Örebro

Vår politik

Vi är ett litet parti med stora idéer. Vårt kommunprogram fokuserar på tre områden som vi tycker är extra viktiga för Örebro. Det betyder inte att vi tycker att andra områden är helt betydelselösa – tvärt om. Vi är tacksamma att det finns andra parter som också lyfter fram viktiga frågor och som kan komplettera oss i kommunfullmäktige.

Ett samhälle som ger tillbaka

Omtänksamhet istället för misstänksamhet

Den levande staden

Smidiga transporter och bra boende

Vi bor i ett av världens tryggaste länder, men trots det ökar otryggheten i många delar av vårt samhälle. Vi i piratpartiet vill se en högre polisiär närvaro på gatorna och arbeta mer förebyggande, eftersom det är det enda som fungerar. Forskningen har gång på gång visat att övervakningskameror varken ökar tryggheten eller hindrar brottsligheten.

För att knäcka de kriminella nätverken vill vi skapa ett lokalt avhopparprogram för dem som vill bryta med sina tidigare gäng. Där behöver vi arbeta med anonymitet och se till att avhoppare faktiskt får en ärlig chans – genom att byta bostadsort, identitet och arbete. Detta bör ske som ett projekt i samarbete med en annan likvärdig kommun.

I Örebro stänger krogarna klockan 2:00 på helgerna. Vi vill avståndsdiffrentiera krogarnas öppettider, så att centrala klubbar stänger samma tid som idag, men uteställen längre bort från centrum kan få ha öppet till 3:00 eller i vissa fall ända till klockan 4:00. Det minskar stöket i centrum och ökar säkerheten för dem som tar sig hem på natten.

Sluta massövervaka kommunens medborgare.

Barnfamiljer ska vara garanterade ett tryggt boende i Örebro.

Förbättra samarbetet mellan polis, kommun och socialförvaltning.

Skapa äkta trygghet genom bra belysning, polisiär närvaro och väktare.

Öka närvaron av polis och socialtjänst i områden med stökiga ungdomar.

Öka antalet trygghetsvandringar tillsammans med polisen och medborgarna.

Införa ett avhopparprogram för den som vill bryta med sitt kriminella liv.

Avståndsdifferentiera krogarnas öppettider från centrum och ut.

Stötta organisationer som motarbetar våld i nära relationer

Kultur är kittet som binder ihop samhället och utgör skillnaden mellan att leva och att överleva. Vi anser att kultur skapas av människor som är kreativa, har idéer och sedan förverkligar dessa. Politiker kan inte skapa kultur eller bygga kulturprojekt – det initiativet måste komma från medborgarna, föreningarna eller näringslivet. Det vi som politiker kan göra är att stötta dem som tar ett initiativ.

Alla konstverk som kommunen köper in ska komma med fulla rättigheter, så att vem som helst kan fotografera eller dokumentera verket och sprida det i vilka kanaler som helst. Vi vill uppmuntra medborgare och turister att sprida kulturen i Örebro på sociala medier och göra reklam för vår vackra stad.

Öka anslagen till de ideella föreningarna och studieförbunden.

Stötta den kreativa näringen, föreningslivet och privata initiativ.

Ta fram en arkitekturpolicy, med fokus på tradition och harmoni.

Bygga ett prisvärt stadsbibliotek, där alla böcker och arkiv får plats.

Borga för ett småskaligt kulturliv – av medborgarna, för medborgarna.

Stötta större föreningar genom långsiktiga avtal framför årliga utbetalningar.

Anställa en ljusdesigner – för bättre belysningen i parker och på lekplatser.

Ett snabbt och effektivt pendeltåg kan knyta ihop regionen och minska trafiken på våra landsvägar, men kräver stora satsningar på infrastruktur. Det är dags att Örebro kommun börjar planera för framtiden och knyter ihop staden, flygplatsen, köpcentrat och våra närmaste grannkommuner med spårburen pendeltrafik.

Vi vill ge Örebro bostäder i uppdrag att avyttra delar av sitt bestånd i våra förorter. Flera huslängor i exempelvis Vivalla, Oxhagen och Brickebacken kan ombildas till bostadsrätter eller säljas till privata hyresvärdar. Framförallt ska ÖBO sälja alla centrala lyxlägenheter och istället fokusera på billiga studentbostäder och hem åt människor som inte kan få bostad någon annanstans.

