Stockholm

Om Stockholmsregionen

I nuläget samarbetar alla Piratpartiavdelningar för att bygga ett starkt parti här i Stockholmsregionen: länsavdelningen, kommunavdelningar och Ung Pirats motsvarande organisationer. I valet 2018 ställde vi upp i kommunen i Stockholms Stad. Se vår sida för staden: piratpartiet.se/lokalforeningar/stockholm-stad/.

Nu stundar snart EU-val. Ett utmärkt tillfälle att komma med i verksamheten, se under fliken ”Aktivera dej” För att gå med – gå till blipirat.nu.

Kontakt: Maila Piratpartiet i Stockholmsregionen på stockholmsregionen@piratpartiet.se

Vår politik

Piratpartiet i Stockholms län ställde upp i valet till landstinget i Stockholm 2014, dock utan att komma in.

Detta är valmanifestet, saker vi förstås fortfarande står för, indelat i nedanstående tre rubriker:

Stockholm är ditt

Piratpartiet i Stockholms Län vill ha fri kollektivtrafik. Det innebär att vi skippar klämspärrar, övervakningssystem, krångliga biljetter och kontrollanter och istället finansierar hela kollektivtrafiken på skattesedeln (jämfört med halva idag). Det skulle skapa en mer tillgänglig kollektivtrafik som är mer effektiv (för du står inte i kö för att komma igenom spärren), inte registrerar överallt du har rest och som turister (och stockholmare ärligt talat) kan förstå sig på. Att helt skattefinansiera kollektivtrafiken gör det faktiskt billigare för nästan alla, framför allt de fattiga, de som ska resa långt och unga.

Vi tycker att papperslösa ska ha samma rätt till vård som alla stockholmare. Idag tvingas de som saknar rätt papper leva på välgörenhetsvård av pressade läkare som bara vill hjälpa, under ständigt hot av avslöjas och ertappas av polisen – ertappas att ge vård! Tillgång till vård är en mänsklig rättighet och ett rikt landsting som Stockholms ska kunna erbjuda även detta till papperslösa och människor utan svenskt medborgarskap.

Det leder oss in på den anonyma vården. För att papperslösa ska kunna få vård behöver den ofta vara anonym, och det tycker vi missbrukarvården också ska kunna vara. Idag håller sig många missbrukare undan vården för att de inte vill bli registrerade av det offentliga som samtidigt jagar dem via polisen. Det leder till att dessa människor blir allt sjukare, sprider smittor som HIV och hepatit och dör långt i förtid – för att de inte vågar söka vård. Vi måste ta ansvar för alla i samhället och att erbjuda anonym vård är ett billigt pris för att rädda liv.

I det offentliga finns ett meddelarskydd, som gör att en anställd på landstinget kan rapportera till medier när något är fel, eller visselblåsa, utan att lida konsekvenser från arbetsgivare och uppdragsgivare. Att kunna avslöja missförhållanden även hos de privata aktörerna i välfärden måste vara möjligt. Det är bara genom öppenhet vi kan vädra ut skandaler innan skadan blir för stor.

Din kropp är din

Piratpartiet är starka anhängare av människors rätt och förmåga att ta beslut om sina egna liv. Till exempel tycker vi att alla stockholmare ska ha kontroll över sin egen sjukjournal. Vet du hur många som får se när du besökte läkaren sist, och varför? Vilka inom landstinget tror du vet vilka mediciner du äter? Kan du begära ut den informationen? Antagligen inte. Ens sjukjournal är nog bland den mest privata information som finns. Ändå är det patienten själv som har minst kontroll över den. Detta vill Piratpartiet ändra på.

Som ett led i en mer patientorienterad vård vill Piratpartiet införa rätten till second opinion, eller ett andra yttrande. När du går till vårdcentralen eller till specialisten idag får du ett svar om vad som är fel, eller inte fel, på dig och sen får du helt enkelt acceptera det svaret. Vi tycker att alla patienter ska ha rätt att få ett andra yttrande från en annan läkare. Detta för att göra vården så “rättssäker” som möjligt.

