Malmö

Vår politik

Våra tre viktigaste vallöften i kommuvalet 2014 var:

  • Minska administrationsbördan i skolan och låt lärare vara lärare.
  • Uppmuntra utveckling och spridning av modern teknik, för att effektivt värna om miljön.
  • Digitalisera och tillgängliggör så stor del av kulturarvet som möjligt.

Skolpolitik

Piratpartiet vill skapa förutsättningar för kurser som gynnar digital läskunnighet, t.ex. analys av information och hårdvaruhantering. Detta innebär framför allt att fortbilda och rekrytera lärare, samt i vissa fall skjuta till medel. Programmering är redan förordat för lärare i matematik. Men även lärare inom slöjd, teknik och samhällskunskap behöver förståelse för digitalisering som samhällsprocess, där skolan behöver komma ifatt samhället i övrigt.

Det bör vara lättare att gruppera klasser efter kunskap snarare än ålder, med bakgrund i metoder som Mastery learning och Flipped classroom. En början vore att ge ökade möjlig­heter att tentera av avklarade kurser, och genom en läsa-, skriva- och räknagaranti, även för de elever som behöver avsevärt mer tid. Skollagens 3:e kapitel anger mycket tydligt att varje barn ”utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt”.

Låt lärare vara lärare. Detta innebär framför allt att vi bör anställa fler administratörer och specialpedagoger för att avlasta ordinarie lärare. Det innebär också att de tekniska hjälpmedlen för rutinuppdrag ska förbättras. För att elever med speciella behov ska uppnå en mer jämlik skolgång, ska kurser anordnas för kuratorer och specialpedagoger.

Ta kontroll över informationsflödena som rör utbildning. Idag outsourcas allt mer av hantering och flöden av information till aktörer som Google, till stor del på grund av kompetensbrist och problem med kollektivt handlande. Piratpartiet vill att skolhuvudmännen själva ska äga, förvalta och förstå den information man besitter om sina elever. Den informationen ska användas för att utveckla utbildningsmetodik, läromedel och administration inom skolans värld. Skolorna ska själva kontrollera de läromedel och system man använder.

Vård och omsorg

Vårdorganisationen ska utgå från medborgarens behov och förutsättningar, inte organisationens. IT-system i äldrevården ska vara utformade med användaren i centrum. Boende på äldreboenden ska ha tillgång till god internetuppkoppling.

Piratpartiet vill att de äldre får möta samma personal i högre utsträckning än de får idag. Vår målsättning är mer tid till mänskliga möten. Som en möjlig väg dit vill vi utreda Trelleborgs­modellen med AI-baserad handläggning.

Vi vill införa en digital närhetsprincip, så att digitala tjänster verkar parallellt med analoga.

Vi behöver värna om den psykiska hälsan. Vi föreslår bland annat möjlighet till regelbundna kuratorsbesök för elever i grundskolan.

Kultur och fritid

De skånska kommunerna ska ha en god digital närvaro. All offentlig konst ska vara laglig att fotografera och sprida bilder av, så att panoramafrihet råder.

Piratpartiet vill se ett mer jämlikt fördelat föreningsstöd som gynnar en bredd av föreningar inom idrotts- och kulturliven. Vi vill sänka trösklarna för föreningar att bedriva sin verksamhet genom ett bredare lokalutbud och att det blir enklare för föreningar att dela på lokaler.

Kom­mu­nerna ska se till att de upphovsrättsfria delarna av vårt kulturarv görs enkelt till­gängliga digitalt, till exempel i biblioteken, bland annat via projekt Runeberg och Gutenberg. Off­ent­ligt finansierad kultur ska inte låsas in utan bör i största praktiska mån vara tillgänglig för allmänheten.

Miljö och teknik

Kommunernas transporter bör vara förberedda för för fossilfri drift, t.ex. med eldrift eller syntetiska bränslen. Utmaningarna inom klimat och övrig miljö är globala. Därför är den största insats vi i Skåne kan göra att skapa möjligheter till utveckling, spridning och användning av miljövänligare teknik. Ger man människor friheten att förbättra sin miljöpåverkan väljer de att göra det.

