Nomineringar

Nomineringar till Vårmötet 2020

På den här sidan kan du se vilka personer som är nominerade till de fyllnadsval som kommer hållas på Piratpartiets vårmöte 2020.

Är du nominerad och vill svara på din nominering? Maila till mötespresidiet så uppdaterar vi sidan varefter.

Nominerade till Styrelseledamöter, mandat 2020 (fyllnadsval) (3)

KandidatResponsMotivering
Matti BrandtGodkäntNär jag gick med i partiet under sommaren 2015 var det med en övertygelse om våra principer. Om frihet och demokrati. Rätten till ett privatliv, rätten till kunskap och information, rätten att leva sitt liv utifrån sina egna villkor, samt rätten att påverka samhället på lika grund som övriga medborgare. Denna övertygelse har endast förstärkts, i synnerhet i takt med den auktoritära riktning Sverige och världen har tagit. Vårt parti har de rätta svaren på en hel del stora frågor, i fler områden än bara övervakning och immaterialrätt. Trots detta, ses vi fortfarande som ett enfrågeparti som enbart står för fri nedladdning och mot statlig övervakning. En stor anledning till denna ensidiga syn på oss härstammar bland annat från en svag formulerad extern kommunikation som främst utgörs av utspel kring dessa frågor. Våra kärnfrågor bör fortsättningsvis beaktas, dock måste vi flytta fokuset från att helt tala om våra enstaka sakpolitiska ställningstaganden till att även framhäva våra kärnprinciper. I det svenska politiska landskapet är vi unikt positionerade med frihetliga och humanistiska värden, som reflekteras väl i vår politik samt vår organisatoriska modell. Vi bör därför belysa dessa värden genom ett flerfronts arbete på gräsrotsnivå. Främst behövs en centralt antagen, medlems-begrundad strategi, som utgår på att tydliggöra och tillgängliggöra vår politik och våra värden, samt förenkla för aktivister och medlemmar att sprida dessa i den fysiska och virtuella sfären. Behovet av konkret, saklig politik försvinner dock inte. Däremot, måste den tydliggöras till en sådan grad att det kan listas i en punktlista (utbildningspolitiska programmet är ett bra exempel på detta). Vi behöver därför gå igenom våra politiska program och i början av dem lista våra konkreta yrkanden på förändring. Slutligen, ska dessa program kompileras till ett enda stort partiprogram, som även inkluderar en text gällande våra principer och värden, vilket sedan sprids ute på gator och torg. Punktlistan med våra konkreta förslag bör placeras främst i partiprogrammet samt även göras till sitt eget flygblad, som bredvid andra flygblad görs tillgänglig från våran hemsida för att laddas hem och skrivas ut. På lång sikt behöver vi även en permanent plattform för medlemsmöten. Vår framtida plattform bör förenkla processen för medlemmar att samarbeta med övriga Pirater, och bör således vara kontinuerligt öppen, även utanför ordinarie möten. Slutgiltig röstning ska ske som sedvanligt under höst- och vårmötena, men motioner och propositioner får lämnas in under hela året, dock fortsättningsvis fyra veckor innan det beslutande mötet. De ovannämnda arbetena är jag manad till att bedriva, med ert förtroende, inom ramen för styrelsens arbete. Jag tackar på förhand för det förtroendet.
Siula GrandeEn väldigt bra pirat som jag gärna ser ta plats i vår styrelse. Kompetent och social.
Fredrik HolmbomStyrelsen behöver lite norrländsk förankring med lång historia i partiet – den rollen kan Fredrik fylla väl, tror jag!
Jerry HjortGodkäntAktiv pirat från Norrland som nu är aktiv inom Skåne och bosatt i Malmö och känner nu att efter 6år inom partiet att jag vill ta steget upp i styrelsen och hjälpa till att leda partiet framåt i en mer aktiv roll.
Josefine Widberg
Viktor AlakörkköDet gånger jag träffat Viktor har han uppvisat en hängivenhet till partiets kärnvärden.
Han har också kunskap på områden relevanta för partiet och relevant förankring i landets norra delar och vore därför lämplig som ledamot i styrelsen.

Nominerade till Revisor, mandat 2020 (fyllnadsval) (1)

KandidatResponsMotivering
Anton NordenfurAnton har varit revisor för partiet tidigare och gjort ett väldigt noggrant arbete.
Gagarin MiljkovichGagarin var revisorsersättare 2019 och accepterade inför höstmötet uppdrag som revisor för 2020.

Gagarin Miljkovic var revisorsersättare 2019 och accepterade nominering för 2020 inför höstmötet, men nomineringen försenades och inges istället nu:
Två revisionsberättelser för PP ska ha försenats med följd att ansvarsfrihet bordlagts för verksamhetsåren 2017 och 2018, nu ska beslut återstå för 2018.
Lindberg menar att nekad ansvarsfrihet enligt praxis leder till utbyte av de som nekats ansvarsfrihet. [1] Om fråga om ansvarsfrihet istället bordläggs två år i rad är det inte nekad ansvarsfrihet, men indikerar någon form av brist.
Av Verksamhetsplanen från höstmötet 2019 framgår att flera arbetsgrupper är tänkta att utses av PP’s styrelse även om arbetsutskott finns. Enligt 5.5.2 PP’s stadgar ska arbetsutskottets möten protokollföras, några bestämmelser om hur arbetsgrupper ska dokumentera sin verksamhet, hur övriga på så sätt ska få insyn i vem som tar beslut och vad besluten avser, hur jäv ska beaktas m.m. finns såvitt känt inte. Flerparten i dessa arbetsgrupper bör även stå utanför eventuell styrelseansvarsförsäkring.
Om ett antal arbetsgrupper tillsätts med möjlighet att delegera ansvar till externa personer, trots förekomst av arbetsutskott, och det saknas beslut om budgetramar för 2020, bör ett fullständigt antal revisorer finnas, för närvarande saknas en.
Källa:
Lindberg, Bertil. (1999). Ledning av ideella föreningar och folkrörelseorganisationer. Sober förlag, s. 234ff.

Nominerade till Revisorsersättare, mandat 2020 (fyllnadsval) (2)

KandidatResponsMotivering

Nominerade till Ordförande för Mötespresidiet, mandat fram till nästa medlemsmöte (1)

KandidatResponsMotivering
Philip JohanssonGodkäntPhilip har god erfarenhet av presidiearbete och sitter just nu i vårmötets presidium. Jag ger honom gärna förtroende att även presidera över höstmötet.

Nominerade till Vice Ordförande för Mötespresidiet, mandat fram till nästa medlemsmöte (6)

KandidatResponsMotivering

Nominerade till Valberedningen (fyllnadsval), mandat 2020 (6)

KandidatResponsMotivering
Otto LarssonGodkänt
Nathalie YlitaloGodkänt