HBTQ-kompetent vård känns som en sån självklarhet för Piratpartiet och att detta ens är något vi måste gå till val på känns så oerhört 1900-tal. Vården ska ha HBTQ-kompetens och HBTQ-personer som besöker den ska inte behöva känna sig annorlunda behandlade eller onormala. För HBTQ-personer är varken annorlunda eller onormala.

Inom äldrevården har de föreslagits på att dra ned på personalstyrkan, till exempel om nätterna, genom att istället installera kameror. Då kan den kameran hålla utkik ifall farmor har ramlat ut sängen istället för att en sjuksköterska ska finnas på plats och kosta pengar.
Detta tycker Piratpartiet är ett fruktansvärt hjärtlöst och integritetskränkande förslag som ligger långt utanför uppdraget för vad god vård ska vara. Bara för att människor är gamla betyder inte det att de saknar rätt till ett privatliv eller ett värdigt liv. Om Piratpartiet får förtroendet att påverka inom äldrevården skulle ett sådant förslag aldrig tolereras.

Anonymiserad forskning med samtycke innebär dels att den medicinska forskning som görs med hjälp av databaser och sjukjournaler ska göras så anonym som möjligt. Oftast finns det inget skäl för forskare att kunna identifiera vem människan bakom datan är och det ska vara möjligt att välja om en vill vara anonym eller inte. Ett exempel är PKU-registret som har blodprover på nästan alla födda i Sverige efter 1975. Det lovades att registret endast skulle användas till att se om de nyfödda var sjuka och till forskning – men sedan dess har polisen fått tillgång till registret. Den här typen av register ska vara anonyma i så stor mån det är möjligt och alltid stå under samtyckeskrav. De flesta är inte medvetna om vilka register det offentliga har stoppat dem i – och vi tycker inte det är något annat än rimligt att staten åtminstone frågar om lov först.

IT direkt från nördarna

Piratpartiet är trots allt ett parti med väldigt många nördar – programmerare, datatekniker och IT-företagarna är många. Det tror vi är en enorm styrka i landstinget som faktiskt har en verksamhet som i väldigt hög grad rör databaser, digital administration och hantering av personuppgifter. Här tror vi att Piratpartiets kompetens är till stor nytta och det här är några av våra förslag:

Öppna standarder och format i offentlig IT
Öppna standarder och format innebär att de till exempel filtyper som används för viss information ska vara en filtyp som inte är låst till en viss leverantör eller tillverkare. Till exempel är .docx-filer från Microsoft och går bara att redigera med Microsofts egna program. Detta är väldigt vanligt i det offentliga när IT:n upphandlas av leverantörer med egenutvecklade, proprietära (stängda) system. Det skapar bristande flexibilitet och ett beroende av den leverantören som vann just denna upphandlingen. Föreställ dig att ett bolag vann upphandlingen av hanteringen av alla sjukjournal i landstinget. Journalerna omvandlas till ett stängt format som bara kan hanteras av leverantörens egna system. Leverantören går i konkurs. Vad händer med journalerna?
Vi tycker att landstinget ska göra det enklare och säkrare, och billigare, för sig genom att bara använda sig av öppna standarder och format så information lätt kan föras över landstingsgränser, systemgränser och upphandlingsgränser.

Att ha öppen källkod i allt som rör hantering av personlig data tror vi är en oerhört viktig säkerhetsfråga och integritetsfråga för alla Stockholmare. Öppen källkod innebär att ritningarna för hur ett system är uppbyggt är öppna för alla att granska – och att upptäcka eventuella fel och säkerhetsbrister. När ett system som utges för att vara säkert döljer hur exakt det är säkert och leverantören helt sonika menar att vi får lita på dem ringer alla varningsklockor hos Piratpartiet. Det är alla medborgares rätt att veta hur deras personliga information hanteras och särskilt när det kommer till den mest privata, som landstinget har hand om.

