Vårmöte 2020

Viktig information:

Piratpartiets vårmöte 2020 äger rum i början av april.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om vårmötet.

Information om huruvida mötet kommer hållas digitalt eller fysiskt kommer att läggas in här tillsammans med instruktioner för hur man deltar.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.


Mötets innehåll

På mötet kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

Partistyrelsen
Fyllnadsval av tre (3) ledamöter med mandatperiod från mötet till och med 2020-12-31.

Revisorer
Fyllnadsval av en (1) revisor och två (2) rangordnande ersättare, alla med mandat till 2020-12-31

Valberedning
Fyllnadsval av sex (6) ledamöter, med mandat till 2020-12-31

Mötespresidium
Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod
Val av sex (6) rangordnade vice ordförande för kommande mötesperiod
Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelsen för 2018 kommer att tas upp som en bordlagd fråga. Denna kommer skickas ut med möteshandlingarna senast tre (3) veckor innan mötet inleds.

Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen för 2019 kommer att tas upp. Denna kommer skickas ut med möteshandlingarna senast tre (3) veckor innan mötet inleds.

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelsen för 2019 kommer att tas upp på mötet. Denna kommer skickas ut med möteshandlingarna senast tre (3) veckor innan mötet inleds, men kan redan nu läsas här.

Ekonomisk berättelse 2019
Den ekonomiska berättelsen för 2019 kommer att tas upp. Denna kommer skickas ut med möteshandlingarna senast tre (3) veckor innan mötet inleds.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2019
Frågan om ansvarsfrihet för 2019 års partistyrelse kommer behandlas efter berättelserna.

Styrelsens proposition om framtagning för ny politik kan läsas här.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 9. Revisionsberättelse för det föregående året
 10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 11. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 12. Propositioner
 13. Motioner
 14. Eventuella fyllnadsval
 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 16. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande.

Du kan nominera kandidater på https://piratpartiet.se/nomineringar/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Presidiets förslag till mötesordning kommer publiceras här.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.