Stockholm stad

Om Stockholm stad

Sedan förra valet har Piratpartiet Stockholmsregionens sida varit den centrala informationssajten för länets piratpartiavdelningar, länsavdelningen, kommunavdelningar och Ung Pirats motsvarande organisationer. Se regionens hemsida. Den här sidan har varit passiv. Piratpartiet ställer nu endast upp lokalt till kommunfullmäktige i Stockholms stad, varför denna sida kommer att användas inför valet. Här hittar du Stockholms stads styrelse för kontakt och vårt kommunalpolitiska program. Nu är ett utmärkt tillfälle att komma med i verksamheten, se under fliken ”Engagera dej”.

För att gå med – gå till blipirat.nu

Kontakt: Maila Piratpartiet i Stockholms stadstockholmsstad@piratpartiet.se

Vår politik

Piratpartiet – kunskapspartiet

Vi är på väg in i en ny typ av samhälle, ibland kallat ett kunskapssamhälle, där fokus inte längre ligger på maximal materiell produktion. Detta har många betydelser.  Via internet har hälften av världens befolkning tillgång till en enorm kunskapsmassa, som ursprungligen byggdes upp för fri användning av vetenskapssamhället. Detta utvecklades vidare genom information från organisationer och politik och inte minst engagerade privatpersoner, som byggde sajter kring sina intressen, bloggade och framställde avancerade dataprogram att ge bort utan kostnad. Man började också dela med sej av sina kulturprodukter som man hade framställt själv eller hade i sina samlingar. Möjligheten att nå hela världen var ett starkare motiv än att tjäna pengar på sin verksamhet.

Demokrati  fungerar inte utan engagerad befolkning som är villig att ställa  makthavarna till svars. För att kunna göra det så måste vi  vara informerade om vad de gör, vad de fattar för beslut och vad de  bygger besluten på. Eftersom internet idag är huvudmediet där vi tar reda  på den information vi behöver för att granska våra folkvalda så är det ytterst viktigt att internet fortsätter att vara fri. Vi måste vara säkra på att innehållet inte är manipulerat för att göra oss passiva. Kunskap och engagemang är förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Vi är alla ansvariga att hålla internet fritt och ställa makthavarna till svars.

I dag hotas detta fria internet på  många sätt. Stater använder nätet för att allt intensivare övervaka sina  medborgare. En upphovsrättsindustri oroar sej (utan vetenskaplig grund)  för det fria delandet.Stora monopolliknande jättar styr över det  personliga utbytet, samlar in våra data och säljer vidare för spamreklam. Tidigare fritt tillgängliga sajter beläggs med avgifter och andra begränsningar.

Piratpartiet bildades till stöd för det fria internet, och för att främja de lärdomar som internet givit. Som att skolutbildningen måste öva faktainhämtning och kritisk granskning av material att eleverna ses som i grunden skapande. Som att ett alltmer datoriserat och robotiserat samhälle ger utrymme för många människors fria skapande och andra aktiviteter, så länge alla får del av fördelarna. Som att transparens från dominerande offentliga och privata maktstrukturer är nödvändig för att aktiva medborgare ska kunna ta del och engagera sig i samhällsutvecklingen. Som att ny teknik ska vara till för alla människor. Som att inrätta och främja fria rum för skapande utanför nätet, som bibliotek, öppna verkstäder och så kallade Maker spaces. Som att makthavare, som ska vinna folks tillit, inte kontrollerar sina medborgare utan i stället avskaffar all heltäckande massövervakning och andra integritetskränkande intrång i folks privatliv. Dessa frågor måste bevakas på alla politiska nivåer, som stat, landsting och kommun.