Principer om fri mjukvara ska styra IT:n inom landstinget. Fri mjukvara inkluderar öppna format och öppen källkod men låter utöver det människor ta vara på programmen och systemen och fritt bygga vidare på dem. Vi tror att detta är en fantastisk möjlighet att bygga världens bästa offentliga IT – och att spara massor med skattepengar. Långsiktigt vill vi se att varje landsting har sin egen IT-avdelning som står för skapandet, driften och supporten av allt landstinget behöver i IT-väg. Landstinget kan bygga det system som behövs – inte det som för tillfället erbjuds att köpas av andra. Det betyder att landstinget själv skapar den IT:n det behöver istället för att förlita sig på externa leverantörer som inte har samma insyn i vilka behov som finns. Det betyder att när en sjuksköterska får en idé om hur ett system kan förbättras kan hen gå direkt till landstingets egna IT och få ändringen gjord. Det betyder att när någonting krånglar finns kompetensen “in house” istället för att vårdpersonal ska sitta och ringa runt till allehanda leverantörer av supportavtal.
Men hur kan allt det här bli billigare för landstinget? Jo. Landstinget behöver nämligen bara bygga ett bra system en gång. Sen kan det kopieras av andra landsting, anpassas efter nya behov och byggas vidare på utan att varje gång gå igenom en smärtsamt dyr upphandling.

Sist men inte minst. Fritt Wi-Fi i kollektivtrafiken. Slut på att streamen buffrar i oändlighet på pendeltåget! Det enklaste sättet att få restiden att flyga iväg är att ha oinskränkt tillgång till internet från början till slut. Perfekt för att surfa hela vägen till jobbet, plugga i förväg eller för att se vad förseningarna beror på den här gången. Och till egentligen ingen kostnad alls.

Framtidens kollektivtrafik

Staden ska stödja ett rikstäckande system för biljetter inom kollektivtrafiken inom länstrafikbolag och det rikstäckande järnvägsnätet. Genom att ha överlappande regioner så att stockholm och de närliggande länen (Södermanland och Uppsala) utgör ett kollektivtrafikområde. Uppsala län kan utgöra ett kollektivtrafikområde med Gävleborg, Västmanland och Stockholms län. Det skall vara lätt att göra rätt för sig och gå att köpa biljetter på många platser och begränsningar i möjligheterna att köpa biljetter skall undvikas. Hur har man löst kollektivtrafiken i andra länder? Kan vara värt att se på hur alternativa finansieringar kan se ut och hur biljettkontroll äger rum.

Öppen källkod i offentlig förvaltning

Deltargarmentalitet

Piratpartiets grundläggande principer bottnar i deltagarmentalitet. Genom att applicera detta på sociala sammanhang främjar vi innovation, kvalitet, effektivitet och kreativitet. Det vill vi ta fasta på även i arbetet i landstingets IT-förvaltning och därmed använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt.

att Stockholms läns landstings lT-strategi ska kännetecknas av deltagarmentalitet

Använda, Delta och Driva

Kunskap och riktlinjer för hur myndigheter kan – och bör – arbeta med öppen källkod saknas idag. För att stödja landstingens samtliga IT-verksamheter och tillse att dessa börjar arbeta aktivt med öppen källkod (som definierad av Open Source Initative) föreslår Stockholms läns piratparti följande:

att Stockholms läns landsting ska använda öppen källkod i sin verksamhet

att Stockholms läns landsting ska utveckla öppen källkod som del i sin verksamhet

att Stockholms läns landsting ska vara drivande i utvecklingen av öppen källkod

Främja samarbete kring öppen källkod

För att främja ett levande “community” kring öppen källkod inom landstingets verksamhetsområden så föreslår vi att:

att Stockholms läns landsting aktivt ska söka samarbete med andra landsting i sina ansträngningar inom öppen källkodsdomänen

att Stockholms läns landsting aktivt ska söka samarbete internationellt i sina ansträngningar inom öppen källkodsdomänen