Gräva ner järnvägen från Lillån till Adolfsberg.

Använda markytan över spåren till parkmark och kontor.

Bredda järnvägen med ett pendelspår från Kopparberg till Laxå.

Dra ett stickspår till Örebro flygplats och eventuellt Lanna eller Karlskoga.

Bygga ett snabbspår från Örebro till Mariebergs köpcentrum.

Likställa priset på färdtjänst med motsvarande taxa för kollektivtrafik.

Planera för fler butiker och verksamheter i markplan vid nybyggnation.

Fokusera ÖBOs verksamhet till studentbostäder och allmännytta.

Ge ÖBO uppdraget att avyttra stora delar av sitt bostadsbestånd.

Det är de mjuka värdena som definierar ett samhälle och utan kultur finns det inget kvar som håller ihop människor. När otryggheten ökar, massövervakningen breder ut sig och kulturen får ge vika för enorma idrottsanläggningar (som ska sätta kommunen på kartan) finns all anledning att stanna upp och fundera på samhällets utveckling.

Transparens är viktigt vid all myndighetsutövning och vi vill att fler viktiga frågor ska debatteras och beslutas i fullmäktige. Alla skolklasser i högstadiet ska bjudas in till fullmäktiges möten och uppmuntras att skriva förslag till kommunledningen. Det är också dags att fullmäktige börjar marknadsföra sina direktsända sammanträden.

Världens bästa stad för barn

Rädda vår natur och miljö

En stad för ungdomar

En skola för nyfikna barn

Barnen är vår framtid och för att de ska överleva måste vi ta hand om vår natur och miljö. Vi vill både satsa på att skydda naturen från människorna och att göra naturen mer tillgänglig för fler. Tonvikten ligger på att skapa gröna mötesplatser som går att nå med kollektivtrafik och att rädda Hjälmaren från gifter och övergödning.

Göra Svartån badbar till 2022.

Bygga fler (avgiftsfria) övernattningsstugor

Anlägga en badplats nära Oset eller Rävgången.

Minska övergödningen i Svartån och Kvismare kanal.

Rena avloppsvattnet från läkemedel, mikroplaster och kadmium.

Skapa fyra nya naturreservat eller skyddade områden nära staden.

Göra våra parker mer ätbara, genom att plantera fruktträd och bärbuskar.

Fortsätta kommunens arbete med att minska vår klimatpåverkan.

När barnen blir unga vuxna börjar de ställa helt andra krav på samhället. Vi tycker inte att kommunen ska ha olika stöd och villkor för idrott, kultur och annat – utan att samma regler ska gälla alla verksamheter. Som en konsekvens av det måste kommunens andelar i de stora sportsanläggningarna avvecklas och överlåtas till idrottsföreningarna.

Kommunens fokus ska ligga på småskalighet, mångfald och microprojekt. Den person eller förening som har en bra idé och vill utveckla sin hobby eller fritidssysselsättning ska få möjlighet och stöd att göra det. Stora satsningar och höga kostnader ska minimeras.

Sälja kommunens andelar i de stora idrottsanläggningarna.

Samma villkor och stöd för alla föreningar oavsett verksamhet.

Rusta upp befintliga cykelpumpstationer och anlägga tio nya till 2022.

Inför ett stipendium, likt Ung peng, för småprojekt med lika villkor för alla.

Bygga småskaligt och nära för idrotten, kulturen och andra aktiviteter.

Barn föds nyfikna, kreativa och uppfinningsrika. De lär sig snabbt ny kunskap, utvecklar ett kritiskt tänkande och blir fantasifulla. Det skolan och förskolan kan göra är att förvalta dessa egenskaper och hjälpa barnen att utveckla sina styrkor och övervinna svagheter. Låta varje barn vara sig själv – men vara sitt bästa själv.

Vi vill att all utbildning ska vara forskningsbaserad. Tyckande och åsikter hör inte hemma där vetenskapen kan belägga fakta. De åtgärder vi föreslår syftar till att göra skolan tryggare, mer meningsfull och lärande. Vi vill att lärarna och rektorerna ska fokusera mer på utbildning och mindre på administration.