Integration

Piratpartiet vill ge personer som fått uppehållstillstånd och väntat på besked om kommunplacering över 12 månader möjlighet att bo kvar på befintlig ort. SFI-utbildningen ska i högre utsträckning anpassas till individens kunskapsnivå och kunna påbörjas redan dag ett.

Stadsplanering

Kommunerna ska förbättra sin digitala kommunikation om vad som pågår i kommunen. Framför allt vill vi erbjuda digitala visualiseringar av byggnadsplaner där medborgare i hög utsträckning kan lämna förslag och tycka till i direkt anslutning till visualiseringen.

Integritet

Kommunernas data ska vara fri, öppen och tillgänglig genom API:er och portaler. Detta gäller t.ex. miljö- och trafikdata. Det behöver därför utvecklas en tydlig och enkel metod så medborgaren kan ta del av vilken personligt identifierande information som kommunerna lagrat och hur den använts. Verka för att medborgaren ska kunna få alla sina ärenden, kunskap om sig själva, etc. tillgängliga och ett ökat inflytande över sin offentliga identitet.

Framtidssäkra och rusta upp informationsinfrastrukturen genom att t.ex. införa IPv6 på bred front. Perspektivet på informationshantering ska vara från individernas behov istället för myndigheternas. Hanteringen av per­son­lig information inom kommunerna måste vara säker och i strikt enlighet med principerna i dataskyddsförordningen GDPR.

Det digitala Malmö

Malmös initiativ ”Det digitala Malmö” behöver utvecklas kraftigt. Småskalig utbyggnad av WiFi i kommunen är inte tillräckligt. Kommunens digitala infrastruktur är viktig och Piratpartiet prioriterar speciellt att den ska präglas av ett integritetstänk.

Human drogpolitik

Malmö är en stor stad med många utmaningar. Piratpartiet väljer modernisering och humanisering av drogpolitiken som ett av sina huvudområden, vilket är ett område som engagerat kommunen. Sveriges första drogrelaterade konferens ägde t.ex. rum i Malmö 2017, där även Piratpartiet närvarade.

Vi fokuserar på principen som internationellt visat sig minska lidande – vård istället för straff. Malmö var t.ex. den staden som först införde ett sprututbytesprogram, som är en väldigt betydelsefull hälsoåtgärd för några av de mest utsatta invånarna. En anledning till att det fortfarande inte är 100% av de som behöver går och får rena sprutor idag i är för att det finns ett identifikations- och personregistreringskrav. Detta kan skrämma bort användare som egentligen har behovet, men som inte vill finnas registrerade som missbrukare.

Dagens illegala drogmarknad bidrar till ett otryggare Malmö, och för att få mindre droghandelsrelaterat våld och övriga konflikter förespråkar vi en reglerad försäljning av de vanligaste drogerna. Låt poliser vara poliser, och låt dem skapa ordning och trygghet istället för att fokusera så mycket på drogtester och de konflikter som en omodern drogpolitik skapat. Piratpartiet förespråkar en nolltolerans för drogrelaterade dödsfall, men inte för drogerna i sig.

Piratfikor i Malmö

Piraterna i Malmö ses varje tisdag klockan 18:00 i vår källarlokal på Nikolaigatan 6 för att käka pizza, diskutera politik och planera valkampanjande.

Välkommen!

Protokoll och dokument

Kontakt

Kontaktperson för Piratpartiet Malmö är Christoffer Eldengrip.

Dela

Delta

Donera

På Piratpartiet Skånes Facebook-sida delar vi regelbundet material och information om Piratpartiet i Malmö. Om du delar vad vi lägger upp där så hjälper du oss jättemycket med att nå ut.

Vi ses regelbundet för att fika tillsammans, diskutera politik och planera framtida arrangemang. Vår lokal ligger på Nikolaigatan 6. Knacka på källarfönstret så släpper vi in dig.

Du kan se vad som är på gång på Piratpartiet Skånes Facebook-sida eller i Piratpartiets kalender.

Såhär kan du stödja Piratpartiet i Örebro: swisha till Piratpartiets konto – 1231792159 – och märk donationen ”Malmö”.

Senaste nytt

09 april 2019 — Aktiviteter på gång!

[Aktivism] Nu närmar vi oss EU-val och den lokala aktiviteten ökar. Här kan du se de närmast planerade lokala aktiviteterna inom piratrörelsen.

Läs mer..»