Öppenhet vid upphandlande av patientjournalsystem

Upphandlingen av nya patientjournalsystem utgör en betydande del av Stockholms läns landstings budgetar och resulterar nästan alltid i ett misslyckande. För att undvika att slöseri med skattemedel uppträder och där man låser in sig i proprietära lösningar föreslår Piratpartiet i Stockholms län:

att vid upphandling av nya patientjournalsystem för Stockholms läns landsting ska systemen bygga på öppna standarder

att vid upphandling av nya patientjournalsystem för Stockholms läns landsting ska systemen vara av typen öppen källkod

Integritet vid upphandlande av patientjournalsystem

Det har vid ett flertal tillfällen rapporterats om att människors patientjournaler och dess innehåll har exponerats utan det varit motiverat. Stora brister i skyddet av den personliga integriteten har uppdagats och det ser vi allvarligt på. Därför vill vi inom landstinget se till så att samma misstag inte begås igen och att patienternas personliga integritet stärks.

att vid upphandling av nytt patientjournalsystem ska det tas speciellt stor hänsyn till patienternas personliga integritet vid hanteringen av patientjournaler

Stödja kommunöverskridande samarbete om öppen källkod och öppna standarder

Landstingen är en bra plattform för samarbete över kommungränser. Inte alla små kommuner kan verka med kraft inom områden som t.ex. IT även om viljan finns. Det är därför bra om landstingen tar på sig ett ansvar att stärka upp, bistå med kompetens, erbjuda utbildningar och på andra sätt stödja kommunöverskridande samarbeten som främjar verksamheter fokuserad på öppen källkod och öppna standarder.

att Stockholms läns landsting ska vara drivande i kommunförbunden och andra kommunöverskridande samarbeten om att skapa utbildningar för kommunerna om hur de kan övergå till öppen källkod och öppna standarder

Stärka landstinget som upphandlande part avseende öppen källkod och öppna format

Det finns idag ett behov av att utbilda landstinget som upphandlande part. Det finns idag en ambition på nationell nivå att bryta sig loss ur problemen med stängd mjukvara och stängda format/standarder (Genom SOU 2009:86) och vi tror att detta kan göras på ett bra sätt genom att se till att öppen källkod inte tillåts exkluderas i upphandlingsprocessen av IT-system. Genom att säkerställa att öppna lösningar tas i beaktande av kravställaren tror vi att mer öppen mjukvara kommer hitta in i IT-förvaltningen.

att Stockholms läns landsting i alla lT-upphandlingar ska ta speciell hänsyn till E-delegationens strategi (SOU 2009:86) avseende formuleringarna kring öppen källkod och öppna standarder

Landstinget ska övergå till öppna standarder

Information måste kunna delas oberoende av vem som tillverkade den eller modifierade den. Behovet av öppna standarder som säkerställer detta är därför nödvändigt för att långsiktigt kunna förvalta den offentliga informationen och undvika inlåsning av information i stängda system. Det är därför viktigt att så snart som möjligt övergå till att använda sig av öppna standarder inom den offentliga IT-förvaltningen.

att Stockholms läns landsting övergår till öppna standarder i sina samtliga informationslagringsformat

Med öppna standarder menar vi specifikt de standarder som är kompatibla med det s.k. European Interoperability Framework (EIF) version 1.0 som kräver bland annat att det finns en referensimplementation av standarden i öppen källkod.

