Join the swarm:

Höstmöte 2020

Viktig information:

Piratpartiets höstmöte 2020 börjar lördagen den 10 oktober kl 12:00.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om höstmötet.

Mötet kommer hållas via Mumble. Vissa omröstningar kommer ske på Mattermost.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.
-Observera att du måste registrera dig i vårt system för omröstning innan mötets start för att kunna rösta.
Registrera dig så här!


Mötets innehåll

På mötet kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

Partistyrelsen
Val av sex (6) ledamöter med mandatperiod från 2021-01-01 till och med 2022-12-31.

Revisorer
Val av två (2) revisorer och två (2) rangordnande ersättare, alla med mandat från 2021-01-01 till 2021-12-31

Valberedning
Val av sex (6) ledamöter, med mandat från 2021-01-01 till 2021-12-31

Mötespresidium
Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod
Val av sex (6) rangordnade vice ordförande för kommande mötesperiod
Verksamhetsplan 2021
Partistyrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2021.
Den kan läsas här: Föreslagen verksamhetsplan 2021.

Till höstmötet har styrelsen rätt att väcka propositioner. Till årets höstmöte lägger styrelsen en proposition om uppdaterat principprogram och en om nytt utbildningsprogram.

Proposition om att anta nytt principprogram
Styrelsen yrkar att Piratpartiet antar bifogat dokument som nytt principprogram.
Läs det föreslagna principprogrammet här: Principprogram.

Proposition om att anta nytt utbildningspolitiskt program
Styrelsen yrkar att Piratpartiet antar bifogat dokument som nytt utbildningspolitiskt program.
Läs det föreslagna utbildningspolitiska programmet här: Utbildningspolitiskt program.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
 8. Kommande års verksamhetsplan
 9. Övriga propositioner
 10. Val till partistyrelsen
 11. Val av kommande års revisorer
 12. Val av kommande års valberedning
 13. Eventuella fyllnadsval
 14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 15. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val hålls. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande.

Du kan se de nominerade kandidaterna på https://piratpartiet.se/nomineringar/.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Detta är presidiets förslag till mötesordning.

Voteringsordning
Inför varje omröstning kommer mötespresidiet presentera sitt förslag på voteringsordning (d.v.s. den ordning i vilken omröstningarna tas) för mötet att ta ställning till.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.