Strategi för Piratpartiet 2020–2026

Förord

/ Katarina, Partiledare.

Vision för ett Piratsamhälle

Världen förändras. Digitalisering, automatisering och omställningen till ett hållbart samhälle sker nu. Där andra använder den tekniska utvecklingen för att kontrollera, utnyttja och splittra använder vi den för att bygga gemenskap, sprida kunskap, möjliggöra innovation och skapa livskvalitet.

Piratpartiets samhälle präglas av frihet, öppenhet och medmänsklighet. Här känner du handlingskraft att påverka ditt liv och din omgivning, för makten är transparent och du är delaktig. Tillsammans bygger vi vår integritet, frihet och framtid.

Piratpartiet idag

Medlemmar och väljare

Medlemsundersökning 2017.

Våra medlemmar har engagemang i partiets kärnfrågor (integritet, upphovsrätt, digitalisering) eller är medlemmar på grund av partiets frihets- och framtidstänk. De viktigaste politiska frågorna bland medlemmarna (medlemsundersökning, 2017) är i ordning nätneutralitet, övervakning, IT-politik, immaterialrätt, fildelning, narkotikapolitik, forskning, skolpolitik, jämställdhet och migrationsfrågor.

Synen på partiet – Vårt varumärke

Hur ser svenskar på Piratpartiet och pirater idag? Här är några olika uppfattningar som vi tagit del av.

”Kunniga”

Trovärdiga och kan sina frågor.

”För små”

För små för att ha en chans, och om man kommer in; har man tillräckligt mycket bra folk?

”Piratpartiet?”

Vet inte vad de står för.

”Enfrågepartiet”

Partiet förstår och driver ett litet antal viktiga, men inte superviktiga, frågor.

”Inte för mig”

Partiet driver väl viktiga frågor, men riktar sig till IT-folk, känner ingen samhörighet.

”Progressiva”

Futuristiska, förstår framtidden.

”Teknokrater”

Partiet känns inte varma, inga man vill umgås med.

”Foliehatt”

Ett orealistiskt parti som lever i en parallell verklighet.

Piratpartiet i framtiden

Synen på partiet – Vårt varumärke

Vi har som parti flera styrkor; vi har kunskaper inom digitalisering, är trovärdiga i våra kärnfrågor, har tradition av stark deltagardemokrati, vi har insikter om framtiden och vi attraherar drivna och smarta människor. Det här är konkurrensfördelar som även människor utanför partiet upplever och som vi kan använda oss av och framhäva.

Men vi har också utmaningar – som att vi bland inte upplevs som mänskliga, utan väldigt teknokratiska. Det går emot vår egen självbild, som förespråkare av medmänsklighet, samarbete och rättigheter.

Kunniga

 

Modiga

 

Mänskliga

 

Vi uppfattar oss själva internt, och vill uppfattas även externt, som kunniga, modiga och mänskliga. Det är personliga egenskaper, som delas av många människor som står upp för frihet, öppenhet och medmänsklighet. Hur andra ser oss påverkas av partiets kommunikation och av alla piraters agerande. För att förändra uppfattningar som vi inte själva håller med om, måste vi arbeta aktivt med hur vi kommunicerar och agerar. Dessa tre ord kommer fungera som vägledning för vår centrala kommunikation.

Medlemmar och väljare

För att kunna skapa träffsäkra kampanjer, formulera och rikta kommunikation, sätta mål och mäta resultat behöver vi definiera målgrupper – vilka vill vi nå och knyta till oss som väljare och medlemmar? Vi har valt att segmentera målgrupper efter engagemangsnivå i linje med See, think, do, care-ramverket, eftersom vi tror det ger mest värde till våra aktiva att tänka kring syfte och effekt av olika aktiviteter.

 

  Målgrupp för partiet Målsättning för målgrupp Exempelaktivitet för målgrupp
see Alla med rösträtt. Medvetenhet: synas i deras liv, skapa association till varumärket Piratpartiet. Klistermärken, affischer, PP-flaggor på folks profiler, synas på event och i media.
think Alla med rösträtt, som är missnöjda med “sitt” parti. Folkbildning: skapa intresse av att följa, läsa, lära sig om partiet och våra frågor. Debattartiklar, podd, video, flygbladsutdelning, informativa seminarier.
do Alla med rösträtt som är missnöjda med sitt parti och aktivt letar nytt. Engagemang: bli pirat, dela, donera, rösta, engagera dig. Hemsidan, valstugor, SEO om politiska frågor, kampanjer som aktiverar.
care Nuvarande och tidigare PP-väljare. Delaktighet: få dem att engagera sig och känna tillhörighet. Utbildningar, träffar för diskussion, involvera i partiets arbete

Vi har valt att inte göra så kallade ‘personas’ (enligt demografi eller beteende) för målgrupper, för att inte välja en alltför smal målgrupp för partiets kommunikation. När vi skapar kampanjer för specifika frågor kan vi skapa personas för att tänka kring vem som är mottagaren, exempelvis:

 1. Vilka yrkesgrupper är extra mottagliga för vår politik? Exempelvis IT-arbetare eller rättighetsförespråkare.
 2. Vilka grupper med gemensamt upplevda problem kan vara extra mottagliga för vår politik? Exempelvis människor som hamnar mellan stolar i system (ex sjukskrivna), förstagångsväljare eller de som vinner på att få komma ur gamla normer och traditioner.
 3. Vilka grupper kan ge mer genomslag, för att de själva har ett nätverk eller publik? Som exempelvis youtubers, influencers och andra namnkunniga.

