Join the swarm:

Höstmöte 2019

Protokoll

Viktig information:

Piratpartiets höstmöte 2019 äger rum den 13:e oktober med start klockan 10:00.
På denna sida finns alla möteshandlingar och övrig information om höstmötet.

Mötet kommer hållas online på Piratpartiets Mumble-server med stöd från vårt interna forum (Mattermost)
– Om du behöver hjälp med att ladda ned och ansluta till Mumble kan du läsa mer här.

Alla medlemmar har rätt att närvara och säga sin mening på mötet.
För att få rösta på mötet måste du varit medlem i Piratpartiet i minst två månader.
-Observera att du måste registrera dig i vårt system för omröstning innan mötets start för att kunna rösta.
Registrera dig så här!

nomineringssidan kan du läsa om vilka som nominerats till olika förtroendeposter i partiet. Listan på kandidater kommer få sin slutgiltiga form 7 dagar före medlemsmötet.


Mötets innehåll

På mötet kommer tre grupper av ärenden att behandlas:

Partistyrelsen
Val av en (1) partiledare med mandatperiod från 2020-01-01 till 2021-12-31
Val av en (1) vice partiledare med mandatperiod från 2020-01-01 till 2021-12-31
Val av sex (6) ledamöter till partistyrelsen med mandatperiod från 2020-01-01 till 2021-12-31

Fyllnadsval av sex (6) ledamöter med mandatperiod från mötet till och med 2020-12-31.

Revisorer
Val av två (2) revisorer och två (2) rangordnande ersättare, alla med mandat till 2020-12-31

Valberedning
Val av sex (6) ledamöter, med mandat till 2020-12-31

Mötespresidium
Val av en (1) mötesordförande för kommande mötesperiod
Val av sex (6) rangordnade vice ordförande för kommande mötesperiod
Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelsen för 2018 kommer att tas upp som en bordlagd fråga. Denna kommer skickas ut med möteshandlingarna senast tre (3) veckor innan mötet inleds.

Revisionsberättelse 2017
Revisionsberättelsen för 2017 kommer att tas upp som en bordlagd fråga. Denna skall publiceras med möteshandlingarna senast tre (3) veckor innan mötet inleds, och kan läsas här.

Verksamhetsplan
Styrelsen har inkommit med en proposition: Förslag till verksamhetsplan för 2020.

Partistyrelsen har beslutat att utse fyra strategiska arbetsgrupper inom utvalda områden där styrelsen ser stort utvecklingsbehov och/eller -potential. Under året som kommer ska grupperna ta fram strategiska planer för respektive område, och i vissa fall påbörja förändringsarbeten inom dessa. De områden styrelsen valt ut är

 • IT

 • Extern kommunikation

 • Intern kommunikation och medlemsutveckling

 • Politisk utveckling

Grupperna kommer utgå från de mål styrelsen har satt för partiet inför valet 2022, och resultatet av deras arbete kommer vara en vägledning för olika delar av organisationen att kunna göra de prioriteringar som ger partiet bästa möjliga förutsättningar att påverka samhällsdebatten och lyckas i valen.

Dessutom kommer styrelsen att utveckla och presentera en övergripande plan och strategi för valet 2022 och tiden fram till dess. Vissa förändringar i partiets organisation kommer också att påbörjas under året.

IT

Under 2020 ska partiet se över vilka IT-system som används och vilka som kan rensas bort eller konsolideras. Därefter ska eventuella nya system introduceras för att täcka de behov som inte nuvarande system kan möta.

Alternativ till PirateWeb ska sökas.

Extern kommunikation

Arbetsgruppens uppdrag är att se över den externa kommunikation partiet har idag, hur den kan utvecklas och, vilka delmål och strategier partiet bör sätta för att nå önskad synlighet i samhällsdebatten och medvetenhet hos väljarna. Arbetsgruppen kommer utifrån detta se över vilka behov vi har och hur vi bäst kan utnyttja och utveckla partiets resurser.

Intern kommunikation och medlemsutveckling

Partiet behöver utveckla den kontinuerliga interna kommunikationen i partiet. Vi behöver också utbildningar och andra aktiviteter som framförallt aktiverar medlemmar och även fungerar som ytor för medlemsrekrytering. Under början av året kommer en arbetsgrupp tillsättas av styrelsen, vars uppgift är att arbeta fram delmål och en plan för hur detta kan göras, i relation till de övergripande målen för valet 2022.

Politisk utveckling

Under året ska styrelsen se till att arbetsgrupper bildas som genom en öppen idébildningsprocess tar fram underlag till en utveckling av partiets sakpolitik på vårmötet 2021. Områden som underlag ska finnas inom är ekonomi, vård och omsorg, skola samt miljö och klimat.

Dessutom ska styrelsen se över partiets principprogram och med bred förankring i partiet utveckla principprogrammet för att tydligare visa på piratideologins kärna och se till att de senaste årens utveckling i teknik och samhällsdebatt speglas där. I principprogrammet ska det narrativ partiet går till val på 2022 kunna förstås.

Övergripande strategi för valen 2022

Styrelsen ska under året utveckla och publicera den övergripande strategi inför 2022 års val som antogs på styrelsemötet i juni 2019.

Organisationsutveckling

Partiets organisation ska ses över och effektiviseras under 2019, så att vi förbereder oss för valen 2022 organisatoriskt och i god tid.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Bordlagd revisionsberättelse för 2017
 8. Bordlagd ansvarsfrihet 2017
 9. Bordlagd revisionsberättelse för 2018
 10. Bordlagd ansvarsfrihet 2018
 11. Behandling av propositioner som bifogats kallelsen
  1. Verksamhetsplan för 2020
 12. Val till partistyrelsen
  1. Val av partiledare för 2020-2021
  2. Val av vice partiledare för 2020-2021
  3. Val av 6 ledamöter med mandatperiod 2020-2021
  4. Fyllnadsval: 3 ledamöter med mandatperiod från mötet till 2019-12-31 (lämpligen urval bland ledamöter med mandatperiod 2020-2021.
  5. Fyllnadsval av 6 ledamöter med mandatperiod från mötet till och med 2020-12-31.
 13. Val av revisorer (2 revisorer och 2 rangordnande ersättare)
 14. Val av ledamöter till valberedning för 2020. (6 ledamöter där valberedningen utser sammankallande inom sig)
 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
  1. Val av presidiets ordförande
  2. Val av 6 rangordnade vice ordförande
 16. Mötets avslutande

Nomineringar till valen

Nomineringar måste enligt stadgan inkomma senast fyra (4) veckor innan val, det vill säga innan söndag 15 september. De nominerade behöver acceptera sin nominering senast en (1) vecka innan mötets öppnande, d.v.s. innan söndag 6 oktober.

Här kan du läsa en lista med samtliga kandidater till höstmötet.

Övriga möteshandlingar

Mötesordning
Mötesordningen är de interna regler som deltagarna beslutar ska gälla under mötet. Detta är presidiets förslag på mötesordning.

Voteringsordning
Voteringsordningen är de regler som mötesdeltagarna beslutar ska gälla för omröstningar under mötet. Detta är presidiets förslag på voteringsordning.

Har du aktuella uppgifter i Pirateweb?

Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel e-postadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här.

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet så hjälper de dig.

På mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Har du några andra frågor?

Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se

Partiets stadgar

Vill du kontrollera något i Piratpartiets stadgar inför mötet?
Dessa finns att läsa här eller här.