Internet infrastruktur

 • Piratpartiet anser att information och kunskap ska få spridas så fritt som möjligt och med så få hinder som  möjligt. Ju fler som kan dela och använda kunskap och information, desto  mer nytta och glädje skapar den.
 • Kommunen ska fortsätta äga infrastrukturen för bredband via Stokab, som tillhandahålls till självkostnadspris. Alternativa privata nätverk ska tillåtas, men de allmänägda näten ska vara allmänkontrollerade med frihet för vem som helst att ansluta sig.
 • För en fungerande marknadsekonomi krävs en fri konkurrens, därför ska inte en enstaka leverantör få kontrollera datanätverken. Kommun/landsting ska garantera att det finns fria datanätverk tillgängliga.
 • Tillgång till ett öppet internet är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna ta del av information från myndigheter, delta i det demokratiska samtalet, göra sin röst hörd i samhället och ta del av och bidra till ett globalt skapande. Med god digital infrastruktur blir staden attraktivare för företag. Möjligheter till distansarbete ska understödjas och uppmuntras för att så många som möjligt ska kunna arbeta från hemmet och på så sätt även göra miljövinster. Staden ska se till att ett fritt, öppet och anonymt internet med hög hastighet finns tillgängligt över hela staden på liknande villkor som VA och VVS.
 • Staden ska stimulera utbyggnaden av inloggningsfri, avgiftsfri och anonym trådlös tillgång till internet i tätbebyggt område.
 • Internettillgång och nödvändig utrustning för detta ska ingå inom normen för försörjningsstöd.
 • Det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa klyftor i samhället mellan dem som vuxit upp med den och dem som gjort bekantskap med den på äldre dagar. Staden ska därför satsa på att erbjuda IT-utbildning för äldre och underlätta anpassad teknik.
 • Stockholms stad och stadens bolag ska inte själva filtrera eller censurera allmänhetens eller anställdas/elevers/patienters internettillgång.
 • Webbsidor och e-tjänster hos staden och kommunalt finansierade verksamheter ska vara tillgängliga utan krav på kommersiell–proprietär programvara och ska vara tillgänglig för personer med funktionshinder.
 • Information, statistik, databaser och rådata som samlas in eller sammanställs av staden och inte är integritetskänslig för enskilda, ska vara fritt tillgänglig för alla och fri att använda och sprida. Strukturerad data ska göras sökbar och maskinläsbar.
 • Utlämnande av stadens dokument ska ske så snabbt och enkelt som möjligt. Om inte särskilda skäl finns bör de tillgängliggöras digitalt.

Utbildning

 • Flera lärare och mindre klasser behövs.
 • Läromedel i stadens grundskola och gymnasieutbildning ska vara fritt tillgängliga år 2025. Alla läromedel som används ska vara fria att bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet.
 • Skolan ska vara en arbetsmiljö där eleverna har inflytande över sin utbildning och skolmiljö.
 • Kollektiv övervakning av elever på skolor ska inte vara tillåten.
 • För att säkerställa jämlikheten i utbildningarna är det viktigt att nationella prov rättas av lärare på en annan skola än den som eleven själv går på. Piratpartiet vill av samma skäl undvika att skolor med högre snittbetyg ges fördelar.

Demokrati, insyn, transparans och informationsfrihet

 • Information om hur offentliga medel används bör vara helt offentlig.
 • Offentlighetsprincipen kan vara problematisk i dagens internetsamhälle. Men information bör ändå vara tillgänglig för allmänheten. En balanserad lösning för att uppnå målet och minska problematiken bör hittas.
 • Kommunala verksamheter och den politiska ledningen ska inte använda sociala medier på ett sätt som tvingar medborgarna att använda sociala medier.
 • Webbsidor som tillhör eller representerar kommunala verksamheter ska inte innehålla så kallade trackers (t ex från Facebook, Google, etc.)
 • Skolan ska lära eleverna i tidigt skede hur de kan skydda sin närvaro på nätet från stora företag som spårar deras aktiviteter. Utbildning i källkritik ska prioriteras.
 • Kommunala verksamheter och organisationer ska inte tvinga medborgare att använda kommersiell-proprietär mjukvara när det finns öppna och fria alternativ.
 • Om en kommunal organisation använder sig av mjukvara för att fatta beslut som påverkar medborgarna eller deras verksamhet, så ska den algoritmen som implementeras i mjukvaran vara offentlig med tydlig information om vad den använder för input.
 • Kommunala upphandlingar ska vara öppna.
 • Hemligstämplat material måste hållas till minimalt. Mycket starka skäl ska presenteras för att hemligstämpla dokument eller annat material.
 • Nätneutralitet ska råda.

Sociala frågor och tjänster, basinkomst och vård

 • Kommunen ska förbereda inför och stödja ett genomförande av basinkomst.
 • Kommunen ska lägga resurser på att utföra samhällsexperiment, inklusive experiment med villkorslöst försörjningsstöd, kompletterat med stöd till gemensamma kreativa verksamheter.
 • Uppmuntra och stödja de som vill hjälpa olika typer av behövande.
 • Uppmuntra och stödja ideellt arbete, t ex genom att jobbsökande kan ägna en del av sin tid åt ideellt arbete utan att det påverkar deras ställning hos arbetsförmedlingen.
 • Starta kommunala öppna verkstäder som Maker Spaces.
 • Stödja informella verksamheter, som t ex privata Maker Spaces, och göra det möjligt att få kulturbidrag för det.
 • Bedriva en forskningsbaserad social drogpolitik.