Psykisk ohälsa i skolan

En av de viktigaste frågorna i Stockholms län är den ökande psykiska ohälsan hos landet och länets skolelever.  Majoriteten av ungdomarna i Sverige mår psykiskt bra men under de senast 20 åren har dock flera rapporter visat att det blivit vanligare att ungdomar är nedstämda, är oroliga, har svårt att sova och har värk. I den allmänna debatten
beskrivs besvären ofta som tecken på stress.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) rekommenderar att den minimivård elever ska erbjudas av skolan är att kurator eller psykolog hinner på ett avdramatiserat sätt träffa varje elev enskilt minst en gång varje år. Många skolelever träffar aldrig en kurator och ännu mer sällan en psykolog under sin skolgång.

Idag delar 10 000 elever på i snitt 3,3 kuratorer och 5,3 skolpsykologer. Det går inte att påstå att denna personal är tillräcklig eller kan ge en elev sin tid och stöd på ett sätt som är värdigt ett välfärdssamhälle.

Därför tycker vi att man bör göra följande förändringar:

Idag har varje kommun ansvar för att elever får psykisk vård i varje enskild skola. Ofta delar flera skolor på en kurator för att spara pengar. Ofta faller skolelever mellan stolarna och måste bryta sin kontakt med vårdpersonal för att eleven till exempel börjar gymnasiet i en annan kommun.

att överföra ansvaret för psykvården i skolan till landstinget

att utöka resurserna för Barn- och Ungdomspsykiatrin

Psykologer som man hänvisar vuxna till har nästan fem gånger så lång utbildning som de kuratorer man hänvisar barn och ungdomar till i skolan. Maktlösheten som många elever känner för sin situation måste rådas bot på. Att kunna prata med psykologer utanför skolan och anmäla brister på ett rättsäkert sätt bör vara en självklarhet.

att kuratorer ska fasas ut till fördel för psykologer i skolan

att kuratorer ska vidareutbildas till psykologer eller kuratorer med breddad och fördjupad kompetens

att kuratorerna ska få en tystnadsplikt som innefattar allt som en psykolog för en vuxen har

att göra det enklare för elever att kunna anmäla kuratorer till socialstyrelsen ifall de gör något fel

att verka för mer elevinflytande och demokrati i skolan

att verka för ett statligt stöd för psykisk hjälpnärvaro i sociala medier

Kuratorer har idag alldeles för låg utbildningsnivå för att hantera de problem som många skolelever upplever. Den psykiska ohälsan bland homo-, bi-, trans- och queerelever är märkbart mycket större och bör tas på större allvar i skolans elevvård.

att verka för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa ska fortbildas kontinuerligt

att verka för att alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i grund- och gymnasieskolan, ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor

att verka för att lära ut mer studieteknik i skolan

Aktivera dig!

Att-göra tips

Tryckt material

Maila media och politiker

Vill du verka för Piratpartiet och/eller våra frågor, så är en metod att höra av dej till de stora medierna, som ofta missar att berätta, eller berättar ur snäva perspektiv. Och i riksdagen är inte alltid “fotfolket” på samma linje som ledningarna. Att höra av sej till dem kan mjuka upp partipiskorna, det finns redan nu ledamöter som söker trycka på för integritet och som är positiva till basinkomst till exempel.

Här är mailadresser till några stora etermedia, och TT.

rapport@svt.se, aktuellt@svt.se, debatt@svt.se, agenda@svt.se, nyheterna@tv4.se, kalla.fakta@tv4.se, nyhetsmorgon@tv4.se, eftertio@tv4.se, ekot@sr.se, studioett@sr.se, gmv@sr.se, konflikt@sr.se, tt.se

Här kan du hitta mailadresser till riksdagsledamöter.

Kul att du funderar på att bli aktiv (nåja, klickar på fliken i alla fall)!

Om du inte är medlem och vill bli det, gå till blipirat.nu för att bli med i gänget (0 kronor kostar det).

