Försvarspolitik

Den svenska försvarsmaktens uppdrag ska vara att skapa sådana förutsättningar för ett angrepp på Sverige att andra militära aktörer anser att de har mer att vinna på att lämna Sverige utanför en konflikt än att dra in Sverige i den. Uppdraget ska vidare vara att ifall ett angrepp ändå sker, om möjligt slå tillbaka det, och annars föra en utdragen motståndskamp i syfte att åsamka stora förluster och hinna ta emot hjälp från annat håll.

Ett modernt försvar

Piratpartiets principprogram fastställer att partiet vill värna demokratins fundament, individers integritet och skapa skydd från övergrepp från olika makthavare på individen. Detta innebär att Sverige som stat och samhälle behöver möjlighet att skydda sitt territorium, sin infrastruktur och sina medborgare från angrepp från andra militära aktörer – stater eller icke-stater. En viktig del av ett sådant försvar är att Sverige har en fungerande, modern och anpassad försvarsmakt med de resurser som krävs för sitt uppdrag.

Autonoma stridsrobotar

I enlighet med principen om teknisk utveckling i partiets principprogram vill Piratpartiet verka för en internationell konvention som förbjuder autonoma stridsrobotar som fattar egna beslut om att använda sina vapen.

Cyberförsvar

Idag förs cyberkrig i hög grad utan transparens eller möjlighet till ansvarsutkrävande. Piratpartiet vill i enlighet med våra principer om den tekniska utvecklingen och om transparent maktutövande ändra detta. Vi vill verka för internationella konventioner som förbinder undertecknande parter att öppet deklarera användande av cybervapen; detta inkluderar inköp av övervakningsprogram från tredje part i syfte att spionera på utländska individer. Vi vill även att undertecknande parter förbinder sig att inte aktivt underminera säkerheten i civila system , genom att till exempel undanhålla svagheter, i syfte för att till exempel utveckla cybervapen.

Sverige behöver samtidigt bli mycket bättre på cyberförsvar. Vi anser att alla i samhället behöver vara delaktiga för att vi ska uppnå ett effektivt försvar i Sverige. Därför anser Piratpartiet att våra skolor redan från tidig ålder bör undervisa i digitalt självförsvar och att våra myndigheter ska genomgå fortgående analyser av deras cyberförsvarsförmåga samt informationssäkerhet. Styrelser och ledningsgrupper inom myndighets-Sverige bör ha en grundläggande kunskap inom cybersäkerhet, då deras verksamheter – och vårt samhälle – i stor utsträckning är digitaliserade

Samarbete med frivilliggrupper

”Piratpartiet tror på ett samhälle präglat av deltagande och delaktighet. Vi tror på människors förmåga att bilda frivilliga grupper för att göra olika […] insatser.” står det i partiets principprogram. Tillsammans med principer kring decentraliserade maktstrukturer leder detta till att Piratpartiet vill stärka hemvärnet och försvarsmaktens samarbete med olika frivilliga sammanslutningar med syfte att stärka Sveriges motståndskraft.

Fortifikationsverket

Eftersom Piratpartiet verkar för transparent maktutövning och för att människor ska ha möjlighet att vara informerade nog att delta i det politiska samtalet vill vi avskaffa fortifikationsverket och återföra alla dess egendomar till försvarsmakten. Idag ska fortifikationsverket bidra till statskassan och förse försvarsmakten med efterfrågade fastigheter. Dessa två uppdrag krockar när vissa fastigheter inte efterfrågas under en längre period, vilket leder till incidenter liknande försäljningarna av gotländska fastigheter efter nedläggandet av försvarets närvaro där 2004 – försäljningar som drog in 40 miljoner kronor och orsakade behov av nyinköp för 780 miljoner kronor. Dessutom, då Fortifikationsverket ska gå med vinst, så blir det de facto en dold minskning av motsvarande av försvarsbudgeten, vilket är ett problem vad gäller transparens.

Senaste nytt

10 februari 2020 — Altingets cybersäkerhetsnätverk: Första träffen

[Piratpartiet] Efter en lyckad crowdfunding-kampanj fick Piratpartiet en plats i Altingets cybersäkerhetsnätverk under ledning av Mikael Odenberg (M), tidigare försvarsminister. Aveen Ismail representerade Piratpartiet på den första träffen.

Läs mer..»

22 september 2019 — Katarina Stensson medverkar i IT-säkerhetspodden

[Piratpartiet i media] Vår vice partiledare gästar IT-säkerhetspodden för att prata om Piratpartiets syn på delning av kultur, cyberförsvar och integritet.

Läs mer..»

19 maj 2019 — Vi kräver bättre skydd mot cyberhot

[Piratpartiet i media] I en debattartikel i NyTeknik angriper våra EU-kandidater Katarina Stensson och Maj Stenmark Socialdemokraterna för deras diffusa cybersäkerhetspolitik och historia av medborgarfientlig politik på området.

Läs mer..»