Join the swarm:

Vårmöte 2020

Viktig information:

Piratpartiets vårmöte 2020 äger rum lördagen den 4 april kl 13:00.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om vårmötet.

Mötet kommer hållas via Mumble. Vissa omröstningar kommer ske på Mattermost.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.
-Observera att du måste registrera dig i vårt system för omröstning innan mötets start för att kunna rösta.
Registrera dig så här!


Mötets innehåll

På mötet kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

Partistyrelsen
Fyllnadsval av tre (3) ledamöter med mandatperiod från mötet till och med 2020-12-31.

Revisorer
Fyllnadsval av en (1) revisor och två (2) rangordnande ersättare, alla med mandat till 2020-12-31

Valberedning
Fyllnadsval av sex (6) ledamöter, med mandat till 2020-12-31

Mötespresidium
Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod
Val av sex (6) rangordnade vice ordförande för kommande mötesperiod
Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelsen för 2018 kommer att tas upp som en bordlagd fråga. Denna kommer skickas ut som en sen handling innan mötet inleds.

Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelsen för 2019 är inte färdig i tid och kommer inte kunna tas upp.

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelsen för 2019 kommer att tas upp på mötet. Den kan läsas här.

Ekonomisk berättelse 2019
Den ekonomiska berättelsen för 2019 är inte färdig i tid och kommer inte kunna tas upp.

Ansvarsfrihet för partistyrelsen under 2019
Frågan om ansvarsfrihet för 2019 års partistyrelse kommer behandlas efter berättelserna.

Till vårmötet har alla medlemmar, lokalföreningars styrelser och medlemsmöten rätt att väcka motioner. Dessa motioner måste vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds. De måste alltså ha skickats till motespresidiet@piratpartiet.se innan lördag 6 mars 13:00
Följande motioner har inkommit i tid:

Motion – Normaltid – Martin Sjöberg
Motion – Med anledning av partistyrelsens proposition – Matti Brandt
Motion – Stärka demokratin i konstitutionen – Peter Trägårdh
Motion – Avskaffa preventiva metoder mot icke misstänkta – Anders Erkéus
Motion – Inför grundlagsändringar – Anders Erkéus
Motion – Makt åt lagrådet – Anders Erkéus
Motion – Poliser ska vara poliser – Anders Erkéus
Motion – Rätt att gå i försvar vid övervakning – Anders Erkéus

Till vårmötet har styrelsen rätt att väcka propositioner. Till årets vårmöte har styrelsen lagt en proposition om att anta en process för att bredda partiets politik till 2022.
Den kan läsas här: Styrelsens proposition om process för framtagning av ny politik.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
 8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
 9. Bordlagd revisionsberättelse för 2018
 10. Revisionsberättelse för det föregående året
 11. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
 12. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 13. Propositioner
  1. Proposition om process för framtagning av ny politik
 14. Motioner
  1. Normaltid
  2. Med anledning av partistyrelsens proposition
  3. Stärka demokratin i konstitutionen
  4. Avskaffa preventiva metoder mot icke misstänkta
  5. Inför grundlagsändringar
  6. Makt åt lagrådet
  7. Poliser ska vara poliser
  8. Rätt att gå i försvar vid övervakning
 15. Eventuella fyllnadsval
 16. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 17. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande.

Du kan se de nominerade kandidaterna på https://piratpartiet.se/nomineringar/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Detta är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.