Planera för många mindre skolor och förskolor istället för stora kolosser.

Flytta det administrativa ansvaret från lärarna till lärarassistenter.

Genomföra ett fritidslyft och ge barnen fler meningsfulla aktiviteter.

Lägga ut all provrättning externt för ett mer rättvist resultat.

Skapa ett mobilt kristeam med flera olika specialistkompetenser.

Öka storleken på skolgårdarna för bättre barnhälsa och social interaktion.

Korta skolköerna genom att öppna upp för fler icke-konfessionella friskolor.

Bara anställa rektorer på tidsbegränsade förordnanden.

Alla barn, framförallt tidigt i grundskolan, ska ha nära till ett bibliotek.

Nolltolerans mot mobbning och anmälningsplikt för all skolpersonal.

Utbilda alla lärare kontinuerligt inom pedagogik och respektive ämne(n).

Utveckla och förbättra skolskjutsen, så att alla barn kan ta sig till skolan säkert.

Ta fram en visselblåsarfunktion för alla skolor i kommunen.

Barnen är vår framtid och med varje barnfamilj kommer också många arbetstillfällen, välstånd och utveckling. Vi har redan Gustavsviks äventyrsbad, Barnens ö, Stadsparken med lekplats och barnpool, Tekniska kvarnen och många andra roliga ställen där barnen kan springa omkring. Vi vill utveckla allt detta och sätta Örebro på kartan som världens bästa stad för barn.

Sveriges främsta företagarkommun

Det stora kompetenslyftet

Techstaden Örebro

Med kommunen som inkubator

Vi vill öka sysselsättningen genom att utbilda arbetslösa, och andra som befinner sig långt från arbetsmarknaden, inom kompetenser som efterfrågas av näringslivet. Vi vill också minimera inlåsningseffekterna i försörjningsstöden, så långt som kommunallagen tillåter, och utveckla SFI-utbildningen så att fler lär sig svenska. Språket är den viktigaste nyckeln för att komma in på arbetsmarknaden och börja bidra till vår välfärd.

Införa fler korta och snabba yrkesutbildningar.

Öppna snabbutbildningar för de yrken näringslivet efterfrågar.

Öka kontaktytorna mellan näringslivet och utbildningsorganisationerna.

Bygga ut SFI och individanpassa utbildningarna – språket är nyckeln till allt.

Uppmuntra företagande genom nätverk, utbildning och mer starta eget-hjälp.

Snabbspår för att validera kunskap från betyg eller arbete i ett annat land.

Näringslivet efterfrågar kompetenser som saknas och vi utbildar människor inom yrken med låg efterfrågan. Örebro måste ställa om till en modern arbetsmarknad och satsa på forskning, innovation och it. Framtiden är digitaliserad.

Utveckla området runt universitetet med företagshotell och laboratorier.

Stärka upp det kommunala bolaget Stadsnät och öka bredbandsutbyggnaden.

Utöka och utveckla bostadsgarantin för studenter – ny fokusverksamhet för ÖBO.

En procent av Örebro kommuns omsättning ska gå till forskning och utveckling.

All forskning som finansieras gemensamt ska vara öppen och tillgänglig för alla.

För att Örebro ska ha en chans att slå sig fram som stad för it, tech och småföretag behöver kommunen, näringslivet och andra aktörer satsa framåt. Det finns gränser för vad kommunen kan göra – men det viktigaste är att vi slår fast en riktning, tillsätter medel och öppnar dörrarna för entreprenörer och startups.

Prioritera företagande och entreprenörer i kommunen.

Öppna upp för fler privata utförare inom skola, vård och omsorg.

Förenkla alla upphandlingar, så även mindre företag kan lämna anbud.

Utveckla en mer effektiv och kundanpassad energi- och klimatrådgivning.

Svenska djurskyddsregler ska gälla vid inköp av kött – oavsett ursprungsland.

Köpa in närodlad, ekologisk och lokalproducerad mat till kommunens verksamhet.

Gynna företag och organisationer som tar socialt, etiskt och miljömässigt ansvar.

