alla sjukhus använder en viss AI för att identifiera cancer i patienter kommer bara den som har tillgång till programmet kunna avgöra vilka tecken på cancer som ska kännas igen. Ifall bussarna kör sig själva bestämmer tillverkaren över hur de ska köra. Vem som kontrollerar teknisk infrastruktur och väljer tekniska lösningar är därför inte små detaljfrågor i det digitala samhället, utan en kärnfråga i politiken. De valen – som dagens politiker glatt överlåter åt andra – kommer att forma framtidens samhälle – vård, utbildning, transportsystem och mer eller mindre allt annat.

Piratpartiet ser det som en nyckelfråga att information kontrolleras direkt av medborgarna, inte av storföretag eller andra eliter långt bort från vanligt folk. Vi anser också att tekniska plattformar genom krav på decentralisering, interoperabilitet och fri mjukvara bör öppnas upp för att gynna medborgarna – så kan vi också stoppa monopoltendenserna på nätet. För den som vill skydda sitt privatliv men ändå kommunicera med vännerna på Facebook ska det vara möjligt – vilket det inte är idag. Information om eller från en människa ska kontrolleras av henne själv, oavsett om hon väljer att hålla den privat, dela med sig i kollektiva projekt, eller släppa den fri för alla.

Alla offentliga IT-system ska byggas på principen om fri mjukvara – program som kan användas, förbättras och anpassas fritt av vilka aktörer som helst. På detta sätt kan myndigheter och institutioner själva anpassa IT-system till sina behov utan att behöva köpa in nya proprietära system. Kunniga medborgare och experter kan dessutom granska mjukvaran och rapportera in fel och buggar. Det kommer ge oss robustare, billigare och på sikt bättre anpassad digital infrastruktur till vårt samhälle.

Vi vill skydda den moderna kulturen

Möjligheten att dela kultur via internet har gjort det möjligt för människor att ta del av ett enormt mycket rikare och mer mångfacetterat kulturutbud än tidigare. Plötsligt finns hela världens utbud av musik och film bara några knapptryckningar bort. Finns bara den politiska viljan kan alla offentligt stödda teaterföreställningar och musikframträdanden finnas fria för alla att titta och lyssna på via internet. Hela världshistoriens litteratur kan göras tillgänglig, bara en knapptryckning bort.

En fantastisk effekt av den digitala revolutionen är att de skarpa gränser tryckpressar och grammofonteknik skapade mellan kulturskapare och kulturkonsumenter håller på att suddas ut. Att spela in och mixa film och musik är lättare än någonsin.

För den som själv vill skapa innebär detta att det finns en skatt av material att arbeta med och inspireras av. Allt skapande är en kollektiv process, där människor lånar av varandra och bygger på varandras idéer – precis som alla konstnärer i historien tycker dagens kreatörer om att citera, parafrasera och utveckla sådant tidigare skapare presterat. Internet har gett oss fantastiska moderna kulturyttringar som remixningar och mashups av musik och film, streaming av spel och esport, och olika varianter av memes. Dessa kulturformer existerar idag i bästa fall i en upphovsrättslig gråzon och är beroende av upphovsrättsindustrins välvilja. Det är en situation som Piratpartiet anser är oacceptabel.

Dagens upphovsrätt gör mer än hindrar spridandet av vår samtida kultur, den är också skadlig för vårt kulturarv, då den inte tillåter att kultur återvinns och återanvänds på ett sätt som den skulle göras om upphovsrätten var mer i takt med tiden. Den samtida kulturen försvinner snabbt från människors medvetande efter dess första introduktion, tack vare att den låses in av upphovsrätten. När allt mer kultur streamas så snabbas denna process på, eftersom företagen som erbjuder streamingtjänsterna tar bort material som de inte längre ser ekonomiskt värde i.

Piratpartiet tycker det är självklart att privatpersoner ska kunna dela kultur för eget bruk, utan att ses som en brottsling. Det måste bli enkelt att citera, remixa och vidareutveckla samhällets skapande, utan att kreatören ska riskera att straffas för detta. Vi vill att skyddstiderna för kommersiell kopiering ska kortas väsentligt, till fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre femårsperioder genom aktiv registrering. Citeringsrätten ska stärkas. Straffavgifter på tomma skivor, minnesstickor och hårddiskar ska förbjudas. Ickekommersiell kulturdelning ska alltid vara tillåten.

Framtiden är redan här – för några

Teknisk utveckling kan förbättra våra liv och vårt samhälle. Tack vare projekt som Wikipedia, online-föreläsningar och databaser med vetenskapliga artiklar har en större andel av världens befolkning tillgång till mer lättillgänglig kunskap än någonsin förr. Kunskap och tillgång till internet är två hörnstenar för att moderna människor ska vara en del av samhällsutvecklingen. Vi Pirater kämpar därför för att frigöra och öka spridningen av kunskap, samt för att fler människor ska få bättre tillgång till internet, ocensurerat.