Vill du aktivera dig, kolla gärna på vår lista med aktivitetsförslag och gör det som passar dig bäst inom partiet. Det blir många tillfällen att aktivera sej nu inför EU-valet 2019. Vi har regelbundna flygbladsutdelningar på Sergels torg en gång i månaden framöver, bland annat med ett blad mot de kommande statliga trojanerna, som du ser här. Har du tillgång till skrivare kan du skriva ut några A4-pdf och sätta upp. För andra utåtriktade aktiviteter, som till exempel lobbying och insändarskrivande, kolla gärna här för tips på bl.a mailadresser till medier politiker man kan skriva till och hur.

Förutom det, om du kan bidra med en central lokal att träffas i, ett fordon att transportera med, ett penningbidrag (se fliken ”Donera” längre ner på den här sidan) eller utrustning vi kan behöva för manifestationer mm så hör gärna av dej också.

Självklart går det att aktivera sig utan att faktiskt vara medlem. Är du medlem och vill ta lite mer ansvar så finns det alltid många event och projekt som behöver extra hjälp. Maila så får du information om vad som är aktuellt.

Maila stockholmsregionen@piratpartiet.se om du vill anmäla att du vill vara med, bidra eller fråga något eller tipsa oss om något eller….

Piratfikor i Stockholm

Vi brukar ses på Coffee House 72 på Götgatan i Stockholm, andra onsdagen i månaden. Mail med information brukar gå ut ett par dagar innan. Ibland ses vi också på kansliet, Styrbjörnsvägen 3.

Alla – pirater som icke-pirater – är välkomna!

Protokoll och dokument

Fakta

Övervakning

Massövervakning i Sverige

Datasäkerhet

Här finns  en översikt över historien när det gäller metoder för att övervaka, kontrollera, registrera och hindra medborgare och deras aktiviteter i olika sammanhang.  Håll musen över  textrutor för utökad information. Framställd 2013 av Piratpartiet Göteborg.

http://piratpartiet.github.io/www.overvakad.se/

Här kan man se en del dokument som Uppdrag Granskning tagit fram.

http://www.svt.se/ug/las-dokumenten-om-sverige-fran-edward-snowden

Här utdrag ur några statliga utredningar som kollat på säkerhetstjänsternas verksamhet i stort.

Ur säkerhetstjänstkommissionens utredning 2002 – man hittade en hel del tveksamheter (intresse fanns, inte bara för vänstergrupper utan för Amnesty, miljö-, freds-, djurrätts- och religiösa grupper, homosexuella etc, – högerextrema utgjorde “ingen fara” för att man inte kunde “påräkna allmänt stöd”. Domstolar , JO och JK var passiva, etc.

Utdrag ur integritetsskyddskommittens betänkanden 2007-08 – beskriver hur man skyndar fram nya övervakningslagar utan motivering, utan tillräcklig kontroll, samtidigt som man nonchalerar Europakonventionen – här finns också lite försök att definiera integritet

Bakgrundsfakta om datalagring

Här är lite grundfakta att ha med sej när man lobbar, skriver insändare och pratar med sina vänner

I efterdyningarna av ett attentat i Londons tunnelbana 2005 lobbade Tomas Bodström m.fl. för att EU skulle anta ett direktiv som påbjöd att alla länder ska ha lagar som tvingar telekombolag och internetleverantörer att lagra detaljerade uppgifter om alla sina kunders kommunikation.  Detta för att “brottsbekämpande myndigheter”  skulle ha tillgång till dem.

Direktivet snabbehandlades och trädde i kraft innan jul 2005, varefter alla 27 (nu 28) medlemsländer införde de efterfrågade lagarna.