Underlätta för lokal närhandel, exempelvis mer torghandel och uteserveringar.

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Örebro är Sverige sjätte största stad och vi ska bli landets bästa kommun för företag – med speciellt fokus på startups och techbolag. Vi vill ta fram fler yrkesutbildningar, skapa co-workingspaces, bygga ut affärsrådgivningen och genomföra en internutbildning inom kommunen för att bättre kunna svara mot företagens behov.

För att öka integrationen och få in så många som möjligt på arbetsmarknaden vill vi erbjuda en garanterad miniminivå på 15 timmar SFI-undervisning per vecka för dem som behöver det. Utbildningen ska vara flexibel, anpassad efter individen och vara möjlig att kombinera med arbete eller annan sysselsättning.

Vi vill decentralisera kommunens förvaltningar, verksamheter och bolag till förorter och samhällen utanför Örebro, för att skapa närhet och rörelse i hela kommunen. Det gynnar det lokala näringslivet, inte minst lunchrestaurangerna, i de områden som blir aktuella.

Alla jobbansökningar inom kommunala verksamheter ska vara anonymiserade ända fram till första intervjun. Det är ett enkelt och effektivt sätt att hitta rätt kompetens för uppdraget, så att ingen gallras bort på grund av exempelvis sitt namn eller kön.

Piratfikor i Örebro

Piratpartiet Örebro och Ung Pirat Örebro jobbar så nära varandra som möjligt. Vi försöker i den mån stadgar och dylikt tillåter se oss som en Örebrobaserad piratrörelse istället.

I Örebro har vi regelbundna piratfikor som det kommer ut mail till alla medlemmar om. Vi siktar på att ställa upp i kommunvalet i Örebro 2022 och ta plats i kommunfullmäktige då. Vill du hjälpa oss att nå dit? Hör av dig till styrelsens ordförande Ola Palm.

I arbetet som pågår i piratrörelsen i Örebro ingår att läsa in sig i Piratpartiets politik för att bli goda representanter i valrörelsen. Inför kommunvalet 2018 valde vi att ta fram ett kommunprogram med förändringar vi ville göra i Örebro kommun. Det blev ett levande projekt på sociala medier där vi valde att involvera den som ville i att komma med tankar och idéer på vad som kan vara god kommunpolitik för Piratpartiet i allmänhet, och Piratpartiet i Örebro i synnerhet. Resultatet blev den politik som presenterats på den här sidan.

Att bli medlem i Piratpartiet samt Ung Pirat är enkelt, helt gratis samt går snabbt. Klicka in dig på blipirat.nu och fyll i dina uppgifter. Klart!

Du kan såklart välja själv vilka avdelningar du vill vara medlem i. Logga in i PirateWeb och justera efter egna preferenser.

Som medlem i Piratpartiet och Ung Pirat får du ta del av information om vad som händer i partiet, du kan också delta på våra trevliga fikamöten. Det är ett utmärkt sätt att träffa nya människor och engagera sig i politiken.

Har du frågor som rör ditt medlemskap kontakta medlemsservice (medlemsservice@piratpartiet.se).

Protokoll och dokument

Dela

Delta

Donera

Vi ses regelbundet för att fika tillsammans, diskutera politik och planera framtida arrangemang. Oftast ses vi på Livin Station Hotel och Café.

Du kan se vad som är på gång på vår Facebook-sida eller i Piratpartiets kalender.

Såhär kan du stödja Piratpartiet i Örebro: swisha till Piratpartiets konto – 1231792159 – och märk donationen ”Örebro”.

Senaste nytt

06 september 2019 — Pressmeddelande: Örebropiraterna nominerar Katarina Stensson till partiledare

[Lokalt]

Läs mer..»

12 augusti 2019 — Piratfika i Örebro

[Aktivism] Piratpartiet i Örebro arrangerar piratfika på Gröna Grodan Coffeehouse och Pizzeria nu på tisdag den 13 augusti.

Läs mer..»

09 april 2019 — Aktiviteter på gång!

[Aktivism] Nu närmar vi oss EU-val och den lokala aktiviteten ökar. Här kan du se de närmast planerade lokala aktiviteterna inom piratrörelsen.

Läs mer..»