Trafik och stadsmiljö, kommunikation och polis

 • Staden ska delta i utveckling av energismart byggande för att minska användningen av fossila bränslen till uppvärmning.
 • Staden ska stimulera hemjobb och telekonferenser för att minska resande och resandets miljöpåverkan.
 • Cyklar ska prioriteras i Stockholms stad. Cykelbanor ska byggas och utvecklas, både i staden och mellan orter. T ex måste cykelbanor som upphör mitt i bilväg åtgärdas. Stockholm City Bikes, det kommunala systemet för utlåning av cyklar, ska bli avgiftsfritt. Det ska i hela staden finnas god tillgång till cykelpumpar, cykelgarage och cykelställ. Delfinansiering kan ske med hjälp av reklam på cyklar och cykelställ samt officiell sponsring från företag. Lönearbete skapas för dem som arbetar med underhåll och reparation.
 • Staden/landstinget ska stödja ett rikstäckande system för biljetter inom kollektivtrafiken inom länstrafikbolag och det rikstäckande järnvägsnätet. Genom att ha överlappande regioner så att Stockholm och de närliggande länen (Södermanland och Uppsala län) utgör ett kollektivtrafikområde. Uppsala län kan utgöra ett kollektivtrafikområde med Gävleborg, Västmanland och Stockholms län. Det ska vara lätt att göra rätt för sig och gå att köpa biljetter på många platser och begränsningar i möjligheterna att köpa biljetter ska undvikas.
 • En bilresa in och ut från staden per månad ska vara avgiftsfri.
 • Rätten till närnatur för medborgare i Stockholms stad, samt stadens biologiska mångfald, måste värnas. Ingen förstörande exploatering får ske i naturreservat eller värdefulla naturområden i staden. Byggnation på höjden ska prioriteras för att få en tätare stad med goda kommunikationer.
 • Kommunen ska verka för att lokalpolisverksamheten ska stärkas och ges högre status. Närhet och personkännedom är nyttigt för samhället och skapar större förtroende och sammanhållning. Civilanställda bör sköta så mycket som möjligt av pappersarbetet. Polisnärvaro i stället för övervakning. Förebygga brott genom bättre social sammanhållning. Rekrytera fler poliser för att minska arbetsbelastningen och möjliggöra att större grupper kan skickas ut vid en kris.

Kultur

 • Utveckla biblioteken till centra för kulturella aktiviteter.
 • Ge bibliotekarier rätt att själva göra urval av böcker och tidskrifter att införskaffa utöver centrala listor.
 • Fler böcker ska göras tillgängliga i digital form så fler kan ta del av dem. Möjlighet till att få dem tryckta i fysisk form ska också finnas och författaren ska ersättas oavsett bokformen. Ett långsiktigt mål är att författaren inte blir beroende av enskilt förlag.
 • Om man får bidrag eller uppdrag från det allmänna för att framställa sin konst för offentlig visning, så ska den också kunna avbildas offentligt.
 • Driva, stödja och främja Maker Spaces och andra öppna verkstäder.
 • Offentliga klotterplank och graffitiverkstäder ska drivas och stödjas.
 • Företag och organisationer ska informeras om kulturstöd. Samarbete med näringslivet och enskilda företag ska uppmuntras.

Boende

 • Bibehåll grönområden och bygg bostäder på höjden.
 • Bibehåll och utveckla de kommunala bostadsbolagen.
 • De kommunala bostadsbolagen ska användas som redskap för kommunens socialpolitik.
 • Bygg enklare små bostäder som första boende.
 • Invånare med sociala problem ska hjälpas via allmännyttan.
 • Bygg och ombilda till kooperativ hyresrätt enligt hyresmodellen via allmännyttan (en förening hyr ett fler bostadshus och delar på förvaltningen med värden).
 • Göra det enklare att gå samman och bygga sitt eget boende i form av en bostadsrätt, i linje med den traditionella egnahemsrörelsen.

PP, Internet och samhället

I dag råder en kamp på nätet. På ena sidan står de som slår vakt omursprungstanken på internet som ett nytt globalt rum för fritt utbyte och påandra sidan står storföretagen med sina vinstintressen och staterna med sin viljaatt kontrollera sina medborgare. Ett fåtal gigantiska nätföretag, som Microsoft,Google och Facebook dominerar informationsförmedlingen, och de ställer sinasystem till förfogande för övriga storföretag och staterna, samtidigt som debörjat agera som moralväktare och begränsa det fria utbytet.

En fri global kommunikation, tillgänglig för alla, är en förutsättning för enharmonisk och hållbar framtid på planeten. Stater och storföretag fårunderordna sej detta. Kontrollsamhället skapar ingen trygghet i längden, detkrymper oss. Den frihet, skaparkraft och vilja att dela med sej som frodats påinternet sedan framväxten ska stödjas och främjas, inte bara på nätet utan i helasamhället. Det är Piratpartiets utmaning.