2009 antog EU Lissabonfördraget, i vilket en stadga för mänskliga rättigheter ingick, med bl.a. rätt till privatliv – en nyhet för EU-strukturen. Refererande till denna stadga ogiltigförklarade det högsta organet EU-domstolen Datalagringsdirektivet 2014, som ett “synnerligen allvarligt” ingrepp i de grundläggande rättigheterna till privatliv och skydd för personuppgifter, samt att det hotar yttrandefriheten. Kvar stod medlemsländerna med sina införda datalagringslagar. De flesta länderna satte igång att ändra eller avskaffa dessa lagar, men Sveriges regering tillsatte en snabb enmansutredning, som tyckte att vi kunde fortsätta, trots att Sverige har gått längre än vad direktivet krävde. I direktivet påbjuds registrering av när, varifrån och till vem vi ringer, mailar och messar eller skypar. Till det registreras i Sverige också var vi är när vi slutar ringa och när vi misslyckas med att komma fram.

Denna det politiska etablissemangets nonchalans av EU-domstolen reagerade två telekombolag på, Tele2 och Bahnhof, som jobbar för sina kunders integritet, och överklagade den svenska tillämpningen av det underkända direktivet. Enligt praxis såg sej kammarrätten nödsakad att skicka Tele2:s ärende till EU-domstolen för besked och mycket riktigt kom en dom 2016 som underkände den svenska tillämpningen. Massdatalagringen av allas kommunikationer var fortfarande enligt EU-domstolen “ett långtgående ingrepp i grundläggande rättigheter” och “synnerligen allvarligt”. Den svenska lagstiftningen underkändes.

För andra gången tillsattes nu en expert för att granska vad som skulle göras med anledning av EU-domstolens glädjande försvar för mänskliga rättigheter. I oktober 2017 överlämnades ett delbetänkande, som föreslår några smärre steg tillbaka, som att inte registrera samtal mellan fasta telefoner, men hävdar på nytt att massdatalagringen kan fortsätta i övrigt! Utredaren fortsätter nu med att “se över rättssäkerhetsgarantierna”, alltmedan alla våra telesamtal och nätuppkopplingar registreras, som om inget hänt.

I riksdagen är det (V) och spridda personer från olika andra partier  som uttryckt sej för integritet på ett tydligt sätt, (MP begränsas av regeringssamarbetet),  men mycket tyder på att önskan om massövervakning av svenskar (och européer i stort) kommer “uppifrån”  och att uppta en generell diskussion om kontrollsamhället med “fotfolket”  i riksdagen är värdefullt. Kontakta dem gärna! Datalagringen är inte det enda som hotar integriteten. Ett stort antal tveksamma lagar har införts och är på gång, som tillåter övervakning av personer och organisationer som inte är misstänkta för något brott. Statliga trojaner är det senaste, som är på gång, under namnet hemlig dataavläsning.

Här följer lite material att utgå ifrån för den som vill titta lite närmare på vad som hänt.

Utdrag ur EU-domen om skälen för ogiltigförklarandet – därför är direktivet ogiltigt.

Utdrag ur EU-domen om proportionalitetsbedömningen – detta saknas i direktivet

Post- och Telestyrelsens inledande rättsanalys – detta duger inte!

Tele2 överklagande till Kammarrätten 27 okt 2014 – som fick ärendet till EU-domstolen.

Kontakt

Nätverket PP Stockholmsregionen

är ett informellt nätverk för samverkan mellan nedanstående organisationer.
Vi har en gemensam kontaktadress:

Email: stockholmsregionen@piratpartiet.se

Ingående organisationer:

Piratpartiet i Stockholms Län

Ordförande</br />Mats Philipson
Telefon: +46 (0)700-61 45 80
Email: mats.philipson [at] piratpartiet.se

Sekreterare
Vakant

Kassör
Gagarin Miljkovich
Telefon: +46 (0)703-09 14 90
E-post: gagarin.miljkovich [at] piratpartiet.se

Styrelseledamöter
Anders Erkéus
Telefon: +46 (0)700-22 21 98
E-post: anders.erkeus [at] piratpartiet.se

Johan Alan

Piratpartiet i Stockholms stad

Ordförande
Mats Philipson
Telefon: +46 (0)700-61 45 80
E-post: mats.philipson [at] piratpartiet.se