Tack vare billiga solceller kan fler delar av planeten få tillgång till elektricitet på ett klimatvänligare sätt. Drönare kan möjliggöra snabb hjälp vid akuta nödsituationer. Självkörande bilar och bussar är på väg att revolutionera våra transportsystem. Vertikala odlingsytor, mineralbrytning på asteroider, utrotning av farliga epidemier, genmodifiering för att förhindra genetiska sjukdomar, kvantdatorer och robotar som kan lära sig beteendemönster direkt från människor – framtiden bär på fantastiska möjligheter. Piratpartiet vill att EU ska satsa på forskning och innovationsstöd för att möjliggöra en sådan framtid.

Men lika viktigt som att föra in framtiden i nuet är att se till att framtiden är till för alla. Vi vill inte se en situation där framtiden enbart existerar på vissa geografiska platser och för vissa rika eliter.

Redan idag är detta ett problem. Den tekniska utvecklingen har gjort att vi alla inte bara är människor av kött och blod, utan också av teknik. Som medborgare i det digitala samhället är vi beroende av ett välfungerande internet, av att kunna använda datorer och att mobilen i vår ficka inte vänds emot oss. Varje dag kopplas vi samman med servrar i länder långt borta för att kunna ta oss igenom vår vardag. AI-tjänster styr vilken väg vi rekommenderas att ta till jobbet, vilken film vi ska visa för våra barn på kvällen och huruvida vi ska få information om vad politiska partier tycker om aktuella frågor.

För vissa människor är detta självklart och enkelt att navigera, för andra upplevs det som ett hot och ett försvårande av vardagen. Vissa människor har kunskaperna, resurserna och nätverken som krävs för att använda tekniken till sin fördel, medan andra saknar dessa förutsättningar. På detta sätt skapas en stor samhällelig ojämlikhet.

Vi vill därför se till att fler människor har möjlighet att ta del av kunskap, lära sig om hur datorer och internet fungerar. Vi vill gå i bräschen för en förändrad digitaliseringspolitik så att vi slutar öka klyftorna i det digitala samhället. Vi vill vända digitaliseringen till en samhällsförändring för alla – framtiden ska inte bara tillhöra ett fåtal.

Piratpartiets långsiktiga uppgift och uppdrag är att föra in framtiden i nuet för alla, överallt och alltid. Vi vill demokratisera tillgången till teknik och se till att teknisk utveckling används på ett sätt som kommer alla till del.

Makthavarna ska övervakas – inte folket

Vi lever i en tid då dysfunktionella nationalstater ser internet, fri kommunikation och medborgarnas frivilliga samarbete som ett hot mot sin säkerhet, samtidigt som makthungriga storföretag försöker kolonisera allt större delar av det digitala samhället. Piratpartiet vill använda EU som en motvikt mot dessa tendenser. Vi vet att det går. Vi var med och drev igenom GDPR – lagen som skyddar ditt privatliv mot den privata övervakningsindustrin. Och vi har sett att EU-domstolen förklarat den svenska datalagringen olaglig.

Andra gånger har vår kamp inte räckt. Och inför detta EU-val vandrar två förslag genom EU:s beslutsprocess, som utgör starka angrepp på yttrandefrihet och frihet till information på nätet. Om de genomförs kommer upphovsrättsdirektivet och direktivet om terrorbekämpning online att kräva av nätplattformar att utöva censur och dessutom privatisera rättsväsendet. Censuren kommer drabba alla de som idag bidrar till internets deltagandekultur genom att skapa kultur, delta i kodprojekt eller rapportera om aktuella nyheter. Att göra de stora nätföretagen till poliser, åklagare och domare i frågor om vad som får sägas och inte sägas på nätet riskerar att försätta oss i en situation där din yttrandefrihet i praktiken är villkorad ett fåtal jätteföretags välvilja. Detta kommer att skapa stora skador för alla de stora delar av samhället som idag lever och frodas digitalt.

Detta beror på att de flesta politiker som hittills valts att representera oss i EU:s olika organ är ointresserade av och okunniga om det digitala samhället. De lyssnar hellre på de lobbyister från storföretag som dominerar Bryssel än på vanliga människor som lever stora delar av sitt liv på nätet. När oroliga medborgare sommaren 2018 mailade sina folkvalda politiker för att berätta om de skadliga delarna av upphovsrättsdirektivet som politikerna var på väg att rösta om, så installerade flera parlamentariker spamfilter för att stoppa mailen och minglade med lobbyister från upphovsrättsindustrin istället för att lyssna på folkets oro.

Vi Pirater kommer inte att göra så. Vi ser det som vår främsta uppgift att se till att digitaliseringen kommer att tjäna Europas invånare, inte storföretag och stater. Vi är inga blinda teknikoptimister. Vi vet att tekniken fel använd kan vara mycket skadlig. Men vi vet också att den rätt använd kan göra fantastisk nytta, och ser som vår uppgift att se till att den får göra just det. I vårt Europa är politiker mer rädda för att svika sina väljare än storföretagen.

Piratpartister runt om i Europa är redo att vara EU:s digitala ryggrad. Vi har kompetensen, viljan och erfarenheten som krävs för att skapa ett fritt och jämlikt digitaliserat samhälle.

Rösta på Piratpartiet – var en del av framtiden.