Piratpartiet bildades 2006, som ett svar på starka opinioner för att slå vakt omdet fria Internet. Namnet togs i det klimat som rådde, då fildelningssajten PirateBays grundare dömdes till fängelse och miljonböter för att ha fungerat som enförmedlare av information över nätet, däribland folks utbyte av egna ellerandras kulturella skapelser, vilket störde upphovsrättsindustrin.

Efter en framgångsrik period med två EU-parlamentariker 2009-2014 verkarsvenska pp nu för att bygga partiet starkt och jobba för att komma in ikommuner, landsting och riksdag. Programmet har breddats för att kompletterade internetrelaterade frågorna med områden utanför nätet där idéerna ocherfarenheten från nätet kan tillämpas. Skolor och bibliotek, öppna verkstäderoch kooperativ, upphovsrätt och patent är exempel på kärnområden där det friaskapandet ska främjas. Det offentliga ska lita på medborgarna och garantera enovillkorad grundtrygghet som främjar friheten och kreativiteten. Privatliv ochintegritet skyddas för individer medan maktens institutioner ska varatransparenta.

PP har numera systerpartier i 67 länder. Tyska Julia Reda driver vidare frågornai EU-parlamentet, och på Island och i Tjeckien är vi i nationella parlamenten. Rörelsen hör framtiden till.

Engagera dig

Hej, valet är över, nu väntar nästa (det är EU-val 26 maj nästa år). Om du inte är medlem och vill bli, gå till  blipirat.nu för att bli med i gänget (0 kronor kostar det). Du kan gå med både i Stockholms Stad och Stockholms län om du bor i staden, liksom du kan gå med i Ung Pirat Stockholmsdistriktet och Ung Pirat Stockholm. Kul om du kom med!

Det händer stora och obehagliga saker på EU-nivå när det gäller ett fritt internet. I september antog EU-parlamentet den nya copyrightlagen för internet, som förvandlar internetleverantörer till poliser och domare  i upphovsrättsmål, som alltså inte behöver prövas juridiskt. Det vore som att hålla posten ansvarig för vilka brev som skickas, något som de etablerade politikerna inte ser eller inte bryr sej om. Frågan ska först behandlas i ministerrådet och kanske en gång till i EU-parlamentet, så det finns alla skäl att söka ta oss tillbaks till EU-parlamentet, där våra parlamentariker gjorde stor nytta 2009-2014.

Vi bygger ett starkt pp i Stockholmsregionen nu, häng gärna på det spännande jobbet. Vad kan och vill du bidra med?

Det mesta kommer att hända på regionens hemsida ett tag nu, stockholm.piratpartiet.se, så håll koll där!

hör av dej till

stockholmsregionen@piratpartiet.se

Piratfikor i Stockholm

Vi brukar ses på Café Belmondo i Stockholm, andra onsdagen i månaden. Mail med information brukar gå ut ett par dagar innan. Ibland ses vi också på kansliet, Styrbjörnsvägen 3.

Alla – pirater som icke-pirater – är välkomna!

Protokoll och dokument

Kontakt

Piratpartiet Stockholms stads styrelse och kandidater till kommunfullmäktige

Ordförande , samt tvåa på kommunlistan
Mats Philipson
Telefon: +46 (0)700-61 45 80
E-post: mats.philipson [at] piratpartiet.se

Sekreterare,  samt etta på kommunlistan
Aveen Ismail
Telefon: +46 (0)735-88 16 55
E-post: aveen.ismail [at] piratpartiet.se

Kassör, samt fyra på kommunlistan
Gagarin Miljkovich
Telefon: +46 (0)703-09 14 90
E-post: gagarin.miljkovich [at] piratpartiet.se

Styrelseledamot, samt trea på kommunlistan
Anders Erkéus
Telefon: +46 (0)700-22 21 98
E-post: anders.erkeus [at] piratpartiet.se

Dela

Delta

Donera

Vi ses regelbundet för att fika tillsammans, diskutera politik och planera framtida arrangemang. Oftast ses vi på Café Belmondo.

Du kan se vad som är på gång på vår Facebook-sida eller i Piratpartiets kalender.

Vi behöver pengar för att kunna bedriva verksamhet. Pengarna går åt till kampanjmaterial, tillstånd, avgifter och massa annat som gör att vi kan existera.

Du kan sätta in en valfri summa pengar på:

 • PlusGiro: 68 76 02-3

Senaste nytt

För närvarande finns det inga nyheter om Stockholm stad.