Sekreterare
Vakant

Kassör
Gagarin Miljkovich
Telefon: +46 (0)703-09 14 90
E-post: gagarin.miljkovich [at] piratpartiet.se

Styrelseledamot
Anders Erkéus
Telefon: +46 (0)700-22 21 98
E-post: anders.erkeus [at] piratpartiet.se

Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Ordförande
Ebba Karlsson
Telefon: +46 (0)704-82 73 01
E-post: ebba.cecilia.karlsson@piratpartiet.se

Sekreterare
Dennis Djurling

Kassör
Buster Berggren

Ung Pirat Stockholm

Ordförande
Ebba Karlsson
Telefon: +46 (0)704-82 73 01
E-post: ebba.cecilia.karlsson@piratpartiet.se

Vice ordförande

Sekreterare
Elin Andersson

Kassör
Christopher Rundqvist

Kommunorganisationer i Stockholms län

Utöver Stockholms Stad finns ett antal mer eller mindre aktiva grupper och personer, vill du aktivera dej i en sådan, maila

stockholmsregionen@piratpartiet.se


Här några andra kanaler för kontakt:

Piratpartiet Stockholmsregionen på Facebook

Piratpartiet Stockholms Stad på Facebook

Ung Pirat Stockholm på Facebook.

Skype

För Skype, börja med att ladda hem programmet Skype.  I programmet kan du registrera dig som användare och skaffa ett konto. När du väl har det, lägg till denna kontakt, och säg att du gärna vill bli inbjuden till Stockholmskanalen i Skype:

Det finns också en webbchatt https://piratechat.net/chat/?room=stockholm.

Bambuser

Bambuser (Live video som sänds ibland)

Mumble

Du kan även prata med andra pirater  på vår “Mumble server”.  Just nu (juli 2015)  är det pp-träffar på Mumble på tisdagar kring olika teman.  Se här.  Ladda ner klienten här:   http://www.mumble.com/  och anslut till vår server: mumble.piratpartiet.se

Dela

Delta

Donera

Vi ses regelbundet för att fika tillsammans, diskutera politik och planera framtida arrangemang. Oftast ses vi på C Coffee House 72 på Götgatan, andra onsdagen i månaden.

Du kan se vad som är på gång på vår Facebook-sida eller i Piratpartiets kalender.

Vi behöver pengar för att kunna bedriva verksamhet. Pengarna går åt till kampanjmaterial, tillstånd, avgifter och massa annat som gör att vi kan existera.

Du kan sätta in en valfri summa pengar på:

  • PlusGiro: 68 76 02-3

(Piratpartiet Stockholms Stad)

  • Bankgiro: 174-6312 (Piratpartiet Stockholms Län)

För donationer från utomlands använd IBAN: SE21 9500 0099 6034 0687 6023

Tack för att du hjälper till!

Senaste nytt

09 september 2019 — Piratfika i Stockholm

[Lokalt] Välkomna till piratfika i Stockholm nu på onsdag klockan 18:00. Platsen är Coffee House 72 på Götgatan. Tunnelbanehållplats: Medborgarplatsen.

Läs mer..»

12 augusti 2019 — Piratfika i Stockholm

[Aktivism] Piratpartiet i Stockholmsregionen arrangerar piratfika på Coffee House 72, Götgatan, nu på onsdag den 14 augusti.

Läs mer..»

18 april 2019 — Valupptakter i april

[Aktivism] Valupptakter hålls i Göteborg 22/4, Umeå 26/4, Stockholm 27/4 och Lund 28/4.

Läs mer..»

09 april 2019 — Aktiviteter på gång!

[Aktivism] Nu närmar vi oss EU-val och den lokala aktiviteten ökar. Här kan du se de närmast planerade lokala aktiviteterna inom piratrörelsen.

Läs mer..»