Målsättningar

 

Resultatmål Organisationsmål
Ta kommunmandat 2022.
Ta ytterligare mandat i EU-parlamentet, och på lokal och regional nivå i valen 2024 och 2026.
Leva vår ideologi. I organisation och kommunikation använda oss av våra principer om öppenhet, deltagande och decentralisering, bidra till kunskapsspridning i samhället och skapa dialog med medborgare.

Delmål & insatser till 2022

Delmål 1 – Ställa upp i kommunval

Ställa upp i kommunvalet i minst 10 kommuner, med listor och kommunprogram.

Insatser – delmål 1

 1. Utforma erbjudande för fokuskommuner (i form av bland annat ekonomiskt stöd), samt krav för att få detta, och engagera så många kommuner som möjligt att arbeta för att uppnå det. (S)
 2. Stöd till kommunföreningar att ta fram kommunprogram (mall för form, färdiga gemensamma ställningstaganden, utbyte mellan kommuner). (S)
 3. Resursbank till kandidater och kommunföreningar om hur de kan skapa synlighet lokalt. (EK)
 4. Utforma generellt valmateriel och annat marknadsföringsmateriel som kan anpassas lokalt. (S)
 5. Vidareutveckla verktyg för valsedelsdistribution. (IT)
 6. Rekrytera minst 5 kommunledare i varje distrikt. (DL)

För att utläsa var i organisationen ansvar för en insats ligger tittar du på förkortningen i parentesen efter insatsen, förklaringar finns i slutet av texten.

Delmål 2 – Medlemsrekrytering

Rekrytera medlemmar motsvarande 0.5 % av de röstberättigade i kommunen, i alla fokuskommuner, och aktivera minst 10% av dessa i valarbetet.

Insatser delmål 2

 1. Ta fram informationsmateriel, merch och tips till de som medlemsrekryterar. (IK)
 2. Skapa mallar för utbildning av medlemmar, som lokalföreningar kan köra som studiecirklar om exempelvis partiets historia och politik, debatteknik och retorik, PR och kommunikation. (IK)
 3. Utforma seminariekoncept för folkbildning av allmänheten i våra frågor (EK)
 4. Arrangera seminarier på exempelvis bibliotek, universitet och digitalt, med olika gäster, med hjälp av seminariekoncept. (DL)
 5. Vidareutveckla Piratjakten (eller motsvarande) att innefatta fler möjligheter att engagera medlemmar i olika typer av aktivism och opinionsbildning. (IK)
 6. Skapa onboardingmaterial för att utbilda och aktivera nya medlemmar. (IK)
 7. Skapa och genomföra plan för medlemsrekrytering och engagemang (exempelvis delta på lokala event och marknader, debattartiklar, flygbladsutdelning, kampanj för lokala frågor, närvaro/ affischer/ klistermärken/ infoblad och så vidare på skolor, universitet och offentliga platser, arrangera utbildningar/studiecirklar). (DL/KL)

Delmål 3 – Synlighet nationellt

Utveckla vår kommunikation så att vi tredubblar reach i våra sociala medier-kanaler, når ett snitt på två publicerade debattartiklar i veckan av olika pirater, samt synas på scener eller i TV, eller höras/citeras i externa poddar, artiklar eller youtubekanaler regelbundet, nationellt och i fokuskommuner.

Insatser – delmål 3

 1. Ta fram en marknadsplan för hur partiet ska arbeta med olika kanaler och kampanjer, i sin externa kommunikation, för att ta kommunmandat 2022. (EK)
 2. Ordna workshops för medlemmar i att skriva debattartiklar och producera kommunikationsmateriel i alla fokuskommuner samt digitalt. (EK)
 3. Bygga upp nätverk och samarbete med intresseorganisationer, medier och tongivande individer som driver piratrelaterade frågor. (TP)
 4. Utveckla existerande koncept och plattformar, exempelvis Öppna samtalet, till kontinuerliga interaktionskanaler mellan flera olika representanter för partiet och väljare. (EK)

Delmål 4 – Stärkt föreningsdemokrati

Partiet ska fungera som vi vill att Sverige ska fungera – i miniatyr: delaktiga medlemmar som känner handlingskraft att påverka partiets riktning, att vi bygger gemenskap, sprider kunskap och möjliggör innovation i organisationen.

Insatser – delmål 4

 1. Skapa struktur för utveckling av ny sakpolitik, på ett sätt som ger tydlighet och koppling till våra principer, och engagera medlemmar i att driva arbetet med att ta fram denna politik. (S)
 2. Se över stadgar och plattformar, med målet att identifiera och implementera lösningar (ex mötesplattform, intranät, stadgeändringar, hemsidor) som gör det lättare för medlemmar att kontinuerligt engagera sig och driva politik lokalt och nationellt. (S)

Förkortningar

SStyrelsen, EK gruppen för extern kommunikation, IK gruppen för internkommunikation, medlemsrekrytering och utbildning, IT IT-gruppen, DL Distriktsledare, KL Kommunledare, TP Talespersoner, LF Lokalföreningar.

Sök efter...